SCHIEDAMSCHE COURANT Investor betaalt hoge prijs voor overwinning w /m; Voorlichters krijgen een nieuwe baas jeugdlands laatste dag Twee miljoen voor parken en werk Van gymleraar tot wethouder Uit geheime brief blijkt: Borreltje haring tm Motorbruid Inbraak in snackbar Kieboom: „Geen commentaar" Vechtpartij op kermis Druk op de knop, kermis geopend Emmaplein vol, geen probleem Maandag 7 augustus 1978- unafuankeluk dagblad -103de jaargang no. 26145 - 6 PAGINA'S Broers vest 3 - telefoon .administratie 268091 - redactie 262566 - k luchtend icnst 1441-44 SCHIEDAM EN KETHEL Schiedam Het behoud van fljie parken en bestrijding van de werkloosheid. Dat ïs het tweeledige doel van „het be heersplan Prinses Beatrix- park. sportpark Harga en Volkspark". Een kleine twee miljoen gulden zal voor de rea lisering van het geheel op tafel moeten komen. Het beheersplan, dat is opge steld door de dienst gemeente werken, is een vijf jaar bestrij- kend plan waarbij werkzaam heden aan de drie parken een- traal staan. Werkzaamheden die nodig zijn om het groen in de parken op lange termijn te behouden, zoals het snoeien van bomen en het dunnen en verjongen van de beplanting in de parken. Ongeveer acht man kunnen op deze manier aan werk worden geholpen, reden waarom gemeentewerken een subsidieaanvraag heeft inge diend. Het plan is verdeeld in vijf fasen; iedere fase bestrijkt een periode van één jaar. De verde ling in fasen is gemaakt om de subsidieaanvraag te vergemak kelijken. Het is namelijk zo dat een subsidieaanvraag per jaar wordt bekeken. Er bestaat gro te kans dat, waneer er subsidie van tie eerste fase wordt ver leend, dat ook de volgende fa sen gebeurt. De begroting voor de eerste fase bedraagt 410.000 gulden. Over een kredietaanvrage wordt nog niet beslist, dat ge beurt pas nadat de subsidie is toegekend. Hoeveel subsidie er zal worden gegeven is nog niet bekend, gemeentewerken gaat uit van een subsidie van 90%. Dat uitgangspunt baseert zij op de algemeen geldende subsi dies; voor projecten ter bestrij ding van de werkloosheid die vallen in de matig arbeidsin tensieve sector geldt over het algemeen een subsidie van 90%. Het beheersplan is zo'n project in de matig arbeidsin tensieve sector. Bij een toekenning van 90% subsidie zullen de kosten voor de gemeente 273.000 gulden be dragen voor hot totaalplan (over vijf jaar) en 63.500 voor de eerste fase. Het college van burgemeester en wethouders zal de plannen nog ter beoorde ling voorgelegd krijgen. Eerst /.al echter hei geheel worden behandeld in de commissie voor ruimtelijke ordening die er dinsdag 15 augustus over vergadert. Indien alles goed verloopt, wil men zo snel als mogelijk be ginnen met de uitvoering van de werkzaamheden; een snelle aanvangsdatum Is overigens ook van belang om nag dit jaar in aanmerking te komen voor subsidie. 9 Schiedam Het was vrijdag middag om ongeveer half drie een drukte van belang voor het oude stadhuis van Schiedam. Bijna tweehonderd mensen wa ren uitgelopen om getuige te zijn van de aankomst van een bruidspaar. Tcch waren het geen beroemdheden die vrijdag in het huwelijk traden; Rinus van Rij en Ingrid Voorwald halen niet vaak de voorpagina van de krant. Wat wel bijzon der was aan het huwelijk, was de manier waarop bruidspaar en genodigden zich naar de Grote Markt begaven: Een klei ne twintig zware motoren vormden de trouws toet, en dat is iets wat je niet alle dagen ziet Reden voor het bruidspaar om op zo'n ongewone manier tejropwen was hun lidmaat schap van Motortoerelub Schiedam. De omstanders, en dat zijn er in het centrum van Schiedam altijd een heleboel, vermaakten zich in ieder geval opperbest. V: --r 1 Een ongewone drukte voor een ongewone bruiloft. Hij kwam vanuit het niets en werd plotseling een van de be langrijkste mannen in politiek Vlaardingen. Kien Bovenberg: van gymnastiekleraar tot wet houder. En wat niemand voor mogelijk hield, hij bleef na vele ruzies in de raad en ook tussen zijn PPR en grote broer PvdA, de volle vier jaar op zijn post. Net zo snel als hij kwam, ver laat Rien Bovenberg het poli tieke toneel. De kiezers hebben dal gewild. Over die vier jaar zegt hij: ,,De politiek heeft me harder ge maakt. Het is geen vies spel maar met eerlijkheid alleen kom je er niet". Over zijn colle- ga-wethouders van de PvdA: „Het waren bepaald niet de meest PPR-gezinde leden van de partij". En over Bas Goudriaan: „We lagen elkaar niet altijd even erg. Zijn opvattingen over in spraak en de democratie zijn niet do mijne". Tenslotte over zichzelf: „Ik ben niet voor poli ticus in de wieg gelegd. Het is een afscheid zonder tranen". Pagina drie van deze krant. Vlaardingen Investor Beheer BV, sinds 1 au gustus de officiële eige naar van de flats aan de Holy singel in Vlaardin gen, blijkt een hoge prijs te hebben betaald om van de bewoners gedaan te krijgen dat zij de an ti-koop-pamfletten van de ramen haaiden. De huurdersverenigïng heeft de besloten ven nootschap een aantal toezeggingen weten af te dwingen die er niet om liegen: Zo zal Investor tochtende deuren en ra men, lekkende kozijnen, kapotte riolering en roestige balustraden in ruil voor de verwijde ring van de pamfletten moeten herstellen. In to taal heeft Investor vie rentwintig toezeggingen gedaan. Dit blijkt uit een geheime brief van de huurdersvereniging „Holysingel" aan haar leden, die deze krant echter in handen is ge komen. Bethal ve do reeds eerder ge noemde herstelwerkzaamheden werd verder nog het volgende bedongen: Reparaties aan de liften, garages, pleisterwerk van de liftschachten en pla fonds, hang- en sluitwerk en de regenafvoeren. Gezien deze waslijst wordt het duidelijk waarom Investor haar toezeg gingen geheim wilde houden: De flats verkeren in een niet beste staat van onderhoud. De toezeggingen zijn het resul taat van een langdurig en angstvallig besloten gehouden gesprek tussen de huurders ver eniging en flateigenaar Inves tor. Dit gesprek dateert van 14 juli, De maandag daarop ver dwenen de affiches van de ra men. Voorzitter Els Lingmonl van de huurders vereniging wil er niets over kwijt. Zij blijkt zich contractueel te hebben vastgelegd over de affaire te zwijgen. Ook de heer Muller van Investor weigert ieder commentaar. Speculatiepraktijken De actie met de pamfletten werd indertijd begonnen om dat de huurders van de flats meenden op die manier de ver meende speculatiepraktijken van Investor (voorheen ASB) en makelaar Gemako tegen te kunnen gaan. Het vastgoedbe drijf Investor kocht de huur- flats destijds van levensverze keringsmaatschappij RVS met de bedoeling 2e weer door te- verkopen. De huurders vrees den rigo reuze huurverhogin gen. Inmiddels zijn al een paar flats verkcoht voor ongeveer 127.000 gulden. In november van het vorige jaar werden de flats door taxateur van Brink Kooijman berekend op 80.000 gulden. Die taxatie ge schiedde in opdracht van do eigenaar. Een recente taxatie in opdracht van de huurders en naar achteraf bleek door dezelfde Brink Kooijman, kwam op 88.000 gulden. In plaats van een borrel een haring. Daarmee toastten de negen politiemannen uit Nederland, België en Duitsland en Denemarken zaterdag middag in de kampeerboerderij De Hoogkamer in Vlaardingen. En daarmee werd de vakantie week voor de internationale Hermandad met vrouwen en kinderen begonnen. Het gezelschap verblijft deze week in het Vlaardingse. Zondag maakte men een rondrit, vandaag werd het Visserijmuseum bezocht en schudde burgemees ter Wim Kieboom het gezelschap in het stadhuis de hand. Schiedam De 34-jarige snackbareigenaar J. J, M. v. \V. uit de Dieselstraat in Schie dam heeft dit weekeind aan gifte gedaan van inbraak in zijn zaak. De inbraak moet in de nacht van vrijdag op zaterdag zijn gepleegd. De daders kwamen na vernieling van een spaan plaat de snackbar binnen. Zij braken een sigarettenautomaat en een gokkast open, waar zij 580 gulden uitnamen. Verder ontvreemdden zij een radio ter waarde van HO gulden en 120 pakjes sigaretten. De schade bedraagt ongeveer duizend gul den. Schiedam Bij een vechtpar tij op het kermisterrein bij het Emmaplein is zaterdagavond de 13-jarige W. W. gewond ge raakt De vechtpartij begon tamelijk onschuldig met een ruzie tus sen het slachtoffer en een on geveer evenoude knaap naar aanleiding van een ritje in de botsauto's. De 21-jarige lasser A. C. v. L, uit Schiedam meen de zich ermee te moeten be moeien, haalde uit en sloeg W. W. tegen de vlakte. De jonge man moest zich onder dokters behandeling laten stellen, waarbij een gebroken neus been eh jukbeen werd gecon stateerd. De lasser is door de politie in bewaring genomen. Hem wordt zware mishande ling ten laste gelegd. Schiedam Herman Post hoorn, wethouder van onder wijs en cultuur, heeft zaterdag omstreeks twee uur de jaarlijk se kennis op hei Emmaplein geopend. Een simpele druk op dé knop en daarmee het star ten van de muziek van de ker mis was het officiële gedeelte van de opening. Posthoorn ver richtte deze opening trouwens vlekkeloos, hetgeen een van de omstanders deed opmerken: „We wisten niet dat je zo tech nisch was". Even tevoren had Posthoorn en do bij de kermis betrokken ambtenaren kennis gemaakt met enkele van de kermisex ploitanten onder het genot van een kopje koffie in het stads kantoor. Ddór ook was hel dat Posthoorn zijn toespraak (bij elke officiële opening hoort een toespraak), hield. In een korte rede (Posthoorn staat bekend om zijn kernachtige toespra ken), sprak hij zijn voldoening uit over de komst van de ker mis. Deze voldoening had twee oorzaken; ten eerste sloot de kermis prachtig aan op het af gelopen vrijdag beëindigde Jeugdlandgebeuren, ten tweede betekende het een financiële opkikker voor de gemeente (een kermis levert honderddui zend gulden op). Twee weken houdt de kermis zich op in het Schiedamse, twee weken waarin geen kind in Schiedam zich hoeft te ver velen, daar zullen de botsau to's, de schietsalon, de zeppe lin, het spookhuis en de poffer tjeskraam wel voor zorgen. Schiedam Het vanwege de kermis niet-meer-kunnen-par- keren op het Emmaplein ver oorzaakt niet meer parkeer- Overtredingen dan anders. Sinds woensdag 26 juli is het ommaplein gesloten voor par keerders, dat scheelt een hoop aan stallingplaatsen in het cen tum van Schiedam. Vaak zul len de mensen hun auto iets verder van htm bestemming neer moeten zetten dan anders, Extra problemen levert dit vol gens de hoofdinspecteur van politie. Peter Broeders, niet op.' „De mensen weten gewoon dat ze niet op het Emmaplein kun nen parkeren en. zetten daarom hun auto iets verder af. Tot nog toe hebben we daar hele maal geen moeilijkheden mee gehad. Er 2ijn in Schiedam nog genoeg andere plaatsen om de wagen kwijt te raken". Over twee weken verdwijnt de kermis weer, zodat de extra moeite die de mensen moeten doen om op hun werk te ko men, dan voorbij zal zijn. Vlaardingen „Geen com mentaar", zegt burgemeester Wim Kieboom van Vlaardin gen wiens portefeuille van voorlichting hem door.de on derhandelaars over het nieuwe college-programma is ontno men. „Ik heb er officieel nog niets van vernomen", zo zegt de Vlaardingse eerste burger, „ik kv:am deze week terug van va kantie. Bovendien begeef ik me mot uitspraken op politiek glad ijs. Ik wacht tenminste de frac tievergaderingen af voordat ik er iets over wil zeggen". De voorlichters van de gemeen- ■"X. 0 Op het slotfeest van Jeugdland was het ondanks hpt slechte weer toch nog redelijk druk. aa.™. 'f Schiedam Drie weken lang stond Schiedam in het teken van Jeugdland. Drie weken lang warden de kinderen in hun eigen wijk getrakteerd op creativiteit, sport, spel, film en theater. Drie weken lang had den ouders geen kind aan hun kind, Dat alles is nu voorbij; vrijdag werd een groot slotfeest gege ven, een slotfeest dat eigenlijk de klapper van heel Jeugdland had moeten worden. De organi satie had alles voor deze afslui ting tot in de puntjes geregeld. Eén ding hing echter van het toeval af en juist dat ene ding gooide roet in het eten: het weer. Had men tot op dat mo ment bijna geen last gehad van slecht weer; vrijdag was dat wel het geval. Ondanks dat slechte weer wa ren nog redelijk veel kinderen naar het terrein van Excel- sior'2Q in het Beatrixpark ge komen om te kunnen genieten van ponyrijden, kanovaren, een tocht met de Jan Plezier (paard en wagen) en van sport en spel en creativiteit. Grootste attracties waren on getwijfeld het kanovaren en het pony rijden. Voor het kano varen was voor de veiligheid, de minimumleeftijd op 3 jaar gesteld, hel was eveneens no dig één zwemdiploma te bezit ten. Het ponyrijden was voor alle leeftijden bestemd zodat ook de allerkleinsten iets leuks hadden te doen. Om half drie 's middags verza melden alle kinderen zich op de tribune van Excelsior om te kijken naar een sprankelend kinderprogramma, zoals het in het programma werd genoemd. Speciaal voor dit programma was een klein podium opge richt tegenover de tribune. Op het podium werd het p rog ram - ma „Hoe us Pocus, lachen maar" opgevoerd. De jeugd van Schiedam hoeft" geenszins te wanhopen nu Jeugdland 1978 is afgelopen; zaterdag is de kermis immers volop aan het draaien gegaan en ook daar is voldoende te beleven. te krijgen in september een nieuwe baas: wethouder Jelle Wijnslok. Over zijn portefeuille zegt hij: „We hebben met de PvdA onderhandeld over alle portefeuilles. Wij kwamen overeen, dat deze door een wet houder beheert dient te wor den. Nou, toevallig werd ik die wethouder". Of er ten aanzien van het voorlichtingsbeleid ver anderingen op komst zijn, kon Wijnstok nog niet zeggen: „Die vermoedens zijn nog prema tuur. Een en ander zal nog precies in een beleid vastgelegd moeten worden". De voorlichtingsambtenaren zelf willen best commentaar leveren maar: „Niet voor in de krant". Dit nieuwsbiad, waarin u al het nieuws uit eigen om geving kent vinden, wordt zonder extra kosten be zorgd »n combinatie met het Rotterdamsch Nieuwsbiad. Siuor m»j dit niauwsblad n dagen gratis op proal toe in combinatie met; Rotterdamsch Nieuwsblad Naam Aflres Woonpi Te» Deze OPn rn open envelop, zonder posfzcoel. sturen naar Antwoordnummer 834, Rotterdam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1