SCHIEDAMSCHE COURANT Lems op De Hoop Vlaardingen vreest stormloop woningzoel eenden Treinterreur Samenwerking dient renovatiepiannen Vete loopt uit de hand Minister ©pent buitensluis Ik neem de proef Bedrijf dupe van zwendel lil Zwavelzuur over benen Omstreden nota baart zorgen Nieuwe behuizing Havendienst Jo Schriel voorzitter van fractie Eenderde van bewoners is tegen Onderzoek moet eerder Meetstation verhuist Maandag 21 augustus 1978" Brocrsvest 3 - telefoon administratie 268091 - redactie 262566 - kïachtendlonst 144144 ONAFHANKELIJK DAGBLAD „103de jaargang no. 26155— 6 PAGINA'S wl SCHIEDAM EN KETHEL Schiedam Een heuse vete was er in de nacht van zaterdag op zondag de oorzaak van, dat de 63-jarige W. v. M. in het ziekenhuis moest worden opgenomen. De 17-jarige dochter van het slachtoffer had eerder die nacht aanmerkingen gemaakt op het luidruchtige gedrag van twee heren en een dame. Zij werd in haar protesten bijgestaan door de 15-jarige X de K. Eèn der luidruchtige mannen, de 26-jarige daagde de jongen daarop uit voor een vechtpartij. De K. ging hierop in en werd bijgestaan door het meisje. De vader van het meisje lag op dat moment op bed, hoorde zijn dochter roepen, en ging, gewapend met een ijzeren staaf met een zeer onaangenaam scherpe punt, naar beneden. Nauwelijks op het gevechtster rein aangekomen, werd de 62- jarige man tegen de grond ge slagen waar hij, schijnbaar be wusteloos bleef liggen. Een buurtbewoner had het ge heel aanschouwd en schoot v. M. te hulp. Voor die hulp ge. bruikte hij de aanwezige ijze ren staaf waar hij verschillen de rake klappen mee wist uit te delen. Door de GGD is de bewustelo ze man naar het Noletzieken- huis gebracht, waar hij ter ob servatie werd opgenomen. Ondanks de aard van de ver wondingen zal de 62-jarige geen aanklacht indienen tegen de daders. Het geheel blijft daardoor wat het geweest is: een onderlinge vete. Schiedam De nieuwe buitensluis zal woens dag 27 september officieel worden geopend. Deze opening zal worden verricht door ir. Tuynman, de minister van Verkeer en Water staat; de minister vaart dan met een rondvaart boot de sluis officieel open- Veel gevolgen zal deze opening voor de scheep vaart niet hebben. De nieuwe buitensluis, waar van de bouw op 27 augustus startte, is al sinds eind juli in gebruik. Alleen de officiële opening moet nog geschieden en dat nu zal precies 37 maanden na het starten van de bouwwerkzaam heden gebeuren. De nieuwe buitensluis is noodzakelijk om de buitenwaterkering op de noordelijke oever van de Nieuw Maas/Nieuwe Waterweg te voltooien. Het is in dat verband ook de laatste stap in de maatregelen tot verhoging van de veiligheid van Schiedam, maar ook van grote delen van de randstad. De dijken van de noordelijke oever waren al eerder op de voor de veiligheid noodza kelijke "deltahoogte" gebracht. Schiedam Burge meester Arie Lems heeft vrijdag het nieu we dok van scheeps bouwmaatschappij De Hoop in bedrijf gesteld. Aan deze officiële ge beurtenis waren de doop ceremonie en over dracht van een nieuw schip vooraf gegaan. Het nieuwe motorvrach t/passagiersschip "Cas- saca" is gebouwd door de Schiedaxnse maat schappij in opdracht van de regering van de republiek Guinee Bis sau. Het schip werd gedoopt door mevrouw E. D. van der Werf--Luijf, de echt genote van de door de republiek aangestelde zaakgelastigde» de heer R. O. van der Werf. Omdat alle genodigden vrijdag toch al aanwezig waren werd er meteen een derde plechtige ge beurtenis aan vast ge knoopt: de kiellegging van het motortankschip "Baroma". Een schip dat wordt gebouwd in opdracht van B. van Woerden c.v, uit Rotter dam. Na afloop van het ofïcie- le gedeelte werden alle genodigden in de gele genheid gesteld eert kijkje te nemen op de geheel vernieuwde werf en tevens aan boord van het nieuwe motorschip. VIaardingen Bij een bednjf- songeluk op het fabriekster rein van Windmill B.V, heeft de 64-jarige bedrijfsleider C. de J. tweedegraads brandwon den aan beide benen opgelo pen. Het ongeluk gebeurde door het springen van een leiding waar bij onverdund zwavelzuur vrij kwam. De oorzaak van het springen van de leiding is niet bekend. De bedrijfsleider werd naar het Holyziekenhuis gebracht- Vlaardingen De gemeente Vlaardingen vreest binnenkort een stormloop op het bureau huisves ting. Dit in verband met plannen van Rijnmond de inschrijvingsprocedure voor het gehele gebied te uniformiseren. Volgens wethouder Rien Boven berg zal dat een enorme toevloed van woningzoe kenden voor Vlaardingen betekenen. Vandaar dat hij deze week nog bij Rijnmond aan de bel zal trekken. Schiedam Schiedam en Maassluis hebben het afgelopen weekeinde een flink staaltje van spoorwegterrein* meegemaakt Verantwoordelijk hiervoor waren tien jongelui die met de trein uit Hoek van Holland meereisden- Voor hun instappen begon het al: Op het station van Maassluis gooiden zij verschillende ruiten kapot en vernielden zij tevens een glazen deur. In de trein gingen zij verder met hun agressieve optreden. Nadat zij zonder reden aan de noodrem hadden, getrokken, ontstond er een vechtpartij met de conducteur en de- machinist van de trein. Daarbij liep ook een omstander, die van het baldadige optreden van de jongens getuige was geweest, enkele flinke klappen op; hij zat onder de builen en schrammen. De machinist liep een blauw oog op en de conducteur werd tamelijk ernstig in zijn lies geraakt Drie van de daders zijn al door de politie ingerekend; de politie Schiedam verwacht dat er nog meer arrestaties zullen volgen. Maassluis De Havendienst van Maassluis krijgt, waar schijnlijk al óver enkele maan den, een nieuwe behuizing. De gemeente wil het voormalige douanekantoor aan de Govert van Wijnkade 52 kopen van de Staat der Nederlanden (Domei nen). Het pand staat al gerui me tijd leeg. Er moet nog een aantal interne verbouwingen worden uitge voerd "voor men het gebouw kan betrekken. De commissie voor financiën moet dinsdag avond haar fiat geven aan de koop. Aan het voorstel tot koop is een lange periode van cor respondentie met het rijk voor afgegaan. De twee personeelsleden van de dienst dringen al geruime tijd op andere huisvesting aan, omdat het pand aan de Van Heel straat, waar de dienst al jaren is gevestigd, in zeer slechte staat verkeert Vlaardingen Jfo Schriel is door het fractie-bestuur gekozen tot nieuwe voorzitter in de gemeenteraad van de CDA-fraciie. Tweede voorzitter is J. Hockx geworden. Het nieuwe raadslid Peter Blonk gaat voor het CDA de contacten met de pers verzorgen. De nieuwe wethouders Cees Bot en Jelle Wijnstok hebben van portefeuille gewisseld. De inspraakbegeleiding is van Bot naar Wijnstok overgeheveld. Dit omdat men vindt, dat Wijnstoks Portefeuilles van voorlichting, de verhouding overheid "en burge rij en inspraakbegeleiding een samenhangend geheel vormen. Dit nieuwsblad, waarin u al net nieuws uit eigen om geving kunt vinden, 'wordt zonder extra kosten be zorgd in combinatie met het Rotterdamoch Nieuws blad. Stuur mij dit nieuwsblad 14 dagen gratis op proef toe in combinatie met: Rotterdamse^ Nieuwsblad Naam Adres Woonpi Tel Deze bon m open envelop zonder postzege' sturen naar Antwoordnummer B34. Rotterdam. De plannen van het openbaar lichaam Rijnmond zijn vervat in de nota woonruimteverde ling en voorzien ondermeer in een aantal beleidsaanbevelin gen die er op neerkomen dat door de verdwijning van de zogenaamde Rijnmondpas, el ke inwoner van Rijnmond zich in Vlaardingen als woningzoe kende kan laten Inschrijven. Die inschrijving verloopt in Vlaardingen nu al geruime tijd volgens vrij soepele normen. Zo kunnen veel jongeren bene den de 21 zich in laten schrij ven. Maar. soepele inschrijving wil nog niet zeggen, dat iemand ook een woning krijgt toegewe zen. Jan Roelfs, ambtenaar op de afdeling huisvesting; „In Vlaar dingen hebben we ten opzichte van de overige gemeenten een nogal verfijnd toewijzingsbe leid. Het ligt nu voor de hand dat er duizenden van buiten de stad daardoor aangelokt zullen worden. Wat Rijnmond voor stelt zijn echter halve maatre gelen. Het gaat er om dat men sen daadwerkelijk een dak bo ven hun hoofd krijgen. Niet dat men zich alleen makkelijker kan laten inschrijven. Papieren hebben we toch al genoeg". Volgens Roelfs had Rijnmond niet alleen de inschrijving moe ten uniformiseren, maar ook de toewijzing. Rien Bovenberg bevestigde desgevraagd het voor Vlaardingen alarmerende karakter van de beleidsaanbe velingen: „De mensen worden inderdaad blij gemaakt met een dode mus". Het openbaar lichaam Rijn mond verdedigt de aanbeveling als volgt: „We geven, toe dat Vlaardingen waarschijnlijk iets meer aanvragen te venverken zal krijgen. Maar duizenden, nee, dat lijkt ons overdreven. Bovendien moet Vlaardingen niet vergeten dat ze een zekere opvangfunktie heeft voor Rijn- monders buiten Vlaardingen. En van niet minder belang: de nota wil ook de mogelijkheden scheppen eens een duidelijk in richt te verkrijgen op het aan tal woningzoekenden in dit ge bied. De nota is dus ten dele opgesteld voor onderzoekdoe- leinden", aldus de heer VogeL Dat er op deze wijze verwach tingen gewekt worden waaraan niet voldaan kan worden, blijft echter het hoofdbezwaar van Vlaardingen tegen de aanbeve lingen. En al heten het dan 'slechts aanbevelingen, de ge meente zal ze niet zondermeer naast zich neer kunnen leggen. Middels een kleine juridische ingreep kunnen de aanbevelin gen tot voorschrift worden om gedoopt Niet iedereen is erg gelukkig met de renoratieplannen voor de woningen aan de Professor Röntgenstraat en de Jan de Rooy- straai. e Vlaardingen De renovatie plannen voor de woningen aan de Professor Röntgenstraat en Jan de Kooystraat in Vlaardm- gen-west zijn inmiddels bij de provinciale directie van volks huisvesting ingediend. Het gaat om de renovatie van dertig zestien jaar oude wonin gen. De kosten worden ge raamd op 39,500 gulden per woning. Daarvoor wordt de woonkamer vergroot, verhuist de keuken, naar de ruimte, waar nu rich de bijkeuken bevindt, komt er een schuur achter de huizen in de tuin en worden de woningen voorzien van centrale verwar ming. De verwarmingsinstallatie van de woningen, die al van cv voorzien zijn, wordt aangepast Schiedam De 44-jarige Rot terdammer FJ.S» heeft zijn werkgever voor een bedrag van ruim 43.000 gulden opge licht. De man werkte bij een chemisch bedrijf in Schiedam als administratief medewer ker, een functie die onder an dere het verwerken van giro- overschrijfkaartcn inhield. Was het de bedoeling dat er met die overschrijfkaarten geld naar de bank werd overge maakt, door toedoen van S. kwam het er nooit aan. Het chemisch bedrijf werd daar door benadeeld voor 34.542 gul den. Naast het knoeien met de over schrijfkaarten van de giro hield de Rotterdammer rich ook bezig met verduistering, een activiteit die hetzelfde be drijf een schade van acht- k negenduizend gulden oplever de. De directeur van het bedrijf kreeg argwaan en wist de oor zaak van het verdwenen geld te ontdekken. Bij de politie Schiedam werd aangifte ge daan van het bedrog, waarna een onderzoek werd ingesteld. Daaruit bleek dat het grootste gedeelte van het geld er door de man al doorheen was ge draaid. Dubbbele beglazing en isolatie completeren het geheel. Het bestuur van de bouwver eniging Samenwerking heeft de plannen ingediend ondanks, dat er negen tegenstanders van renovatie zijn. Voorzitter Groeneveld van de bewonersvereniging trok twee bewoners van het rijtje van tegenstanders om onduidelijke redenen af en kwam uit op een percentage van twintig, die de renovatie afwijzen. De heer N.A. Nieuwstraten van Samenwerking, die echter over dertig procent weigeraars spreekt: "Het rijn er weliswaar niet weinig, toch dienden we de plannen in. De praktijk wijst namelijk uit, dat veel tegenstanders nader hand toch wel akkoord gaan". Onder die tegenstanders rijn er echter, die in het verleden zelf de woning al hebben opge knapt en er voor duizenden guldens aan vertimmerden. Sommigen hebben op eigen kosten een centrale verwar ming aangelegd. "Dat spijt me dan voor hen", zegt de heer Nieuwstraten. "klaar in het huurcontract staat heel duide lijk, dat er niet zonder toestem ming aan de woningen vertim merd mag worden Doen de bewoners dat toch, dan komt dat geheel voor hun rekening". De negen tegenstanders wen sen vooralsnog geen verkla ring af te leggen, evenmin te reageren op een brief van voorzitter Groeneveld van de bcwonersvereniging aan de ge meenteraad, waarin hij rijn ongenoegen uitspreekt over de bouding van de tegenstanders. "We beraden ons er nog over", aldus een weigeraar. Maassluis Het programma van het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker wordt versneld. Omdat de einddatum van de nieuwe 3-jaarhjkse proefperio de is gesteld op 1 januari 1982, dient het laatste onderzoek van de eerste proefperiode nog dit jaar te zijn afgewerkt Dit betekent dat vrouwen, die oorspronkelijk pas in 1979 zou den worden onderzocht, nog. dit jaar zullen worden opgeroe pen. Voor dit vervroegde onderzoek moet een extra krediet van 6.000.— beschikbaar worden gesteld. De commissie voor fi nancien heeft dit krediet als onderwerp op de agenda staan voor de eerstvolgende vergade ring. Schiedam Het Openbaar Li chaam Rijnmond is van plan een winkelruimte aan de 's- Gravelaudseweg te huren om- er een multi-componentensta- tion te vestigen. Zo'n multi-componentenstation meet onder andere verontreini ging in de (Schiedamse) lucht De huidige meetruimte aan het Stationsplein is gelegen op de derde etage, een hoogte die voor de benodigde metingen niet helemaal ideaal is. Beter is de verontreiniging te meten op een op straathoogte gelegen niveau. De winkelruimte aan de 's-Gravelandseweg is om die reden een prima plek voor de vestiging van zo'n meetstation.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1