SPORT ViFC j oed op f chot Excelsior M matig WIK overheerst op eigen toernooi 1 HVO doet rustig TSB: weinig moeite DVO 32 vierde ZJ J aan HBSS laesie o ES 6 Uit vallen Rob de Nijs beslissend Sunlight vervult opdracht overtuigt Forluna: DRZ: winst Sony TA 4650 versterker Nu Sony ST 3950 tuner Nu n O O O XX o l\- ll\J o zUi-i i r) d korte hoogstraat 15 tel 34 37 14 (Haardingen' -h Vlaardmgen Een conditio neel sterk Sunlight demon streerde in de uitwedstrijd te gen RAS de stijgende lijn te pakken te hebben. Vooral de aanwezigheid van Boudewijn Groen droeg aan de ruime 04 overwinning bij. Trainer Ge rard Flacs was tevreden, dat zijn opdracht „de nul te hand haven" goed werd opgevolgd. De trainen „Tegen zwakkere tegenstanders is er wel eens sprake van onoplettendheid. Ik probeer dergelijke noncha lance zo voor het begin van de competitie, eruit te krijgen." Boudewijn Groen produceerde de eerste drie doelpunten, waarvan de eerste de uïtge- kookste was. Toen hij alleen op het RAS-doel afging, stuitte de bal op de uitgelopen doel man af. Voordat deze naar zijn doel was teruggekeerd, zorgde Boudewijn Groen met een lob voor de openingstreffer. Hu- man Brinkman bracht de eind stand op 04. PPSC valt aan in het duel met VFC. Schiedam Piet de Wolf, de bij PPSC terug gekeerde trainer, krijgt als zware taak de verde diging tot een organisa torisch kloppend geheel te maken. VFC toonde dit in een oefenwed strijd aan door vrij ge makkelijk met 17 te winnen. Het uitvallen van de lange centrale verdediger Rob de Nijs ïn de achtste minuut was een belangrijke oor zaak van het falen van de Schiedamse defensie. „Niet om aan te zien", vond de met een zweep slag uitgevallen Rob de Nijs de wedstrijd. „Er was geen verband tus sen de linies, terwijl de organisatie in de verde diging helemaal ont brak". Het ziet er no ar uit, dat PPSC het de komende weken zonder De Nijs moet stellen „Ik tob al twee jaar met deze blessure aan mijn dijbeen. Afgelopen week kreeg ik er weer last van Toch heb ik het even gepro beerd togen VFC, maar ik kon met eens aanzetten Dat zag je bij de eerste treffer" Doordat de Schiedamse verdediger geen sprintje kon produceren, kreeg Fred de Brum de ruimte alleen voor doelman Ben den Berg op te duiken 0—1 Drie minuten later was hel weer raak Dik van der Wulp kopte een hoge voorzet met een boogje over de mei goed opge stelde Schiedamse doelman heen Na dit doelpunt werd het een kwartiertje rustig In deze periode kwam PPSC tot ge vaarlijke aanvallen, waarbij vooral Ton van der Linden de nodige kansen kreeg Na eerst het houtwerk getroffen te heb ben, was het in de 35e minuut raak Van der Linden maakte van een VFC-rmsverstand ge bruik en kende alleen voor doelman Rob Brekelmans geen probleem meer 1—2 VFC-trainer Wolter Bos consta teerde, ondanks de grote zege, ook negatieve punten in het spel van zijn ploeg De trainer „De ploeg heeft de macht de tegenstander zijn wil op te leg gen De verdediging, normaal het sterkste deel van de ploeg maakte vandaag echter te veel fouten, We hebben wel een be lofte voor de toekomst m het elftal lopen- Ene Teumsse (zes tien jaar} heeft vandaag wel laten zien wat hij met een bal kan" Deze op het middenveld spelende Teumsse, nam met een droog schot in de beneden hoek de laatste treffer voor zyn rekening Daarvoor had> den Harry Schuiten met een solo vanaf de middencirkel, Dik van der Wulp met een afstandsschot en twee keer Pe ter Jeup de score opgevoerd Bjj de doelpunten van Jeup ging de Schiedamse doelman Ben den Berg weer met vrijuit I Dirksland HVO deed hef tegen Des '67 rustig aan. De niet-vcrdienstelijke 11 uit* slag tegen de afdelings-twee deklasser was voor trainer Wim Visser geen graadmeter voor de komende competitie. „Het resultaat was totaal niet belangrijk m deze wedstrijd, liet was mijn opdracht, dat de jongens zich rustig hielden op dit moeilijk bespeelbare veld", zei Wim Visser over het gelijk spel". De onlangs op het veld van Des 'G7 gegooide kunst mest, had door het achterwege blijven van regen een verbran dende uitwerking op hst gras. Des '67 nam op het „sttttveld" na een kwartier de leiding, toen Wim Knupke een slechte uitworp van HVO-doelmap Jan Mooi onderschepte. Voor rust stelde Gert de Goede mei een fraaie omhaal hier een bal tegen de binnenkant var de kruising tegenover. In de tweede hetft raakte ook Rien- ke Baaima het houtwerk. Paa acht minuten voor tijd zorgde Anne de Jong met een af standsschot voor de gelijkma ker. Maassluis De oefenwed strijd die Excelsior M speelde tegen DOTO was een vrij ma- tigc partij. Nog steeds kan trainer Ifans Konstense niet beschikken over de volledige selectie, omdat er enkele, tot de vaste kern behorende spe lers, nog met blessures kam pen. De Maassluisc formatie kwam m de eerste helft wel tot een 1—0 voorsprong Na 25 minu- ten gaf Paul Vork een goede pass aan Rob van Leeuw en die alleen op het DOTO doel af ging Net buiten het strafschop gebied schoot hij de bal tegen een verdediger aan maar kreeg hem toch weer voor zijn voeten terug en na enige aarzeling vist hij tot een treffer te ko men. In de tiende minuut van de tweede helft kwam DOTO ta de geiijkmaker. Een vrije schop buiten het strafschopge bied werd goed opgevangen en met een kopbal was doelman Roeljan Abbas kansloos, 1—1 Elftalleider Karei Parre vond DOTO toch een pittige ploeg en de wedstrijd nuttig passen in het oefenprogramma „Wy spelen een ander speltype als het vorig seizoen en daar moe ten de jongens nog goed op mgesneeld raken", was het commentaar van Parre na afloop Vlaardingen Het handbal- toernooi van de Vlaardingse handbalvereniging HIK was leer geslaagd. Evenals het vo rige jaar was bet weer prima geregeld en dat was voor de organisatie een flink steuntje in de rug. Desondanks waren er afgelo pen zaterdag nogal wat proble men Diverse teams bleken in compleet te zijn en dat resul teerde in het terugtrekken van vier ploegen. Bij de jongens ad- spiranten viel het terugtrekken van het MaassluiSSe Unitas nog te compenseren door de spon tane medewerking van het Schiedamse XTVG, maar in de hoogste meisjes-adspiranten en meisjes-pupillen poules moes ten er enkele wedstrijden ver vallen- Ondanks deze tegensla gen verliep het toernooi vlot De finales bij de adspiranten werden bij de meisjes gewon nen door het Delftse EDH en by de jongens door het team van de organiserende vereni ging WIK. De Delftse meisjes versloegen WIK met 2 en de jongens van WIK versloegen UVG met 105 Op zondag ble ten alle teams kompleet te zijn zodat alle wedstrijden normaal afgewerkt konden worden. In de jumoren-poules bleken de WIK-teams te sterk te zijn voor hun tegenstanders, want WIK I de eerste prys en WIK 2 de tweede pnjs Bij de heren- ju moren wss het team van WIK 2 het sterkste Dit team bestond uit de jongens-adspi- ranten die een dag eerder in hun eigen categorie eerste wer den Op de zondag bleken zij ook te sterk te zijn voor de oudere junioren Bij de senioren was WIK ook weer bij de prijswinnaars te vmden In de damespoule bleek het Vlaardingse team te sterk te zijn en zy veroverden dan ook de eerste prijs By de heren bleef de spanning tot het laatste ogenblik De laatste wedstrijd tussen WIK en HVHW uit Oud Beijerland moest de besLssmg brengen Het laatste team was gehandi capt door het uitvallen v an hun doel verdediger die met een rugokssure naar het zieken huis moest worden vervoerd. HVHW bleek toch te sterk te zijn en zjj wonnen met 55 De prijsuitreiking werd tenslot te door de heer Rien Boven berg, bijna ex-v,ethouder ven sportzaken, verricht Schiedam HBSS heeft er in j de oefenwedstrijd tegen Trans- val ia geen gras over laten gToeien. Het werd uiteindelijk 7—1 In het voordeel van de Schiedamse ploeg, die pas na de rust echt over de vierde klasser heen hep. Voor de pau ze hadden alleen Ronald Fols en Henny Pi er oen het net bun nen vinden, terwijl Cemt Deyl de treffer van Transvalia voor zijn rekening nam. in de tweede helft konden er maar hefst vijf doelpunten worden toegevoegd. Henk Scharloo, na een goede combinatie met Leen Rademaker, Jan van TH- j borg, Leen Rademaker (twee keerj en tenslotte Ronald pols, roet een fraai schot, tekenden j voor de Schiedamse treffers. te weinig Schiedam Hoewel Fortuna de overwinning meer verdien de dan Satelliet moesten de Vlaarclmgers, die in keeper Jan Kramer hun grote man hadden, toch met een gelijk spel genoegen nemen. De rust stand van dit, bij zeer warm weer gespeelde, oefenduel was Cl—0. Na de rust scoorden Har- rie de Hartog voor Fortuna, dat ook nog dc paal raakte, en Hans van Os voor Satelliet. Vooral m de tweede helft lie ten de Fortuna-spelers aardig wat kansen ongebruikt, waar door Satelliet zijn vijfde oe fenwedstrijd met met een ne derlaag hoefde af tc sluiten. Schiedam —DRZ heeft een nuttige oefenwedstrijd ge speeld tegen SW 3. De ploeg van trainer Koos Vecnendaat won met 2—0. In een snelle wedstrijd die op hoog peü stond was het Frans Lansbergen die 10 het aante kenen Nog voor rust kreeg DKZ een penalty toegewezen omdat een der SW-verdedi- gers obstructie pleegde. Jan Grootveld verzilverde deze strafschop feilloos 20 In de tweede helft zat het SW met mee Schoten van André Oosterwaal en Martin de Raay werden door de lat gekeerd. De beide doelverdedigers, Ton Collé van DRZ en Kees Hoek van SW, zorgden ervoor dat er in de tweede helft met meer werd gescoord. Vlaardmgen TSB oefende zaterdag tegen Floreant uit Boskoop en boekte een 51 overwinning. De mannen van trainer Dirk Hoogenboom had den een zwakke tegenstander tegenover zich en TSB had de gehele wedstrijd duidelijk het beste van het spel. Wim S toe vel aar opende de sco re 1—0 en Joop Koetsier maak te aJ snel daarna 2—0. TSB bleef verwoed doorgaan en toen Ton Hoovers de stand op 3—0 had gebracht ging de Vlaardingse ploeg wat gemak kelijker spelen en kon eens wat extra variaties in zijn spel leggen. Na één van de weinige aanvallen van de Bos koop se ploeg viel toch een tegendeel- punt: 31. Wim Sloevelaar wist echter de ruststand op 4—1 te brengen. In de tweede helft ging TSB wat stoom afblazen maar liet de tegenpartij toch geen kans om te scoren. In de laatste fase van de strijd was het Peter van Weelcn die de eindstand op 5—1 bracht. VTaardingen DVO *32 heeft in Heemskerk deelgenomen aan een toernooi van O DIN. Het was voor de ploeg van trainer Harry Bouquet een uit stekende oefening omdat de VI aar dingers vier wedstrijden moesten spelen. De tegenstan ders waren alle KNVB-ploe gen uit Noord-Holland. De eerste wedstrijd was tegen DZS en door doelpunten van Bert de Rooy <2x) en Peter Bergman won DVO met 3—0 Dit was een opstekertje voor de volgende wedstrijden en DVO ging dan ook vol goede moed aan de wedstrijd tegen EVC beginnen Wederom wist Bert de Rooy te scoren en DVO won met 1—0 In de derde wed strijd tegen Stormvogels had den de Vlaardingers genoeg aan een gelijkspel of mochten zelfs met 1—0 verliezen om in de finale te komen Stormvo gels was echter sterker en won verdiend met 2—0. De Vlaardingse ploeg moest toen voor de derde en vierde plaats spelen tegen de organi serende vereniging ODIN, Na een spannend duel wist ODIN met 10 te winnen en kwam DVO op een eervolle vierde plaats. 2x45 Wast Sony TC 2065 D cass.-deck Nu Philips fronlloading N 2534 9 .Marantz 1820II frontloading cass. Nu fSsaEó" Maraniz 5010 in zwart Nu O O O O O O Marante 2216 8 tuner/versterker OOÖO v V Sansui Audïofack caSJe-deck scj 110 Draaitafel SR6222 SÏÏSS»30VWL inclusief element MJ2ÏI Akai AM 2600 Akai AT 2600 toner versterker 2x60 Watt Philips RK 762 mei 2 RH544 M F B boxen 2513- Philips RH 752 toner/versterker Akai 1010 LBL tuner/versterker Akai 1010 tunef/versterker ook in zilver 639 - Akai 1010 LBL Sony PSX 4 Ouzm aangedreven draaitafel Nu Sony PSX 3 Quartz aangedreven draaitafel Nu

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 4