Maritieme cultuur de compute: in Smalfilmer aast op Kapitein Kok wm m Wij weten er gelukkig niets van zegt VVV Zware week Rijnmondfoand Sloop van podium in Plantage tekenen wordt opnieuw bekeken Eerste aanzet tot geautomatiseerde administratie van het museumbestand Nieuwe plattegrond wemelt van fouten Buit vari; 50 piek Honden op drift Straat- in De Hoek DONDERDAG 3 AUGUSTUS 1978 fPPW Inbraak met straattegel Wethouder opent speel instuif Kleding - diefstal Orgelconcert SC/VD/WW3 Dr. PJ. van de Voort: „Meteen druk op de knop.. VIaardingen Voor vijf Ne derlandse musea vinden mo menteel de voorbereidende werkzaamheden plaats om tot een centraal geautomatiseerd informatiedocumentatie* en ad ministratief systeem te komen. Het Vla ar ding se Visser ijmu- seum vervult daarbij een voor trekkersfunctie. Van daaruit worden de voorbereidingen ge troffen om de gehele schat aan maritieme cultuur, die in het „Wegens vakantie is ons kantoor ge sloten". Jammer, maar tot maandag 7 augus tus is dat het enige wat Schiedam wijzer kan worden bij de Leidse uit geverij Holland. Het antwoordappa raat was zakelijk kort. Graag hadden we de vraag gesteld: „Hoe durft u zo'n prul uit te geven?" Want wat de Schiedammers nu weer in de bus hebben gekregen, tart elk gevoel voor zorgvuldigheid en schoonheid. Sommige adverteerders lenen zich ook voor alles: deze week verscheen huis-aan-huis een platte grond, die wemelt van de fouten, die er rommelig en onoverzichtelijk uit ziet, en waarvan een informatricc van de Schiedamse VVV dan ook opgelucht zei: „Nee, gelukkig, daar hebben wij niets mee te maken". Gelukkig, inderdaad, want in de we ienschap dat de WV aan een nieu we, bijgewerkte plattegrond van Schiedam aan het werken is, schrok ken we ons een hoedje toen gisteren een folder werd uitgevouwen: een reclameplattegrondje. En bijna ont stond het idee: „Heeft de VW zich zó verlaagd?" Maar nee, gelukkig. Eind dit jaar hoopt de Schiedamse Gemeenschap, waar de VVV bij hoort, met een echte plattegrond te komen. Want dat ding van uitgeverij Holland is met goed fatsoen niet als „plattegrond" aan te duiden. Kenne lijk wilden ze in Leiden voor een dubbeltje op de eerste rang zitten: Holland heeft zich er met een jantje van-leiden van afgemaakt. Overdreven kritisch? Nee, hoor. Een eerste oogopslag stelt al teleur: de kaart is veel kleiner dan de be staande VVV-plattegrond, bovendien niet in kleurendruk maar zwart-wit en daardoor veel onoverzichtelijker en saaier en advertenties nemen de meeste ruimte in. Na iets beter kijken ontdekken we een waslijst van fouten en gebreken. Nou is er op die bestaande VW- kaart ook wel wat aan te merken (er is een boel verouderd en daarom komt er een nieuwe), maar wat Hol land deze week in Schiedam liet ver spreiden overigens niet bij de VVV: uit schaamte? kan maar één doel hebben en dat is de prullenbak. Een voorwaarde, als je een stadsplattegrond wilt maken is dat je de betreffende stad kent- De Leidse uitgeverij Holland kent Schiedam in elk geval niet. Toch kwam er een kaart. Wat er allemaal aan schort? Daar gaat-ie: De gemeentegrens staat er niet op. Ongeveer is de scheiding tussen Schiedam en de twee buursteden wel af te lezen, om dat het meeste buiten Schie dam domweg wit is gelaten (op de VW-kaart zijn echter ook stukken Vlaardingen en Rotter dam keurig uitgewerkt), maar juist in het oude havengebied bij de Nieuwe Maas, waar de grens vol bochtjes en hoeken is. zijn de Rotterdamse straten wét aangegeven. Zoek 't maar uit. De twee Schiedamse NS-sta- tions, toch wel tamelijk belang rijke punten, zou je zeggen, staan er niet op en ook sport hal Margriet ontbreekt. Wie wil weten waar Ursus voetbalt, moet naar de VVV-kaart pak ken. want op de onderhavige staan geen sportvelden. Namen van bruggen en sluizen waren voor Holland blijkbaar niet in teressant genoeg, en ook ver pleeghuis Driemaasslede in Woudhoek is zoek, evenals bei de ziekenhuizen en alle andere belangrijke gebouwen die wel voorkomen op die SG/WV- plattegrond, Straatnamen zijn niet erg con sequent aangegeven. De ene door Kor Kegel naam staat in kapitaal, de an dere in pietepeuterige letter- Ijes, en zeker voor het register op de achterkant mag meni geen zich een tweede leesbril aanschaffen. Aan de hand van de reclamekaart zuit u de stad niet leren kennen: in plaats van straatnamen staan in veel ge vallen getalletjes. Nummer 27 in het centrum blijkt de Otter- buurt te zijn. maar wie geen Schiedam-kenner is, komt zoiets alleen te weten als hij het hele register naloopt. Van de straatnamen, die wel op de kaart staan, klopt ook lang niet alles. Spelfout na spelfout: Graaf Floresstraat in plaats van Flons, de Komiezen- laan hoort er een m bij te hebben bij de Havenstraat ont breekt de r. Filips is plots niet Van Bourgondië maar gewoon Bourgondie, Francois heet Ha- verschimdt, en overal staat in plaats van de ij een y. Hoe spreek je een en ander uit? Willen Pieperstraat? Riksweg? De Bakkersbaven is gans ver geten, maar er vlak naast is wel ingetekend het jaren gele den gesloopte Nieuwsiicht De foutjes van de VW-kaart zijn doodleuk overgenomen (het Leidse product lijkt wel een slechte kopie): het ontbreken van een viaduct van rijksweg bij de Churchillweg is naar een klein voorbeeld, nota bene een kwestie van twee lijntjes van hooguit vier millimeter. Met deze kaart heeft de uitge ver zelfs de adverteerders geen plezier kunnen doen. Scheidam Vrijdagavond om zes uur vertrekt het Schiedam se tamboer- en trompetter korps Rijnmondband voor een zevendaagse foernee op Jersey, het bekende Engelse kanaalei land voor de Franse kust. De Rijnmond band ontving hiertoe een uitnodiging van het Jersey Tourism Department na het optreden in de Finale van Su perstars (een finale die ook door de Engelse televisie werd uitgezonden). Het hoogtepunt van de toemee wordt The Battle of Flowers, groot hloemenfestival waarop heel de bevolking var» Jersey samenkomt- De Rijn mondband zal de belangrijkste muzikale gebeurtenis van het festival moeten worden, iets wat onder andere een inspectie van de band door de regering van Jersey inhoudt. The Battle of Flowers vindt plaats op don derdag 10 augustus en wordt door de BBC in zijn geheel voor de televisie uitgezonden. Er bestaat voor de Rijnmond- band gelegenheid om het ei land te gaan bezichtigen en om de gezichten sportief in de zon te bruinen (Jersey ligt zeer gunstig in de warme golf stroom). De mogelijkheden hiertoe zijn echter beperkt, want het programma van de Rijnmondband vertoont een af geladen karakter; twaalf optre dens in zeven dagen waarvan de laatste dag eigenlijk niet meetelt. Het vertrek vindt vrijdag plaats bij zaal Irene, waarvan daan de bussen naar St. Malo (Frankrijk) vertrekken. Van St Malo zal worden overgevaren naar Jersey, waarna de band zaterdag met de optredens zal beginnen. museum en vier andere mari tieme musea volgens de moder ne computertechnieken toegan kelijk te maken. De andere deelnemende musea zijn het Rijksscheepvaart Museum te Amsterdam. Het Rotterdamse Maritieme Museum. Het Zuid erzeemuseum té Enkhuizen en het Helders Marinemuseum. De maritieme cultuur is hier bij aangewezen als project wat later zal worden uitgebreid tot alle cultuurvormen zoals die in de Nederlandse musea lig gen opgeslagen. Wetenschappe lijk medewerker dr- J.P. van der Voort van het Vlsserijmu- seum is samen met een collega van het Arnhems Openlucht museum de eerste man, die zich beroepsmatig met de mo derne automaliseringstechnie- ken bezighoudt voor de musea. Voordat hij zich in dit zoge naamde MARDOC-project heeft gestort, zette de histori cus de Nederlandse zeevisserij in kader, oen nog geheel onont gonnen gebied. „Over de ge schiedenis van de zeevisserij is vrijwel nooit een letter op pa pier gezet", zegt hij. „Een docu mentatiecentrum vormt helaas meestal de sluitpost in de be groting van de musea. Juist omdat er over de zeevisserij vrijwel niets bekend was beslo ten we op dit gebied te begin nen, We konden simpel gezegd met een schone lei beginnen, iets van niets opbouwen en zo een systeem ontwikkelen dat geschikt zou zijn voor toepas sing van de computer", legt de historicus en projectleider van het werk uit. Daarmee kwam hij zo'n vijf jaar geleden ge reed. Dc volgende stap naar de gehe le maritieme cultuur onder de naam MARDOC-project was derhalve een logische. Daar voor werd een stuurgroep in het leven geroepen onder de naam Commissie Documenta tie- Nederlandse Maritieme Col lecties. Het eerste waar de commissie zich mee bezig ging houden was het ontwerpen van een aantal standaardformules, het uniformeren van begrip pen. Daar er meer dan vierhon- dordvijftig verschillende scheepstypen zijn is het wel van belang het verschil te we ten tussen een een gangsboot. een knoe, een loggerbom. kim- zwaardjacht, een hoekerbuis of een modderv!et om er maar een paar te noemen. Volgende activiteit van de we tenschappers was uit te zoeken hoeveel modellen er eigenlijk wel zijn. Daar is men nog lang niet uil, temeer omdat het in de bedoeling ligt hier ook mo dellen van andere musea bij te betrekken. Eigenlijk zouden waardevolle modellen van par ticulieren niet mogen ontbre ken maar om daar aan te be ginnen.... Voor de museumwereld is 1979 een belangrijk jaar. Dan gaan de gegevens van de eerste vijf honderd scheepsmodellen voor het eerst de computer in. „Voor Nederland een unieke zaak", zegt dr. Van de Voort. „Het moet gezien worden als een eerste aanzet, iets waar men in de Verenigde Staten en Zwe den al veel verder mee is. tot een totaal systeem voor de ge hele museumwereld. Gaat het hier nog om een louter weten schappelijk doel, het streven is om de informatie, die in de musea ligt opgeslagen van his torisch waardevol document, boek, schilderij, sieraad, tot oudheidkundige vondst toegan kelijk te maken voor iedereen. De tijd, dat je maar op een knop hoeft te drukken om alle informatie over een museum stuk voor je te hebben zal nog wel even op zich laten wachten maar er wordt aan gewerkt". Schiedam/Vlaardingen De romantiek van de jaren twin tig, die weer een beetje naar boven komt met de riverboat- avonden met de Kapitein Kok, Nederlands enige raderboot, lokt ook smalfilmclub De Drie hoek naar de Nieuwe Water weg. Secretaris Comelis Schruïjer uit Schiedam heeft al nijvere pogingen gedaan om de afvaart van het schip, vanaf de Vlaardingse Maasboulevard bij het Deltahotel, op de band vast te leggen. De eerste keer mislukte het, maar de smalfilmer geeft niet op. „Ik had mij prachtig opge steld, en ik vind het ook werke- lijk een uniek gezicht", zegt Schruïjer.Maar toen bleek dat de boot een andere kant ging opvaren, dan waarop ik bad gerekend. Dus dat ging goed mis. En voor ik had kun nen omlopen, was de Kapitein FCck natuurlijk al weg. Maar toch wil ik het wel filmen, 't Is altijd mooi om te laten zien. Ik herinner mij nog hoe ik zelf vroeger genoot van di river- bo.ittochtcn, helemaal naar Vianen, waar wij kersen gin gen plukken, man, heerlijk1." Zoals bekend vertrekt de ra derboot elke donderdagavond voor een „sprookjesachtige" vaartocht door het havenge bied vanaf de boulevard in Vlaardingen. Schiedam Goederen ter waarde van vijftig gulden; dat was de buit, waar inbrekers in een werkkeet aan de 's-Grave- Iandseweg het mee moesten doen. De daders hebben waar schijnlijk de keet betreden na de aanwezige sloten verbroken te hebben. Pas na het weekend werd de diefstal gesignaleerd, zodat ook de aangifte bij-de politie pas later geschiedde. - Schiedam In de nacht van maandag op dinsdag hebben nog onbekende daders gepro beerd in te breken jn de radio zaak van de 24-jarige J. v.d. B. uit Schiedam. Met een straatte gel werd de etalageruit verbrij zeld, waarna de inbrekers dachten hun slag te kunnen slaan. Voorbijgangers gooiden echter roet in het eten; bang voor ontdekking sloegen dc dieven op de vlucht, zonder dat ze de gelegenheid hadden ge- had ook maar iets mee te ne men. Ondanks het mislukken van de inbraak is de schade voor van de B. aanzienlijk; on- geveer 600 gulden aan etalage ruit en beschadigde voorwer pen uit de etalage. Maassluis De tiende Maas- si uisse speelinstuif wordt zater dagmorgen om tien uur geo pend door wethouder J, Smit (jeugdzaken) in het ontmoe tingscentrum Koningshof aan de Ui verlaan 20. Vlaardingen Kleding schijnt jn trek te zijn dezer dagen. Zo werden uit de garderobe van het Kolpabad twee spijkerbroe ken ontvreemd en uit het trap penhuis van de personeelsflai van het Zonnehuis een hoeveel heid wasgoed ter waarde van ruim 600 gulden. Vlaardingen De wegenwacht meldde onlangs dat er langs Rijksweg 20 drie honden kuier den. Toen het surveillerende politiepersoneel ter plekke arri veerde, v/ist dit twee leden van het hondse gezelschap te van gen; een kleine, zwarte toef en een kleine, bruine reu. De der de hond wist te ontkomen rich ting Maassluis. Zijn gevangen soortgenoten werden zolang in het dierenasyl ondergebracht. De eigenaars wordt verzocht zich met de politic in verbin ding te stellen. De muziekkoepel in het Julianapark staat er al jaren ongebruikt bij. Schiedam Het overkoepelen de culturele orgaan van Schie dam, de Schiedamse Gemeen schap. gaat zich opnieuw bera den over sloop van het Planta ge-podium, waarvan het onder houd te duur zou zijn (dat vond de s lichtingsraad tenminste een jaartje geleden). Binnen kort wil de SG spijkers met koppen slaan. Recente activiteiten op het po dium hebben benadrukt, dat deze „schelp" in de Plantage zich heel goed leent voor festi vals of openluchttheater. De ondergang ervan dreigt echter, omdat er te weinig van zulke aktiviteiten zijn. Meer heil zag de SG vorig jaar in een mobiel podium, dat overal in de stad zou kunnen worden geplaatst. Wel zou de SG de belangstel ling daarvoor willen peilen bij plaatselijke muziek-, zang- en toneelgroepen, maar ook kan worden gedacht aan een iets andere subsidieregeling waar door eventuele verenigingen, die er niets voor voelen, „ge dwongen" worden om in de open lucht op te treden, een of meer keer per jaar. Zo ver is het nog lang niet, maar wel is er het voornemen op de Planta- ge-sehelop op te doeken. Dc gedachte aan meer open lucht-optredens is meer gaan leven na de slatavond van het jubileumfeest van het Noletzie- kenhuis, toen in de muziekkoe pel van het Julianapark een concert werd gegeven door Oe fening Baart Kunst (OBK). Met weemoed dachten veel Schie dammers toen terug aan activi teiten, zoals in de jaren zestig, toen. het Julianapark vaak een trekpleister was, ondermeer door tentoonstellingen van beelden. Het voorstel om meer activitei len in de buitenlucht te laten plaatsvinden is afkomstig van de MI PIS, een nieuwe initia tiefgroep die meer gewicht wil geven aan Schiedamse zaken. De slopershamer bedreigt de unieke schelp in de Plantage Hoek van Holland -- De tradi- tionc ie stra atteken wed stnj d en worden zaterdag weer gehou den op het trottoir van de le Scheep vaart straat tot aan de Concordiastraat in Hoek van Holland. Kinderen tot en met twaalf jaar kunnen meedoen. Een des kundige jury beoordeelt de re sultaten. Maassluis Endre Kovdcs, or ganist uit het Hongaarse Boe dapest, geeft vrijdag 11 augus tus om kwart over acht 's avonds een orgelconcert in de Immanuelkerk in Maassluis, Voor de orgelliefhebbers is Ko- vacs geen onbekende. Hij speelde al enige malen in Maassluis, met succes. Uiteraard brengt hij een pro gramma met werken van zijn landgenoot Franz Liszt.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 3