SCHIEDAMSCHE COURANT PvdA-achterban vindt het best Aannemer dreigt al te haken Weer voor niets Vernielzucht kost gemeente veel geld Handjevol tegen CDA Derde prijs voor Marjo van Soest Hoogte complex „Blokmakersplaats" doorslaggevend Rijnmond te traag Actiecomité op PvdA- boycot Water vrienden Brandweer: College dubt over LNG Kever gestolen Donderdag 17 augustus 1978. Brtx'rsvest 3 - telefoon administratie 268091 - redactie 262566 - klachtendu nst 144144 ONAFHANKELIJK DAGBLAD -103de jaargang no. 26153 - PAGINA'S SCHIEDAM EN KETHEL Schiedam Zonder slag of stoot is de PvdA-achterban gisteravond akkoord gegaan met samenwerk ing in het college van burgemees ter en wethouders tussen PvdA en CDA. Dat betekent, dat de socialisten Riet Taverne geen strobreed in de weg hebben ge legd. Voor wat, hoort wat, glim lachten twee CDA-vertegenvvoor- cügers, Luud Snel en Jan de Ko- rong. Slechts een handjevol PvdA-ers stak de vinger op om tegen de PvdA. CDA-samenwerking te stemmen, maar argumenten wer den niet aangevoerd. De kritiek van Jan Krabbendam en Jan Groenendaal mocht niet als „ar gumenten" worden aangerekend. Daarbij ging het meer om „wat het CDA ons landelijk allemaal geflikt heeft" een citaat van Groenendaal. De opkomst bedroefde het PvdA- bestuur nogal, want omdat vee! tegensputteren vanuit de leden vergadering was verwacht, had secretaris Hans Bakker de grote zaal van Irene laten afhuren. Het zat nauwelijks vol. Bij aanvang waren er net veertig aanwezigen, en later kwamen er druppelsge wijs nog enkelen bij. Anders is het op vergaderingen van de Schiedamse PvdA-afdeling nog drukker dan nu het geval was met het belangrijke onderwerp collegevorming. De meest interessante opmerkin gen over het reilen en zeilen van het nieuwe college kwamen eigen lijk van Henk de Veld. lid van het KJS, het Komitee Jongerenhuis vesting Schiedam. Allereerst vroeg hij, of de wethouders de komende vier jaar net zo hun spreekuur zullen houden als tot nog toe gedaan werd. Dat stelde weinig voor. oordeelde De Veld, Ook vroeg hij, of het wel logisch is dat huisvesting (woningdistri- butie) in het takenpakket van Riet Taverne komt. Hij toonde aan, dat huisvesting genoeg te maken heeft met woningbouw en stads ontwikkeling, en dat die post dus moet worden geschoven bij de portefeuille ruimtelijke ordening, waarvan Chris Zijdeveld wethou der blijft. De Veld sloot zich daar mee aan bij woorden \an de scheidende wethouder Eef Collé in onze krant van gisteren. PvdA- voorzitter Hans van der Yhst zei echter, dat afgegaan was op een voorstel van de drie PvdA-wet houders die bijvoorbeeld de los koppeling van huisvesting en ruimtelijke ordening best werk baar vonden (zoals bekend had de burgemeester vier jaar lang huis vesting onder zijn hoede). Wanneer de Vlaardingers niet langs de haven en de Nieuwe Water weg zitten, zoeken ze toch vaak het water op. Een sin gel bijvoorbeeld. Vissen is dan de meest logische be zigheid, zoals hier in de singel aan de Boerhaave- straat, vlakbij het recreatiegebied De Hoogkamer. Foto: Henk Speksnijder. Vlaardingen Dë beslissing of er nog gebouwd zal worden op de Blokmakersplaats is geheel in handen komen te liggen van de Prov; iciale Plano logische Dienst. Doordat Rijnmond woonlagen te hoog vindt, is de provincie ondci zware druk komen te staan. Aannemer Ooms van het te bou wen complex dreigt dan vanw«gv te hoge exploita tiekosten af te moeten haken. De bouwplannen betreffen acht winkels en dertig woningen. Reeds eerder gaf Rijnmond de gemeente Vlaardingen te verstaan dat zij het geplan de gebouw aan de Blokma- kersplaats te hoog vond. De gemeente was het niet met Rijnmond eens en er kwam een bezwaarschrift van de ze laatste, dat later weer ingetrokken werd. Navraag bij de provincie leert echter dat Rijnmond haar bezwa ren wel degelijk gehand haafd heeft. Zij het dat zij de provincie wel adviseert zo snel mogelijk met de bouw te beginnen. Ambtenaar Schooneveld, van de afdeling stadsont wikkeling: „Maanden gele den hebben wij gedeputeer de staten (GS) gevraagd een verklaring van geen be zwaar af te geven, zodat wij eindelijk met de bouw kon den beginnen. Normaal duurt die procedure twee a drie maanden. We dienden de aanvraag in op 20 april van dit jaar, dus die verkla ring had al lang binnen moeten zijn. Het komt alle maal doordat Rijnmond zo tweeslachtig geadviseerd heeft," De PPD is dientengevolge onder zware druk komen te staan. Besluit de dienst na melijk om het advies van Rijnmond over te nemen en de gemeente Vlaardingen op te dragen vier in plaats van zes verdiepingen te bouwen, dan voldoet het wobnwinkelcomplex niet meer aan de door de ge meente gestelde funktie (versterking van de woon- funktie in het centrum van Vlaardingen) en zullen de exploitatiekosten voor aan nemer Ooms te hoog wor den. De heer Schooneveld: „Be grijpelijk dat Ooms dan af haakt. In feite is de situatie nu zo dat de PPD moet gaan scheidsrechteren: en wel over de vraag of er woningen op de Blokma kersplaats komen - en dan in zes verdiepingen - of he lemaal géén woningen, Schiedam - Burgemeester Arie Lems stelt morgen het nieuwe dok van Scheepsbouw- Maatschappij „De Hoop" offi cieel in bedrijf. De gebeurtenis *al plaatsvinden na 15.00 uur. Voordat de Schiedamse bur gervader in aktie komt vindt er elders op de werf van de zelfde scheepsbouwmaatschap pij nog een officiële gebeurte nis plaats. Dan worth het nieu we motorvracht/passagiers schip Cassaca gedoopt en over gedragen aan de nieuWe eige naars. Vlaardingen Het trage tem po waarin het openbaar ehaam Rijnmond vergunnin gen in het kader van de hinder wet afgeeft, baart de Vlaar- dingse brandweer zorgen. De reden is. dat bij het afgeven van een vergunning anderhalf a twee jaar na de aanvrage, de Omstandigheden in een bedrijf vaak zijn gewij2igd of'geëlimi neerd. De procedure moet dan weer opnieuw gestart worden. De wijzigingen hebben vaak ook betrekking op brandtech- msche voorzieningen. De brandweer stelt dit in het deze week gepubliceerde verstag over 197? Daaruit bleek ook dat het aan tal branden in Vlaardingen vo rig jaar daalde. Het aantal hulpverleningen nam echter toe. De animo voor deelname aan geregelde oefeningen en het trainingsprogramma voor brandweerlieden is volgens de brandweer helaas teruggelo pen. Schiedam De argeloze bezoeker, die gisteren van plan was de open bare vergadering van de commis sie van vorming en recreatie bij te wonen, kwam letterlijk voor een gesloten deur. Toch stond het dui delijk op de agenda voor de verga dering, zoals die door de gemeente was uitgegeven: „De vergadering zal worden gehouden op woensdag 16 augustus 1978 in het stadskan toor om 20.00 uur". Belangstellende burgers, en dat zijn er al niet zo veel, ontdekten na zeer zorgvuldig zoeken een mi nuscuul wit velletje papier, geplakt aan de binnenkant van een der automatische deuren van het stadskantoor. Flets,oranje, met de hand geschreven letters, bracht de lezer de volgende boodschap: „De commissie voor vorming en recrea tie is verschoven naar vrijdag 18-8, 18 uur". En daar kon de belangstellende burger het dan mee doen. Een gebeurtenis die er waarschijnlijk niet toe zal leiden, dat die enkele belangstellende burger een volgen de keer enthousiast terugkomt. Vooral niet, omdat het deze week niet de eerste keer was dat er iets was veranderd. De dag ervoor, eer gisteren dus, was de vergadering van de commissie voor ruimtelijk ordening zonder mededeling voor af al een uur verschoven, met ais gevolg dat men een uur voor niets moest wachten. Toch lijkt het op het eerste gezicht niet zo moeilijk om deze zaken te voorkomen. Er is immers een afde ling voorhehting bij de gemeente, die toch inlichtingen zou kunnen geven over het al of niet doorgaan van een vergadering. Die afdeling is er inderdaad. Er kleeft alleen één klein probleempje aan: de af deling bestaat uitéén persoon Dolf Buschkens en dat blijkt niet voldoende te zijn; daardoor ont staat dit soort situaties. Een jam merlijke zaak, ook omdat het bij voorbeeld in Vlaardingen wel blijkt te kunnen; de afdeling voor lichting bestaat daar uit vier men- sen. Maar daar is men in Schiedam al langer over bezig. Vlaardingen Het college van b en w van Vlaardingen is het onderling niet eens over de vestiging van een opslag voor vloeibaar aardgas (LNG- terminal). De meerderheid van het college wijst de vestiging van de terminal geheel af. De ze afwijzing geldt voor vesti ging op de Maasvlakte, de Voomedam en ook op een kunstmatig eiland voor de kust. „De risico's zijn te groot." stel len 2UJ. Twee leden van het college hebben hier een ander stand punt over ingenomen, namelijk gelijk aan dat van het dagelijks bestuur van Rijnmond; Zij kie zen voor een vestiging op een eiland in de Noordzee. De gemeenteraad wordt ge vraagd zich bij het meerder heidsstandpunt van ben w(ge hele afwijzing) aan te sluiten. Dat zal dan de regering ken baar wordt pemaakr Schiedam De Schiedamse kunstenares Marjo \an Soest heeft op een belangrijke internationale tentoonstelling een derde prijs gewonnen. Een prestatie die in de kunstwereld respect en bewondering heeft afgedwongen, vooral omdat verschillende zeer bekende kunstenaars, van wie ook een inzending op de tentoonstelling aanwezig was, lager zijn geëindigd. Schilders uit heel Europa sturen hun werkstukken vol goede hoop naar de „Europa-prijs van de stad Oostende voor schilderkunst", c-i tentoonstelling die. de naam zegt het al, in Oostende wordt gehouden. Het is bij deze tentoonstelling de bedoeling dat een schilder drie van zijn werkstukken inzendt. Een. naar men zegt, zeer onafhankelijke jury beoordeelt dan iemands gehele inzending. Indien er een prijs wordt toegekend, geldt die dus voor alle drie de schilderijen. Het in de prijzen vallen op deze tentoonstelling is een hele bijzondere eer. Te behalen zijn bronzen medailles, riheren medailles, gouden plakken en daarenboven nog een derde, tweede en eerste prijs. Tot dit jaar was het slechts twee Hollanders gelukt om een derde prijs in de wacht te slepen, een prestatie waar Marjo van Soest niet eens aan durfde te denken. Zij was. zo zegt ze zelf. al ontzettend blij geweest met een bronzen medaille, iets wat het vorige jaar de eveneens Schiedamse Albert Verkade ten deel viel Het werd voor Marjo geen bronzen plak. het werd een derde prijs. En wat ze zelf nog het leukste vindt: ze is de eerste vrouw die zo'n hoge klassering in Oostende heeft bereikt. Schiedammer Sjef Henderickx behaalde dit jaar een bronzen medaille. Schiedam Het actiecomité Denk aan Praag '68 heeft ge reageerd op de uitspraak van j de PvdA, dat de aetiegroep met haar manier van optreden teveel de sfeer van de koude oorlog in het leven roept. Het comité formuleerde haar reac tie in een open brief aan het bestuur en de leden van de, PvdA. Denk aan Praag voert aan dat het de doelstelling is de feiten, zoals die zijn ontstaan door de bezetting van Tsjechoslowa- kije, naar voren te brengen. Het is daarom van belang, dat zoveel mogelijk mensen geïn formeerd worden. „Het predi kaat koude oorlogsfeer is dan volkomen onterecht; het enige wat immers wordt gedaan is het bekend maken van feiten. Wijzen op de koude oorlog- sfeer komt neer op het willen verdoezelen van de feiten. Daarmee wordt dan het verzet van de Tsjechen veroordeeld en tegelijk ook de solidariteit met dat verzet in Nederland, aldus het comité. Het comité besluit de brief met een op roep alsnog deel te nemen aan de activiteiten met name de bijeenkomsten op 20 en 21 au gustus. Schiedam De 30-jarige lera res H. v.d. L uit Vlaardingen heeft bij de Schiedamse politie aangifte gedaan van diefstal van haar personenauto. Het gaat om een rode Volkswagen Kever ter waarde van 500Q gul- den. De diefstal moet hebben plaatsgevonden op 15 augustus tussen 9.GQ en 15 00 uur. De Kever stond geparkeerd op de Havendtjk. Maassluis Vernielingen van apparatuur en aan ge bouwen kosten de gemeen te Maassluis keer op keer veel geld aan reparaties Geregeld moeten de raads commissies zich buigen over kredietvoorstelien, Volgende week moet de commissie voor onderwijs, wijkaangelegenheden, jeugd-, sport- en recreatie zaken beslissen over twee van dergelijke gevallen. Baldadige jeugd heeft de olietank bij dé kantine van de Vereniging van Recrea- tietuinders De Vluchtheuvel herhaalde malen bescha digd. Het bestuur heeft daarom gevraagd de olie- haard te mogen verwijde ren en te vervangen door een kachel, die wordt ge stookt met aardgas. Voor zieningen buiten zijn dan niet meer nodig. Aan de gemeente is een subsidie gevraagd van vijfhonderd gulden. In de dakconstructie van de kleuterschool Rommeldam aan de Pieter de Hooch- straat ziin gaten ontstaan, omdat de jeugd het dak regelmatig „beldimt". Her stel van het dak is noodza kelijk. De gemeente moet opdraaien voor de kosten. De school is in beheer bij de Vereniging voor Christe lijk Schoolonderwijs te Di! nieuwsblad, waann u al hel nieuws uit eigen om geving kunt vinden, wordt zonder extra kosten be zorgd in combinatie mot het Rotierdamsch Nieuwsblad. Stuur mij dit nieuwsblad 14 dage» gratis op proof loe m combinatie mat: Rotterdamsch Nieuwsblad Naam Adres Wooopl Tet Dere bon m open envelop zonder postzegel sturen naar Antwoordnummer $34, Rotterdam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1