Werklo osheid aanzien! v; 1 gestegen Raad maakt malle vergadering mee Nieuw bezwaar tegen rijksweg 19 Wijkgroep beklaagt zich over Goudriaan bij Kamercoj ussie Tjonger mag weer varen Jelle Wijnstok: „Geen sprake van Politie lost schot om bange student Ik neem de proef Na ongeluk bij Gusto overleden j Tom Tippelaar met papier en schaar Opnieuw onderhandelen met PvdA over portefeuille-verdeling? 95 II III Rattenfilm in wereld- premiere Dinsdag 8 augustus 1978- ONAFHANKELIJK DAGBLAD Broersvest 3 telefoon administratie 268091 redactie 262566 - klachtend ion144144 SCHIEDAM EN KETHEL Schiedam De meest merkwaardi ge vergadering van dc Schiedamse gemeenteraad in ve,e heeft gisteravond plaatsgevonden. Een vreemde bijeenkomst, om een heleboel redenen: Allereerst zei de PPR eens helemaal niets. De vergadering begon tien mi nuten te laat, terwijl burgemeester Arie Lems anders meedogenloos streng en stipt is. jjen raadsleden ontbraken, vooral door vakantie. Er werd geen koffie geschonken (pas na afloop). Kermis- muziek op de achtergrond vrolijkte de vergadering in het stadskantoor op- En er zat weer eens een nieuw ge zicht achter de tafel van burgemees ter en wethouders: chef financien P. C. van de Bout, die, nu mr. H, Snoep met pensioen is, plaatsvervanger is van gemeentesecretaris mr. Melis Blok. Dc vergadering was belegd om de papieren van de nieuwe raadsleden te bekijken, maar daarover werden geen opmerkingen geplaatst V.'el was er wat politiek gesputter over de stembiljetten, die in Schie dam niet helemaal deugden en waar over, zoals bekend, een CDA-kamer- lid schriftelijke vragen stelde Con fessionele fractieleidster Riet Taver ne: „Dat mag niet meer voorkomen, hoor!" PvdA-raadslid Arie Verlmde deed wel bijzonder flauw door de fouten op het Schiedamse stembiljet botweg tegen te spreken. De verwarring, waardoor veel voorkeursstemmen zijn uitgebracht op Ben Stuiven berg, nummer 26 van de PvdA, legde hij uit met de woorden: „Toevallig is die jongen heel bekend door zijn werk bij Wilton-Fijenoord en zijn activitei ten bij het Leger des Heils Het CDA moet dan met denken, dat al die stemmen voor die partij waren be doeld". Financiènbaas Van de Bout zat voor het eerst als loco-ge meentesecretaris naast de bur gemeester. >A v. SchiedamlDelft De samenwerkende milieugroepen Midden- Delfland hebben bij de gemeente Rijswijk een bezwaarschrift ingediend tegen het ontwerp-bestemmingspian voor Ypenburg- Midden. Het bezwaar van de SMMI) is gericht tegen het opnemen van een deel van rijksweg 19 tussen het verkeersplein Ypenburg en de Plaspoeipolder in Rijswijk. Waterweggebied De werkloosheid in het Waterweggebied is in de maand juli, overeenkomstig de landelijke tendens, aanzienlijk gestegen. De stijging met 132 mannen cr> eenzelfde aantal vrouwen (respectievelijk negen en bijna achttien proveotl wordt door het Gewestelijk Arbeidsbureau Nieuwe Waterweg Noord niet als alarmerend beschouwd. Als oorzaken geeft mer. üe toestroming van de jeugd en de vakanties aan. Schiedam Ten gevolge van schedelletsel en inwendige verwondingen, opgelopen bij een ernstig bedrijfsongeval op de Schiedamse werf Gusto, is de 22-jarige chauffeur Cornells de Kok uit Ridderkerk in Dijkrigt overleden. Hij was na langdurige behandeling in het Schie damse gemeenteziekenhuis naar Rotterdam overgebracht. Nog op dezelfde dag van het ongeluk, vrijdag, bezweek de jongeman aan zijn verwondingen, maar pas gisteren werd de Schiedamse politie via het Dijkzichtziekenhuis ingelicht Het ongeluk ontstond, doordat een ijzeren plaat losschoot van een hijskraan en bovenop de Ridderkerker terechtkwam. Bij de algemene begraafplaats heeft de politie een waarschuwingsschot gelost om de 19-jarige student R-NJ). uit Schiedam in de kraag te kunnen grijpen. Na een lange achtervolging werd de jongeman bibberend van angst aangetroffen in het struik gewas van de DA de Jongstraat, in de Schie damse slachthuisbuurt- Zondagavond begaven twee agenten zich tijdens bun surveillance vanaf de Vlaardingerdijk naar de PJ. Troelstralaan, toen zij achter rich een auto plotseling zagen optrekken en wegscheu ren. Nieuwsgierig zetten beide agenten de achtervol- ging in, en eenmaal in de slachthuisbuurt merk ten zij dat de vluchteling in de J- Poelslaan zijn auto had verlaten en wegrende. Tot tweemaal toe werd de jongeman gesom meerd stil te staan, en omdat hij niet luisterde, wel het schot Nadat hij was gegrepen, kwam op het hoofdbu reau van politie naar voren waarom hij was gevlucht Volgens hoofdinspecteur Dick van dar Veen was hij domweg bang van de politie, „omdat hij daarover zulke vreemde dingen had gehoord". De student was niet onder invloed van drank, en ook onderzoek van de auto leverde geen voor zijn vlucht op. De vakanties van ingeschreven werklozen, bedrijven en be- dnjfsfunctionarissen en van het GAB-personeel, vertraag den de totstandkoming van nieuwe arbeidscontracten en de administratieve verwerking. Deze factoren zulten deze maand minder spelen, zodat over drie weken betrouwbaar der cijfers verwacht worden. Het aantal jeugdige weiklozen nam toe met 236 en was du% verantwoordelijk voor bijna negentig procent van de toena me van het totale werkloos heidscijfer. De vraag naar jon ge metaalarbeiders tot 19 jaar steeg met zestien, bijna gelijk aan de stijging van het aanbod. Een aanwijzing dat de opvang van LTS'ers goed verloopt. Per gemeente In alie gemeenten in ons gebied steeg het aantal werklozen. Procentueel het meest in Maas sluis, met normaal een lage werkloosheid. In absolute zm was de stijging in Schiedam het hoogst met 53 mannen en 75 vrouwen. Bijna de helft der totale stijging, De stijging vond plaats verdeeld over alle be roepsgroepen, met uitzonder ing van de horeca. Dit wijst er, volgens het arbeidsbureau, op dat geen verslechtering van de arbeidsmarkt heeft plaatsge vonden. De opname van IHC Gusto in het Rijn-Schelde-Ver- olme concern (KSV) geeft de cijfers ook een negatiever beeld, omdat veie werknemers thuis rijn in afwachting van een indeling bij de RSV. Schiedam heeft nu 1131 werk lozen (764 mannen 367 vrou wen), Vlaardingen 8B3 (561/321), Maassluis 272 (175/97), Hoek van Holland 55 (34/21) en Maasland 15 (8/7), De meeste langdurig werklozen onder de mannen rijn te vin den in de leeftijdscategorie 25- 39 jaar. De 19-22-jangen zijn goede tweede. Cijfers respec tievelijk 587 en 253. Bij de vrouwen staan de 19-22 jarigen (228) aan de top, gevolgd door de groep tot 19 jaar (222) en de categorie 25-39 jaar (211) Eindelijk is het zover: de Vlaar- dingse vakantieaetiviteiten zijn be gonnen. Hier een plaatje vol ijverige bedrijvigheid. De foto werd gemaakt in Clubhuis de Haven, waar de kinde ren een prachtig verhaal van Annie M. G. Schmidt, Tom Tippelaar gepre senteerd kregen. Naar aanleiding daarvan gingen zij aan de slag met verf. papier en schaar. ^ïaardinppnïTet Vïaar- J^ngse CDA beeft er geen be hoefte aan opnieuw met de JNdA te pratöi over de verde rf van de portefeuilles van oe wethouders in bet nieuwe «Uege van b en w. De wens de socialisten om terug Bttr de onderhandelingstafel te keren wordt verworpen. f* »ak is afgerond, de kaar ten rijn geschud", zegt eerste Jelle Wijnstok van bet tevens de nieuwe wet- «Oder. «We hebben de onderhandelin gen gevoerd onder het motto geven en nemen. Het resul- hat ervan voldeed aan onze Minimum voorwaarden om de socialisten in zee te É&aJVw zegt Wijnstok. .Alles ge-, Be^nle ui de openheid van pers belangstellenden, zeer uitge- *öd en naar ik mag aanne- in volledig bewustzijn van ^standelijke vermogens van PvdA-onderhandelaars. Zij "toeten daarom de zaken niet gaan terugdraaien, dan kan je wel eeuwig blijven praten. We hebben een overeenkomst ge sloten over het collegeprogram, ma en over de portefeuille-ver deling van de wethouders. Daar houden wij ons aan, daar moet de PvdA zich ook aan houden". Over de bezwaren van de Pv dA dat het CDA de gehele .zachte sector" (sociale zaken, welzijn enz.) in handen van haar wethouders heeft gekre gen: .Beide partijen wilden de post financiën hebben. Nu, dat de PvdA uiteindelijk. Daar wilden wij de onderhan delingen niet op laten stranden. Logische zaak, dat wij daar wel iets voor terug wilden heb ben. Tenslotte heeft Bas Goud- riaan ook de belangrijkste por tefeuilles gekregen". Dg milieugroepen, actief m alle gemeenten in en rond Midden- Delfland, zijn van mening dat met de aanleg van dat gedeelte vooruit wordt gelopen op de aanleg i«r, de hele rijksweg 19 tussen Ypenburg en het Keihei- plein in Schiedam In het verle den hebben de gemeenten Schiedam en Vlaardingen al laten weten ernstige bezwaren te hebben tegen aanleg van deze rijksweg. De milieugroepen vinden, dat voor de ontsluiting van de Plaspoeipolder in Rijswijk, ook wel aangeduid als PPP, kan worden volstaan met een stede lijke autoweg in plaats van het stuk autosnelweg dat nu in de plannen is opgenomen De vereniging Milieudefensie Delft heeft behalve een be zwaar tegen rijksweg 19 ook bezwaren tegen de reconstruc tie van het verkeersplein Ypen burg en de Brasserskade en tegen de reconstructie van de noordelijke aansluiting van Delft op de rijksweg Deze be zwaren worden gemaakt, om dat die reconstructiev/erkzaam- heden een verbreding van rijksweg 13 in de toekomst moeilijker zal maken. Milieude fensie ziet liever een verbrede rijksweg 13 tussen Rotterdam en Den Haag dan een extra rijksweg, die nummer 19 zou krijgen Schiedam De Frans/Duitse speelfilm Nosferatu, die in Schiedam beter bekend staat als „de film met de ratten", gaat op 16 november in Parijs in wereldpremière- Voor deze film werden onder meer in Schiedam opnamen ge maakt, waarbij een kleine dui zend ratten zich wriemelend over de Lange Haven begaven. Tot groot vermaak van de vele omstanders had de opname- ploeg toen nogal wat proble men met de speciaal uit Honga rije gehaalde beestjes. De ge steriliseerde witte ratten bleven namelijk rustig in hoopjes bij elkaar ritten en dat was niet de bedoeling. Alle opnames voor de film zijn inmiddels voltooid, op het mo ment is men berig met hel afwerken en monteren van de produktie. Wanneer en waar de film zijn Nederlandse première krijgt- ts nog met bekend. De producent van de horrorfilm, de Duitse regisseur Werner Herzog, denkt zelf aan het Rot terdamse festival Film Interna tional. Deze mogelijkheid lijkt echter niet erg waarschijnlijk; de film heeft nogal wat kosten met zich meegebracht (600.000 dollar) en zal gezien het com- merctele aspect waarschijnlijk met op dat festival in première gaan Vlaardingen De wijkgroep Vettenoordsepolder heeft zich bij de vaste Kamercommissie van de Volkshuisvesting in Den Haag beklaagd over tiet optreden van wethouder Bas Goudriaan inzake de nieuwbouw op het Palenveld en Lam oen terrein. De wethouder heeft zich, volgens de wijkgroep. niet aan de af spraak gehouden de plannen zo snel mogelijk bij de Provinciale Directie van Volkshuisvesting (PDV) in te dienen. Door de vertraging bestaat het de vaste Kamercommissie van gevaar, dat de nodige „beschik king" van de PDV niet meer dit jaar wordt afgegeven en dat zou tot ongunstige consequen ties kunnen leiden voor de huurprijs van de woningen. Vandaar, dat de wijkgroep rrn de ongebruikelijke procedure heeft gevolgd door zelf - gen heel buiten de wethouder en gemeentelijke om - de haar beschikbare gegevens bij de PDV in te dienen. Peter van Nieuwenburg vraagt Schiedam De Tjonger, het motorschip dat donderdag avond 27 juli op verzoek van de Kaapverdiaanse hem inning aan de ketting werd gelegd bij de Schiedamse werf Nieuwe Waterweg, mag weer varen. Over een vordering van de dertien bemanningsleden is overeenstemming bereikt tus sen de federatie wertnemer- ■■n*k»tlu in de zeentsrt en de Cargadoor Volgt Co, die de belangen van de roder be hartigt- De Kaapverdianen eisten een half miljoen gulden van de re derij, Victoria CV in Willem stad op Curacao. Het ging daarbij om achterstallig loon. Hoewel Voigt Co die eis ronduit belachelijk noemde, ia uiteindelijk gezorgd voor een bankgarantie van zes ton. On geveer de helft daarvan wordt geclaimd door de bemanning, die vele maanden onder het minimumloon heeft gevaren. Een ongeveer gelijk bedrag wordt opgeëist door kapitein Parlevliet uit Katwijk, de voor malige gezagvoerder van de Tjonger, die in 1976 ontslagen werd omdat hij weigerde wa pens te vervoeren naar de MPLA in Angola De ex-kapi tein heeft dat ontslag steeds onterecht genoemd. Als beide partijen niet tot een schikking komen, krijgt de kantonrechter de zaak in behandeling. Nu de dertien Kaopverdiaanse bemanningsleden hun achter stallig loon krijgen uitbetaald, is het beslag op het vrachtschip opgeheven. Volkshuisvesting Palenveld na mens de bewonersvertegen- woordiging Lamoenterrein bij de PDV druk uit te oefenen opdat de „beschikking" nog dit jaar wordt gegeven. Zelf zegt hij toe druk op wethouder Bas Goudriaan van stadsontwikke ling uit te zullen oefenen om de nog ontbrekende gegevens zo snel mogelijk bij de PDV te laten komen. Conform de afspraak tussen de VOP en Bas Goudriaan werd er voor gezorgd, dat het plan voor de nieuwbouw voor 1 juni van dit jaar kant en klaar op het bureau van de wethouder lag. Goudriaan zou dan in de loop van de maand juni zorgen voor de ontbrekende gegevens zoals de grond- en aansluitkos ten en het geheel bij de PDV indienen. In plaats dat dit ook gebeurde deelde hij toen mee, dat de indiening ervan wel tot oktober op zich kon laten wachten omdat de genoemde gegevens nog niet berekend waren, vooral als gevolg van de wisseling van het college van B en W. De wijkgroep hier over: „Bas lModt wiek niet aan de afspraak.1* Dit nieuwsblad, waarin u al net nieuws uit eigen om geving kunt vmden. wordt zonder extra kosten be zorgd in combinatie met het Rotterdamsch Nieuws blad. Stuur mi] dit nieuwsblad 14 dagen gratis op proel toe in combinatie met Rotterdamsch Nieuwsblad peze oon m open envelop ronder past/egel sturen naar Antwoordnummer 834, Rotterdam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1