SCHIEDAMSCHE COURANT Bewoners ruziën over renovatie Sloop kraakbirnrt niet zeker Bezwaren tegen Maaslands bungalowpark Woudhoek wanneer fris mm College schrijft aan historische vereniging: Goochelen met school lokalen Hans Versluys geen wethouder Schiedam Sloop of herstel van de kraakbuurt zal in de meeste gevallen gaan afhangen van de bouwkundige staat van de panden aan de Laan, Korte en Lange Achterweg. Burge meester en wethouders twijfe- Willem Kwakkelstein in dagelijks bestuur len niet aan de historiciteit en de eigen verschijningsvorm van het gebiedje, maar „het noodza kelijk eigentijds functioneren" van de binnenstad kan door slaggevend zijn voor de bestem ming van Laan. Autobedrijf - Eerste paal laat op zich wachten: commissie: "«r 3 BI Vanavond in Dit Is Vlaardingen. Een oude visser, een nietig vervoermiddel en een groot schip. Gemeente stelt ACB voorwaarde: speculeren koopflats bij Wilton Wbenedag 16 augustus 1978 - onafhankelijk dagblad -103de jaargang no. 26152 - 4 pagina's Broersvest 3 - telefoon administratie 268091 redactie 262566 klachtrnriicnst 144144 SCHIEDAM EN KETHEL Vlaardingen Onder de bewoners van de dertig eengezinswoningen Sa menwerking Vlaardingen zijn ernsti ge meningsverschillen ontstaan over het renoveren van hun huis. Van de bewoners in de Jan de Rooystraat en Professor Rutgerstraat zijn acht huurders die zich tegen de renovatie verzetten. Onder aanvoering van de heer A. van Dam hebben zij zich afgescheiden van de bewonersvér- eniging en een eigen club opgericht tegen de renovatie. Dit heeft inmid dels geleid tot geruzie tussen de beide verenigingen en een boze brief van de officiële bewoners vereniging, die de meeste leden telt. Voorzitter G. Groene veld van de „officiële" vereniging heeft in die brief zijn ongenoegen uitgesproken over de activiteiten buiten zijn be stuur om. Die hebben er inmiddels toe geleid dat er momenteel in de projektgroep zowel voor- als tegen stemmers zitten. Verder heeft hij zijn ongenoegen uitgesproken dat er een aparte bewonersgroep is opge richt zonder dat hij daar een machti ging voor heeft uitgeschreven waar uit kan blijken dat die nieuwe groep ook daadwerkelijk namens de bewo ners optreedt. Volgens voorzitter Groeneveld zit ten er onder de weigeraars bewo ners. die zonder toestemming van de bouwvereniging indertijd ingrijpen de wijzigingen en verbeteringen aan de woning hebben aangebracht. Zij zouden door nu „neen" te zeggen tegen de renovatie beletten, dat een groot aantal mensen die woningver betering krijgt. Een andere „weigeraar" zoo een ver klaring hebben getekend zich niet tegen de renovatie te verzetten. Twee bewoners verzetten zich tegen de kosten voor de aanleg van een centrale verwarming terwijl een van hen zonder toestemming van de bouwvereniging zelf al een cv-instal- latie zou hebben aangebracht. Een bewoner zou tegen de te verwachten rommel opzien en een ander wil principieel niet afhankelijk worden gesteld van huursubsidie, aldus voorzitter Groeneveld van de „ech te" bewonersvereniging in een brief aan de commissie van stadsontwik keling. Vlaardingen - Hans Versluys wordt geen wethouder. Nu de PvdA definitief haar wethou ders heeft aangewezen, blijkt dat de jonge meester in de rechten gewoon fractievoorzit ter zal blijven. Wat ai maan den lang vermoedens heetten, bevestigde de PvdA-fractie maandagavond: Bas Goud- riaan, IJsbrand v.d. Velden en Arïe Maarleveld worden offi cieel de PvdA-wethouders. De enige witte plek die nu nog overblijft in de reeks afspra ken die de PvdA onderhande laars met het CDA maakten vormt de portefeuille voorlich ting. Maandag wi! de PvdA Sloop in de kraakbuurt hangt af van. de kwaliteit van de huizen. Vlaardingen Willem Kwakkelstein, oud PR-er en r.u kakelves PvdA-man. mocht dan wel geen vet houd er worden, een plaatsje in het fractiebu reau kon er altijd wel af. Afgelopen maandag koos de PvdA-fractie een nieuw dagelijks be tuur. Behalve Willem Kwakkelstein hebben daar nog meer zitting in: Hans Versluys {voorzit ten, Man van Opijnen en Henny Goedknegt. Vlaardingen - Bij een aanrij ding tussen een motorfiets en een personenauto liep de 19-ja rige A. de W. uit Vlaardingen lichte verwondingen op. Na behandeling in het Holyzie- kenhuis kon hel slachtoffer ooar huis keren. De aanrijding vond maandag middag plaats op de noordelij ke afrit van rijksweg 20 nabij de kruising met de W'estland- seweg. In een reactie van het college op een schrijven van de historische vereniging van Schiedam staat, dat nog niet bekend is wanneer beslist wordt over handhaving of sloop van de huizen, meest kraakpan den. De historische vereniging had via secreta ris Cees van der Geer benadrukt, dat de kraakbuurt valt binnen het gebied dat tot beschermd stadsgezicht is aangewezen, maar het college merkt op dat zoiets niet wil zeggen dat elke bebouwing koste wat het kost wordt gehandhaafd. „Wel zal afbraak of restauratie binnen een beschermd gebied extra zorgvuldig moeten worden afgewogen. Ook hebben wij het nodig gevonden, gezien de zeer bedenkelijke toestand waarin veel huizen verkeren, de krakers erop te wijzen dat met de noodzaak van afbraak in toenemende mate rekening moet worden gehou den. In plaats van de kraakactiviteiten uit te breiden is het naar ons oordeel beter deze te bespreken, zodat de problemen die zich na ontruiming zullen voordoen niet onnodig wor den vergroot", aldus het college van burge meester en wethouders. De historische vereniging had de vrees geuit, dat bij verdere sloop in de binnenstad - en dus bij een grotere kaalslag - de kans kleiner wordt dat het typische binnenstadskorakter bewaard blijft Niet zozeer hikt de vereniging tegen (aan gepaste) nieuwbouw aan. maar wel vraagt Van der Geer zich af nf na massale sloop en nieuw bouw bijvoorbeeld ook het kenmerkende boch tig verloop van de Lange Achterweg in acht wordt genomen. Over do bouwkundige staat van de kraak pan den verscheen een paar jaar geleden, toen er nog actief actie werd gevoerd door enthousiaste jongeren (dat in tegenstelling tot de huidige krakers) een rapport van de hand van onder anderen de Rotterdamse architect H. Bassie, die allemaal voldoendes uitdeelde. Dit nieuwsblad, waarin u al fiet meuws uit eigen om geving kunt vinden, wordt zonder extra kosten be zorgd in combinatie met het Roneröamsch Nieuwsblad. dit nieuwsblad 14 dagen Btatis op proal toe •n combinatie met: Rotter dam sch Nieuwsblad eon open eoveioo zonder sloren mar Artwoordnonvner 534. Rotterdam Maasland Milieugroepen hebben middels bezwaarschrif ten geprotesteerd tegen de bouw van circa twintig bunga lows op een perceel tussen de Trek vliet en de Middelvliet in Maasland. Zij vinden uitvoe ring van het project onjuist, omdat die ten koste gaat van het natuurgebied Vlietland. In totaal zijn bij het gemeentebe stuur zeven bezwaarschriften binnengekomen, welke dinsdag 22 augustus worden behandeld door de commissie ruimtelijke ordening. De bouwkavel. bij het zoge naamde pand Ouwelcen. is driehonderd bij zeventig meter groot. Het project moet worden uitgevoerd door de Beo Maat schappij. die ai een gedeelte van de grond in eigendom heeft. De rest moet nog van de gemeente Maasland gekocht worden. Vanwege de vrij geïso leerde Uggtng tussen de vlieten zullen het dure bungalows moeten worden. De openbare vergadering, wel ke wordt voorafgegaan door een spreekrechtbijeenkomst, begint dinsdag om 16.00 uur ten gemeentehuize. Naast be handeling der bezwaarschrif ten komen ook bouwaanvragen van twee dakkapellen Cs-He- renstraat 9 en Kerkplein 8), "principe-aanvragen voor een achteruitbouw met garage (tVelh ouders Dijkshoornlaan 24) en de bouw van twee wo ningen onder één kap (ter plaatse Kluiskade 25) aan de orde. Bovendien wordt aan dacht besteed aan de herzie ning van het uitwerkingsplan UW-III gebied. voor betrouwbare V.' Bovag-occasion£ i: V. DÉ^ENTÊRSXRAAt 17 TEL. 72.11.44. Koopavond geopend!... Schiedam Twijfels over het tijdstip, waarop de woning bouw in Woudhoek-Noord kan starten, worden steeds groter. De uitspraak van ge deputeerde staten van Zuid- Holland over het omstreden bestemmingsplan blijft veel langer uit dan wethouder voor stadsontwikkeling Chris Zijdeveld had gehoopt. Dat maakt alleen al onzeker, of inderdaad nog dit jaar de eer ste paal kan worden geslagen voor een complex van 304 woningen in Woudhoek- Noord. Lukt het niet, dan is er heel duidelijk toch iets mis met het bestemmingsplan, menen sommige actievoerders die bezwaarschriften hebben in gediend, want als alles vol gens een goede inspraakpro cedure was verlopen het geen oponthoud kan voorko men dan had de eerste paal al in 1977 geslagen kunnen worden. De praktijk is echter anders. Gisteravond kwam de mate rie niet aan bod in de verga dering van de raadscommis sie voor ruimtelijke ordening (een heel uur te laat begon de bijeenkomst in het stadskan toor, en daarvan waren vele belangstellenden niet inge licht), maar tussen de bedrij ven door werd er wel op ge- wezen dat de gemeenteraad maandag nog een uitspraak moet doen over aanleg van gas-, water- en Üchtleidingen. „Dat is natuurlijk maar een papieren kwestie, waarbij simpel een kredietje moet worden verleend, maar als dat nu in augustus nog moet worden goedgekeurd, dan is het pakweg oktober als dat ook uitgevoerd is, en dan wordt het al krap tijd voor een eerste paal in dit jaar nog," opperden aanwezigen. Bovendien mag wethouder Zijdeveld in zijn handjes klappen, als hij een dezer da gen al iets hoort van het pro vinciaal bestuur, menen te genstanders van te groot scheepse uitbouw van Schie dam richting Midden-Delf land. Schiedam Vanavond praat de commissie vorming on re creatie over toekomstige scho lenbouw m Woudhoek. Het gaat over gezamenlijk bouw van scholen voor protestant- christelijk. rooms-katholiek en openbaar onderwijs. Een gezamenlijk project vim drie partijen dus, die or de nadruk op leggin dat de scho lenbouw gelijke tred moet hou den met de huizenbouw; im mers, als er bewoners in de huizen komen is er behoefte aan een school in de buurt. Kon men wel schatten om hoe veel toekomstige bewoners het gaat, moeilijker wordt het te bepalen hoe de kinderen over de drie schooltypen verdeeld zullen zijn. Hoeveel kinderen gaan openbaar onderwijs vol- gen, hoeveel gaan protestants- christelijk onderwijs volgen en hoeveel kinderen gaan naar een rooms-katholieke school? Voorwaar geen eenvoudige kwestie, die men enigszins denkt op te vangen door de bouw in fasen plaats te laten vinden en de lokalen uitwissel baar te maken. Samen met een architectenbu reau zullen de drie partijen tckenmgen gaan maken om een en ander te kunnen realise- ren. Al met al blijft het een zeer moeilijk probleem waar de commissie van vorming en recreatie vanavond (gelukkig) niet mee zit. Het enige waar de leden over praten, is het al of niet toekennen van een krediet van 100.000 gulden voor de voorbereiding en het goedkeu ren van de manier waarop die voorbereiding plaats moet gaan hebben. daar nog eens met het CDA over praten. Waar het om draait is niet het feit dat het CDA de portefeuil le heeft gekregen in plaats van de PvdA. maar de vraag of deze toch niet in handen zou moeten blijven van een veron dersteld onpartijdig, en boven de politieke turbulentiën verhe ven figuur als de burgervader zelve. Er ligt echter de uitspraak van de PvdA-ledenvergadermg. waarin gesteld wordt dat óe burgemeester geen politieke portefeuilles onder zijn beheer mag hebben. Met die uitspraak kan de PvdA lelijk klem ko men te zitten. Blijkt dat de ledenvergadering van oordeel is dat voorlichting wèi een poli tieke status heeft, dan hebben de onderhandelaars bij het CDA geen enkel verhaal meer. Uitspraken van de ledenverga dering zijn voor de PvdA-frac- lie immers bindend. foto: Henk Speksfleijder Schiedam - Met een stok paardje van PPR-raadslid Herman Noordegraaf heb ben burgemeester en wet houders terdege rekening gehouden in hun voorstel om de ACB toestemming te geven 31 premiekoop- flats te laten bouwen in de Slachthuis buurt, tegenover Wüton-Fijenoord. In de voorwaarden is een zoge naamd anti-speculatiebe- ding opgenomen, dat het onmogelijk maakt dat Straks de prijzen de pan uitrijzen. De arbeiderscoöperatie voor het uitvoeren van bouwwerken Rotterdam (ACB) is een coöperatieve vereniging, die de gemeen te Schiedam verzocht om grond in uitgifte te krijgen op de hoek van Vlaardin- gerdijk en Burgemeester van HaarenJaan. De finan ciële commissie kan zich daarmee verenigen; maan dagavond spreekt de ge meenteraad zich uit. Ondanks de instemming van burgemeester en wet houders is aanvankelijk een beetje scheef aangeke ken tegen het verzoek van de ACB om flatwoningen in de premiekoopsector te bouwen. Het college had liever gezien, dat op het terrein woningwetwonin gen konden worden ge bouwd en vanuit die ge dachte was de Schiedam se woningbouwvereniging Onze Woning twee jaar ge leden tekeningen gaan ma ken. Het bleek niet haal baar. Wel is het voorberei dend werk van Onze Wo ning, aangesloten bij de stichting samenwerkende Schiedam se woningcorpo raties (SSSW), de ACB tot nut geweest. In Rotterdam is wel een voorbeeld bekend, waar actievoeren ertoe leidde dat de ACB in de woning wetsector ging bouwen. Dat is aan het eind van de Nieuwe Binnenweg.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1