t AVR over zeven laar kosten dekkend dv Volgens financieel perspectief: Poffe. wr i kiw Ss Wt~ 7 "1 Kapitein Rob SYY-C: randstad Haal nu GRATIS de NIEUWE WINTERREISGiDSEN naar het zonnige zuiden en de winterse sneeuw randstad fèrbod in voor gehotH capten U leunt er meer aan doen dan u denkt alle zestien Jeugd scoort Wilton te sterk stel dat er geen krant was MAANDAG 21 AUGUSTUS 1978 EIMDELUK GEBRUIKEN iutÜI JÉ 7Ys HOOFD EENS y M &mWi ■&m BPS DINGEMAN HOEKS ":5i Incompleet Vlaardingen verliest rirH Sb direct uitzendbureau Ze liggen natuurlijk al voor u klaar bij uw vertrouwde reisbureau. uitzendbureau Eén miljoen Nederlanders leven in een wereld vol obstakels: stoeptreden, draaideuren, opstapjes... aan wist U niet wat de koers van o V uw aanaeien was VD/SC/WW l MT WA5 -cW QAAftÖtA GA /F ,e EWFLWfö WAWBUW6AW- KEW MET OOM MACCl/5 W Z9U WAGENTJE. HÖUPEW JUU.JE JfcECMÊ ZOET? ZöUPEU w£ Siiu StoFtfeK ECHT WET. ME£ GA AH WAI) PEIBJ? If HEEM PEZz KAW5 WAAfOtt EEH5 VEE TEOUWSUC MET OOft TE PFATfAl, Zf£ JE CAEOt LitttiL-jt: TE GOEP VOCP I WIJ MOETEN BE BE55EN i MflfJR SNEL N/MR HUIS tt&v6R£l\)6£W, MN KAN /ft "jtflMAW B6 JAM HJ06 XH - MflKöÜ VOOR IETS NUT BEDANKT HOOR! JULUE WVÖETEM1 Mi.' OOK fdCXj EtfÊW HELPEN A-IET 7 IN tyMll ROEREN... y^rg1.,jf| Wanneer de marconist stevig gebonden en voorlopig on. schadelijk <>p zijn kooi ligt, gaat Rob de radio-apparatuur nader inspecteren. Eddy doet ondertussen een mooie vondst: een geladen revolver! Die kan goed van pas komen.Rob slaagt er in de zender in te schakelen en even later krijgt hij radioteJefonisch contact met de „Ines". Hij beseft wel, dat hij nu groot risico loopt, want ongetwijfeld staal de ont vanger van Lupardi aan boord van zijn onderzeeboot inge schakeld op de zender van de „Plato" Maar er is geen andere mogelijkheid om MacLloyd te waarschuwen. „Hallo. Ines!" roept Rob enkele malen achter elkaar. „Kunt u mij verstaan? Hier kapitein Rob aan boord van de „plato"! Kunt i» mij verstaan?! Over!" De marco nist aan boord van de „Ines" springt verschrikt overeind wanneer hij Robs stem hoort Onmiddellijk waarschuwt hij met een zoemer de brug. Dal is op negenentwintig jüni, het feest van Petrus-en-Pau'us, de dag van de hooikermis. Dat ïs ieder jaar zo, dat is ook nu. Al wat het dorp aan deftigheid kan opbrengen, burgemeester, pas toor. notaris, wethouders, het heeft zich opgemaakt om tijdig aan de Keet te zijn. Het officiële gedeelte valt in de voormiddag, in uitgegroeide trouwpakken en met zwartzijden spiepetjes op klimmen ze in de karossen en mennen ze de zware boerenpaar den over de hobbelige weg. An deren hebben een roeibootje en geven er de voorkeur aan in hemdsmouwen en met bezwete gezichten agn de riemen te trek ken. Zijn ze er, dan moeten ze eerst even op verhaal komen. Ze krij gen er gelegenheid genoeg voor. Er wordt gewacht op Jansen, die twintig bunder op z'r» naam heeft, op Pietersen met z'n vijftien bun der en op.Maar eindelijk gaat dan de voorzitter van het polder bestuur de bijeenkomst openen. Hij is geen redenaar, maar weet handig te polsen naar wensen en verlangens. Hij bespreekt de maatregelen, die in het belang van de polder dienen te worden genomen. Terloops wijst hij ook op de plicht van schouw maken en sloten ophalen en komt dan, via de aan- en opmerkingen der aanwezigen, tot de hoofdschotel, het bepaler» van de hooiprijs. Na tuurlijk heeft hij voor zich zelf een en ander tot in de finesses uifge- knobbeld en ook de geachte aan wezigen zuilen dit wel gedaan hebben.. Dat hebben ze. Achtereenvolgens komen boeren, landheren en hooi kopers aan "t woord. Monsters en kwaliteiten, concurrentie moge lijkheid. ze worden van alle kan ten gewikt en gewogen. Het wordl een geroezemoes van emmer», een roepen over en /eer en door elkaar. Er wordt zwaar geboomd en er worden reeds zaker» gedaan; men is het er over eens. De marktprijs van het hooi is gemaakt. Dampende koppen koffie worden binnen gebracht en grote tinnen schalen met wittebrood. Dat bete kent dat de vergadering als geëindigd wordt beschouwd en dat het traditionele palingmaal gaat beginnen, Het gaat er erg landelijk toe Al die notabenen, die het hele jaar een air van deftigheid hebben mee te slepen, laten dit vandaag van zich afval len en richten zich naar de boer se gebruiken, die in De Keet sinds .AXM fiin RIJKEN jaar en dag in zwang zijn. Er komen verhitte koppen en overla den magen, dre ze met bran de- wijntjes weer op streek brengen. Ze dcan druk en lachen welvol daan tegen hun tafelburen. Ze mogen tevreden zijn me! zo'n prijs; als ze geen tegenslag krij gen zjt er een goede boterham in. Het is bewonderenswaardig met welk een appetijt ze de massa paling weten ie verorberen en hoe snel hun gesprekken van het zakelijke op het luimige over springen. Een der boeren zet zelfs een liedje in over de Amster damse brug. die aan 't scheuren is en van Sien, dV zit "n vlieg op de lamp. Eerst aarzelend maar dan met grote uithalen, vallen de anderen bij Én het deftige gezelschap dat 'n uur geleden zat de delibereren „als dat zus en als dat zó gaat" lijkt op een troep uitgelaten kwa jongens. Eerst in de namiddag komt de grote toeloop. De fanfare „Stoere Bataaf" treed? aan en wringt zich met grote nasleep van jeugd en ouderen over de smalle Dijk. Het verschoten vaandel met 2ijn krans van blikkerende medailles gaat voorop. Het is een hele drukte in het nauwe buurtje. De huisjes geven het geschetter van klein- koper en het geblaf der bassen trouw terug. Maar al is de echo hinderfijk en al klinkt het gejoel haast boven de muziek uit, er is vreugde en vrolijkheid en de men sen komen naar buiten. Is het geen eer. dat de muzikanten juist in hun buurt een mars inzetten. Uitgave: S/JTHOFF PERS BU Deze krant verschijnt in het gebied Nieuwe Waterweg-noord (van Schiedam tot Hoek van Holland) en is uitsluitend verkrijg baar rn combinatie met het Rotterdamsch Nieuwsblad («n Maassluis eveneens in combinatie met de Haagsehe Courant of Het Binnenhof). REDACTIE Chef: H. L lambreglse Redactie Schiedam:K. Kegel en W. J. van der Post Redactie Vlaardingen: J. Hazejager. WAM. Visser en C. H. van Bremen. Sportredactie: 8. v.d.Berg en M. Verwaa'jen (Vlaardingen). De redactie Schiedam is gevestigd aan de Broersvest 3a. tel. 262566 en 266046 postbus 137. Schiedam. De redactie Vlaar dingen is gevestigd aan de Brede Havenstraat 6, tel. 343229 en 345209, postbus 110. Vlaardingen. Berichten voor de redactie kunnen per tele* worden doorgege ven. Telexnummer 32177 PLAATSELIJKE CORRESPONDENTEN Maasland: S. P. van Zuilen, Diepenburchstraat 34, tel. 01899- 16143 Hoek van Holfand: L van Ooijen. Mahustraat 135. tel, 01747- 2804 ABONNEMENTEN Opgave van abonnementen kan geschieden op de volgende adressen: Broersvest 3a. Schiedam, (tel- 010-268091) en Brede Havenstraat 6, Vlaardingen, (tel. 010-354525, b.g.g. 354587) Voor inlichtingen over administratie en abonnementen kar» men verder terecht bij het Rotterdamsch Nieuwsblad, tei. 010-144144 KUACHTENDlENSr Dagelijks van 18,00 tot 19.00 uur er» zaterdao tot 18.00 i Rotterdamsch Nieuwsblad, Haagsehe Courant. Het Binnenhof, tel. 010-144144. tel. 070-624562. tel. 070-624562 NABESTELLEN FOTO'S Geplaatste foto's kunnen telefonisch worden nabesteld tussen 14.30-15.30 uur. Tel. 010-144144, toestel 147, de hr. W. v.d. Knaap. ADVERTENTIES Advertentietarieven op aanvraag, tel. 010-144144 Schiedam Trainer Jan van de Velden heeft in de oefen- wedstrijd tegen de amateur tweedeklasser WFB uit Oud dorp alle zestien selectiespe lers gebruikt. Tot grote tevre denheid van de SW-coach werd de wedstrijd ook nog met 0—2 in het voordeel van de Schïedamse ploeg, die als collectief sterk overkwam, be slist. De beide doelpunten wer den na de rust gescoord. De makers waren Van Kapel en Safari. Voordat het komende weekeinde de competitie los brandt, staat er voor SW-C nog een interessante kracht meting op hel programma. De Schiedammers ontmoeten na melijk woensdag de eerste klasser SIIO. De wedstrijd op Hai-ga begint om 19.00 uur. Vlaardingen Alle Zwaluwen treffers gescoord in het duel tegen de zondag derde-klasser Haasdrecht kwamen op naam van de jongere spelers. De doelpuntenmakers waren Gcrt-Jan Bezem er (tweemaal), Albert de Pee (tweemaal) en Dick van de Bergh. De tegen doelpunten kwamen aJs gevolg van persoonlijke fouten van Zwaluwenverdediger Leen SeekJes tot stand. Theo de Waard was over het anvalsspel wel tevreden, maar de verde diging baart hem nog zorgen. Hij; „Ik had liever een wat sterkere tegenstander gehad. We gaan nu langzaam naar de laatste krachtmeting voor de competitie toe. Dat is de wed strijd tegen RWH op 29 au gustus". Voor wie de Zwalu- wenplocg eerder aan het werk wil zien: aanstaande dinsdag spelen de Zwart-witten tegen Zuidland en zaterdag staat de wedstrijd tegen HSSC op het programma. Beide wedstrijden worden op het Zwaluwenter- rein afgewerkt Schiedam Wilton Fijenoord heeft een oefenwedstrijd ge speeld tegen een gecombineerd elftal van De Hollandiaan. De ploeg van trainer Wim Klein zegevierde met 42. Jan Ver dam opende de score en Peter den liartog bracht de stand na twintig minuten op 2—0. Via een goed opgezette aanval wist Gerard de Leeuw de stand op 2—1 te brengen. Peter den Har- tog maakte 3—1 en Jan Bijl zorgde voor een 3—2 ruststand. In de tweede helft had Wilton doelman Aad van der Berg maar heel weinig te doen. De Schiedammers kregen legio kansen maar lieten ze onbenut. Kort voor tijd was het Ben van der Berg die vanuit een vrije schop de eindstand op 4—2 bracht Zeist W Vlaardingen heeft het door bet onzekere optreden van de nog niet volledige de fensie niet kunnen bolwerken tegen VDL. In Zeist verloren de Vlaardingers met 1—3. Dumpie Kouwcnhovcn nam de eerste goal voor zijn rekening. Zijn schot werd in eerste in stantie door doelman k Bos met de vuisten gek sera. De tweede keer was het .vel raak. Vlaardingen maakte pas na rust gelijk- Hennan Houcer- boord nam een voorat 4n rechts ineens op zijn sic. -L Jan van Altena bracht de winst vijf minuten voor tijd toch nog in Maasslujse haven. Zijn schot belandde op de lat, maar in de „herkansing" was het wel raalc 1-2. ®Jr doende afvalsti Rozenburg De Afvalver werking Rijnmond (AVR) kan over zeven jaar kosten dekkend gaan opereren- De studie omtrent het finan ciële perspectief van de AVR toont aan, dat het binnen afzienbare tijd mo gelijk moet zijn om een zodanige situatie te berei ken dat baten en lasten aan elkaar gelijk worden. Daar door kan een eind komen aan de grote verliezen, die jarenlang werden geleden. Een en ander is een gevolg var» de definitieve realise ring van langlopende con tracten voor de verwerking van afval uit andere ge westen dan het Rijnmond gebied. De onderbezetting, waarmee de AVR vanaf de beginjaren te kampen heeft gehad, kan daarmee groten deels worden gecompen seerd: dan is ook één van de voornaamste doelstellin gen van de beleidsombui- grng van 1975 gerealiseerd. rP. net kader van het inves teringsplan 1977 is boven dien de verwerkingscapaci teit voor industrieel afval door de ombouw van twee roosterovens vergroot. Deze uitbreiding kan dit jaar al worden benut. Bij de aanvankelijke opzet van de AVR ging men er. vanuit, dat in 1978 bet Rijn mondgebied voldoende af valstoffen zou leveren - - een volledige bezettLn0 m de verbrandingsinstaUau Er was overeengekomen dat in 1973 kostendekkend - tarieven voor het het ver werken van afval betaald zouden worden. Maar het werd snel duidelijk, dat die verwachting niet zou wor den vervuld. Een marktstu- die door Twijnstra en Gud- de toonde aan dat het Rijnmondgebied zelfs op langere termijn niet vol- afvalstoffen zou kunnen leveren voor de ge bouwde installatie. De voornaamste oorzaken daarvan waren: stagneren de industriële groei, het minder snel groeien van de Rijnmond-bevolking en de aanzienlijk lagere groei van de afval productie per hoofd van de bevolking dan was verwacht. In 19?5 werd besloten om afval uit andere gewesten te werven om daarmee de onderbezetting te compenseren. Omdat de AVR er tenslotte óók is voor ander4 dichtbevolkte gebieden in ons land. Het beleid werd dus omgebo gen en dat heeft intussen geleid lot langlopende contracten met de gewesten Midden-Halland/- Rjjnstreek en Midden-Utrecht en met de provincie Utrecht over de verwerking van afval uit de overige Utrechtse ge meenten, met uitzondering van Amersfoort en omgeving. Daardoor moesten er wel tech nische verbeteringen en uit breidingen komen. En zelfs oversiagstations in de regio. Wanneer nu binnen korte ter mijn een situatie bereikt kan v/orden door de AVR, waarbij baten en lasten aan elkaar ge lijk worden, dan kan ook wor den bezien hoe de tarieven voor de diverse gemeen ten- /aandeelhouders zich kunnen ontwikkelen, tot aan het mo ment dat een volledige bezet- ting van de stedelijke roostero- I vens is bereikt. De omzet bij AVR steeg van i 6,4 miljoen in 1976 naar 9,8 miljoen in '77. Het nadelige be- drijfsrssultaat kwam in 1977 uit op 29,5 miljoen, in plaats van de berekende 33 miljoen. Rekening houdend met de ex tra opbrengst van 3 miljoen, zijnde de rijksbijdrage chemie, stelt de AVR dat de voor 1977 bepaalde prognose is gereali seerd. Mocht in de nabije toekomst blijken, dat het aanbod van afvalstoffen niet aan de ver wachtingen voldoet, dan gaat de AVR verder op de in 1975 ingeslagen weg. De ontbreken de hoeveelheid afval, nodig voor een positief resultaat, moet dan weer elders worden gezocht. burgerlijke stand GEBOREN: 6 AUGUSTUS 1978 Ralf, z. v. P, R, van den Berg en M. K. Wentink, Maassluis: Carderie 25. 8 AUGUSTUS 1978 Judith, d. v. J, J. Fontijne en A. van Rij, VId: Komoeijedreef 33. Elisabeth Simone, d. v. J, J. van Kopper, en T. Hoorn, Maassluis: Jan Steenstr. II, Wendy Maria Elisabeth, d. v. F. van Oort en M H. E. Verduijn, Vld; v. Aerssenstr, 30. NOOTEBÖO M AUTOBANDEN B-V- Zwaluwla«ï84 Schiedam/kéthet Tel. 700069-708976 b.g.g. 708328 i zaterdags T:; tot 13.00 uur geopend werk op kantoor voor: stenotypiste Bij een gemeente-in stelling in Rotterdam- West. Goed met openbaar vervoer bereikbaar. schoolverlaters H.JLV.0. voor een gemeente-in stelling in Rotterdam, Je moet voor een lan gere periode beschik baar zijn en in enige mate bekend zijn met het stratenplan van Rotterdam. schoolverlaters M.A.V.0. Zij moeten bereid zijn In het centrum van Rotterdam te werken. Goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Er wordt van je ver wacht dat je een type diploma hebt. fakturiste/ typiste voor t a 2 dagen per week, bij een refatïe in Rotterdam. operator office computer Olivetti A 600 M.i.v. zo spoedig mo gelijk, voor een onbe paalde tijd. Bij een van onze relaties in Maas sluis. del.voor informatie met. Vlaardingen Wosthavenkad e '4~~:- ■- (010)358311;- V Billitonlaan 10 - Vlaardingen Tel. 010-348871-348663. MEJ.A.G. DE WILDE verloskundige Hotysingel 63B TEL GEWIJZIGD 010-747296 direct (para) medisch werk voor: VERPLEEG KUNDIGEN A Zij moeten alle dagen beschikbaar zijn en ie dere dienst willen draaien. M.i.v. 27 augustus, voor enkele weken in een ziekenhuis in Vlaardingen. U kunt helpen obstakels te voorkomen of uit de weg te ruimen voor mensen in rolstoelen of met krakken, voor mensen die slecht zien of slecht horen. Laat uw invloed gelden in uw vereniging, op de school van uw kinderen, in uw werkkring, overal waar de bewegings vrijheid van één miljoen landgenoten wordt belemmerd. OTpjF? War kunt u doen? En hoe? Voor meer intennatie: A VO. —thtSS "«Irrlauc! Vereniging van arbcids- en welzijnszorg vuor J... mindervaiiden. Bos en Lommerplantsoen, Amsterdam iSggg 'al- 020-872401.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 2