SCHIEDAMSCHE COURANT Rijnmond, seirap ri jksweg 19 alsnog Brand Chemie weinig gevaar Verbouw gemeentehuis kost twee ton meer Milieugroepen: liever rijksweg 13 verbreden B en w wijzen beschuldigingen van de hand Rijdende lopers krijgen bekeuring rw TOONTJE HOGER Bouwspeelplaats weer geopend VAK LIEDEN Kabelgaten in Maassluis a Hoofdletsel op Kerkweg Even bezoek. SP: Gemeente treedt op als koppelbaas Rode Kruis campagne succes Vrijdag 11 augustus 1978- Broersvest 3 - telefoon administratie 268091 - redactie 262566 klacht ondienst 144144 ONAFHANKELIJK DAGBLAD -103de jaargang no. 26149 -6 PAGINA'S SCHIEDAM EN KETHEL Maasland Het gemeentehuis van Maasland gaat tweehon derdduizend gulden meer kos ten dan was geraamd. Het be drag van 670.000, dat voor de ingrijpende verbouw van het raadhuis werd uitgetrokken, blijkt verre van toereikend te zijn. Onvoorziene posten ver hoogden de kosten met 216.000 gulden. De kostenramingen van de on derdelen van de elektrotechni sche installatie en centrale ver warming in het bijzonder ble ken bepaald te laag te zijn. In de nieuwe raming zijn nu te vens een risicoverrekening van de aannemer begrepen, brand preventie, de fietsenstalling en aanleg van de tuin op de bin nenplaats. De gemeente hoopt van de rijksdienst voor de mo numentenzorg een subsidie van veertig procent te ontvangen. De subsidie is echter nog niet toegezegd. Voor de verbetering van de woonomgeving wordt ook een rijksbijdrage ver wacht. Hoek van Holland De Hoekse politie heeft een der tigtal vierdaagselopers een duur souvenirtje gegeven: een bekeuring voor verbo den parkeren aan de zuidzij de van de Mercatonveg. De sportieve lopers hadden hun auto's zo dicht mogelijk bij de start van het wandelpar- cours neergezet, bang als ze waren om van honderd me ter (extra) wandelen moe te worden. Het parkeerverbod is spe ciaal voor de wandeltocht ingesteld. De politie is dan ook zeer streng. Overigens is de Hoekse Vierdaagse, die vanavond wordt afgesloten, een groot succes geworden. Er waren weinig uitvallers op de afstanden 7,10 en 15 kilometer. Maggie MacNeal en Alexan der Curly zijn vanavond, op de vijfde dag van de vier daagse (de extra dag is inge last om ook continuwerkers de gelegenheid te geven mee te lopen), de voornaamste gasten op het blarenba! in De Hoekstee aan de Merca tonveg 50. i »«5si2 Schiedam/Delft De Rijnsmondraad heeft niet getoond op de hoog te te zijn van verkeers- ontwikkelingen tussen Rotterdam en Den Haag en in de gemeenten bin nen het Rijnmondge bied. Die conclusie trek ken vereniging Milieu- defensie-Delft en stuw groep Alidden-Delfland Schiedam in een schrif telijke reactie op het re gionaal verkeers- en ver voerplan (RVVP), zoals dat maandag 19 juni door Rijnmond werd aangenomen. Daaraan was geen inspraak procedure voorafgegaan. De twee milieugroepen vragen om een herziening van het RWP, waarin Rijnmond zich uitsprak vóór aanleg van rijks weg 19 - ook wei aangeduid als A 4 - tussen het Kethelplein in Schiedam en Ypenburg in Rijs wijk. In tegenstelling tot de gemeen te Vlaardingen, Schiedam, Rot terdam en Delft is de Rijnmon- draad ervan uitgegaan, dat rijksweg 19 is in te passen in de groene bufferzone Midden- Delfland, het weidelandschap tussen de Waterwegsteden en Delft, en dat de geluidshinder door rijksweg 19 in de noorde lijke woonwijken van Schie dam en Vlaardingen wel zal meevallen. ,,De informatie daarover aan de Rijnmondraad is onjuist" maken beide milieu- Schiedam Radiospelletjes, je hoort ze te kust en te keur op bijna elk moment van de dag. Mooie en minder mooie prijzen nodigen luisteraars uit tot het insturen van een brief kaartje in de hoop te worden opgebeld. Ook voor de niet-deelnemende luisteraars is er volop te bele ven bij de spelletjes: is het antwoord van de deelnemer goed; is mijn eigen antwoord goed. Volop spanning dus, ook al omdat er altijd iemand uit de buurt plotseling „op de ra dio" kan zijn. Wie gisteren tussen drie en half vier de radio had afgestemd op Hilversum 2 kon zo iemand „uit de buurt" horen. Bij het spelletje „Een toontje hoger" van de Avro kon men op dat tijdstip Karei van der Graaf horen praten met de Schiedam- se mevrouw J. A. L. van Be ters Mevrouw Van Seters moest door het geven van aanwijzin gen een te snel draaiende plaat precies op het juiste toerental zien te krijgen. Een vreselijk moeilijke opgave. Mevrouw Van Seters wist door telkens lager... lager... te zeggen het juiste toerental te bereiken en won daarmee een boekenbon van veertig gulden. Wat ze voor die bon gaat kopen? Een histo rische roman, dan kun je, zoals Van der Graaf het uitdrukte „prettig lezen en toch iets leren tegelijk". Schiedam Na een ernstig ongeluk op de Kerkweg is de 17-jarige brom fietser L. A. M. van V. uit Schiedam via het gemeente ziekenhuis naar Dijkzigt vervoerd. In het Rotterdamse ziekenhuis moest hij worden opgeno men, omdat letsel aan het hoofd ern stiger bleek dan op het eerste gezicht leek. De jongen verkeert niet in le vensgevaar. Hij kwam woens dag uit park Kethel gereden om de Kerkweg over te steken, richting Spaland, toen hij werd geschept door de 24-jarige motor rijder A. H. uit Rot terdam. Ook deze liep verwondingen aan het hoofd op, en ligt nu in het gemeenteziekenhuis Schiedam - Een uitslaande wand bij Magneto Chemie BV *an de Noordvestsingel heeft een schade van enkele tonnen veroorzaakt De brand schijnt te zijn ont staan door een defect aan een transformator. Omdat de transformator zich in een ge deelte van het bedrijf bevond, ^ar geen gevaarlijke chemi sche stoffen waren opgeslagen, ontstond er geen direct gevaar voor de omgeving. Doordat de brand vanuit de alarmcentrale van de brand weer werd ontdekt,- kon er bij zonder snel worden opgetre den. Toen de eerste meldingen binnenkwamen was de brand weer al aan de slag. Mede door die snelle ontdekking kon de brand binnen het half uur wor den bedwongen. Het enige pro bleem is even geweest de brand te localiseren, toen dat eenmaal was gebeurd konden de slangen erop en was de zaak snel bekeken. Korte tijd zag het er naar uit dat de brand zou overslaan naar het aangrenzende UTO BV, waar nogal wat emballage materiaal was opgeslagen. Als die brand inderdaad was over geslagen had men met recht van een grote brand kunnen spreken; nu bleef de brand bin nen de categorie middelgroot Het aangrenzende bedrijf liep wel flinke schade op; schade werd veroorzaakt door de rook en de bluswerkzaamheden. Vlaardingen - De kinderbonw- *peelplaats Holy gaat de laat ste week van de schoolvakan tie weer open. Dat is dus de Wttk van 21 tot en met 26 augustus. Kinderen kunnen er van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags terecht Alleen tussen de mid dag, van 12 tot 2, is de bouw speelplaats even gesloten. Nieuwe bezoekers kunnen dan geen kaartje kopen, de kinde ren die al aanwezig zijn hoeven natuurlijk niet weg. Het lammetje kijkt nieuwsgiering naar het vreemde voor werp, dat op zijn ter rein waagt te ko men: zo'n vreemde vogel heeft hij in zijn bestaantje nog nooit gezien. De rei ger, niet gechar meerd van dergelij ke onderzoekingen, kiest maar weer het vrije luchtruim, het schaapje in verwar ring achterlatend. groepen duidelijk. Zelfs spitsuurfiles op rijksweg 13 zijn nog altijd een uitzonder ing, staat in het schrijven, waarmee wordt aangetoond dat de capaciteit van deze weg tussen Rotterdam en Den Haag op het moment nog voldoende is. „Verbreding ervan is in de toekomst mogelijk. Dat onder schrijft de Delftse kamer van koophandel. Dan is de capaci teit nog groter, en is aanleg van rijkssveg 19 niet meer nodig, evenmin als het andere alterna tief, aanleg van rijksweg 14/16 langs de Rottemeren", is de strekking van het schrijven. Verbreding van rijksweg 13 in Overschie en daarmee overlast voor omwonenden kan volgens de milieugroepen worden voorkomen door lezijnertijd ten noorden van Overschie een verbinding aan te leggen naar rijksweg 20, via de Oost-Abt spol der waar Rotterdam, vlak bij de grens van Schiedam, industrie wil vestigen. Meer algemeen stellen de mi lieugroepen, dat aanleg van meer snelwegen tot gevolg heeft dat problemen met veel verkeer zich juist in de steden toespitsen» terwijl bijvoorbeeld in Rotterdam het aantal par keerplaatsen in het centrum over twee jaar met 25 procent 2a! zijn verminderd. „Het is natuurlijk heel lofwaardig om te trachten het autogebruik af te remmen door onder andere parkeervoorzieningen niet op de vraag af te stemmen, maar waarom moet dan het snelwe- gennet wèl op de vraag worden afgestemd?" „Rijnmond hinkt dus op twee gedachten". Aan de raadsleden van het openbaar lichaam la ten de stuwgroep en Milieude fensie weten: „Enerzijds neemt u het beleid van de gemeenten binnen de zogenaamde Ruit om Rotterdam over, dat een sterke beperking en terugdrin ging van het autoverkeer in houdt, in verband met de ca paciteit van het stedelijk mi lieu. Anderzijds volgt u de lan delijke prognoses in de be leidskeuzen voor wegen van de eerste orde, zoals rijksweg 19, en dat leidt tot uitbreiden en toegeven aan de theoretische vraag". Dat het autopark in Nederland momenteel sterk groeit, verkla ren de milieugroepen uit een inhaaleffect na de energiecrisis in 1973. „Maar de toename van verkeer is veel geringer. Zowel bij economie als bij particulie re bestedingsmogelijkheden is de groei eruit, om maar te zwij gen over nog te verwachten energiecrises met forse kosten stijgingen van de energie". Volgens het rekensommetje van Milieudefensie en de Schie- damse stuwgroep gaat het ar gument niet op, dat aanleg van rijksweg 19 een meer gelijkma tige verkeersbelasting over de westelijke en oostelijke rand wegen van Rotterdam tot ge volg heeft en dat daardoor de Van Brienenoordcomdor aan zienlijk wordt ontlast. Uit cij fers van de verkeersdienst Rot terdam en antwoorden van mi nisters Tjerk Westerterp en Hans Gruïjters van een jaar geleden blijkt, dat 20 procent van het verkeer op rijksweg 13 tussen Delft en Overschie ook gebruik maakt van de Van Bnenenoordbrug en, gesteld dat de helft van het verkeer straks rijksweg 19 neemt, bete kent dat dan voor de Van Brie- nenoord een ontlasting van slechts 10 procent Overigens is de route via de Benei uxtunnel voor veel automobilisten nogal- een ommetje, brengen de twee milieugroepen in. In de laatste weken van de "grote vakantie" is er voor kleine Vlaardin- gers volop de gelegenheid zich te bekwamen in handvaardigheid. Bij de Heipaal aan de Boerhaavestraat hebben ze de kans zelf hun eigen huttendorp te bouwen, bijgestaan door wat oudere jongeren. Boven dien kunnen de kinderen van pitriet mandjes en ander materiaal maken. De lagere schooljeugd is op werk dagen vanaf 14.00 uur van harte welkom om mee te helpen aan de bouw van het huttendorp. Vlaardingen Het college van b en w van Vlaardingen acht zich weinig gelukkig met de publikaties van de Socialistiese Partij waarin zij de gemeente ervan beschuldigt als koppelbaas op te treden. Het gaat om de werknemers van het Toeleveringsbedrijf, die onder de Wet Sociale Werk voorziening vallen. De Socialis- tiese Partij van Rerr-i Poppe beschuldigde daarbij de ge meente, dat zij werknemers van het Toeleveringsbedrijf Schiedam - De jaarlijkse campagne van het Nederland se Rode Kruis heeft de Schie- damse afdeling 26.957 gulden opgeleverd. Dankzij deze inzameling kan het Rode Kruis m 1978 weer verscheidene activiteiten be kostigen ten behoeve van min der valide en zieke mensen, en daarom wordt alle collectanten een vriendelijke groet ge bracht. ADVERTENTIE Dit nieuwsblad, waarin u al hel nieuws uit eigen om geving kunl vinden, wordt zonder extra Kosten be zorgd in combinatie met het Rotterdamsch Nieuwsblad. Sluorini) dil nieuwsblad t« dagen gratis op pro#l io* In combinatie met: Rotterdamsch Nieuwsblad Naam Adres Deie bon m open envelop zonder posueget. sturen naar Antwoordnummer 834. RoTTtrdem. werk verschaft als volwaardige ambtenaren. Kortom: „De werkzaamheden zijn totaal, ter wij] de betrokken werknemers slechts voor een deel door de gemeente worden uitbetaald. De rest betaalt de overheid middels de genoemde wet". Rerm Poppe stelde, dat als ie mand bij de gemeente volwaar dig werk doet hij ook als zoda nig door de gemeente moet worden gehonoreerd. In hun antwoord aan de SP beroepen b en w zich op de wetsvoorschriften waarin staat dat „het gemeentebestuur be vordert, dat personen, die tot arbeid in slaat zijn doch voor wie in belangrijke mate ten gevolge van bij hen liggende factoren om onder normale omstandigheden arbeid te ver richten met aanwezig is, krach tens deze wet in dienst geno men worden om onder aange paste omstandigheden tegen loon arbeid te verrichten welke zo veel mogelijk gericht is op het behoud of horstel of de bevordering van hun arbeids- geschiktheid". B en w wijzen de SP er verder op, dat de voor de arbeid be taalde beloningen voortvloeien uit de vastgestelde rijksschalen en wel degelijk volwaardig zijn. De inschaling geschiedt volgens de door het rijk voor geschreven funct lodassi ficatie- Eenvoudig gezegd De werkne mer van het Toeleveringsbe drijf, werkzaam bij de gemeen te. wordt betaald op grond van zijn functie, ongeacht zijn feite lijke werkzaamheden die soms minder zijn dan van valide col lega's. Wanneer een werknemer een gegeven moment 2ijn handicap kwijtraakt kan hij na keuring voor het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds in normale dienst genomen worden. B en w: Jammer is dat deze situa tie zich niet zo vaak voor doet". De beschuldigingen wij zen zij tenslotte geheel van de hand. Maassluis De kabels X'oor de kabeltelevisie worden aan de Van Beethovenlaan In Maassluis wel degelijk doorge trokken via gaten in de wonin gen. Eerder was, wegens brandgevaar, besloten de ka bels buitenom te leggen. Daar is men toch van terugge komen. Zij het dat de gaten „persoonlijk" door de brand weer gedicht worden. Men hoop medio september ge reed te zijn met de aanleg, zodat de bewoners aan het einde van die maand naar ne gen stations via de kabeltelevi sie kunnen kijken.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1