Kapitein Rob Attentie voor onze extra 50+ reis naar Italië/Gardameer „DONDERDAG 3 AUGUSTUS 1978 vf A CAFE-RESTAURANT AMSTELBRON BRUILOFTEN, PARTIJEN EN FAMILIEDSNEBTJES tot 60 pers. RECEPTIES tot 130 pers. VERGADERINGEN tot 85 pers. Kindermishandeling bestaat Hoelang nog. 14-DAAGSE TOURINGCARREIS REISBUREAU SC/VD/VYW 2 Maar Mijntje houdt niet van die fratsen en vindt 't een oude-dag-kwaaltje. dat ze in overgave moet aanvaar den. "t Zou trouwens ook de moeite met meer zijn; ze voelt Zich zo hard verslijten, dat ze de meimaand niet meer zal halen. Misschien, zegt ze ironisch, zal ze volgende week al voor de wor men zijn.Haar maatregelen heeft ze genomen, vervolgt ze rustig. Ze lacht daarbij geheimzin nig: zó. of ze de heie wereld in 't ootje heeft genomen en nu haar laatste grote streek voorbereidt. De pastoor leunt achterover en draait duimen. Zoveel cynisme voor de man-met-de-zeis heeft hij in zijn priesterloopbaan nog niet meegemaakt. Je haait de hon derd. zegt hij met gemaakt opti misme. En zacht, ais had hij 't tegen zich 2eif, er zal veel rouw om je zijn. Je maakt me niks wijs, zegt Mijntje. Volgende week R.f.P Rust in 't piereputje! Ze facht opnieuw en haar lach werkt aan stekelijk op de pastoor die nu ook grappig doet. 't Lijkt of je er blij om bent. Moet ik bij je uitvaart ook mijn handen en mijn gezicht zwart maken. Mijnheer Pastoor, zegt Mijntje, ik heb sobertjes geleefd. Daarom wil ik mijn dooie lijk tracteren op een begrafenis met pracht en praal. Wilt U mij binnen drie da gen de kosten opgeven. De pastoor kan het niet vatten: het lijkt te ver doorgevoerd to neelspel- Mijntje marchandeert, of 't over iets buiten haar omgaat, 't )s zó onwerkelijk, of ze in 't luchtledige zitten en daarom zegt hij, dat Mijntje dat allemaal niet menen kan, Maar Mijntje meent het wel. Ze is er van overtuigd, nog voor de komende meimaand te 2uüen hemelen. En alsof 20 er dan liever niet meer over praat, begint ze over iets anders. Be- drukter dan hij kwam gaat de pastoor zijn terugweg. Mijntje was altijd, maar nu méér dan ooit, een onoplosbaar raadsel. Ze heeft "t blijkbaar in haar bol gezet, dat ze spoedig zal hemelen en zo waar hij leeft, het zou hem niet verwonderen! Ze sprak zó overtui gend. - zó zeker van haar 2aa- k.Zéker.Kén iemand met zekerheid voorvoelen, dat hij over een week sterven zalKén ie mand, zonder sidderen, de kne- keivingers van de dood reeds da gen te voren op zijn schouders voelen? Kén iemand, al leeft ie nog zo braaf, dan bedaard zeg- AHVKNJK&RtJKEN Uitgave: SJJTHOFF PERS 0V Deze krant verschijnt in het gebied Nieuwe Waterweg-noord (van Schiedam tot Hoek van Holland) en is uitsluitend verkrijg, baar in combinatie met het Rotterdamsch Nieuwsblad (in Maassluis eveneens in combinatie met de Haagsche Courant of Het Binnenhof). AU EI&KT. WS YWAVONDHERjTN NwOf VW6EUDSïV£EÉUAVD|IP?J K HEB WEL KUUU) rr al5J&u£F7 wr tzooir jets tussüj wis was' het b 0vet en vooes-j eu U»T HET MttJfESK fflV 1 ■'X &££N WSbo^J N zw hu' MAT ME 105«pc1 6EINE BMIfttftgU- S IKmtZ'JH' ^/VGAWEfi' j MOETJE HEV5 MT (C ÜfM JtOrZQMWEG&AAH OM JE TE HUCnêSZti i £WJ BEU JE AU»/ mXWlAVOND PO£?J£0ueFTWÖ& AL WAT TE VÊAGEN. CECEN L£or DAJ ff YO0eJG>JAlHE-y l£MM.6£eUf^ tjdo-je* REDACTIE Chef: H. L. Lam&regtse Redactie SchiedamrK. Kegel en W, J. van der Post. Redactie Vlaardingen: J. Hazejager. W.A.M. Visser en C. H. van Bremen. Sportredactie: 0 v.d.Berg en M. Verwaaijen (Vlaardingen). De redactie Schiedam is gevestigd aan de Sroersvest 3a, tel. 262566 en 266046 postbus 137, Schiedam. De redactie Vlaar dingen is gevestigd aan de Brede Havenstraat 6, tel. 343229 en 345209. postbus 110, Vlaardingen, er is Miers lEKKERbEKS mn oeYikkum sUAM VAM t>£ MOEDER VAM POLlE. ERlM EM ?A??fsr\ fi®°oi f\ APPELS 5 X NAAR8E- fTV"'"? MEDEMV 4HALUÜ KUNNEN JULLIE ÏMET SEN KETJE FRUIT iVOORMIJ PWKKENfSt yi GOEDE p\ SAMEN- 4 werking! Berichten voor de redactie kunnen per telex worden doorgege- ven. Tslexnummer 32177 gen: Bonjour Hem. 'k bert blij dat je er bent? Natuurlijk.*n groot- beleefde Godsdienst is, ter verkla ring, een doorslaand motief. Deus Charitas est God is Liefde! Maar er is ook een rechtvaardig God, waarvoor de mens. als zon daar. moet huiveren. Moeizaam gaat de grijze herder langs de Stormhoek; nu en dan blijft hij even staan om intensief te overwegen. Zijn geest zoekt ir» Thómas Kempis en andere me ditatiën. maar het eigenaardige gesprek met iemand die voor driekwart dood wrl zijn, heeft hem zo gegrepen, dat hij nauwelijks nog helder kan denken. Ofwel: 't is van Mijntje louter Dtuf om haar angst te verdoezelen, (en dan bedriegt ze zich zelf. zo goed als haar biechtvader,) ofwel: ze meent wat 2e 2egt en dan is ze een heilige.De pastoor weet 't niet; had gedacht dat dergelijke verhalen alleen in boekjes van een nonnenschool voor kwamen. Wat er ook van »i -Mijntje Uiterwaal heeft met het leven af gerekend en behoeft alleen nog maar écht dood te gaan. Mijntje is intussen weer rustig aan 't werk. Op tafel liggen Anna len der Missiën en maandblaadjes van zusterhuizen. Op al die boek jes is Mijntje ge-abonreerd. Ze laat daarbij *t mes van twee kan ten snijden en stuurt de boekjes, né lezing, naar een Tehuis-voor- verwaarloosde kinderen. Nu ze zelf niet goed meer 2ien kan, moet haar dienstbode helpen. Ook tegen haar ontveinst ze niet, dat 't wel de laatste keer zal zijn. PLAATSELIJKE CORRESPONDENTEN DSN AVWK IKERV Maasland; S. P. van Zuilen, Diepenburchstraat 34. tel. OT899- 16143 Ho®K van Holland: L. var» Ooijen, Mahustraat 135, tel. 01747- 2804 abonnementen Opgave van abonnementen kan geschieden op de volgende adressen: Sroersvest 3a. Schiedam, (tel. 010-268091) er» Brede Havenstraat 6. Vlaardingen, (tel. 010-354525, b.g.g. 354587) Voor inlichtingen over administratie en abonnementen kan men verder terecht bij het Rotterdamsch Nieuwsblad, tel. 010-144144 klachtendienst Dagelijks van 13.00 tot 19.00 uur en zaterdaa tot 18.00 uur. Rotterdamsch Nieuwsblad, tel. 010-144144, Haagsche Courant. tel. 070-624562. Het Binnenhof, tel. 070-624562 NABESTELLEN FOTO'S Geplaatste foto's kunnen telefonisch worden nabesteld tussen 14.30-15.30 uur. Tel. 010-144144, toestel 147, de hr. W. v.d. Knaap- 3085 Rob probeert het projectiel te ontwijken en de moterboot kan wel zo snel van richting veran deren. dat hij de „zeehond" enkele keren nog net op het nippertje kan ontwijken. Maar ge! door de golven en lang zuilen ze het zo niet volhouden, Bovendien hebben 2e nog maar voor tien minuten benzine in tank. Daar komt het rare ding weer aan. Op het laatste mo ment gooit Rob het roer om en „Wat ga je doen. Rob?" houdt nu recht koers op het schreeuwt Eddy boven het gë- kleine strandje van het eiland, raas van de motor uit. „Ik ga dat zij zojuist hebben waarge landen!" roept Rob terug. Lan- nomen. Hij wil de motorboot den? Eddy begrijpt zijn vriend daar op het land zetten, want' niet. Hij kijkt angstig achterom dit lijkt hem de enige kans om en ziet het projectiel nu recht nog te ontkomen, op de, boot afkomen, Maar Rob Advertentietarieven op aanvraag, tel. £}1Ö-144t44 bezit een geheel vernieuwde, sfeervol ingerichte bovenzaal, die bij uitstek geschikt is voor. Voor vrijblijvende informatie: SCHIEDAM - BROEftSVËST 13 TELEFOON 73.1 B.4S Onroerend goed aangeb. ZOEKT u een woning in de omgeving van F otterdam 7 Vraag onze won»» gtijst. Wij hebben wekelijks meer dan 100 aanbiedingen in de gehele Knm- penerwaard, alsmede R'dsm (OostJ, Capelle ara Ussel. Niouwerkerk a/d Ussef. Moordrechl ere. Bureau Drs. H van Herk. Mak. e.g., Cac a/d Ussel Tel. 010-50.30.66 ot -tj?- 10000 Onderhoud en reparatie Voor het LEVEREN, SCHOONMAKEN EN REPAREREN van uw gersers naar Smederij Ouub, Cattenburgstt. Vlaardingen Tel, 34.30.05. Iedere woensdag gaan de voetjes in het Hoekse dienstencentrum aan de Mercatorweg van de vloer. Daarvoor is een speciale volksdansles van start gegaan, be- doeld voor de bejaarden. Leidster Anja Donker heeft het tempo en de stij! aangepast. Foto graaf Hans Gebuis legde het gebeuren gisteren op de plaat vast en consta teerde dat ondanks de aangepaste stijl het er vrolijk en levendig aan toe gaat. Kant. mach./ inventarissen Wij zouden het er w«l in willen pompen: voor SCHRUF- TEL- en RE KENMACHINES. eerste kijken bi] A.V.E.HA meer dan 500 machines m voorraad, prijzen va. 95.- Ook zaterdags geopend A.V.E.H.A. impor teurs «ar» kantoormachines. Schie- weg 50. idcloon 010668437. Rotter dam Kmdermishapdeüng.daar praten we liever niet over ir» Nederland. Dat is jammer. Want met dood zwijgen help je geen enkel probleem uit de wereld. Aan het probleem van kindermishandeling k;tn eert hoop gedaan worden. Ook door u. Hoe. dat staaf te lezen in een speciale folder Die kunt u aanvragen bij de Nederlandse ffJT) Vereniging tegen Kindermishandeling. 11111% Koningsplein 27 in Den Haag. r= telefoon: 070 631923. XTn. Wij zouden het er wei in willen pompen, voor SCHftuF-. TEL- en REKENMACHINES. KASSA S «o TE- LEFOONBEAHTWOORDER5 eerst ktj. hen Dg AVEHA. Meer dan 1003 ma., chines in voorraad. Prijzen v.a. 95 aVêHA Kantoorrnachme Im port BSt., verkoop en technische dienst. Schieweg 4S, R'dam, tel. 66.84.37, ook 's zaterdags geopend. jr., Brieüe: Plantageweg 4. Dirkje Fetronelia van Dijk, 57 jr., e.v. L. Post, Vld: Ged. Bier- sloot 34. BURGERLIJKE STAND VAN VLAARDINGEN 25 JULI 1978 GEBOREN: 23 juJi 1978; Jeroen, z.v. B. van IJperen en J. A. van der Meer, Vld: Kam. Onnesstr. 25. Adria- nus, z.v. B. van IJperen en J. A. van der Meer, Vld: Kam. Onnesstr. 25, 24 juli 1978: Paul, 2-v. J. P. F. Lemson en A. C. Bezem, Vld: Chopinstraat 13 B. 25 juli 1978; Arno Bastiaan, 2.v. B. Lakerveld en F. H. J, van Straten, Maassluis: Burg. Rip- pingstraat 197. OVERLEDEN: 22 juli 1978; Christiaan Oost- baan, 63 jr. echtg. v. C. van Diejen, Vld: Floreslaan 50 A. GEHUWD: 25 juli 1978; Dirk Simon Kooij, 29 jr en Marianne Waarden- burg, 20 jr. BURGERLIJKE STAND VAN VLAARDINGEN 26 JULI 1978 ONDERTROUWD: Gerrit Ligthart, 22 jr., Vld: Jo- han de Wittstraat 93 b, Maria Anthonia Francisca van Elzak- kers, 21 jr., Vld: Seringenstr. 6 b. Hendrik Thomas Honing, 25 jr., Amsterdam: Borgerstraat 173 Josina Pietemeüa Baas. C. Stout en C, C. Philipse, Vld: Messchaertplein 37. Bil Ai, z.v. N. Baran en B, Bozkurt, Vld: Afrol 10. GEHUWD: 23 juli 3978; Jacob Mei vogel, 22 jr. en Cornelia Frederika Buij- tenhek, 25 jr. Roelof Visscher, 31 jr. en Patricia Neily Berve- ling, 24 jr. Beruio Arie Valk, 23 jr. en Johanna Wilhelmdna Booster, 19 jr. Jouke Jacobus Klijn, 27 jr. en Johanna de Ligt. 21 jr. OVERLEDEN: 26 juli 1978; Albertus Martinus van Ommen, 69 jr., e.v. A. Wolvekamp, Vld.: R. Visscber- str. 68. 27 juli 1978; Helena Brabbel, 93 jr., w.v. H. Maarveld, Vld: Wil lem de Zwijgerlaan 2. Comelis Plugge, 83 jr., w.v. A N. Berk hout, Vld: HoJysingel 4. Keeltje Assenberg, 83 jr., w.v. L. Bors- boom Vld: Hoiysingel 4, BURGERLIJKE STAND VAN VLAARDINGEN 31 JULI 1978 GEBOREN: 28 juli 1978; Sander, z,v. J. V. H. Zuurbier en A. van der Pijl, Vld: Philips de Goedestraat 1. Parid, z.v. M- Bosalmad en R. Oulad-Abdelkader, Maassluis: Stationsstraat 1. 29 juli 1978;: Marlijn, z.v. H. van Baarle en J. C. Kuijper, Vld: Dr. A. Kuyperstraat 1, Wesley, z.v. J. van der Bruggen N. V}*- 19 jr., Vld: Joh. van Bijnen- straat 10. André Theo de Boer, 23 jr., Vld: Nieuwe Kerkstraat 17, Willemijntje Brink, 26 jr., Vld: Nieuwe Kerkstraat 17. Gerardus Johannes Lambertus Been, 22 jr.. Bergen op Z.: Pe- gasusïaan 7, Jeannette Pen ning, 20 jr., Vld: Curacaolaan 24. Andries Robert Schilder, 27 jr., Vld: Rietgansstraat 19, Wilhel- mina Dijk, 21 jr., Vld: Specht laan 264. Johannes Jacobus de Koning, 29 jr., Vld: van Hogendorplaan 168 c, Antoinette Maria Johan na Stoffels, 25 jr., Vld: v. Ho- gendorpln 168 c. Jan Leunge, 21 jr., Vld: Bin nensingel la, Johanna Wijker, 18 jr., Vld: Eksterlaan 430. Johannes Antonie Marinus Ha merslag, 22 jr.. Vld: van 't Hoffstr. 32, Iris Jeannette Aal- ders, 19 jr., Maassluis: Wipper spark 41. BURGERLIJKE STAND VAN VLAARDINGEN 28 JULI 1978 GEBOREN: 27 juli 1978; Eva Maryse, cLv. S. G. van der Borden, en J. C. C. Dam, Vld: Schimmelpen- ninckstr. 28. Jasper, z.v. W. E. van der Velde en N. Bos, Vld: Boslaan 3. Elina Leonie, d.v. J. P. C. Schipper en P. H. Roelse, Maassluis: Zwaluwstraat 122. TO?tv T, n weg 249. Jasper Sebasüaan, z.v. A. Doves en F. Zebel, Vld: van Blankenheimstraat 86. Irmgard Elizabeth, d.v. P- «f- Veldhuis en B. R. Luijten, Vld: J. v. Heemskerkstraat. 30 juli 1978; Edouard, z.v. R- Smits en W. Boer, Maassluis: Jacques Boezemanstraat 341. Diana Eleonora, d.,v. J. G. van den Brink en M. G. Beutick, Vld. Primulastraat 29. 31 juli 1978: Brian, z.v. M. Bicak en A. Basgog'lu, Vld: van Hogendorplaan 156 d. Mar lijn, d.v. P. Idema en I. Klein- nibbelink, Vld: Wagnerstraat 5d. Ivo Rutger, z.v. A van Dpi1* gen en J. A. Broer, De Lien Eikenhof 25. Esther, d.v. P- Stam en K. Verheij, Vld. Sara Esmeijerstraat 79. GEHUWD: 31 juli 197S; Phulps Leendert Borst, 34 jr. en Johanna Char lotte Hendrina Geel en, 33 JT- Abraham van Loon, 40 jr. en Marianne van Roon, 28 jr. An dré de Rijcke, 32 jr. en Geer- truida Carola Termaten, 25 jr- OVERLEDEN: 27 juli 1978: Elske Berendma Johanna Voorbrood, 93 jr-* Vld: Willem de Zwijgerlaan 470. 28 juli 1978; Rosa Gertrud Gre ta Treber, 52 jr., e.v. O- O. Wede'-Larsen, Rozenburg: ncstr. 6. GEBOREN 24 juli 1978; Marlöes, d.v. J. H. T. Henger en M. M. van Noordt, Vld: Diepenbrock- straat 77. 25 juli 1978; Jasper, z.v. N. J. P. de Bruijn en M. T. Hofstede, Helle voetsluis: Vlaswiek 36. Rogier Pieter Mathijs, z.v. T. Jongeling en H. M. W. Ooster- lee, Vld: Nassaulaan 58, 26 juli 1978; Ivana Jeane, d.v. B. A. Boer en C. Schenk, Vld: Richard Holstraat 7, Adrianus Jan, 2.V. A. van Embden en A. C. Verheij, Vld: W. Barends- zoonstraat 7. Edwin, z.v. H. V/ei tering en H. B. van Ever- dingen, Vld: Datheenstraat 9. BURGERLIJKE STAND VAN VLAARDINGEN 27 JULI 1978 GEBOREN; 26 juli 1978; Claudia Caroline, d.v. A.J.L Vlugman en I. van Winkelhof, Vld: Madrid weg 29. 27 joh 1978; Esther, d.v. J. L. Noordhoek en C. M. van den Broeke, Vld: Kornoeljedreef 71. GEHUWD: 27 juli 1978; Eric Christiaan Putter, 22 jr. en Nicoline Mout- haan. 22 jr. Steven Kost, 24 jr. en Sylvia Halleen, 22 jr. OVERLEDEN; 25 juli 1978: Gerrit KleÜweg. 80 met vertrek op 28 augustus. met fantastische verzorging, incl. fijne excursies naar o.a. Venetië, Cortina d'Ampezzo enz. voor de unieke prijs van 910,. p.p. Prima hotel met zwembad, kamers met douche, toilet, prachtige tuin enz. Aan het Gardameer is het een heerlijke temperatuur. Nu boeker ■w vertrouwde Biliitonlaan 10 - Vlaardingen Tel. 010-348571-348663.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 2