SCHIEDAMSCHE COURANT Kroon: Schiedam moet binnenstadsplan wijzigen voor I Zegels goede doel Vlaardingers ontevreden over lucht en drinkwater tm Kwaliteit van de Laan komt ter discussie Ylaardingen wacht met kringlooppapier Nieuwbouw voor de V etteuoordsepolder duurt nog wel even Tegen uitbreiding naaktstrand Autobedrijf ERTAN Schweers en Oosterhoff na vele jaren in gelijk gesteld Somber beeld woningbouw Maasland Woensdag 23 augustus 1978- ONAFHANKELIJK DAGBLAD I03de jaargang no. 26157'-4 PAGINA'S Broersvest 3 - telefoon administratie 268091 - redactie 262566 klachtendïenst 144144 SCHIEDAM EN KETHEL De eerste Rode Kruis postzegels, waarvan een gedeelte van de opbrengst beslsmd is voor één van de goede doelen van de2e instan tie, zijn gisteren van de hand gegaan. In Schie dam was burgemeester Arie Lems de eerste die een zegel kocht. In Vlaardingen lag het eveneens in de bedoe ling dat de burgemees ter de eerste zegel zou kopen, Wim Kieboom liet echter verstek gaan. Telefonische na vraag leerde, dat hij zich niet lekker voelde en vergeten was de af spraak af te bellen. Be zoeker J. van der Windt was gaarne bereid even de plaats van de burge meester in te nemen. Zegels die het Rode Kruis dit jaar fe koop aanbiedt zijn: Een nier zegel van veertig, een hartzegel van 45 en een Rode Kruiszegel van 55 cent, vermeer derd met 25 cent toe slag. De verkoop voornamelijk in de hal van het postkantoor duurt tot 30 september. ^iitniti«uiU!uiuiti<titiiti(uiiniiimiiiiHi]itttHiiii!iiitititiiiiiiniiiimiuiiittiiiiuiiiiiiiniiiintt]iiituiiiititi]ittinniiiiiiiHttitiiitiiii!iniitrttiiiiitiimiii[iitiuiiniriiruui[iiHiiii]]iutiiiiiiitiitj|i(uiiiinitfiiiiiniuHiintfiii<iiiiiiinniif[iiitiiiiiiiinuiiiiiiijS Hoek van Holland De deelgemeente raad van Hoek van Holland heeft er in zijn vergadering van gisteravond, geen twijfel over laten bestaan tegen de door Botterdam voorge stelde uitbreiding van het naaktstrand te zijn. Met 8 tegen 2 stemmen v/erd de grotendeels in duinrichting lopende uit breiding verworpen. Vóór de uitbreiding van het naaktstrand verklaarden zich de twee PvdA-Ieden J. W. J. G. van Belkom van het dagelijks bestuur en F. C. L. van Vught. Het gemeentebestuur van Rotterdam was overigens al aan het advies van de deelgemeente ra ad om geen naaktrecreatie in het duin gebied toe te staan, voorbij gegaan. Die legalisatie is er dus, maar de deelgerneen- teraad werd wel gevraagd welke afmetingen waarbin nen de naturisten zich in ongeklede staat in- de duin strook dienen op te hou- den, in de Algemene Poli tie Verordening (APV) zou moeten, worden vastgelegd. Een essensïeel punt, want de zich voor uitbreiding uitsprekende Van Belkom, motiveerde wel dat hij een afstand van 32 meter van het Stuifkenszand onge wenst achtte. Hij deelde hierin de menig van de meerderheid van het dage lijks bestuur, dat er ten minste 100 meter afstand gehouden moet worden. ADVERTENTIE voor betrouwbare Bo vag-occas i ons V. DEVENTERSTKAAT 17 TEL. 73.11.44 Koopavond geopend! Dit nieuwsblad. waarin u al het nieuws uit eigen om geving kunt vinden, wordt zonder extra kosten be zorgd in combinatie mat het Rotterdamsch Nieuwsblad. Sleur mij dit nieuwsblad 14 daaen flralis op proef toe in combinatie met: Rotterdamse*» Nieuwsblad *d/es Woonerf t«n Deze bon m open envelop, zonoot PösfieyeA sturen naar ^ntwoofdnummer 634, Rotterdam. Ben Schweers Schiedam De gemeen te moet een nieuw be stemmingsplan voor de binnenstad maken. Bij koninklijk besluit is op essentiele punten goed keuring onthouden aan het plan, dat op 29 maart 1971 door de Schiedamse gemeente raad werd aangenomen en waarmee gedeputeer de staten van Zuid-Hot- land op 14 mei 1975 in grote lijnen akkoord gingen. Dit weekeinde kreeg Schie dammer Ben Schweers een brief in de bus van de minister van volkshuisvesting en ruim telijke ordening, waaruit blijkt dat hij op veel fronten in het gelijk is gesteld; Schweers heeft, samen met Hagenaar Dolf Oosterhoff. sinds het be gin van de jaren zeventig vol gehouden in zijn bezwaren te gen de binnenstadsplannen. „Wij Juliana, bij de gratie Gods, koningin der Nederlan den. prinses van Öranje-Nas- sau, enz., enz., enz." Zo begint het schrijven waaruit blijkt dat de Kroon onder meer de navol gende zaken in het bestem mingsplan veranderd wil zien; Q Er mag geen doorbraak ko men tussen Broersvest en Broersveld (de zogenaamde Bolmers Boulevard, spottend genoemd naar de toenmalige wethouder voor stadsontwikke ling); O Een parkeergarage aan de Westvest is uit den boze. O Een aantal plandelen moet nader worden aangegeven, 2oals de bestemming „bijzonde re gebouwen" bij Passage en bestemmingen voor winkels en handel- en bedrijfsdoeleinden (met dat nader aangeven be doelt de Kroon, dat de gemeen te eenvoudigweg al haar huis werk moet overmaken); Q De economische uitvoer baarheid van het bestemmings plan liet veel te wensen over; er moet een betere exploitatie- opzet komen, die wél voldoet aan de wet op de ruimtelijke ordening. Voorts hebben Schweers en Oosterhoff tot hun genoegen gelezen, dat de Kroon zich hun opmerking heeft aangetrokken dat burgemeester en wethou ders van Schiedam besluiten uitstellen en dat gedeputëerde- staten veel bezwaren domweg ontwijken. „Er kon natuurlijk wel degelijk gebouwd worden." zei Schweers gistermiddag. „Dat is nooit een punt geweest, maar wethouder Zijdex'elcl heeft zich verscholen achter ons bezwaarschrift. Ook nu hoeft met bouwen niet gewacht te worden tot er een nieuw bestemmingsplan is. zolang de voorschriften van de Kroon maar gevolgd worden." Dat het besluit van gedeputeer de staten uit 1975 op veel pun ten is vernietigd door de Kroon, komt er verder op neer dat vrijwel alle kritiek van een paar jaar geleden terecht is gebleken; geen verlengde Pas sage. wel een grote omloop l Hoogst raat. Lange Kerkstraat en Broersvest) en een andere verhouding tussen woningen en winkels. Alleen waar het gaat om het stadserl' hebben Schweers en Oosterhoff niet hun zin gekregen, maar, aldus Schweers, „Zijdeveld werkt er nu zelf nota bene aan om voor het Emma plein andere moge lijkheden te zoeken, dus dat is rnooi meegenomen." De uitspraak van dé Kroon werd eigenlijk al eerder dit jaar verwacht, namelijk binnen een half jaar na de hoorzitting in Den Haag op 3 oktober 19771 Maasland „De naaste toekomst voor de wo ningbouw in Maasland ziet er niet rooskleurig uit". Aldus burgemeester Jaap van den Brink gis termiddag, nadat hij in het bestemmingsplan Stationsstraat-Langelaan de eerste paal had gesla gen voor 15 woningwet woningen. „De waehttijd voor woningzoekenden is nu wel terug gebracht tot 1 1/2 jaar, maar voor 1980 worden er geen woning wetwoningen meer ge bouwd". Wel zijn er in de Com mandeurspolder momen teel nog 29 woningwetwo ningen in aanbouw, waar van 8 in zgn. beschutte sfeer. In dat gebied zijn ook nog 31 premiekoop woningen in aanbouw. In deze categorie zijn nog 24 woningen in voorberei dingen. evenals 17 vrije sectorwoningen. Ook al zijn woningwetwoningen dan voorlopig van de baan, burgemeester Van den Brink zag voor de woningzoekenden toch een lichtpuntje. „De bouw van premie en vrije sec tor woningen betekent toch ook, dat er daardoor huurhuizen vrij zullen ko men". De nu te bouwen 15 hui zen tussen de Stations straat en de Langelaan, zijn de afronding van een veelomstreden bestem mingsplan. Volgend jaar juni kunnen de eerste be woners er terecht. De huurprijs is voorlopig vastgesteld op 310,- per maand voor de tweeka merwoningen, 350,- voor de vierkamerwonin- gen en 465,- voor drie geheel vrijstaande wonin gen. Schiedam De kwaliteitkaarten, die gemeentewerken gaat maken van de kraakpanden aan de Laan, komen in elk geval aan de orde in de raadscommissie voor ruimtelijke ordening. PPR-raadslid Herman Noorde graaf vindt dat nodig, omdat in het verleden nogal afwijkende conclusies zijn getrokken over de kwaliteit „Een kwaliteitsbepaling van gemeentewerken uit 1974 ver schilde volledig van een rap port van actiecomité De Laan, waarin de bouwkundige staat van de huizen in veel gevallen nog wel goed genoeg werden bevonden," zei Noordegraaf maandagavond tijdens de raadsvergadering tegen wet houder voor stadsontwikkeling Chris Zijdeveld. Het doet de PPR'er plezier, dat burgemeester en wethouders de historische vereniging Schiedam hebben laten weten dat aan de historiciteit van de Laan en omgeving niet wordt getwijfeld. Maar daarmee is de dreiging van sloop nog niet weggenomen, en daarom wil Noordegraaf de kwaliteit van huizen aan Korte en Lange Achterweg bespreken in de raadscommissie. Zijn verzoek om de kwaliteits- kaarten zo objectief mogelijk te houden (slechts beschrij vend) kan volgens de wethou der moeilijk worden ingewil ligd. Voor alle duidelijkheid zal in de kaarten in enige mate een oordeel over panden worden geveld; voor Noordegraaf een reden te meer om in de betrok ken commissie daarop in te gaan. VlaardingenOngeveer drie kwart van de Vlaardingse be volking is ontevreden over de kwaliteit van de lucht en het water. Dit aantal steekt schril af tegen de landelijke cijfers. Over het drinkwater klaagt slechts 16 procent van de Ne derlanders, over de lucht 33 procent. Ondanks deze onte vredenheid blijkt slechts iets "meer dan de helft van de in woners van Vlaardingen daad werkelijk offerbereid hier iets tegen te doen. De gemiddelde Vlaardinger is echter tevreden met zijn direc te woonomgeving. Een uitzon dering hierop vormen de bewo ners van de Oostwijk en Vette- noordsepolder, zij klagen over het gebrek aan zicht vanuit huis. met name het zicht op groen. Ruim eenderde meent, dat er onvoldoende voetgan gersoversteekplaatsen rijn, pu blieke telefooncellen, zitban ken, bloembakken, is slecht te spreken over de hygiëne van de buurt. Eenkwart is ontevre den over de wijze van bebou wing van de buurt (met name in Holy) en is niet te spreken over goede beveiligde en afge scheiden speelplaatsen voor de jeugd en beveiliging van de- weg van en naar speelplaatsen en scholen. Al deze gegevens blijken uit het Geïntegreerd Milieu-onderzoek en de presen tatie van de meest opvallende onderzoekresultaten per ge meente afzonderlijk. Voor wat de bereikbaarheid betreft van voorzieningen komt Vlaardingen er bepaald goed vanaf. „Met name over de be reikbaarheid van de winkels voor niet dagelijkse inkopen bestond er nergens zoveel te vredenheid als in Vlaardin gen", zo staat in de nota ver meld. .Daartegenover staat dat relatief veel Vlaardingers (30 procent) ontevreden zijn over de afstand tot en verbindingen met plaatsen voor dagrecreatie (bos, hei, strand, polderland)". De nota vermeldt voorts het gegeven, dat raaar liefst 91 procent Vlaardingers een om geving zonder vliegtuiglawaai belangrijk vindt. Klachten hierover zijn bijna tweemaal groter dan de landelijke cijfers aangeven. H Spelen in kleren van een zigeuner, indiaan of 1 cowboy. Twee dagen fang hebben kinderen van Hoek van Holland gebivakkeerd op de speeltuin achter de Prins Hendrikstraat. Bij gebrek aan een steppenpaard neem je dan een skippybal, ook i minder hard dan een feren zadel. De commissie vakantiebesteding deed spelfetjes met de jeugd b en iedereen mocht zijn tent of bouwsel naar I eigen ontwerp neer zetten. Overdag heerlijk in de zon en 's avonds terug b naar de bewoonde wereld om tussen je eigen lakens te slapen. Vlaardingen Wethouder Ras Goudriaan gelooft niet dat de provinciale directie van het ministerie voor volkshuisvesting de plannen voor het projekt nieuwbouw Lam oen terrein en Palenveld in behandeling zal nemen. Dit omdat de exacte berekeningen van de gemeente Vlaardingen nog ontbreken. Zoals bekend heeft de bewo ners vertegenwoordiging op ei gen initiatief de plannen bij Den Haag ingediend. De gege vens van de gemeente zijn ech ter nog niet beschikbaar. Hit ste] van het verstrekken van die gegevens zou volgens de bewoners kunnen leiden tot ernstige vertraging van de bouw en verhoging van de hu ren van de woningen. Peter van Nieuwenburg drong er daarom in het spreekhalfuur van de commissie stadsontwik keling bij de wethouder op aan de ontbrekende gegevens snel naar de PPD op te sturen. Hij hekelde daarbij de trage gang van zaken van het gemeentelij ke apparaat. Goudriaan heeft dit op vragen van coördinator Peter van Nieuwenburg van de bewo nersvertegenwoordiging "Nieuwbouw" in de commissie stadsontwikkeling gezegd. „Ais niet alle plannen bij de gege vens worden gevoegd, dan stuurt Den Haag ze met dezelf de snelheid weer terug aan de afzender", aldus Goudriaan. „Ik heb zelf eens meegemaakt, dat we vergeten waren het merk van de centrale verwar- mingsinstaliatie te vermelden en hup, we kregen alle pape rassen weer zó teruggestuurd" Viaardingen De invoering Van kringlooppapier in bet Vlaardingse stadskantoor zal nog even op zich laten wach ten. De argumenten vóór ge bruik en tegen zijn van uien aard, dat de commissie voor de volksgezondheid heeft be sloten, nadere studie af te wachten van de Vereniging Nederlandse Gemeenten en Toegepast Natuurkundig On derzoek (TNO). Uit een ambtelijk onderzoek van de gemeente kwamen no gal wat bezwaren naar voren tegen het gebruik van het krin glooppapier: Estetische bezwa ren (moeilijk te lezen), proble men met betrekking van de kwaliteit, verwerking en prijs en bezwaren voor het bedie nend personeel, dat met het drukken is belast. De conclusie van het rapport luidt: "Voorzichtigheid gebo den". Geadviseerd wordt om het kringlooppapier in het stadhuis alleen te gebruiken voor zogenaamd kort offset- werk. Dat zijn papieren, die niet voor lange tijd bewaard hoeven te worden. Het rapport merkt verder op, dat korte tijd geleden kringlooppapier al een probleem was omdat de in koopprijs veel hoger bleek dan het normale papier. Bas Goudriaan bleef echter op zijn eerder uitgesproken stand punt, dat een en ander pas onder de verantwoordelijkheid van het nieuwe college van b en w gerealiseerd zou worden. ,,Het is gemakkelijk om op de gemeente-ambtenaren te schel den. Het maken van de bereke ningen en het verstrekken van verdere gegevens is toch min der eenvoudig dan u zich dat voorstelt", was zijn bitse ant-' woord.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1