SPORT Waterwegcup voor de derde keer naar Vlaardingen De Kroon schudt handen Demos houdt hoofd koel Schiedam niet best GTB sterk Sportagenda MVV'27: geen doelpunten GSS gemakkelijk langs SVDPW Zwart-Wit slechte verliezer Succes in eindstrijd geklopt wm FCN'66: 7-1 DHS opnieuw succesvol SC/VO/WW 5 Vlaardingen Onder ideale weersomstandig heden werd zaterdag het toernooi om de Water wegcup, beschikbaar ge steld door deze krant, gespeeld. Een toernooi, waaraan de tien korfbal verenigingen uit het Wa terweggebied, SSC Har- ga, Succes, ODI, Vlaar dingen, Oranje Nassau Spirit, CKC Maassluis, ODO, Dijkvogels en Hoekse SV met hun se lecties deelnamen. Een toernooi met als inzet de Waterwegcup, maar ver der met een tweeledig doel, nl. propaganda voor de korfbalsport in de regio en een voorbe reiding voor de nieuwe competitie. Ook ditmaal heeft het toernooi weer volledig aan de bedoe ling beantwoord en was iedereen na afloop zeer voldaan. In de finale klopte Vlaardingen op ponent Succes met 3—2. In poule A zorgde Spirit in de eerste wedstrijd voor de eerste verrassing om met 2—1 te win nen van het pas gepromoveer de Dijkvogels, te wijl ODO in poule B geen moeite had met ODI In dezelfde poule stelde Vlaardingen in de tweede wed strijd duidelijk zijn kandida- tuur door CKC Maassluis snel op 2—0 achterstand te zetten en daarna de wedstrijd met 5—3 in het voordeel te beslis- sen Oranje Nassau moest met 2—0 zijn meerdere erkennen in Hoekse SV. Succes was de ge lukkigste tegen Spint en won met 2I Ook de tweede wed strijd van ODI ging verloren, ditmaal met 41 van SSC Har- ga In poule A gaven de teams elkaar weinig toe, want Dijkvo gels herstelde zich goed en ver sloeg Hoekse SV met 10 In een spannende wedstr.jd won Vlaardingen met 4—3 van ODO en onderstreepte daarmee dui delijk zijn bedoelingen Succes en Oranje Nassau hielden el kaar met 2—2 in evenwicht Vlaardingen gmg door en ODI was daarvan met 51 hel slachtoffer In de andere poule wist Spirit Hoekse SV op te houden De prestige-stnjd tus- Schiedam Op het sterk be zette DHL-tocmooi in Delft heeft Schiedam met een ge combineerd elftal deelgeno men. Zaterdag speelden de Schiedammers tegen DIIC hun eerste wedstrijd en verloren met 4-0. Ook de tweede wed strijd werd een nederlaag: 2-1, tegen BEC- Zondag was het Schiedam-elf tal zelfs aangevuld met enkele A-junioren- Sportclub Lisse was de eerste tegenstander en zegevierde met 3-0 over Schie dam. In de vierde wedstrijd die Schiedam op dit goed geor ganiseerde toernooi speelde werd het enige winstpunt be haald. Schiedam speelde met 4-4 gelijk tegen Leonidas. De laatste wedstrijd tegen Sarto werd weer een nederlaag van 2-L Maasland Ondanks het feit dat MVV'27 tegen Schevenin- gen gedurende de tweede helft het beste van het spel had, zat er voor de jonge Maaslandse ploeg niet meer in dan een 1-0 nederlaag. Het beslissende doelpunt kwam al na 15 minu ten in de eerste helft, waarin Schevenïngen sterker dan MW acteerde, tot stand. Al- leen doordat MW verzuimde de geboden kansen te benutten bleef deze Scheveningse voor sprong tot het laatste fluitsig naal in tact. De beste kans was voor Koos Rodenrijs, die over igens later nog wegens aan merkingen op de leiding uit het veld werd gestuurd, maar de ftlW-speler faalde hope loos. Trainer Cor van Rooy, die met spitsproblemen kamp- te en nu Dick Lagewei op de midden voor-posi tie uitpro beerde, moet trouwens die zelfde Dick Lagewei de eerste competitiewedstrijd (tegen Maasdijk) vanwege een schor sing missen. „Daarom ben ik °ok blij dat het geval Koos Rodenrijs met een sisser is af gelopen, anders had ik twee ervaren spelers moeten mis sen", aldus Van Rooy, die niet gelukkig met de competitie indeling is. Hij: „Ek had liever de „eilanden-kant" gehad in Plaats van de "WesUandse". sen ODO en CKC Maassluis besliste ODO met 31 in haar voordeel Terwijl Succes door een 30 zege op Hoekse SV bewees de vorm al aardig te pakken te hebben, leken Vlaar dingen en SSC Harga elkaar weinig toe te geven Vlaardin gen trok uiteindelijk met 4—3 aan bet langste eind Door deze zege plaatste Vlaardingen zich voor de finale Oranje Nassau bleef met 3—0 de baas over Spirit, zodat de laatste wedstrijd tussen Dijk vogels en Succes de beslissing moest brengen Succes was de sterkste en won met 10 Door de 5—2 nederlaag bleef er wei nig eer over voor ODI De laat ste wedstnjd in poule B werd een duidelijke 4—0 overwin ning voor SSC Harga, waar door ODO, CKC Maassluis en SSC Harga hetzelfde aantal punten behaalden SSC Harga nam de tweede plaats in door een beter doelsaldo, terwijl ODO en CKC Maassluis een gelijk doelsaldo hadden Dit betekende strafworpen ODO benutte er zeven en CKC Maas sluis vier van de twaalf De eindstanden in de poules waren: Poule A: 1. Succes 7 p., 2, Oranje N.4p, 3. Dijkvogels 3 p. (-1), 4. Hoekse SV 3 p. (-2}, 5. Spirit 3 p. (-3). Poule B: Vlaardingen 8 p„ SSC Haga 4 p. (+6), ODO 4 p., Maassluis 4 p., ODI 0 p. In de strijd om de 9e en 10e plaats was Spint de sterkste en tussen Hoekse SV en CKC Maassluis won de Maassluise Een beeld uit de finae- V aar dingen voor V Jaar- de der n—Su Water- bokaa nu de ftnilief van de vlaar- men. formatie, hetgeen de zevende plaats opleverde ODO hield Dijkvogels met 3—1 van de vijfde plaats, terwijl SSC Har ga duidelijk met 4—2 dc derde plaats in het toernooi opeiste In de eindstrijd verweerde Suc ces zich dapper en Vlaardingen had moeite om zich de Schie dammers van het lijf te hou den Tot 2—2 wisten ze bij te blijven, maar m een spannende slotfase wist Vlaardingen de routine uit te buiten en daar door met 3—2 te overwinnen Door deze zege legde KV Vlaardingen voor de derde maal beslag op de Waterweg cup Dit betekende, dat de beker nu voorgoed m het bezit blijft van de Vlaardingers Want in de driejarige traditie was KV Vlaardingen steeds de sterkste De eerste maal versloeg het SSC Harga, vorig jaar moest O Nassau eraan geloven en dit jaar Succes Aan het eind reik te ir R Leentfaar, voorzitter van de afd Rotterdam van het KNKV, de beker tut In zijn toespraak prees hij het initia tief voor dit toernooi De jubilerende vereniging De Kroon recipieerde... Vlaardingen Biljartvereni ging De Kroon bestaat 25 jaar. Zaterdag hield de jubilerende vereniging een receptie in café De Kroon aan de Hoogstraat in Vlaardingen. Dat deze bil jartvereniging grote bekend heid geniet was duidelijk te merken aan de belangstelling die de biljartliefhebbers toon den. Bijna alle zustervereni gingen uit het district Schie dam waren met hun bestuur vertegenwoordigd. De Konin klijke Nederlandse Biljart Bond was vertegenwoordigd door Piet van Ewi jek, de twee de voorzitter van het gewest West-Nederland. Ook de vice- voorzitter van het district Schiedam Jan Brouwer gaf van zijn aanwezigheid blijk, Willem Batist, secretaris van de biljartvereniging De Molen wiek uit Schiedam, voerde het woord namens alle verenigin gen in het district. Batist was bijzonder ingenomen dat de vereniging De Kroon alle bil» jarttocmooien in het district zo perfect organiseert. Aan het slot van deze geanimeerde re ceptie bedankte voorzitter Aad van der Kooy de sprekers voor hun goede wensen. Schiedam GSS-trainer He.ik Steenbergen was een gelukkig man na de 44) overwinning die zijn ploeg behaalde tegen stad genoot SVDPW. De oefenmees- ter daarover: „De ploeg heeft uitstekend gespeeld met een goede inzet. Wij hebben, voor al in de eerste helft, het spel gedicteerd". GSS begon met een sterk offensief en na twin tig minuten was het Wout Tims die vallend met een kop bal SVDPW-doclroan Robbie Elderson wist te passeren: 1-0, Toen er een half uur gespeeld was werd het 24) en. weer was de maker Wout Tims. Toen kort voor rust Jan Brand de doorgebroken Wil Broekhuizen probeerde tegen te houden blies de scheidsrechter voor een overtreding. Broekhuizen gmg toch door en scoorde. Op onverklaarbare wijze kende de arbiter het doelpunt toch toe. 3-0. In de rust heeft SVDPW-irai- ner Hennie Odijk zijn mannen weer op het gevaar gewezen dat zij de tegenstander met hun wil op moeten leggen De woorden van dc trainer werden toen wel opgevolgd met het Schiedam GTB heeft in een goede wedstrijd met 0-2 ge wonnen in en bij Puttcrshoek. Er is door de Schiedamse ploeg hard gewerkt en Puttcrs hoek is geen moment onder de druk uit geweest. Vooral in de eerste helft nuste GTB vele Schiedam "FC Nieuwland 'GS heeft momenteel een ploeg waar straks in de competitie elke tegenstander geducht voor moet oppassen", waren de woorden van trainer Wim Poulus na afloop van de wed strijd tegen DDC. De Schie dammers wonnen met 7-1 en dat was nog aan de lage kant. Hans Campen opende dc score. Rinus Offenberg en Corrïe Hccze brachten al snel de stand op 3-0. Het was weer Hans Campen die voor een 4-ö ruststand zorgde. Pas toen Campen 5-0 had gescoord kon DDC iets terug doen. Emus Offenberg bracht de stand op G-l en het laatste doelpunt werd door een verdediger van DDC gemaakt. kansen. Oorzaak daarvan was misschien ook wel dat GTB spits Anton Weber wegens een ongeval niet kon meespelen, In dc 20e minuut van de tweede helft werd eindelijk liet grote overwicht van GTB uttge- drukt. Ton Messemaker zette op links goed voor en hij <Ie tweede paal staande Sijbrand Siemersma kon toen fraai in koppen Zeven minuten later ging de laatste man van de Schiedam mers, Lotus Bakker (overgeko men van Hillegersberg) zich met de aanval bemoeien en zette een goede. ecn-tweocom- binatie op met Willem Jonson Bakker was toen door de ver» dcdjging heen en door een wanhoopspoging van een ver dediger van Puttcrshoek gmg de bal in eigen doel Kort daar op werd een harde inzet van Ton Messemuker door de staander gekeerd GTB trainer Add von Hasscl over dc wed strijd 'Er gaat nu wat lijn in komen Het is wel een ander elftal als vorig jaar Ook de conditie wordt steeds beter en als dc ploeg met zoveel inzet als vanmiddag blijft speten, zie ik het voor de competitie met somber m" resultaat dat GSS het wel wat moeilijker kreeg Toch werd topscorer van de dag Wout Tims In de tweede helft scoor de hij Z'jn derde en voor GSS het vierde doelpunt SVDPW- tramcr Odijk na afloop „Het gat tussen de voorhoede en verdediging was vandaag veel tt groot GSS speelde wel sterk maar had toch met viermaal mogen scoren Vonge week te gen Smitshock gmg het veel beter en wij wonnen daar met 6-2" In het doel van GSS was na lange tijd Henk Schnier- manru weer terug Hij verde digde het doel weer voortreffe tijk en van belang voor GSS was dat hij weer voor de nodi ge rust in de ploeg zorgde Schiedam DHS heeft voor de tu eede keer in successie de nederlaagsene van ItKAVV op zijn naam gebracht. Na het vorig jaar al .succesvol te zijn weggekomen, wisten de Schie dammers deze prestatie te her halen. Dit keer bleek een 1-0 overwinning op de derde klas se-amateurs genoeg. Het be slissende doelpunt werd ge maakt door Karei van Does burg, die overigens wel in de tweede helft werd vervangen. Trainer Rob Jacobs wilde het duel nadrukkelijk benutten om zijn selectie nog te testen. "Met de wedstrijden tegen Sparla-C, de tweedeklasser SVW en Excelsior R nog voor Ue boeg, moet het team zo langzamerhand gevormd gaan worden", aldus Rob Jacobs, die trouwens als voorberei ding op de nieuwe competitie zijn spionnen naar de beker wedstrijden VCC-Etndhoven en Fortuin SC-EDO had ge stuurd. Schiedam Een vriendschap pelijke wredstrijd een kw artier voor tijd beeindigen komt niet veel voor. En toch nam scheidsrechter Henk Boshoven sr. deze Juiste beslissing in de wedstrijd Demos tegen Zwart- IVit uit Rotterdam. De Schie- damse ploeg van trainer Aad van der Vlist stond toen al met 41 voor. Oorzaak van deze vroege beëindiging was het onsportie ve optreden van enkele Zwart wit verdedigers die deze grote achterstand maar zeer moei lijk konden verwerken. Bosho ven nam deze beslissing om verder onheil te voorkomnen en daar kan, vooral Zwart-Wit, alleen maar gelukkig mee ge weest zijn. Op het Demosterrein m sport park Harga had het pubhek grote verwachtingen voor deze wedstrijd Immers Zwart-Wit heeft voor het komende seizoen oude bekenden in hun ploeg gekregen als Nol Heyerman, Ton Kempers en Theo van To ledo, allen oud-betaald voetbal lers bij Sparta Demos trok zich van deze reputatie mets aan maar werd wel tn het eer ste kwartier zwaar onder druk gesteld Na negen minuten kwam pas de eerste goede uit braak van de Schiedammers en het was gelijk 10 Andre van der Spek plaatste de bal op maat naar Ries Meeuws De Rotterdamse verdedig mg bleef staan voor vermeend buiten spel, Meeuws gmg door en plaatste de bal achter doelman Cor Bosschieter 1—0 Twee minuten later was het gekjk. Theo van Toledo nam op rechts een corner en de totaal vrijstaande Hugo Al- speer (ook al van Sparta over gekomen) kon ongehinderd De- Mos-doelman Nelis de Bok het nakijken geven 11 Toen de wedstrijd ruim twintig minuten oud was kwam Demos weer op een voorsprong Wim Osta bediende André van der Spek maai diens schot werd door de Rotterdamse doelman gestopt maar onvoldoende weggewerkt Ries Meeuws was er snel bij en kopte de bal in de uiterste hoek, 2—1 Zwart- Wit kreeg het steeds moeilijker tegen het beweeglijke Demos Een lob van Kees Broer over de uitgelopen doelman bete kende 31 Tien minuten voor rust kwam het mooiste doelpunt van de wedstnjd Een cOmerbal van Zwart-Wit werd afgeslagen en razendsnel gmg geheet Demos naar voren Wim Osta plaatste naar André van di.r Spek, deze gaf een breedte pass op links naar Ries Meeuws en die be diende Wim Osta weer 4—1 In de rust werd doelman De Bok gewisseld voor Hans van *t Geioof en mocht Ron Greten opdrdvcn voor Ed van Dijk Zwart Wit kreeg het steeds moeilijker en kwam hoege naamd met meer van eigen helft af Dit irriteerde verschil lende spelers v an Zwart-Wit zo dat zij handelingen gingen ver richten die niets meer met voetbal te maken hadden Won derwel hielden de Demosspe lers het hoofd koel, maar toch vond scheidsrechter Boshoven het verstandiger om de ploegen naar de kleedkamer te sturen terwijl de officiële speeltijd pas op een kwartier na was ver streken. Maandag: Zwijndrecht VS Vlaardingen (ds). Tennis toernooi Maasland, Straat- voctbaltoemooi, Vlaardin gen Dinsdag: Zwaluwen-Zuid» land, Zwuiuwerüaan, 19 uur, DHS Sparta C (neder- laagstrie), Sportpark Ke- thtl, 19 45 uur, Vlaardin- gen Oegstgeest, Marathon- ucg. 19 uur. Westlandia- SFC. Duindorp-FC Vlaar dingen C, Tennistoernooi Maasland, Straat voetbal toernooi, Vlaardingen, 's Grave nzande MW'27 Woensdag: Ronde van Naaldwijk, Hoekse Bo>s- Excelsior M, Harwichvveg, 14 30 uur, TSB Ursus, sportpark De Vijfsluizen, 19 uur, VFC Satelliet, Sportlaan, 19 uur, Wilhel mus De Hollandiaan, 19 uur, Rijswijkse Boys-De- mos, 20 uur, SunJhght-Lom- bardijen, Deltaweg, 19 uur, Vlaardingen SC Voorne, Marathon weg, 19 uur, HBSS Ursus, Harga, 19 uur, SWC-SHO, Harga, 19 uur, Vierpolders-WF, Ba- rendrecht-KVO, Maas straat FCN (ntderlaagse* rie), SVV 3 Schiedamse Boys, Harga, 19 uui, Ten nistoernooi Maasland. SVDPW GTB, Harga, 19 uur, Asvton Rijswijk (he ren), Sportpark Thurlede, 18 uur, Sparta 2 Spirit (ds), Hoek v,m Holland-Trans- VtJia Lemairevveg, 19 uur (beker), VDL Schieaam, Sportlaan (Maasland), 19 uur (beker), Hion-Excel- sior'20, 19 uur (beker), For- lunu HOV, Marathon weg, 19 uur (beker). De Mus- scnen RKWIK 19 uur (be ker), SFC Alexandria'66 19 uur (beker), Martini t- DEH Sportpark Thurlede, 19 uur (beker), VFC DRZ, Sportlaan (Vlaardingen), 19 uur (beker), FC Vlaar- dingcn-Telstar, 19 15 uur. De Graafschap-SW, 19 15 uur. Donderdag: DVO'32- NNPV, Marathonweg, 14 30 uur G ON A-S FC, 19 uur, Ring Pass Spirit (zo- wei heren ais dames), 13 uur, Victoria FCN, 19 uur; Tennistoernooi Maasland, GSS-SVDBR, Harga, 19 uur

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 5