SCHIEDAMSCHE COURANT Gevaarlijke oprit nog nodig tot i980 Publiek vangt meer katten dan gemeente PvdA hoeft van fractie niet terug SPI Toch weer praten Turks meisje mag niet bij vader blijven Triomf voor Breur mmmm Viaduct levert vertraging op: mm Van 't terras zó in de bus Inbrakenserie Schiedam-Oost Al vijfhonderd kwartetspellen Personen- kwestie nog open De Liefste ■'ïp Na brief van Zijdeveld over herbestrating: Donderdag 10 augustus 1978" ONAFHANKELIJK DAGBLAD -103de jaargang no. 26148 - 4 pagina's Broersvest 3 - telefoon administratie 268091 redactie 262566 ktachlendtensl 144144 SCHIEDAM EN KETHEL Breur heeft voor de tweede maal de profronde van Schiedam op zijn naam gebracht. Met René Pijnen erbij, die te laat kwam op het parkoers aan de Broersvest, Schiedam Janverschenen er maar acht profs aan de start. Bij de amateurs vlogen de stukken er af en daar werd winnaar Martin Taverne uit Amsterdam. Ger Mak, die voor het eerst als prof in zijn eigen woonplaats achter dernies reed, eindigde als vijfde. Schiedam Wie gister- avond lange tijd heeft doorgebracht op het ge zellige terras van 't Vier kantje bofte, want de bus stopte vlak voor zijn neus. De RET had name lijk de halte voor één avondje verplaatst tot voor het café van Ba rend Wasman op de Broersvest, en dat was in verband met de wieler ronde, svaardoor het ver keer in de binnenstad be hoorlijk moest worden omgeleid. Problemen le verde dat vooral in de spits op, want toen be gonnen de eerste fietsers al, op initiatief van fana tici die bedacht hadden dat het in vakantietijd niet zo heel erg druk zou zijn in het centrum. Mooi mis. Zelfs bijl de Buiten- sluis ontstonden files. Later op de avond viel het natuurlijk allemaal wel mee, maar het enige voordeel van zo'n wieier- festijn op de Broersvest blijft de verplaatsing van die bushalte. Schiedam Zes huizen in Schiedam-Oost zijn in de nacht van maandag op dinsdag door een rog onbekende dief betre den. In alle gevallen heeft de dief gebruikgemaakt van een loper; hoewel hij verschillende malen bijna op heterdaad werd betrapt, is de dief nog steeds voortvluchtig. De in huizen aan de Van Musschenbroekstraat, de Edisonstraat, het Edison- plein en de Stephensonstraat vergaarde buit bedraagt in to taal zo'n 8400 gulden aan geld en waardevolle artikelen. Schiedam Vijfhonderd keer is het door de VW uitgegeven Schiedamse kwartetspel al over de toonbank gegaan. Twintig juli startte de verkoop van dit Schiedamse produkt nadat er voor het eerst een spelletje mee was gespeeld door burgemeester Arie Lems, wethouder Herman Posthoorn, VW-directeur Ruud Pillard en VW-voorzitter Ad Sonneveld. Behalve dit spelletje, dat in de nabijheid van de pers werd eld, is er nog geen recla me voor het spel gemaakt. Het is voor de VVV dan ook ver heugend dat er al vijfhonderd exemplaren zijn verkocht, ter wijl de eigenlijke reclame voor het produkt nog moet worden [emaakt. let kwartetspel, dat series af beeldingen van Schiedam be vat, is ondertussen wel te koop ift diverse boekhandels in Schiedam; de kosten van het spel bedragen 5,95. Dit nieuwsblad, waarin u al het nieuws uit eigen om geving kunt vinden, wordt zonder extra kosten be zorgd in combinatie met het fiotterdamsch Nieuwsblad. Stuur mij dit nieuwsblad 14 dagen gratis op pro»! toe in combinatiemet; Rotterdamseh Nieuwsblad WooriQi bon m ooen envelop, ronder fxntreger. sturen naar Antwoordnummer 834. Roder dam. Extra voorzieningen voor het viaduct onder de spoorlijn Schiedam/Delft. Schiedam Pas in de zomer van 1980 ban de nieuwe oprit van rijksweg 20, vanaf Schie- dam-Centrum naar Vlaardin- gen, in gebruik worden geno men. Tot spijt van rijkswater staat, die al enkele maanden met de aanleg bezig is, blijken er tijdrovende problemen te zijn bij het viaduct onder de spoorbaan Rotterdam/Den Haag. Dat viaduct is destijds al ge bouwd, omdat rekening werd gehouden met verlenging van de Prinses Beatrixlaan als pa rallelweg van rijksweg 20. Er moeten echter zoveel voorzie ningen worden getroffen, dat nog twee jaar gebruik moet worden gemaakt van de huidi ge oprit, die vrij kort is en daarom in de ogen van rijks waterstaat bijzonder gevaar lijk. Vaak heeft verkeer nauwe lijks de mogelijkheid om op de rijksweg in te voegen. Met de aanleg van de nieuwe oprit zal rijkswaterstaat vrij spoedig klaar zijn, naar ver wachting begin volgend jaar. Dit weggedeelte, vanaf de 's- Gravelandseweg tot aan de Parkweg waar het op de rijks weg uitkomt, kan echter pas voor verkeer worden openge steld als bij de onderdoorgang onder de spoorbaan een water dichte bakconstruetie klaar is. „Dat is een technisch zeer In gewikkelde, maar hoogst nood zakelijke ingreep," zegt voor lichter Gerritsen van rijkswa terstaat. „Die klus zal enorm veel tijd vergen, waardoor de ingebruikname van de nieuwe oprit alleen maar wordt opge houden". Zoals onze krant eind juni wist te melden, kon rijkswaterstaat plannen voor een nieuwe, veili ger oprit gaan ontwikkelen toen bij de gemeente Schiedam duidelijk kwam vast te staan, dat de verlengde Prinses Bea trixlaan (tussen industriege bied en Groenoord) er toch niet zou komen, waardoor het wel aanwezige viaduct volkomen overbodig 20U worden. Rijks waterstaat kon het viaduct voor die gewenste oprit gced gebruiken. Wethouder voor ruimtelijke or dening Chris Zijdeveld: „Het Schiedamse verkeer ter plekke is er mee geholpen, dus vonden wij die plannetjes prima, maar wel hebben wij de eis gesteld dat er naast die oprit een fiet spad komt. Dat leggen wij zelf aan, maar het wordt vrij goed koop want rijkswaterstaat draagt een steentje bij. Zo heh je straks dan toch nog nut van dat viaduct". Het fietspad komt evenwijdig aan de rijksweg te lopen via het tracé waarover in de jaren zestig de verlengde Beatrixlaan was gepland, Daardoor zullen fietsers in de toekomst snel vanuit Grnenoord in het indus triegebied bij de 's-Gravcnland- seweg kunnen komen. Vlaardingen Het leeuwedeel van de 231 in Vlaardingen ge vangen zwerfkatten is door de bevolking bij het dierenasyl afgeleverd. De dierenarts heeft 149 jonge poezen en 46 zieke en/of verwilderde volwassen katten gedood. De gemeente heeft slechts 21 dagen effectief katten gevan gen, in de periode 20 februa ri— l" juli. Het feit dat de publiciteit ron dom de zwer f katten va ngactie zovele Vlaardingers ertoe ge bracht heeft zélf zwerfkatten nar het asyl te brengen, noemt de gemeente positief. Zeker omdat er, toen de ge meente de vangaetie aankon digde, veel kritiek van de be volking kwam. Door die oorspronkelijke weer standen van het publiek is de vangaetie in het Oranjepark mislukt. Daar werden, op ver zoek van bedrijven en particu lieren, 51 katten gevangen. Van dit aantal zijn er 36 door de dierenarts gedood. Het ging hier om zieke en vaak agressie ve dieren. Dieren, die niet worden afge maakt, maar in het asyl moe ten v/orden ondergebracht, moeten eerst een quarantaine periode doormaken. Het besmettingsgevaar voor de andere dieren in het asyl zou anders te groot zijn. De nodige voorzieningen, om één en an der soepel te laten verlopen, worden momenteel getroffen. Het ligt in de bedoeling zo snel mogelijk door te gaan met het vangen van zwerfkatten, zeker omdat de gemeente nog elf aanvragen van particulieren en vier van bedrijven heeft liggen. Aan de hand van tot nu toe opgedane ervaringen ver-vacht men dat zo'n vijftien a twintig katten per week kunnen wor den gevangen. Hadice en vader Os man voor het Haagse Paleis van Justitie. Het is vakantie en af en toe kan je je dan ontzettend vervelen. Maar dan is het mooi weer en je moeder neemt je een dagje mee naar de kinder boerderij. En als je dan aan het eind van de dag nog even wetje moeder zit uit te blazen op de rand van de eendenvij ver, dan krijg je ineens zo'n zin om moeder een dikke zqen te ge ven, omdat ze toch ei genlijk wet de Helste moeder van de hele wereld is. Viaardingen De PvdA hoeft niet terug naar dc onderhandelingstafel. Tijdens de gisteravond gehouden fractievergadering bleek de bereikte portefeuilleverdeling tussen CDA en PvdA de goedkeuring van de meerderheid van de PvdA-fractie weg te kunnen dragen. De vraag wélke personen uit de PvdA de drie wethouderszetels moeten gaan bezetten liet men voorlopig onbeantwoord. Over de onder linge verdeling van de portefeuilles wil de fractie nog nader beraad met het CDA. De laatste tijd werd bekend dat er in de PvdA- fractie een aantal stemmen opging, dat vond dat de PvdA er tijdens de portefeuilleverdeling in do welzijnssector maar bekaaid was afgekomen. Hans VersJuys, fractievoorzitter van de partij: "Dat bleek ook tijdens de vergadering. Maar over het algemeen waren we toch van mening dat de PvdA in de post financiën een redelijke compensatie heeft gevonden. Vanuit financiën kunnen we immers een behoorlijke controle uitoefenen op de sociaal-culturele planning, die nu in handen van het CDA is gekomen". Ten aanzien van het programma, zoals die er nu ligt als resultaat van de onderhandelingen tussen beide partijen, was de PvdA-fractie giste renavond kort. Op een paar redactionele wijzi gingen na, kon de fractie er zich snel in vinden. De plotseling weer actueel geworden vraag naar de personen die straks voor de PvdA wethouder zullen worden, schoof de fractie voor zich uit. Daarover wil men aanstaande maandag nog een keer in conclaaf. De laatste dagen staken er voortdurend geruchten de kop op als zou het helemaal niet zo vanzelfsprekend zijn dat de tot nu toe genoemde personen ook metterdaad wet houder zullen worden. Officieel heeft de PvdA nog steeds vijf kandidaten, waar onder Hans Vcrsluys zelf. Wat de onderlinge verdeling van de portefeuilles betrof was men van mening dat nog eens met CDA bekeken moet worden of sommige daar van niet te fors zijn in vergelijking met andere. Hans Versluys: "Maar dat is iets dat in laatste instantie de beide partijen maar voor zichzelf uit moeten maken". Het laatste woord is nu aan de ledenvergadering van de PvdA. Deze zal uiteindelijk beslissen of de PvdA op basis van dit programma en met deze portefeuilleverdeling met het CDA in zee mag gaan. Schiedam De gemeente gaat toch weer praten met de bewo nersvereniging Schiedam-West over de plannen voor de herbe- strating van de Van Ruysdael- laan en de Van Ostadelaan. Dit hernieuwde gesprek is moge-, lijk gemaakt door een brief van wethouder Chris Zijdeveld aan de werkgroep Van Ruysdaellaan/- Van Ostadelaan. Dezelfde wet houder Zijdeveld zei op 10 juli nog. dat er niet verder te praten viel; de beslissingen waren geno men, er kwam, ook al was dat tegen de wens van de bewoners in, in ieder geval een asversprin ging in de beide lanen. De werkgroep van de Van Ruys- daellaan/Van Ostadelaan conclu deerde na deze spijkerharde woorden van Zijdeveld dat het „democratisch overleg" bij het maken van de plannen niets voor stelde. Meer dan negentig procent van de bewoners had zich legen de plan nen van de gemeente uitgespro ken; de gemeente legde die uit spraak naast zich neer bij het blijven vasthouden aan asver- springingen. Bovendien had de gemeente nooit vooraf gesteld dat een asverspringing een van de minimumeisen was; pas aan het eind van het overleg werd dat botweg gesteld. Zijdeveld vroeg wel aan de bewo ners hun bezwaren schriftelijk bij de gemeente in te dienen; deze bezwaren zouden dan worden be studeerd waarna aan de laanbe woners zou worden uitgelegd waarom de asverspringing er toch kwam. Een uitspraak die werd vertaald als ondemocratisch, immers, de beslissing was genomen, de be zwaren mochten pas achteraf worden ingediend en besproken zonder dat dat nog invloed had op de beslissing. Door dat alles kwam de 2aak muurvast te zitten; de werkgroep zag er weinig heil in achteraf bezwaren kenbaar te maken en Zijdeveld hield vast aan zijn uit spraken, uitspraken die overigens in een telefoongesprekje van pak weg drie minuten zijn gedaan. Onverwachts is er nu toch schot in de zaak gekomen. Zijdeveld schreef de werkgroep een brief, waarin hij weigerde zich het stempel ondemocratisch op te la ten drukken op basis van één telefoontje. De werkgroep kon haar bezwaren indienen en de discussie zou worden voortgezet. Iets heel anders dus dan de con clusie van de werkgroep na het beruchte telefoontje met Zijde veld dat er niet meer wezenlijk gepraat kon worden. Of Zijdeveld inmiddels op zijn beslissing is te ruggekomen of dat de werkgroep de verkeerde conclusies heeft ge trokken is niet meer te achterha len. Feit is wel dat er nu opnieuw gepraat kan worden. Hans van der VÜst van de ge meentelijke projectgroep, die alle zaken bij de verbetering van de woonomgeving coördineert, ver telt: „De brief van Zijdeveld maakt het voor ons mogelijk op nieuw contact op te nemen. Dat is een goede zaak, omdat de gemeente en de werkgroep het immers voor 907e eens waren. Het enige punt van verschil was de inmiddels beruchte asversprin ging, en dat geschilpunt was hele maal niet nodig geweest. Een as verspringing is namelijk niet noodzakelijk; indien de bewoners gegronde redenen hebben om een asverspringing te verwerpen, dan kunnen we in goed overleg ande re maatregelen bedenken die een zelfde soort effect hebben". „Dan moeten de bewoners echter wel tot redelijk praten bereid zijn en niet, zoals ze in een eerdere fase deden, zonder meer uit het overleg stappen. Dat is namelijk een van de groot ste oorzaken van het hele pro bleem geweest. Door dat uitstap pen van de werkgroep ontstonden er problemen met de tijd en kreeg diezelfde werkgroep de indruk dat het plan er doorheen werd gejaagd", aldus Hans van der Vlist. Den Haag Hadice Copur, een vertederend 12-jarig Turks meisje moet van de staatssecre taris van justitie terug naar haar vaderland. Ook al woont haar eigen vader dan in Maas sluis. Niets geen gezinshereniging heeft de staatssecretaris gedacht, want Hadice is een kind uit het eerste huwelijk van vader Osman en het meisje is nooit aan zijn zorgen toever trouwd geweest Het verzoek om een verblijfsvergunning voor Hadice werd dan ook afgewezen. Voor de president van de Haagse rechtbank mr. J. H. Blaauw diende gistermiddag een kort geding, aangespannen door de vader. Hij vindt dat Hadice in Nederland moet kunnen blijven, tot de Raad van State een oordeel heeft geveld over het herzieningsverzoek dat door hem is ingediend. De staatssecretaris gaat er echter van uit, dat papa Copur ook bij die instantie bakzeil zal halen en wil het meisje 20 snel mogelijk op het vliegtuig zetten. Voor de Staat der Nederlanden bracht mr. H. Th. Bouma naar voren,dat reeds acht maanden na de geboorte van Hadice, in 1966, de vader Turkije had verlaten om werk in Nederland te vinden. Het dochtertje was bij de moeder geble ven, ook na de scheiding van man en vrouw in 1969. Osman Copur was drie jaar later hertrouwd en uit dit huwelijk zijn inmiddels weer drie kinderen geboren. Mr. Bouma stelde dat het meisje pas in december vorig jaar bij de vader was gekomen. „Een man, die zij eigenlijk niet eens kende". Zijns inziens was dan ook terecht de verblijfsvergunning geweigerd. Hier was immers geen sprake var. een gezins hereniging, want het meisje had feite'ijk nooit tot het gezin van Osman Copur behoord. Raadsman mr. J. A. Schuering betoogde na mens de vader, dat de man altijd hel gezag over hel kind had gehad. Bij de scheiding was hem dat door de Turkse rechter gegeven, „Ook ai verblijft een kind dan tijdelijk elders, juridisch gezien woont het bij de voogd. Dat liet kind dan tijdelijk ergens anders woont speelt geen rol. De band tussen de vader en hel kind is vanuit dat standpunt juist erg groot Dat deze vader/- voogd het kind nu bij zich wil hebben is zijn goed recht", aldus mr. Schuering. „Waarom mag dit meisje niet de beslissing van het herzieningsverzoek afwachten? Ze is niet staatsgevaarlijk, overtreedt de wet niet en ze beïnvloedt op haar leeftijd evenmin de arbeids markt. Wat is de zin ervan? Wij heten een gastvrij land te zijn. Spaanse en Portugese joden zochten hier vroeger hun toevlucht. Waar om verlenen we die niet aan een kind van twaalf? Dit is een hele onsympathieke behande ling". De raadsman bracht naar voren dat staatssecre taris Haars van justitie kennelijk zelf geen kinderen heeft, „anders zou ze deze beslissing nooit hebben genomen". Zijn tegenpleiter mr, Bouma stelde.dat het doel van deze uitwijzing was, 't kind niet tc veel van de Turkse samenle ving te ontvreemden. Hij bracht naar voren,dat uit niets was gebleken dat Hadice niet bij dc eerste moeder terug kon komen. Dat laatste werd echter door de vader in twijfel getrokken. Hij liet via 2ijn tolk weten, dat de dochter die twaalf jaar niet bij de moeder, maar bij de oma had gewoond. Hij had het meisje in Turkije gelaten, opdat ze daar de lagere school kon afmaken. Eerst toen de oma was overleden had hij haar meegenomen naar Ne derland. Voor mr. Bouma was dit gegeven volkomen nieuw. „Als er geen opvang voor het meisje is, ligt de zaak uiteraard anders. Maar dit is een heel nieuw feit en ik begrijp ook niet, waarom de tegenpartij dit nu pas naar voren brengt". De tolk vertaalde nog even de mededeling van de vader, dat Hadice de moeder eigenlijk nau welijks kent. Verder hield Osman zich stil, want van de rap Nederlands sprekende advocatentaal begreep hij weinig. Net als hij niet kan begrijpen, waar om Hadice niet bij hem mag blijven. Vonnis 16 augustus.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1