SCHIEDAMSCHE COURANT Sociale dienst keert bijna twee miljoen meer WW uit Passage krijgt 700-pot als raad ja zegt Zijdeveld vraagt minister o eer Proef huwelijk bij onderwijs 6000 gulden Kringlooppapier voor stadhuis II ■II In memoriam: oud-raadslid en voormalig SG-directeur m Speel-instuif begroet vijfduizendste Ruit SD ingegooid Verslag over 1977: PvdA zegt nee tegen comité Voor hoofdwegen in Schiedam-Noord a Fotocamera's gestolen Huurverhoging weigeren kan nog steeds Schiedamse dood in Canada Dinsdag 15 augustus 1978- ONAFHANKELIJK DAGBLAD ~103de jaargang no. 26151* -*4 pagina's Broersvest 3 - telefoon administratie 268091 - redactie 262566 klachtenrlienst 144144 SCHIEDAM EN KETHEL Praag '68: Schiedam De afdeling Schiedam van de PvdA beeft zich gedistantieerd tsd de actie Denk aan Praag '68. Dit heeft het bestuur van de afdeling Schiedam van deze partij besloten. Reden voor deze beslissing is de manier waarop de actie wordt ge voerd. Jtfede doordat de hele ac tie door mensen var» de KEN is opgezet, wordt de problematiek teveel in de sfeer van de Koude Oorlog getrokken", en dat is iets waar de PvdA niet aan mee wil werken. Daarnaast heeft ook het comité Charta '77 in Ne derland besloten niet met het comité Denk aan Praag mee te werken, wat ook een reden voor de socialis tische huiver is. Wel van harte aanbevelen kan het bestuur var» de partij een door Charta georganiseer- de demonstratie op 21 au gustus bij de Tsjechische ambassade in Den Haag lussen 16 en 19 uur. Vlaardingèn De gemeente lijke sociale dienst heeft vorig jaar bijna 9,5 miljoen gulden uitgekeerd in het kader van de wet werkloosheidsvoorziening (WW). Dat is 1,6 miljoen gul den meer dan in 1976. Gedu rende 1977 ontvingen 1028 per sonen een WW-uitkering. Dat aantal was per 31 december teruggelopen tot 425 personen. De rest had een baan geaccep teerd, was inmiddels gepensio neerd of had dc maximale uit keringsduur bereikt. In 1976 kregen 1096 mensen een WWV- uitkering. De WWV-uitkering werd in 34 gevallen beëindigd omdat de dienst economische eenheid, neveninkomsten of eer» groter dan toegestaan vermogen kon aantonen. Een jaar daarvoor was dat aantal 32. In 1975 16 en in 1973 41. Inzamelingen De Vlaardingers zijn gulle ge vers. De netto-opbrengst van openbare inzamelingen in 1977 was 225.596,12 gulden. In 1973, 1974 (het topjaar) en 1976 werd meer gegeven; respectievelijk 265.508, 638.091 en 288.533 gul den. Vorig jaar werd voor de actie „Geef om de Natuur" 20.993 gulden gegeven. Het ho ge bedrag in 1974 kwam voor een groot deel (385.297 gulden) tengoede aan de actie „Geven voor Leven". Het vorig jaar werden 22 vergunningen voor het houden van een collecte afgegeven. Veertien instellin gen maakten gebruik van de verleende toestemming. Bezoekers Het totaal aantal bezoekers van de gemeentelijke sociale dienst bleef nagenoeg gelijk aan dat van 1976. Op lange termijn be zien wordt het aantal echter geringer. Opvallend is het lage aantal bezoekers van het bu reau externe verzorging, waar onder de bejaardentehuizen ressorteren, Een verklaring daarvoor kan zijn dat in 1977 zoveel mogelijk getracht werd vragen van bejaarden in hun eigen omgeving te beantwoor den en hen niet onnodig de v/eg naar de sociale dienst te laten gaan. In totaal kwamen vorig jaar 13021 mensen naar de sociale dienst. Circa driehonderd min der dan in 1976. De gezamenlijke instellingen in Vlaardingèn hebben over de wijze van uithuisplaatsing van de minderjarigen overeenstem ming bereikt. Alle plaatsingen tot en met het zestiende levens jaar zullen in de werkgroep worden ingebracht voor advies. Aan de hand daarvan neemt de sociale dienst een beslissing. Begin november 1977 waren in totaal 53 Vlaardingse kinderen elders ondergebracht. Schiedam Maandag 21 augustus zal de gemeente raad beslissen, wat er met het overgebleven geld van de viering van het 700-jarig bestaan van de stad Schiedam gaat gebeuren. Voorstel is het geld te reserveren voor verbetering van de uitrusting van het Passagetheater en het oprichten van een beeld voorstellende de geschiedenis van Schiedam. Schiedam Bij de minister van verkeer en waterstaat gaat de gemeente aankloppen voor meer geld voor de hoofd wegen van het noordelijk stadsdeel. Wethouder Chris Zijdeveld wil daarover bin nenkort een onderhoud hebben met Jan Tuijnman in Den Baag. Wel moet Schiedam bij het mi nisterie nog een declaratie in dienen van 2.3 ton. maar duide lijk is geworden dat gemeente werken het voor aanleg van doorgaande wegen.in Schie dam-Noord niet heeft kunnen redden met de rijksbijdrage an 1.67 miljoen gulden, die in april 1974 werd toegezegd, Daarom praat de gemeente raad aanstaande maandag avond in het stadskantoor er over. of een aanvullend krediet nan worden verleend van onge- eer een miljoen, waarvan een deel wordt besteed aan ver- teerslichten en straatverlich ting. De afgelopen jaren is wel ccn en ander gebeurd voor de ver- neerscirculatie van Schiedam- Noord. In Groenoord was het de Laan van Bol'es die een ander karakter kreeg en meer naar Woudhoek toe >vas het de Uozartlaan waarvan de aanleg de gemoederen bezighield. De tduard van Beinumlaan staat op het program en ook onder gaat de Churchillweg in de toe komst nog een aantal verande ringen (busbanen, later snel tram). Bij het nieuwe winkelcentrum. Hof van Spaland, is het kruis punt met de Zwaluwlaan en de Mo2artlaan al duidelijk aange past aan fietsverkeer (ter hoog te van huize Spaland en het Jacques Urlusplein), waarvoor achteraf nog 22 mille moet *orden neergeteld door de ge meenteraad, al hapert er nog w« iets aan de verkeerssituatie toor fietsers die vanaf het Ur- ■tfsplfiin naar het Bachplein toe willen. Verbeterd is de situatie voor fietsers wet op het kruispunt van Churchillweg en Zwaluwlaan/Mozartlaan, maar helemaal veilig en makkelijk is het bepaald niet voor wielrijders van de Willem Andriessenlaan naar het Kruisgebouw. De gezamenlijke kosten van beide projecten zullen 400.000 gulden gaan bedragen, In 1975 werd, om het 700-jarig bestaan van de stad te vieren, een fonds opgericht waaruit de festiviteiten voor de viering van het jubileum zouden wor den gefinancierd. Dat leverde weinig problemen op; de festi viteiten werden gehouden en er bleef zelfs wat geld over uit dat wel de „Pot 700" genoemd werd. Moeilijker was het te be slissen, wat er met het overge bleven geld moest gebeuren. De gemeenteraad besloot het kapitale bedrag (het ging om 364.1000 gulden) te reserveren voor een „blijvende herinne ring" aan het 700-jarig bestaan van de stad. Een blijvende herinnering dus, een mooie kreet maar tevens een erg ruim begrip. Dat bleek ook wel uit de talloze inzendin gen. die binnenkwamen nadat de bevolking naar ideeön was gevraagd. Inzendingen die va rieerden van fonteinen op on dermeer de Koemarkt (waarbij dan geen rekening werd gehou den met het voelen van drup pels op de terrasjes tegenover de fontein bij harde wind), tot het oprichten van een tandart- sencentrum. Monster de drogisterij aan de Molenstraat te Monster heeft zondagnacht bezoek ge had van een inbreker. Hij was binnengekomen door een licht koepel aan de achterzijde open te breken. Geen van de inzendingen der bevolking kon genade vinden in de ogen van de speciale commissie die de voorstellen moest selecteren; gekozen werd voor een voorstel van de Schie- damse Gemeenschap. Een voorstel dat het uitbreiden van, met name de toneelvoorzienin gen, vasn het theater inhield, een keuze die gezien de argu mentatie bij andere voorstellen op zijn minst omstreden was. Maandag zal de gemeenteraad daarom beslissen, of de blij vende herinnering werkelijk in het Passagetheater moet wor den gezocht. Uit het archief: een foto van Siem van den Berg, gemaakt tijdens een van zijn laatste raadsvergaderingen; hier in gesprek met Jo Ou- wens, die nog altijd raadslid is. Schiedam Pas gisteren heeft het bureau burgerzaken van de gemeente Schiedam bericht, dat Siem van den Berg, oud-raadslid voor de PvdA, op 53-jarige leeftijd is overle den. Van den Berg, die tot 1974 in de raad zat, stierf op 23 juli. In dezelfde, laat verschenen lijst van de burgerlijke stand slaat de naam van Piet Groenendaal, oud-directeur van de Schiedamse Gemeenschap. Groenendaal overleed op 80-ja rige leeftijd en werd gecremeerd op zaterdag 29 juli. Bij burgerzaken wordt wekelijks een lijst samengesteld over geboortes, ondertrouw, huwelijken en overlijden sge- vallen, maai* pas in de gegevens die gisteren loskwamen komen S. K. van den Berg en P. Groenendaal voor. Petrus Groenendaal was directeur van de SG van 1949 tot 1962 Een van zijn eerste taken bij deze culturele stichting was het treffen van voorbereidingen voor de viering van het 675-jarig bestan van Schiedam in 1950, Groenendaal stond ook aan het hoofd van de rooms-katholieke leeszaal van Schiedam, totdat deze fuseerde met de openbare bibliotheek. Groenendaal werd geboren op 31 december 1897. Met Maria Johanna van der Meer trad hij in het huwelijk op 31 mei 1922. De laatste jaren woonde het echtpaar in hui2C Lidui- na, maar enkele maanden geleden stierf de vrouw van Groenendaal. Hij stond bekend als een groot kenner van de heilige Liduinn. In 1975 schreef hij over deze „Liedewij van Schiedam" een verhandeling, een uitgave van de Weten schappelijke Kring. Siem van den Berg heeft vele jaren een sigarenhandel gehad in de Gerrit Verhoonstraat. Bij een overval in zijn zaak liep hij een klap op het hoofd op, die het hem later onmogelijk maakte nog langer in de winkel te staan. Bij de gemeente kwam hij toen in dienst op de afdeling financiën, waar hij adjunct-commies werd. Dat was de reden, dat hij de gemeenteraad in 1974 voortijdig moest veriaten, per 1 april van dat jaar, juist voordat de verkiezin gen zouden plaatsvinden. Van den Berg was lid van de raad sinds het midden van de jaren zestig. De laatste tijd woonde hij aar» de Kievitslaan. Linda me! feestmuts, de vijfdui zendste. Schiedam Zesduizend gul den wil de gemeente geven voor experimenten met het sa mengaan van kleuterscholen en lagere scholen. Hiermee wil de gemeente slechts een aanzei geven tot die experimenten; de uitvoering zal bij de scholen zelf liggen. Burgemeester en wethouders doen dit voorste! aan de 21 augustus te houden gemeenteraadsvergadering. Met de veranderende maat schappij dienen ook de scholen mee te veranderen, stelt het college. Belangrijke voorwaar de daarbij is het samengaan van kleuteronderwijs en lager onderwijs. Tot op heden bestaat er een drempel tussen deze twee vor men van onderwijs, een grote overgang die tot gevolg kan hebben dat leerlingen „uit de boot vallen". Belangrijk voor de toekomst is Tlaardingen De termijn het indienen van bezwa- tegen de jaarlijkse huur- "rfioging is met één maand verlengd. Tot 1 september kunnen huur- 'ters, die menen gegronde rede- **8 te hebben de hun aange legde huurverhoging te weige- bezwaar tegen die verho- ©hg aantekenen. Aldus een be- van staatssecretaris Brokx. Vlaardingèn Voorzichtig en met mondjesmaat. Zo luidt het advies van de heer M. Baars, hoofd interne zaken van het Vlaardingense stadhuis, inza ke het al dan niet ingebruikne- men van kringlooppapier. Het advies steunt op een onder zoek dat de heer M. Baars instelde naar de geschiktheid voor stadhuisdoeleinden van dit „milieuvriendelijke pa pier". Onverdeeld gunstig is dat advies niet: het kringloop papier zou alleen in incidente le gevallen en uitsluitend voor kort off-setwerk gebruik moe ten worden, ftlaandag 21 au gustus beslist de commissie volksgezondheid of zij het ad vies overneemt. Kringlooppapier hoot „milieu vriendelijk", omdat de fabrica ge van dit papier minder ver vuiling en energieverbruik op levert. Bovendien is de fabrika- ge grondstofbesparen d. Argu menten trouwens die in het advies aan het college van b en w wel degelijk onderkend wor den, maar die al met al toch niet op zouden wegen tegen de nadelen van het kringlooppa pier. Die nadelen luiden: kringloop papier is niet zo mooi, zou slecht te bewaren zijn, geeft moeilijkheden bij de verwerk ing, heeft relatief hoge kosten met zich mee. De gemeente Maassluis ge bruikt het papier echter al tij den en zegt tot nu toe geen problemen daarmee ondervon den Tt> h.ohhen. dal de drempel verdwijnt; hoe dat moet gebeuren is echter nog geen uitgemaakte zaak. Het ministerie van onderwijs en wetenschappen stimuleert dan ook het experimenteren met dat samengaan. Niet alle scholen komen in aan merking voor subsidie bij deze experimenten; het ministerie heeft van te voren vastgesteld dat slechts een bepaald aantal scholen meedoet. Deze beslissing van het minis terie houdt niet in, dat andere scholen niet aan. de integratie tussen kleuter- en basisonder, wijs mogen werken. De gemeente Schiedam ziet hier dan ook een taak voor de gemeente weggelegd; zij zou een (financiële) aanzet kunnen geven tot die experimenten. Voor die financiële aanzet ko men dan alleen scholen in aan merking, die nog geen andere tegemoetkoming ontvangen. In de gemeenteraad van 21 au gustus zal worden voorgesteld 6000 gulden te reserveren in 1978 en in 1979. Voorwaarde aan de scholen is dat zij ver slag uitbrengen van het ver loop van do experimenten. Maassluis De Maassluise speel- instuif in de Ko ningshof draait al.s een trein. Ge middeld ruim ze venhonderd kin deren per dag ma ken er steeds een feest van en een lawaai als een oordeel. De 6-jarige Linda Schouten werd gistermiddag be groet als de vijf. duizendste bezoe ker. Wethouder Koos Smit, die zelf aJs een Sinter klaas door de jeugdigen werd begroet, overhan digde de kleine meid het kaartje en een bos bloe men. Waar Linda veel gelukkiger mee bleek, was de fraaie poppen kast, die zij van hem overhandigd kreeg. Schiedam Het twintigjarige Schiedamse meisje Carla Egbers is bij een auto-ongeluk in Canada om het leven gekomen. Zij was bezig aan een lïfttocht door Canada en zou aan het einde van deze maand weer naar Nederland zijn gekomen. Tijdens een lift met een vrachtwagen gebeurde het ongeluk. Op de Alaska Highway vloog de vrachtauto uit de bocht, vermoedelijk door te hoge snelheid, en verongelukte. Carolina Gabriëlia Gertrude Egbers kwam hierbij om het leven. Wat er met dc bestuurder van de vrachtauto is gebeurd, was bij onze woordvoerder van buitenlandse zaken nog niet bekend. Vlaardingèn De Vlaardingse politie heeft de 23-jarige Vlaar- dinger L. II. T. aangehouden omdat hij een ruit van het nieuwe gebouw van de gemeentelijke sociale dienst aan de Hoflaan had ingegooid. Dankzij een Lip van een burger, die de man zich in die omgeving verdacht zag ophouden, kon de politie de man achterhalen. Hij bekende zijn daad. Nadat de politie proces-verbaal opmaakte werd de man heengezonden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1