SCHIEDAM GAAT BRUGKLAS BEGELEIDEN m 0 y f C-nieiu wbo 11 r v-7 aanzien i:jk dimirdeir UNIEKE AANPAK Tehuis gehandicapten aan Oreliosingel Brandweer lieeft urenlang werk j «s Maassluise haven betekent steeds minder Oost maakt nieuw plan voor inspraak Eerste paal weer opgehouden Maassluis start AROB- procedure School wordt deftig Statistisch rapport geeft aan: :;t 1 IE! lMSCHE couf ai r Vrijdag 18 augustus 1978 ONAFHANKELIJK DAGBLAD Broersvest 3 - telefoon .administratie 268091 - redactie 262566 klnrhtendionst 144144 -103de jaargang no. 26154 - 6 PAGINA* SCHIEDAM EN KETHEL Schiedam De afdeling: on derwijs van de gemeente Schiedam begint dit schooljaar met een experiment dat voor Nederlandse begrippen waar schijnlijk uniek is. Werd er tot voor kort vanuit gegaan dat, als leerlingen minder presteer den dan de toets eigenlijk voorspeld had, dat voorname lijk aan de toets geweten kon worden, deze keer wil Schie dam eens onderzoeken of er bij de leerlingen zelf niets te ver beteren valt Voor dat onder zoek, dat betrekking zal heb ben op de brugklassen van alle samenwerkende categoriale scholen van Schiedam, is door de commissie een voorste! ge daan een extra krediet ter be schikking te stellen van 3 dui zend gulden. Aan het samenwerkingsver band van de Schiedamse scho len voor voortgezet onderwijs nemen in het totaal zes scholen deel. Al deze scholen hebben brugklassen. Aan het eind van de zesde klas van het basison derwijs wordt door het school hoofd in kwestie bekeken naar welke brugklas een leerling zal gaan. In gevallen van twijfel kan een toets het schoolhoofd dan nog eens een extra steuntje geven bij de bepaling van zijn keuze. Vaak genoeg echter blijkt dat leerlingen in de brug klas helemaal niet voldoen aan de verwachtingen. Lex Tigges, onderwijsconsulent voor de gemeente Schiedam. „Voor leerlingen van brugklas sen wordt eigenlijk niks ge daan. De basisschool heeft zijn onderwijsbegeleidingsdienst, maar die gaat maar tot en met de zesde klas. Daarna houdt het op." De veronderstelling is nu dat van de tientallen brugklasleer lingen die op de een of andere manier „onderpresteren"een groot gedeelte wel eens aanpas singsmoeilijkheden kan onder vinden en alleen daarom onder de maat presteert. „Naar mijn weten is dat een uitgangspunt dat in Nederland nog met eerder onderzocht is, althans in praktijk gebracht. In plaats van de test bij te stellen, willen we nu een complex van problemen onderzoeken waar mee een jongen of meisje, dat van de basisschool in de brug klas komt, te maken heeft. Dat kunnen moeilijkheden thuis zijn, huiswerk maken en noem maar op." Het onderzoek zal in eerste in stantie beginnen met een nauw gezette reportage van het funk- tioneren van de kersverse brugklassertjes. De uitkomsten van die rapportage worden dan uitgzet tegen het advies van het schoolhoofd en de uitkomst van de toets. Daarna zal het onderzoek zich steeds meer toe spitsen op individuele gevallen. Lex Tigges: „Bovendien willen we niet alleen zomaar een bee tje onderzoek doen, maar, waar nodig, ook de leerlingen daad werkelijk helpen." Schiedam De Rotterdamse Stichting Paus Johannes de drieëntwintigste wil in Schie dam een gezinsvervangend te huis neerzetten. Zo'n tehuis is bedoeld voor geestelijk gehan dicapten wier naaste familie geen verzorging kan bieden. Het zou in Schiedam het twee de tehuis worden met deze functie. Tot nog toe is de Blij- hof het eruge huis waar geeste lijk gehandicapten zo'n gezins vervangende verzorging wordt geboden. De stichting heeft m Rotterdam al dne van deze hutzen en eén in Berkei. Het is de bedoeling dat het tehuis wordt neergezet op een terrein aan de Oreliosingel. Als alles klaar is kan het tehuis plaats bieden aan 24 mensen, die daar kunnen overnachten t en eten. Het is overigens wel i de bedoeling dat de geestelijk gehandicapten overdag gewoon hun werk of andere bezigheden blijven doen. Het tehuis zal dus letterlijk de functie van een gezin krijgen. Volgens een woordvoerder van de stichting bestaat er in Schie dam een grote behoefte aan een tweede instelling van deze soort, reden waarom men wil beginnen met bouwen, zodra de gemeenteraad van Schie dam toestemming heeft gege ven. Als alles goed gaat ge beurt dat aanstaande maandag tijdens de openbare vergade ring in het stadskantoor. Vlaardingen De Vlaardingse brandweer heeft gisteren urenlang werk gehad bij een brand in het bakkerijgrondstoffenbedrijf Damco aan de Industrieweg. De brandweer rukte na de melding om 12,06 uur uit met drie wagens. De brand woedde in een sdo met veertig ton suiker. Door de ontstane hitte bleef de suiker urenlang nasmeulen. Van buitenaf was vrijwel niets van een brand te zien, geen vuur. nauwelijks rookontwikkelingen. Met gemid deld tien man had de brandweer werk tot in de avond. Over een vei-moedelijke oorzaak kon gisteren nog mets bekend worden gemaakt. Evenmin heeft men vast kunnen stellen hoe groot de schade is. Dit nieuwsblad, waapn u al .iet nieuws uit eige n- geving kunt vinden, wordt zonder extra kosten o«>- zorgd m combinatie met bet Rotterdamsch Nieuws blad Stuur mij dit nieuwsblad 14 dagen gratis op praet toe in combinatie met Ronerdamsch Nieuwsblad Naam Adres Aoonp Trt Deze ooi njjr Antwoordnummer 834, Rotterdam envelop zonder postzegel sturen Vlaardingen De nieuwbouw van het Open Jongeren Centrum dat volgens de eerste plannen volgende maand geopend had moeten worden, is we derom vertraagd. De eerste paal voor dit ge bouw, dat moet komen aan de Zomerstraat, op het terrein waar tot voor kort de oude Erica- schooi stond, zou op 8 augustus jj. geslagen worden. Hij zit er echter nog steeds niet in De oorzaak van dit uitstel moet gezocht worden in het feit, dat het gebouw aanzienlijk duurder gaat worden dan begroot is. Bij het bedrag van 9 ton, waar voor het Vlaardmgse bouwbe drijf Van der Waal het werk had aangenomen, moet nog on geveer 400.000,- bijgeteld worden, zoals de zaken er mo menteel voor staan. De heer Goedknegt (sport, re creatie en jeugdzaken): „De sloop kosten waren hoger, ter wijl in het oorspronkelijke ont werp nog geen reservering was gedaan voor kunstzinnige ver fraaiing. Verder zijn er ook wat bouwkundige aanpassin gen in verband met eisen van de brandweer. Welk bedrag bet project exact duurder wordt, zal volgende week bekeken worden". In de eerstvolgende vergade- ring van het college, aanstaan- i de dinsdag, komt het OJC weer I aan de orde. Dan zal ook beke- ken worden, wanneer de raad haar oordeel over het extra krediet mag uitspreken. De agenda voor de vergadering op 29 augustus is in principe al vastgesteld, maar er zal toch geprobeerd worden het OJC er nog aan toe te voegen. Die augustus-vergadenng is de laatste van de gemeenteraad m de oude samenstelling. Dick Rmglever, de beroeps kracht van het OJC, kan lang zamerhand wel een beetje moe deloos worden van de telkens terugkerende tegenslagen. „Maar de raad kan er natuur lijk weinig aan tegenhouden. Als om die vier ton de nieuw- j bouw met door zou gaan, dan j zouden de mensen die destijds de nieuwbouw er door hebben j gedrukt wel enorm gezichtsver lies lijden. Ik reken er dus op dat het wel in orde komt. Het betekent echter wel wéér uit stel..." Ondertussen draait het OJC door in het tijdelijk onderko men in de expositieruimte van Het Weeshuis. In de afgelopen weken is er met een dertigtal vrijwilligers hard gewerkt om de ruimte geschikt te maken voor haar doel. Vanavond moet alle rommel opgeruimd zijn: dan houdt het OJC haar eerste societfiits- avond, waar vooral de mede werkers van de afgelopen we ken aanwezig zullen zijn. „Om even uit te kunnen blazen", zegt Dick Ringlever. De steeds minder bezochte Maassluise haven .Maassluis Het college ian B W gaat een zogenaamde AROB-procedure in gang zet ten om alsnog bezwaar te kun nen maken tegen het ontwerp woonwagenplan voor de pro vincie Zuid-Holland. De Maassluise gemeenteraad heeft in maart bezwaar inge diend tegen het plan Dit be zwaar is door Provinciale Sta ten ongegrond verklaard Het AROB-beroep is de enige mogelijkheid voor Maassluis om te proberen, het plan toch nog te bestrijden, omdat de Woonwagen wet met een be- roepsmogelijkheid bij de Kroon voorziet Schiedam De rage die er tegenwoordig heerst om aan gewo ne dingen ongewone namen te geven heeft tot een naamveran dering van een schooi geleid. De Dr. Kuyperschool, de school waar in Schie dam cursussen van de Schiedamse Ge meenschap worden gegeven en die te vens dienst doet als Moeder-mavo, heet voortaan „Educatief Centrum voor Vol wassenen, M. C. M. dc GroothuisHet is nog niet helemaal be kend wat de reden is van deze ogenschijn lijke promotie der school. Volgens de voorlichter van de gemeente verandert er mets aan de in houd van de gebode- ne lessenen zal ook de functie der school niet worden uitge breid. Toch werd een naamsverandering zo noodzakelijk geacht dat er een of ficieel besluit toe is genomen. Wie weet breidt deze rage zich nog wel uit tot andere scholen in Schiedam. Maassluis De haven van Maassluis is varj steeds minder belang voor de scheepvaart. Dat blijkt uit het statistisch rapport dat de gemeente onlangs heeft gepubliceerd. Met name het aantal kustvaarders dat de haven aandoet is teruggelopen. Vorig jaar waren dat er nog maar 134, in 3976 314. Tot nu toe was 1974 het jaar met het laagste aantal bezoekende coasters: 275. Topjaar was 1965, toen 1070 kustvaarders naar de Maassluise haven kwamen. Ook het aantal zeesleepbcten daalt gestaag. In 1975 en 1976 herstelde het zich een beetje (toen kwamen er respectievelijk 13 en 14), maar vorig jaar daalde het aantal tot tien. In 1964 deden nog 63 schepen de haven aan. In 1969 begon de teruggang Toen daalde het aantal van 46 naar 15. Zeevossersvaartmgen komen al sinds 1973 met meer naar Maassluis Daarvoor kwamen er gemiddeld twintig per jaar. Zelfs het aantal binnenvaartschepen daalt. Vorig jaar kwamen er nog maar 3115, ruim 1050 minder dan het jaar ervoor. Topjaren waren 1969-1972, met per jaar meer dan vierduizend binnenvaartuigen. Het aantal loodsboten dat Maassluis aandoet stijgt weer iets. Vong jaar konden er 31 genoteerd worden. De twee jaren ervoor twintig. Topjaar was 1974 toen Maassiuis bezocht werd door tachtig loodsboten. Andere statistische gegevens op pagina 3. Schiedam De bewoners- verenigi ng Schiedam-Oost zal binnenkort een plan bij de gemeente indienen voor betere inspraak bij herbe strating Eerst zal nog over leg worden gepleegd met de overige bewonersvere ingin gen in Schiedam, maar daar na kan de gemeente het voor- Stel tot een andere inspraak procedure toch wel verwach ten. Als de bewonersverem- gingen het eens worden zal het gezamenlijk worden aan geboden, is dat met het geval dan komt Oost er alleen mee Hoewel het ook de mensen van de bewonersvererugmg nog niet helemaal bekend is hoe de nieuwe procedure er precies uit gaat zien heeft men wel een idee welke rich ting het uit zal gaan. Edward Krabbendam, bestuurslid van de bewonersveremgmg vertelt: „De mensen weten m de huidige procedure eigen lijk ruet waar ze aan toe zijn; omdat het geheel geen juridi sche waarde heeft, weten de mensen niet waar ze wel of niet recht op hebben. Daar naast is het fout om uit te gaan van een plan van de gemeente en dan de bewo ners slechts de gelegenheid te geven kntiek op dat ge meenteplan te leveren. Zo kom je er niet achter wat de bewoners nou eigenlijk wil len; het is veel beter om bij de bewoners te beginnen en de ideeen van de bewoners aan te passen aan de wensen van de gemeente." In 1977 al had de bewoners- vereniging Oost zich gedis tantieerd van inspraakproce dure zoals die door de ge meente werd gehanteerd, in een bnef aan de burgemees ter en wethouders is toen het vertrouwen ui de procedure opgezegd. De vereniging mocht met gezien worden als „een bedekkende sluier voor democratisering", zoals zij in één van haar uitgaven van dat jaar schrijft. Toch koes tert de vereniging geen wrok; sterker nog ze beaamt dat veel mensen van die gemeen te best welwillend zijn, ook wat betreft de inspraak, Cor tina Bosveld, die hel secreta riaat van de vereniging be heert, zegt ook: „Het is niet dat de gemeente niet wil; in tegendeel men is er heus wel voor rede vatbaar. Het wordt allemaal alleen verkeerd aan gepakt, de mensen worden vooraf bijvoorbeeld niet „op gevoed", ze krijgen in hun brievenbus stapels papier vol met technische termen en voor een leek onbegrijpelijke tekeningen. Dat zijn onnodi ge moeilijkheden die wij in ons plan willen oplossen; hoe dat precies in zijn werk zal gaan is nog met zeker, daar moet intern nog over gepraat worden. Op 25 augustus komen we bij elkaar om over de materie te praten; daarna worden ande re bewonersverenigingen be-' naderd en daarna gaat het plan naar de gemeente. De gemeente, zo is ons gebleken is best bereid om over in spraak te praten; wij hopen er dan ook het beste van, In ieder geval werken wij niet mee aan de nieuwe projekten voordat er werkelijk in spraak is voor de bewoners". Meer over de problematiek van woonerven en andere vormen van herbestrating valt te lezen op pagina vier van deze krant, waarbij on der andere de huidige in spraakprocedure wordt be licht

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1