SCHIEDAMSCHE COURANT Pessimisme in woonwagenkamp tuin gaaf verhuizen mer vier Riet Taverne Weer minder zeeschepen Borstonderzoek mannen Partners Ieren jenever kennen Caravan voor werklozen staat er werkeloos bij m Kabel-TV in september Termijn van jaar is bijna half om PvdA/CDA-huwelijk verrast Schiedam 9 9 Autobedrijf ËftTAN TONNAGE DAALT OOK Beroerte op Broersvest Woensdag 9 augustus 1978- Broersvest 3 - telefoon administratie 268091 redactie 262566 klachten dienst 144144 onafhankelijk dagblad - 103de jaargang no. 26147 - PAGINA'S SCHIEDAM EN KETHEL Schiedam Ontzettend pessi mistisch zijn -Ie woonwagen bewoners aan de Schiekale, nu er al meer dan vier mam- den om zijn van het half jaar waarin burgemeester en wet houders een andere tor die voor het kamp zouden uitzoe ken, terwijl er nog g-cn enkele oplossing in zicht is. „Wij^ zijn nog geen stap ver der," zei gistermiddag Annie Schaap, lid van de bewoners commissie van het kamp. Een- vergadering, die begin deze maand had moeten plaatsvin den, heeft de gemeente uitge steld. Daardoor bestaat op het woon wagenkamp de indruk, dat burgemeester Ane Lems zich niet kan houden aan zijn belof te, gedaan tijdens een hoorzit ting op zaterdag 1 april. Door twee bezettingen van het stadskantoor hadden de woon wagenbewoners die hoorzitting kunnen afdwingen. Veel politi ci waren op die eerste april aanwezig. Zij hoorden de bur gervader beloven, dat hij eraan zou werken een aangename plaats voor de woonwagens in de stad te vinden. Dat was ook een wens van de bewoners, omdat de Schiekade veel te afgelegen ligt. Een speciale commissie zou binnen een half jaar een voor lopige plaats moeten aanwij zen, en binnen twee jaar moest een definitieve locatie gevon den zijn. „Het hal! jaar is echter al bij na om, en die speciale commis sie is nog nauwelijks bijeen geweest," zegt Annie Schaap, „Het enige, dat wel gebeurd is, is het schrappen van een hele boel voorstellen die wij had den gedaan voor een nieuwe plaats. Dat heeft te maken met hoge grondprijzen, maar daar heb ben wij toch geen verstand van, dus daar kan je niks aan doen." De enkele keren, dat de specia le commissie bijeenkwam, was er we! een „zware" delegatie van het college van burgemees ter en wethouders, bestaande uit Lems en wethouders Chris Zijdeveld en Eef Collé Vooral de wethouder voor ruimtelijke ordening heeft daarbij een voorkeur uitge sproken voor een nieuwe loca tie nabij KetheJ. „Hij vond dat een aardige plaats, vooral nu er een nieuw winkelcentrum is. Ik vraag mij af of het inder daad wel ideaal is, helemaal achterin Kethel. Het blijft natuurlijk ver van de binnenstad, waar echt nog wel veel open plekken zijn waar wagens kunnen staan," zegt Annie Schaap Voordat de nieuwe heemtuin er zo uitziet, zullen er nog minstens vijf jaar verstrijken. - n Riet Taverne overlegt met CDA-leden Piet Poot (links) Wim Poels. Schiedam De heemtuin in het Prinses Beatrixpark, die nogal ongelukkig vlakbij rijks weg 20 is gelegen, gaat verhui zen naar het „eilandje" ten zuiden van de volkstuinen, eveneens in bet Beatrixparfc. De situatie was Iangramer- hand onhoudbaar geworden; mensen die voor hun rast naar de heemtuin toekwamen, wer den in dat zoeken naar rust wreed gestoord door het voor- bijrazende verkeer. Toch bleef de heemtuin veel bezoekers trekken onder wie Arie Verlinde, raadslid van de PvdA in Schiedam. Verschil lende malen heeft Verlinde ge pleit voor het verhuizen van de tuin naar een rustiger plekje. Een oplossing bleek echter niet zo gemakkelijk te vinden, want een heemtuin verhuis je niet zo een-twee-drie. Na lang zoeken heeft men nu eindelijk een op lossing gevonden; de plaats ten zuiden van de volkstuinen is inderdaad een veel rustiger plek dan de strook langs de rijksweg. Op korte termijn hoeft men «hter geen verhuizing te ver wachten; het duurt nog min stens vijf jaar voordat de nieu we tuin helemaal gereed is. De heemtuin moet helemaal op nieuw worden aangelegd, of. zoals ir. C. Hoogeweij van de plantsoenendienst het zeg: *Zo'n heemtuin plant je maar niet even, dat is ook met de huidige heemtuin, een van de eerste in den lande, niet ge beurd." Er bestaan over de heemtuin nogal wat misver standen, vaak denkt men dat het gebied door een aantal paaltjes afgegrensd wordt; dat is echter niet het gevat Door bijna heel het Beatrixpark heen, maar ook elders in Schie dam, staan diverse kruiden ge plant; de heemtuin is langza merhand aan het uitgroeien door heel het park heen. Het educatieve gedeelte van de tuin echter, waar onder andere de naambordjes van de diverse kruiden en gewassen staan, is geconcentreerd op een bepaald gebied. De heemtuin die nu bestaat, langs de rijksweg, zal overigens niet verdwijnen; wel zal het karakter veranderen, het gaat een soort vervenmg- stuin worden. Gewassen, die het op drassige grond goed doen, zullen daar te bezichtigen zijn; voor zo'n tuin is het plekje langs de rijksweg trouwens wel geschikt. De goed bezochte heemtuin zal echter een rusti ger plekje krijgen, tot oplucht ing van de vele, op hun rust gestelde bezoekers. ADVERTENTIE Voar betrouwbare», Bóvag-occasïons V. DEVENTERSTRAAT 17 TEL 73.11.44. Koopavond geopend!» -A'y Vlaardingen Steeds minder zeeschepen blijken de Vlaar- dingse haven aan te doen. DU blijkt uit de cijferï over het tweede kwartaal van dit jaar. Vergeleken met het tweede kwartaal van het vorige jaar Is zowel het aantal schepen gedaald alsmede de bruto inhood per kubieke meter. In totaal bezochten 494 schepen Vlaardingen in het tweede kwartaal van dit jaar tegen 593 schepen in dezelfde periode van het vorige jaar. Een daling van 99 derhalve. De totale bruto inhoud bedroeg 4040230 kub tegen 4396992 het jaar daarvoor. De Vulcaanhaven nam als vanouds de meeste schepen voor haar rekening: 179 echter tegen 229 in het overeenkomstige kwartaal in 1977. De tweede grote haven van Vlaardingen, de steigers Nieuwe Matex, zakte terug met 32 schepen tot 139 dit kwartaal. De meeste zeeschepen voeren onder de Duitse vlag (127). De Engelsen waren met 104 schepen vertegenwoordigd. Schepen onder de Nederlandse vlag vulden als nummer drie de nj met 55. Schiedam Riet Taver ne, de 60-jarige fractie leidster van het CDA, wordt de vierde wethou der in het nieuwe colle ge, naast PvdA'ers Chris Zijdeveld, Reinier Schee res en Herman Posthoorn, die wethou der blijven. Dat betekent een verrassend huwelijk tussen PvdA en CDA, dat alleen nog moet worden goedgekeurd door de fracties van beide partijen die morgen avond bijeenkomen en door de Pvd A-led en die een week later vergaderen. Het doorgewinter de confessionele raadslid mikt niet op een bepaalde wethou dersportefeuille, maar zou waarschijnlijk alle taken van Eef Collé overnemen. Dat het CDA ineens zo hoog mikt, komt doordat de VVD en de PvdA elkaar niets hebben toegegeven wat betreft de ge talsverhouding in het college. Aanvankelijk leek de WD een meer voor de hand liggende partner voor de PvdA, gezien de opstelling van de liberalen in de laatste vier jaar. „De lokroep van de PvdA was ook heel verleidelijk," zei gis termiddag WD-fra c tiel ei der Gerard Verhulsdonk, „maar net als Odysseus heb ik mijn bemanning was in de oren ge stopt en mijzelf aan de mast laten vastbinden. Het CDA heeft echter de socialistische lorelei niet kunnen omzeilen." Het CDA heeft zich tijdens de onderhandelingen over de col- legvomüng de meest meegaan de partij getoond In tegenstel ling tot de confessionelen slikte de WD echter niet, dat de PvdA met slechts één partij in zee wilde gaan, voor een zoge naamd college op smalle basis. De liberalen wilden een derde Schiedam Om half vier gis termiddag werd de 79-jarige Vlaardinger P. J. S. liggend op de Broersvest aangetroffen. Nadat de G.G. en G D was gewaarschuwd, werd de man in allerijl naar het Noletzieken- huis gebracht Hij is met ver moedelijk een hersenbloeding opgenomen op de intensive-ca re afdeling. partij in de arm nemen (dat zou het CDA dan moeten zijn; D'66 en de CPN hadden zich in de ogen van de PvdA al „onmogelijk" gemaakt en de PPR wil geen wethouder leve ren). Het CDA heeft nog wel enige tijd een pleidooi gehouden voor een wethouder van de WD, maar na de harde weigering van de socialisten heeft men daarvan geen punt gemaakt. Heel vreemd vindt Riet Taver ne dat met: „Per slot van reke ning heeft het CDA tien zetels, de WD maar vier, dus komen wij het eerst voor een wethou derszetel in aanmerking." Verhulsdonk: „Het christelijk altruïsme is niet zo groot geble ken. Maar wie zich in de armen van de PvdA begeeft, verliest een stuk van zijn beweeglijk heid. En je kent de VVD: zo beweeglijk als een zak vlooien." Maassluis De problemen bij de aanleg van de kabeltelevi sie bij de flats aan de Van Beethoven laan zijn opgelost. Medio september zal de aanleg voltooid zijn. Eind juni trad vertraging op, omdat de brandweer bezwaar maakte tegen het boren van grote gaten in de gebouwen waardoor de kabels moeten lo pen. De kabels zijn nu buite nom gelegd. Volgens de Gemeentebedrij ven, afdeling Elektriciteit, moest ingelopen worden, om dat de aannemer na september niets meer kon doen. Nu ook de woningen in de Dijkpolder bekabeld zijn, is heel Maassluis vanaf medio september aange sloten op het kabeltelevisienet De gemeenteraad moet nog eer. besluit nemen over de uitbret ding van het aantal te ontvan gen televisiestations tot negen. Dat is mogelijk nu de program ma's vanuit Rotterdam-Om moord worden „aangestraald". Nu kunnen de Maassluizers zes zenders ontvangen. De negen zijn Nederland 1 en 2, Duitsland 1,2 en 3 (regionaal programma WDR), BRT 1 en 2 en RTBF 1 en 2. In 3Um hebben de kabelabonnees BRT 2 moeten inleveren en kregen daar Duitsland voor in de plaats. VUardingen Onder alle Vlaardingsc mannen van 40 Bar en ouder begint op maan- f** 14 augustus een rontgeno- «ogisch borstonderzoek. Dit ondersoek is gericht om aan* doeningen van de borstorga- Mfi» met name longkanker, op te sporen. Het onderzoek biedt verder de Mogelijkheid om aan de hand Vah de gemaakte foto bepaalde hart- of vaataandoeningen te ontdekken. Voor de bevol kingsgroep van mannen van veertig jaar en ouder is het onderzoek zó belangrijk, dat- hiervoor ieder jaar gelegenheid wordt geboden om eraan deel te nemen. De onderzoeken zijn zo geregeld, dat om het ene jaar alleen de mannen worden onderzocht en om het andere jaar de vrouwen van boven de veertig.Omdat bij personen van onder de veertig jaar oud slechts zelden longaandoenin gen voorkomen, worden zij niet bij het onderzoek betrokkea Zoals gewoonlijk wordt het on derzoek op vier plaatsen in Vlaardingen gehouden: Rode Kruisgebouw, Emma- straat 38 - van 14 tot 21 augus tus; zaal Azaliastraat, H. Geestkerk - van 22 tot 28 augustus; zaai Ichtuskerk v. Maerlant- laan - van 29 augustus tot 4 september; Zonnehuis Dillenburgsingel 5 - van 5 tot 8 september. De tijden zijn van 14 tot 17 en 18 tot 20.30 uur. Van de onder zochte personen wordt een vrij willige bijdrage gevraagd van 3,50 gulden. Italianen, Fransen en Nederlan ders luisteren naar Engelse uitleg in een Schiedamse distilleerderij, onder leiding van J. P. J. Specht. Vlaardingen/Schiedam Oplettende bewoners van Vlaardingen en Schiedam zullen misschien al gemerkt hebben, dat er verschillende groepjes buitenlanders zich door beide steden begeven. Italia nen, Fransen en Duitsers lopen de be langrijkste bezienswaardigheden in de omgeving af. Dit bezoek vmdt plaats in verband met uitwisselingsprogramma's tussen jongelui uit Vienne (Frankrijk), Udine (Italië), Bremen (West-Duitsiand), Vlaardingen en Schiedam. Waren kort geleden de Vlaardingse en Schiedsamse jongeren te gast m de partnersteden; nu is het omgekeerde het geval. Mensen uit Udine en Vienne ver blijven in Schiedam, Bremers wonen een tijdje bij Vlaardingers. In dat verband waren gisteren Italianen en Fransen te gast bij de Schiedamse distilleerderij De Kuyper. In de gebou wen van De Kuyper aan de Buitenha venweg kregen zij een rondleiding, waar zij kennis maakten met bereiding van jenever en andere alcoholische dranken. Gezien het internationale karakter van de groep vond er uitleg plaats in de Engelse taal, een uitleg die voor iede reen heel redelijk te volgen was. Naast het bezoek aan de distilleerderij stond onder andere het bezichtigen van de molen De Vrijheid op het programma: een bezoek waarbij de in Vlaardingen verblijvende jongelui uit Bremen zich eergisteren trouwens opperbest wisten te vermaken. Vlaardingen De caravan voor werklo zen aan het Weeshuisplein staat er mees tal werkloos bij. Weinig werklozen heb ben tot nu toe de gang naar het centrale informatiepunt ondernomen. Volgens de gemeente komt dat door het feit dat vele Vlaardingse werklozen van het bestaan van de caravan niet afweten. Werklozen kunnen op werkdagen altijd terecht Eén twee collega-werklczen zit ten daar gereed voor het geven van infor matie. Iedereen kan meewerken aan het organiseren van sociaal-culturele activitei ten. Tot nu toe is daar, door het gebrek aan belangstelling, weinig van gekomen. Speciaal voor het project, dat de naam De Kabel heeft meegekregen, is mevrouw Trees van Elderen als beroepskracht aan gesteld. Zij is officieel in dienst van de Stichting Sociaal Cultureel Werk Vlaar- dingen-Holy. In het gebouw van de Stich ting Welzijn Vlaardingen heeft zij een kantoortje gekregen. De gemeente heeft het project opgezet om te voldoen aan het wetsartikel, dat de gemeente de verplich ting geeft sociaal-culturele activiteiten voor werklozen te organiseren. Dit ter bevordering en instandhouding van de arbeidsgeschiktheid der werklozen. Medewerking wordt verleend door de wijkcentra in Holy, de Westwijk en de Haven. Ook daar kunnen de werklozen voor algemene informatie en activiteiten terecht Veel waarde wordt gehecht aan de ideeën ingebracht door de werklozen zelf. De gemeente wil dat de werklozen zich, met behulp van het project, bewust worden van het werkloos zijn.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1