SCHIEDAMSCHE COURANT PvdA sterker in Nieuwland Vd A-fractie ontevreden over portefeuille - verdeling ia. üs I Bejaarden opgelicht il Hans Versluys geeft toe: Alle Vlaardingers over drie jaar kabeltelevisie Koninklijk onderscheiden Eerst koffie, dan pas kermis Aanhang West valt socialisten tegen Lange wacht tijd parkeer meters Maasland wil toch lindeboom 3: p*. Plensbui vormt probleem '£më£ Twee miljoen voor Kethei, Bijdorp en het Westen Vrijdag 4 augustus 1978 Brocrsvest 3 - telefoon administratie 268091 - redactie 262566 - ktarhtend lenst 144144 ONAFHANKELIJK DAGBLAD 103de jaargang no. 26144 - PAGINA'S SCHIEDAM EN KETHEL Vlaardingen De heer A. van den Bent ontving vanmorgen uit handen van burgemeester tfim Kiebooom de eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, in goud. Hij itreeg de versierselen opge speld ter gelegenheid van het veertig-jarig ambtsjubileum. Arie van der Bent (58) begon zijn loopbaan in 1938 als com mies bij de gemeente Rotter dam. In 1956 trad hij als com mies eerste klas in dienst van de gemeente Vlaardingen en vast daar op te klimmen tot referendaris eerste klas. Schiedam De kermis op het Emmapleïn gaat morgen volop draaien. Wethouder Herman Posthoorn, van vorming en re creatie, zal op enigszins offi ciële manier de opening ver richten. Woensdag waren de exploitanten mei de opbouw van alle attracties begonnen. De opening zal vooraf worden g-egaan door het gezamenlijk nuttigen van een kopje koffie I op het stadskantoor door de I: betrokken ambtenaren en de exploitanten om 13.30 uur. Het tijdstip van de opening hangt af van de tijd, die het koffie drinken in beslag neemt. Schiedam In de wijken Nieuwland, Oost en de Gor zen vindt de PvdA zijn grootste aanhang. Meer dan de helft van de bevolking in deze wijken heeft op woensdag 31 mei op deze partij gestemd. Vooral van Nieuwland is dat onver- wachts, al was bekend dat Ln die wijk de CPN-invloed tanend was, en wel heel sterk. Door het gedifferentieerde ka- rakter kwam het westen tot 39 procent voor de socialisten, ter wij] Schiedam-Noord (inclusief Bijdorp en Kethel-Noord) het minst PvdA-geneigd is. Daar hebben PvdA en CDA evenveel kiezers, namelijk 34,9 procent. Twee maanden na de verkie zingsuitslag voor de Schïedam- se gemeenteraad heeft onze krant een onderzoek ingesteld, waarvan de uitslag vandaag gepubliceerd wordt Doel van het onderzoek was: een cijfer matige controle aan de hand van de verkiezingen, of alle vermoedens van de diverse partijen over de burgerij juist zijn. Zo wordt in de politieke kringen vaak beweerd: in het Singelkwartier zitten de meeste communisten on telt de WD niet mee. Over het algemeen blijkt een aardig beeld te bestaan van het gedrag van de bevolking, al zal de 39 procent in West de PvdA hard tegenvallen. Het Westen gaat in de regel door voor „ou de wijk" met een grote arbei derslaag, maar de duurdere wijkdelen zoals ziekenhuis- buurt en alles ten zuiden van de BK-Iaan trekken het beeld aardig naar hel CDA (33,2 pro cent) en de WD (13 procent). Alleen in Schiedam-Noord be reiken deze twee partijen een hoger percentage: 34,9 dus voor het CDA en 14,3 voor de WD. Ir: Oost komt de WD nog aan 9 procent, meer dan tn Nieuwland (8). Het blijkt dat D'66 in alle wij ken een vrij constante aanhang heeft, met een uitschieter in Groenoord (2oals op het Faas- senplein 10,5 procent). De ook tamelijk stabiele PPR haalt de hoogste scores in Groenoord, het Westen en het centrum, en in het afgelegen Kethel-Noord, waar de radicalen met 8,5 pro cent de derde partij vormen (door de aandacht voor Mid den-Delfland?) na de CDA en PvdA. De socialisten zakten in het stemlokaal aan de Kerkweg tot een dieptepunt van 12,9 pro cent. terwijl de confessionelen hier hun grootste steun von den: 66.6, Vervolg op pagina drie. tiiniiiiiiuiHiiiuiiiiiiiiiimiuiHiiniiMHii inifiiniiiiiiiiiiiiiHiiifriiiifiiiiinfiiriiifiiir Hans Ver sluys. voor zitter PvdA, straks ook wethouder? ^jiriiiiiiiiiiiiiiirjiiiJiiiiiiiiiniiifiJiiiiiiiriiiiiiiHiiiiriiiiiiiiititiiiiiiiNiiifiuiiiiinriiNiiiiiifiriiiiiNriuiiiitJTiiiijiriiiiiiiifüirriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiifiiitiiititiiiiiiiiiiiiiiiiiiJiiiiiriiiniiiiiiirFiiiiiiiitiiiu. Vlaardingen Alle Vlaardingers kunnen eind 1981 via de kabel kijken naar tenminste acht televisiestations. De bewoners van de Goudsesingel worden na de bouwvakvakantie al aangesloten. In de Oe ver- en Drevenbuurt in Holy heeft men al enige maanden kabeltelevisie. Na aansluiting kan gekeken worden naar Nederland 1 en 2, BRT 2, RTBF 2, Duitsland 1, 2 en 3. Sinds kort is, bij wijze van proef, ook BRT 1 aan het pakket toegevoegd, die ontvangen kan worden op de VHF-ban ei (kanalen 2-11). Deze zender heeft op zaterdag, zondag en maan dag en in de vooravond het zelfde programma als BRT 2. Op de overige avonden zenden beide BRT's ver schillende programma's uit Onderzocht wordt of ook de Engelse programma's (BBC 1 en 2 en ITV) aan het pak ket kunnen worden toege voegd. De ontvangstkwali teit zou op dit moment niet al te goed zijn. Alleen in Rijswijk, gedeelten van Am- Acht televisiestations sterdam en in Zeeland wor den de programma's uit En geland nu doorgegeven. In de uitvoering van het driejarenplan voor de beka beling as enige vertraging ontstaan, omdat de Gemeen telijke Energie en Wateriei- dingbedrijvn (GEWB) geen geschikte aannemer konden vinden. Aan het plan kon dan ook pas in januari wor den begonnen. Voorlopig is een krediet van 16.413.275 gulden voor het project door de gemeenteraad vastge steld. Voor wat betreft de signaal- levering is besloten samen te werken met de gemeente Schiedam, die op haar beurt het signaal van de Duitse televisie- en radiozenders krijgt vanuit Ommoord (Rotterdam). In 1977 werd 69,6 kilometer aansluitkabel gelegd. Hemelsbreed zou dat een kabel van het Vlaar- dingse stadhuis naar dc Ut rechtse stad Zeist zijn Bo vendien werd ruim 22,5 kilo meter coaxiale kabel gelegd. De realisering van de beka beling in Vlaardingen in 1981 is in zoverre gunstig, dat men in 1983 meteen kan inspringen op het aller nieuwste op televisiegebied: de ontvangst via satellieten. Daardoor wordt de ont vangst van 24 televisiesta tions mogelijk. De satelliet, die omroepuitzendingen naar ons land straalt zal in een baan m de aarde op 19 graden noorderbreedte ko men. Een prive-paraboo] an tenne gaat tussen zeshon derd (Japanse merken) en duizend gulden kosten. Wan neer maar één centrale pa rabool nodig is voor een groot gebied, dus wanneer iedereen op de kabel is aan gesloten, zijn de kosten vrij wel nihil. Stations uit Duits land, België, Engeland, Frankrijk, Luxemburg en Denemarken kunnen tegen die tijd in ons land worden opgevangen. Tenminste, wanneer de Nederlandse re gering meegaat met de nieu we ontwikkeling. I Vlaardingen Terug naar de onder- PvdA-voorzitter, Hans Versluys, ver handelingstafel! Dit zal naar alle wacht dat zijn fractie niet zonder waarschijnlijkheid de uitkomst wor- meer met de bereikte onderhande den van de binnenkort te houden lingsresultaten van het coüege-over- fractievergaderingen van de PvdA. leg tussen PvdA en CDA akkoord zal De net van vakantie teruggekeerde gaan. iiHiiiuiiiHimiiiiiiiiiiiiiiimiiiuiimiiiiiiiimiHiiiiiHiiiiiiiiniiiiiniiiiiriiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilHiiiiiiniiiiiiiiriiiiiiiJiinimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiwiiiiiimiiiifË Schiedam De directeur van gemeentewerken, Harm de Block, wenst in de toekomst te beschikken over een voorraad je parkeermeters omdat deze artikelen niet direct te leveren rijn. In de praktijk blijkt een levertijd van twee drie maanden geen uitzondering te wezen. Het is te begrijpen, dat zoiets ncgal eens problemen kan opleveren. Zo zal een de fecte meter in de huidige si tuatie niet meteen vervangen kunnen worden, waardoor al snel een gunstige situatie voor «zwarte" parkeerders kan ont staan. Parkeerwachters kun nen namelijk niet optreden als er een auto zonder betalen voor een defecte parkeermeter gestald is. Maasland Ben wvan Maas land willen de lindeboom, die was aangeboden door de knot- wericgroep Maassluis-Maas land, alsnog aanvaarden, bi eerste instantie hadden b en w de boom geweigerd, omdat rijzelf al plannen hadden voor de plaatsing van twee grote lindebomen voor het te verbou wen gemeentehuis. Door de ve te kabels en leidingen en het risico dat zulke grote bomen riet „aanslaan" gaan deze plannen niet door. zullen nu twee kleine linde- komen worden geplaatst voor ket gemeentehuis en twee an- oere aan de overzijde bij het bankgebouw. In dat plan past lindeboom van de knot- werkgroep uitstekend Met name in de welzijnssector zou de PvdA maar stiefmoe derlijk bedeeld zijn, is men in de fractie van mening. Boven dien blijkt nu plotseling uit een schrijver» van voorzitter Hans Versluys aan de fractie, dat de hele discussie over per- sone.n nog moet komen. CDA's toekomstige wethouder voor welzijn Cees Bot deelde desgevraagd mee dat het CDA vooralsnog geen enkele aanlei ding ziet opnieuw te gaan pra ten. Dat de PvdA een groot gedeel te van welzijn heeft moeien inleveren blijkt bij diverse fractieleden niet zo goed geval len te zijn. Zo betoonde de huidige PvdA-weth ouder Kloots zich uiterst ontevreden over het feil dat de PvdA in de toekomst in deze sector geen enkele invloed meer zal hebben. Leider van onderhan delingsdelegatie Hans Versluys is zich van die ontevredenheid bij zijn fractiegenoten bewust. Maar: „Zelf ben ik wel tevre den met de bereikte resultaten en ik ben dan ook best bereid ze tegenover de fractie te ver dedigen. Maar ik verwacht in derdaad dat we op een aantal punten terug zullen moeten gaan naar het CDA. Dat is zo erg nog niet. We moesten toch nog praten met het CDA over de verdeling van de commis sies en dergelijke." Cees Bot: „Ik vind het uiterst merkwaardig. Wij gaan er niet meer van uit dat er nog ge praat moet worden. We moeten uitkijken dat we niet tot in het eeuwige bezig blijven. De on derhandelingen hebben voor beide partijen een goed resul taat opgeleverd: dus waarom nu weer opnieuw beginnen?" Zowel Hans Versluys als Cees Bot moesten overigens toege ven dat de portefeuilleverde ling, zoals die er nu ligt. niet erg evenwichtig genoemd kan worden. Cees Bots post zou te zwaar zijn ten opzichte van die van JeUe Wijnstok (CDA), de portefeuille van Bas Goudriaan te dik in vergelijking met die van Arie Maarleveld (PvdA). Hans Versluys: „Daarover wil len we zeker nog een keer pra ten." Cees'Bot echter vindt het een zaak die de fracties maar intern moeten regelen. Het noemen van deze namen blijkt echter nu opeens hele maal niet meer zo vanzelfspre kend te zijn. „Officieel is het nog steeds zo dat de PvdA vijf wethouderskandidaten heeft. De hele discussie over de per sonen moet nog komen." Die kandidaten zijn dan: Bas Goudriaan, IJsbrand v.d. Vel den, Willem K wakke tstein. Arie Maarleveld en Hans Versluys zelf. Op de vraag of hij een wethouderszetel begeert is Hans Versluys' antwoord ont wijkend: „Dat moet de fractie maar uitmaken." Wethouder Ton Kloots is ech ter ondubbelzinnig van mening dat de kwestie Versluys in de fractie besproken moet wor den. „Die man is notabene voorzitter %'an de fractie. We kunnen hom toch niet zomaar passeren!" C'r'm* Lukull slaat ook in Schiedam toe: Schiedam Vertegenwoordigers van de Maastrichtse handels onderneming Lukull hebben ook in Schiedam bejaarden opge licht. Tot nog toe heeft alleen de tachtigjarige bewoonster M. A. N. uit de Strickledeflat de politie gemeld, dat zij voor 200 gulden is afgezet, maar de politie vermoedt dat meer bejaarde bewoners van de drie flats aan do Burgemeester Stulemeijeriaan zijn bedrogen. Deelnemertjes voor de puzzelwandeltocht die de tocht ondanks de slechte omstandigheden toch uitliepen. Schiedam De vierenveertig deeJnemertjes aan de puzzelwandeltocht werden gisteren overvallen door een geweldige, maar gelukkig korte, plensbui. De voorlaatste dag van Jeugdland bracht tot teleurstel ling van de organisatoren enkele fikse regenbuien. Voor het eerst, want tot op dat moment was het festijn verschoond gebleven van slechte weersom standigheden; sterker nogde meeste activiteiten werden besehenen door een zomers zonnetje. Zo niet gisteren; juist op een dag dat er veel buitenactivitei- ten plaatsvonden, lieten de weergoden de deelnemers in de steek. Het mag verheugend worden genoemd dat er on danks de slechte omstandigheden toch nog vieren veertig kinderen bij de inschrijving in het stadskan- toor verschenen. Nog verheugender is, dat alle deel nemers (ondanks de regen), hun tocht volbrachten. De meeste kinderen hadden onderweg in de kinder- boerderij geschuild; maar ook de kinderendie op dat moment nog buiten waren, hadden geen pro bleem gemaakt van de toch zo natte omstandighe den. Vandaag wordt Jeugdland met een grandioos slotfeest besloten, nu kan echter al worden gezegd dat het hele gebeuren bijzonder is geslaagd Meer informatie over Jeugdland staat op pagina vijf van deze krant Al bijna twee maanden geleden stopte een lichtgrijs busje voor de Strickledeflat, de Emma flat en de Wühelminaflat in Nieuw land; twee mannen gingen alle bewoners langs om te melden dat beneden een demonstratie zou worden gegeven van pan- nensets en een grill. Wie de demonstratie zou bijwonen, kon twee gratis drinkglazen krijgen. Er ontstond een flinke drukte voor de demonstratie en na afloop werd gemeld dat dc grill plus toebehoren besteld kon worden voor 398 gulden, waarvan 200 gulden vooruitbe taald moest worden. Levering is echter tot nu toe uitgebleven. „Er is Ln Rotterdam al menig maal sprake geweest van deze oplichterij, maar nu blijkt dat die mensen van Lukull ook in Schiedam bezig 2ijn met dit misdadige gedrag, willen wij graag zoveel mogelijk tips", zei gisteravond hoofdinspecteur Peter Broeders. Van zijn Rotterdamse collega's had hij gehoord, dat inmiddels een man in Swaimen in Lim burg is aangehouden, verdacht van oplichterspraktijken. „Wij zouden graag zien dat mensen, die zich bedrogen voelen, zich melden bij de recherche", al dus Broeders. Schiedam Voor verbetering van bet dorp Kethei, Bijdorp en delen van het Westen is dit jaar een bedrag van bijna twee miljoen gulden nodig. Bij ge meentewerken heeft men ech ter nog vijf ton over van eer dere opknapbeurten in Schie dam, en daarom zal de ge meenteraad maandag 21 au gustus moeten beslissen over een krediet van 1,49 miljoen. De dinsdagavond daarvoor vergadert de raadscommissie voor ruimtelijke ordening er over. De genoemde gebieder» staan op het programma voor de verbetering van woonomge ving 1978—1979 en het eerst is Schiedam-West aan de beurt (veel »s al onder handen geno men), daarna volgt Bijdorp en tot slot komt Kethei aan bod. Dit nieuwsblad, waarin u al het nieuws uit eigen om geving kunt vinden, wordt zonder extra kosten be zorgd in combinatie met het Fotterdamsch Nieuwsblad. Stuur mi) dit nieuwsblad 14 dagen gratis op Dioef ioa in combinatie mei: Rotterdamwft Nieuwsblad Naam Adres Oete bon m open envo'op ronder post regel sturen naar Antwoordnummer 834. Rotterdam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1