SCHIEDAMSCHE COURANT Bewoners Holy-Noord voelen zich niet thuis Protest tegen lichtreclame OJC opnieuw vertraagd i Kinderdagverblijf moet sterk uitbreiden Kwart eeuw in de raad Passage krijgt opknap beurt 8 Koran onderwijs niet aan de orde m\ Woonerf goedkoper Ik neemde proef j Rijnmond in rapport: Vier CDA'ers tegen Ruiters renoveren In 1982 plaatsen? Wethouder Goudriaan: „Ik weet het ook niet meer I Dinsdag 22 augustus 1978_ ONAFHANKELIJK DAGBLAD 103de jaargang no 26156 - 6 PAGINA'S I] Broersvest 3 telefoon administrate 268091 ndactie 262566 klachti nditnst 144144 SCHIEDAM EN KETHEL V laar dingen De bewoners van Holy-Noord znn lang met zo tevreden met hun woonomgeving als men op grond van de ruime opzet van het gebied zou veronderstellen Dit blijkt uit een onderzoek van het openbaar lichaam Rijnmond naar de rela tie die mogelijk bestaat tussen woondichtheid en waardering van een woongebied, dat onlangs ver schenen is in de interimnota woondichtheid juli 1978 Koos Smit 25 'viaassluise raad jaar in Uaassluis Wethouder Koos Smit is op vrijdag 1 september 2» jaar lid van de raad van Maassluis Hij viert dit jubileum dinsdag '9 augustus met een bijeen komst m het ontmoetmgscen trum Koningshof Koos Smit (o5) werd op 1 september 1953 geïnstalleerd als lid van de raad van de PvdA In 1965 werd hij gekozen als wethou der Het w ethouderschap heeft hij sindsdien onafgebroken vervuld In deze nota wordt geprobeerd aan de hand van een aantal criteria enkele harde gegevens te formuleren met betrekking tot de beleving van de eigen woonomgeving Vijf deelplan nen werden getoetst m dit on derzoek vv aaronder Holy Noord Merkwaardig genoeg blijkt deze laatste wijk ten op zichte van de andere m het onderzoek betrokken gebieden zeei laag te scoren Merkwaardig want hoe vel Ho b Noord excessief veel groen bezit en een zeer lage woon dichtheid kent blijkt het met de leefbaarheid alda«±r behoor lijk tegen te vallen Rijnmond was er in de oorspronkelijk opzet vanuit gegaan dat er een positieve correlatie bestond tussen woondichtheid en leef baarhied Het onderzoek echter laat het tegenovergestelde zien Rust en priv acy blijken de Ho l>noorders weliswaar te waar deren het gebrek aan een zich thtas voelen gezeliigheidhcen-, herkenbaarheid van het eigen woongebied laat daarentegen volgens het onderzoek te wen sen over Schiedam Slechts vier CDA raadsleden hebben bezwaar gemaakt tegen het feit dat het grootste deel v an de 700 pot naar het Passagetheater gaat Van de v er ton die over was van Schieüams eeuwfeest m 197o moest een blijvende herinnering worden gezocht en een speciale selectiecommissie onder voorzitterschap van wethouder Chris Zijdeveld koos voor Passage een klem deel ervan woidt uitgetrokken voor een beeld dat ergens m de stad komt te staan Gisteravond stemden van alle gemeenteraadsleden vier confessionelen tegen Siem Rosman Piet Poot Jan Egas en Jan de Konmg Zij vinden bespottelijk dat geld uit een feestpot ten goede komt aan een theater waaraan m het verleden al zoveel is gedaan Wel zien zij m dat Passage nog steeds niet aan kwaliteitseisen voldoet maar een nieuwe opknapbeurt bekostigd uit de 00 pot v inden zij een dooddoener als blijvende herinnering Alle andere raadsleden vonden dat met en omdat het zijn laatste raadsvergadering was mocht Peet van de Lubbe var de PvdA zeggen dat hij met het voorstel van de electiecommissie bijzonder gelukkig is omdat emdel jk Schiedamse amateurverenigingen dan ook straks van het theatei gebruik kunnen maken Schiedam Het ontmoetingscentrum Open Studio de huurder|| van en zorgdragers voor het Zakkendragershuisje tekenen iifg een brief aan burgemeester en wethouders bezwaar aan tegen! het vestigen van een lichtreclame op een pand aan de Oud f Sluis Een fotozaak in deze histoi ïseh zeer waardevolle omgeving heeit enige tijd geleden een aanvraag tot het voeren van lichtreclame bij de gemeente ingedierd De gemeente gaf de fotograaf onder bepaalde voorwaarden toestemming tot het aanbrengen van de lichtre clame Een van die voorwaar den was dat de omwonenden er geen bezwaar tegen mochten hebben was dat wel zo dan zou de zaak niet doorgaan Het ontmoetingscentrum heeft inderdaad bezwaren tegen de boerderij Kerkweg waar de Spaland Ruiters zich zullen vestigen Schiedam De landelijke rmterverenigmg en pon club De Spaland Ruiters werkt druk aan haar meu we onderkomen de boer der ij aan de Kerkweg löo Afet deze arbeid werken zij meteen aan het restaure ren van één van de Schie damse monumenten Werd er voor de restauratie een krediet van 38 900 gulden toegekend tijdens de werkzaamheden bleek ei toch meer aan de boerderij te mankeren dan men oor «pronkelijk dacht Om die extra xverkzaamhe den ook te kunnen verrich ten is een aanvullend kre diet benodigd van 18"00 gulden Tegenover die ex tra investering van de ge meente staat dan dat de njveremgmg bereid is meei huur te betalen Om dat de boerderij is opgeno men op de lijst van monu menten zal de gemeente een xerzoek tot subsidie ring van restauratiekosten indienen bij het rijk en bij de provincie 4- Schiedam Er zal door de gemeente mets aan Islamitisch godsdienstonderwijs worden gedaan Dat bleek gisteren tij dens de laatste vergadering der huidige gemeenteraad De zaak werd aangekaart door het raadslid v oor de PPR Herman Noordegraaf De PPR er vroeg aan de wet houder van onderwijs of deze naast het regelen van gods dienstonderwijs op scholen en het ge\ en van een tegemoetko ming in de kosten hiervoor ook bereid was aandacht te beste den aan het Islamitische onder wijs Noordegraaf wees erop dat ruim de helft van het aan tal buitenlandse werknemers in Schiedam uit Turken bestaat mensen door wie nog streng vastgehouden wordt aan de Koran De wethouder van onder ande re onderwijs Herman Post hoorn meende dat er geen be hoef te bestaat aan een derge lijk initiatief van de gemeente Vooral omdat er op dat gebied dl particuliere initiatieven zijn genomer Zou er wel belang stelling voor deze zaak bestaan dan stelt de gemeente zich zij het met de nodige voorzichtig Heid positief tegenover deze zaak op aldus Posthoorn Her man Noordegraaf toonde zich tevreden met dit antwoord waarna het voorstel tot het re gelen van de tegemoetkoming Jn de kosten gemaakt voor godsdienstonderwijs werd aan genomen De capaciteit van De Krentenmik moet bi/na verdubbeld worden i laardmgen De capaci teit van het laardingse Kinderdagverblijf De Krentenmik moet aanzien lijk worden vergroot Als alles loopt zoals het zou moeten zal het in 1982 mo gelijk zijn om 42 tot 50 kinderen in de leeftijd van 2 tot 7 jaar onderdak te bieden Waarschijnlijk zal De Krentenmik dan in een an dere ruimte 2itten omdat het huurcontract van het huidige onderkomen in een voormalig paviljoen van het oude ziekenhuis complex aan de Hofsingel uiterlijk 31 december 1979 afloopt De uitbreiding van het km dertal wordt aanbevolen in het Plan programma 1979 1982 dat door de Werk groep Kinderdagverblijven is samengesteld Dit rap port wordt uitgebreid be sproken tijdens een in spraak avond op woensdag 30 augustus die door lede reen bezocht kan worden De avond wordt gehouden in de ourgerzaa! van bet stadhuis Na de inspraak avond zal het college zich over het ontwerp plan bui gen waarna een en ander besproken kan worden in de commissies en de ge meenteraad Behoefte De behoefte aan kinder dagverblijven is vooral de laatste jaren enorm geste gen Eén van de oorzaken is het stijgend aantal echt scheidingen en dus het toe nemend aantal alleenstaan de opvoeders moeders die dikwijls zelf werken en op vang voor hun kinderen dringend nodig hebben In Vïaardmgen werden m 19 7 135 echtscheidingen uitgesproken tegen T in 19"0 Dat is een toename v an 75 procent De opvang mogelijkheden blijven vooral m Vlaardingen sterk arhter op die behoef te In vergelijking met an dere steden is het aantal kinderen dat hier van een dagverblijf gebruik kan maken vrij laag Het uitbreiden van het km derdagverblijf is zonder problemen mogelijk als de personeelssterkte wordt aangepast In het plan staat aangegeven dat be gin 1980 een assistent led ster dient te v orden o n gewisseld voor een leid ster In datzelfde jaar zou er een extra leidster moe ten worden aangetrokken teiwiji in 1981 en 1982 een assistent leidster zou moe ten worden aangesteld Re kening houdende met die vergrote personeels bezet tmg zou de gemeente m 1982 bijna twee ton subsi die moeten verstrekken Het rijk draagt ruim 324 000 bij Indien de huisvesting van De Krentenmik in het complex aan de Hofsingel zou kunnen blijven dan zou dit de gemeente heel wat geld schelen Dan zou men kunnen volstaan met een bijdrage van 71400 lichtreclame Het stelt dat deJ omgeving zoveel historischejg waarde heeft dat een lichtre clame volkomen uit dt toon zou vallen. Daarnaast wordt in I de brief aan burgemeester en L vethouders gesteld dat de be slissmg tot het geven van toe stemming nooit had mogenjt plaatsvinden wat dan ook de j voorwaarden erbij zijn Letterlijk schrijft het ontmoe 1 tmgscentrum In onze ogen is f het volstrekt overbodig rede - nen aan te voeren waarom die l-j| lichtreclame met zou mogen k prijken boven de oudste plaats Ij van Schiedam Het is onbe ii staanbaar dat op die plaats |j| een lichtreclame komt De briet vervolgt dat er echtei wet vaker onbestaanbare dm gen in Schiedam zijn gebeurd pal tegenover het Zakxendra gershuisje bijvoorbeeld staat op een uit prachtige IJsselste 41 nen opgetrokken voor de i j buurt karakteristiek eeuwe noud pand als een vloe met 4 grote rode letters over de gehe p le breedte van de gevel Po Ijesta Hoogstraat 51 geschre ven de naam van een plasti chandel die waarschijnlijk met f eens meer bestaat i In de briet wordt het college I gevraagd het besluit ongedaan P, te maken en tevens alle andere|«. verziekende elementen deze historisch a aardevoileL® buurt te verwijderen Het ont moetingscentrum tekent zo vermeld zij in haar brief op reu een antwoord binnen drie we fj. ken laardmgen Wethouder Bas Goudriaan heeft volledig gefaald met het bewaken van de kosten voor het te bouwen open jongerencentrum in Vlaardingen Bovendien blijkt zijn raming van vorig jaar weinig realistisch ontbraken belangrijke kosten zoals het architectenhonorarium aansluiting voor gas elec trisch ei water luchtverversingmstallatie geluidswering en meer Dit heeft hij gisteravond in de commissie voor stadsont wikkeling zelf toegegeven Ik heb zitten slapen en schrok met rot toen ik na mijn vakantie de nieuwe cijfers onder ogen kreeg De overschrijding van het kre diet van v erhonderduizend gulden (vijftig procent) leidt nu opnieuw tot vertraging van de bouw van het OJC De com missie heeft het voorstel van Goudriaan om m de tekorten te voornen gisteravond uitge steld WD er Jan Madem Zeg nu eerlijk wanneer u iets dergel jkes privé was overko men zou u dan ook zo snel de portemonnee verder opentrek ken' Hij stelde voor de archi tect (die het plan met een ton overschreed) z jn huiswerk over te laten doen en boven dien het pakket van eisen voor het gebouw te versmallen Als pleister op de wonde noemde zijn partijgenote me vrouw Van Toor de mogelijk heid een en ander later in de huur door te berekenen De commissie liet unaniem ge luiden horen zich door Goud riaan bedrogen te voelen met zijn uitspraak vorig jaar in de raad dat voor 8 5 ton zonder moeite nieuwbouw voor het OJC kon worden gerealiseerd Juist op grond van die toezeg ging ging de raad toen met nieuwbouw akkoord Op vra gen hoe hij indertijd aan dat bedrag was gekomen wist Goudriaan nu geen antwoord meer hetgeen tot opmerkingen leidde m de trant van Waar zit jij hier eigenlijk voor* Uit de woorden van Bas Goud na an kon overigens worden opgemerkt dat hij nu ook niet meer van harte achter zijn voorstel stond Zo verklaarde hij dat zijn collega wethouder Ton Kloots tegen het voordel is En dit terwijl Kloots hem vorig jaar als enig hd van het college steunde met zi n voor stel van nieuwbouw Als hd van het bouwteam kan ik met anders dan u het extra krediet te vragen zo verzuchtte hij Schiedam Het onderhouden van een woonerf is waar schijnhjk niet duurder dan het onderhouden varf een gewone! straat Dat antwoordde wet j houde Chris Zijdeveld gistereni tijdens de gemeenteraadsver gadenng op vragen van CDA raadslid Siem Rosman H\ Rosman vroeg de wethouder hoe het met de evaluatie van"; de onderhoudskosten van woonerven stond een vraag- die al eerder door het CDA aan1 de orde was gesteld maar diel'. toer nog met beantwoord had h kunnen worden omdat de ei v> varmgen daarvoor nog te be perkt waren Ook gisteren kon Zijdeveld geen harde cijfers op tafel knj gen over die kosten voor het onderhoud hij wees er weer-< op dat daarvoor eerst enkele jaren ervaring met woonerven moet worden verkregen Wel j kon de wethouder meedelen dat het weer ophogen van ver t zakte gedeelten bij een woon erf een iets kostbaarder zaak is Daar staat echter tegenover dat er minder verkeer over een woonerf komt en dat verkeer langzamer over datzelfde erf zal rijden Daardoor zal een w oonerf min der vaak moeten worden her bestraat dan een gewone straal en moet men zich afvragen of een woonerf zelfs niet goedko per is dan een verkeersweg Dat s een opmerkelijke kijk op de problematiek vooral gezien de landelijke kritiek die er op de onderhoudskosten is geuit met name in Eindhoven Dt nieuwsblad waarin u al net nieuws uit eigen om geving kunt vinden wordt zonder extra kosten be zorgd n combinatie met het Rotterdamsch Nieuws blad Stuur mij du nieuwsblad 14 dagen grabs op proef toe •n combinatie met Rotterdamsch Neuwsblad Dere Don n open envelop ronder postzegel sturen naar Antwoordnummer 634 Rotterdam at-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1