SCHIEDAMSCHE COURANT Minder auto's in binnenstad m m Goed jaar voor Nolet Bart Wilton gooit met champagnefles Renovatie van William Font bijna gereed D neem de proef I Afscheid Ton Kiootsi Gemeenten blijven zelfstandig bij uitvoering Bijstandswet" Zijdeveld gaat nog verder dan de Kroon: Aantal patiënten loopt terug Afsluiting voor -I Auto en automaat opengebroken wielerronde Uitzendkracht i breekt veel in Vrijdag 25 augustus 1978 ONAFHANKELIJK DAGBLAD _103de jaargang no. 26159-8 pagina's Brocrsvest 3 - telefoon administratie 268091 - redactie 262566 klachten dienst 14-414 SCHIEDAM EN KETHEL Schiedam Meer nog dan de Kroon houdt wethou der Chris Zijdeveld rekening met een binnenstad, waar het autoverkeer aan banden wordt gelegd. In zijn discussienota van juni blijkt de wethouder voor stadsontwikkeling meer afstand te hebben genomen van het in 1974 aangenomen bestem mingsplan dan de Kroon doet in haar uitspraak over het dikke bezwaarschrift tegen dat plan, destijds ingediend door Ben Schweers en Doif Oosterhoff. Zowel de Kroon als Zijdeveld ken is dal minder uitbreiding keuren bijvoorbeeld de bouw van het winkel vloer oppervlak van een parkeergarage aan do nodig is en daardoor ook min- Westvest en een brug over de der voorzieningen (winkels Nieuwe Haven af. omdat gebhv brengen meer verkeer met zich I riaard/ngen Daf was het dus. Bijna a/thans. I Vlaardingen* progressief program-college behoort al haast weer tot het ver- leden, een nieuwe club I van vijf staat in de siart- blokken. En met het ver- dwijnen van dit progres- sief gezelschap verlaat te- I vens een markant V/aar- dinger het (gemeente-) po- iitieke toneel. Ton fCloots. I acht jaar lang wethouder I met ondermeer de porte- /ëuilJe onderwijs. Acht jaar hng recht-door-zee ook. Want als zo danig stond hij bekend: een i man die niet gauw een stapje opzij deed als hij ergens voor stond. l'laardingers ko/iden dat iveJ tva.irderen. Hoewel Kfaois al geruime tijd voor de verkiezingen aan gekondigd had dat hij niet terug zou keren in de raad. kreeg hij een aantal voorkeurstem met» op zijn naam dat Jtien/g politicus scheel ge/naakt zal heb ben van jaloezie. In deze krant op pagina 5 een interview met de man die de publiciteit ja- ren lang schuwde. Nu zijn 5 we thoudei sloop baan er op zit wil hij echter best praten. Een gesprek dat Ton Kioots in caba- 0 rateske pose, tweede 1 van rechts. Uiterst links de wethouders IJsbrand v.d. Velden en Rien Bovenberg. Helemaal rechts: Bas Goudriaan. iiiiiiiiiiiiiiiiimiiiniiiiiiiimiuiiniiiiiiiiiiiii uren duurde en tenslotte a/gebroken moest worden omdat de bode van het stadhuis nu eindelijk wel eens aan zijn weekeinde wilde beginnen. Het is vooral een persoonlijk portret geworden, waarin Kioots ondermeer over zijn oorlogservaringen vertelt. mee dan woningen); maar aan de andere kant laat de Kroon m het midden of er een par keergarage moet komen aan de Boterstraat. achter de Hema. terwijl de wethouder ook hier opmerkt dat in principe vol doende parkeerruimte reeds aanwezig is. Het grootste verschil in de op vatting over verkeersontsluting van de binnenstad aan de oos telijke kant (bij de Broersvest) bestaat daaruit, dat de Kroon wél een route vanaf het Broers- veld naar de Broersvest voor ogen staat. In het bestem mingsplan wordt daarmee ook rekening gehouden en wordt die route gevormd door een doorbraak, lopend vanaf de Singel langs het Emmaplein en verder ten koste van enkele panden naar het Broers veld. De Kroon draagt de mogelijk heid aan om het plein voor de Hema. bij de Lange Kerk straat. toch weer voor verkeer te benutten. Zijdeveld wil daar van echter niets weten. Bij de Hema wil hij de situatie ver keersluw houden, een door braak ziet hij evenwel ook niet zitten; eventueel staat hem het Herenpad nog voor ogen. ..Maar", zei hij gistermiddag. ..□Is er minder winkels komen en meer woningen, komt er minder verkeer en is er hele maal niets aan de hand". Be kend van Zijdeveld is zijn me ning. dat bewoners van een binnenstad consequenties moe ten verbinden aan het wonen in een centrum met veel open baar vervoer, zodat zij de auto zouden kunnen afschaffen. Overigens is de wethouder over het algemeen in zijn nop jes met hel Kroonbesluit. Het beantwoordt in grote lijnen aan zijn discussienota, al maakt Zijdeveld een voorbe houd omdat alle details nog moeten worden bekeken door zijn „huis juristen", de betrok ken deskundigen van het stadskantoor. ..Om het besluit van de Kroon exact te kunnen interpreteren hebben wij een tekening nodig van de provincie. Die krijgen wij misschien pas over een paar weken, omdat de provin cie er eerst mee aan de slag wilde. Formeel is dat logisch. De Kroon heeft een uitspraak gedaan over een beslissing van Gedeputeerde Staten van Zuid- Holland, waarbij een Schie dams bestemmingsplan groten deels werd goedgekeurd. Tegen die beslissing van de provincie was het bezwaarschrift ge richt". Zie verder pagina drie. Over bebouwina van het Emmaplein. ofwel het stadserf. rept de Kroon met geen woord We! wordt ingegaan op de j doorbraak: een oostelijke j toegang naar de binnen- 1 stad, lopend vanaf de Sin- gel langs het Emmaplein en via de huidige ..Boimers j Boulevard'' naar het Broersveld. De Kroon I draagt een alternatief aan j via de Lange Kerkstraat, j maar ook daarvan wil Zij-,,, devêld niets weten. Schiedam Het vorig jaar is voor het Noletzïckeuhuïs een goed jaar geweest. Hoewel het aantal verpleegden minder was dan in 1976m, is de kwali teit van de verpleging belang rijk verbeterd. Dat is de belangrijkste conclu sie uit het gisteren, verschenen jaarverslag van het Noletzie- kenhuis over 1977. Belangrijkste oorzaak van die ■i j kwalitatieve vooruitgang ui vol- gens het verslag de uitbreiding van de mogelijkheden van het ziekenhuis. In 197? zijn er drie specialismen bijgekomen: cur- diologie, longziekten cn psy- chiatrie. De specialisten voor deze „gebieden" der genees kunde 2ijn, dankzij de in 1977 van kracht geworden EEG- maatregel, uit Engeland ge- haal cl. Naast de toegenomen behande- j lingsmogeiijkheden van het zie- kenhuis heeft ook de aanschaf van nieuwe apparatuur een kwalitatieve verbetering te- weeg gebracht- Zo heeft men j sinds vorig jaar een pacema- j ker-urüt, Echo-apparatuur voor van het gemeenteziekenhuis is toegelaten tot de medische staf van het Noletziekenhuis. Het teruglopen van het aantal patiënten ziet men in het ver slag niet alarmerend; het is een logisch verschijnsel in een leeglopende gemeente als Schiedam. Omdat ook de ver- pleegduur korter wordt, daalt het aantal verplcegdagen over een jaar aanzienlijk, met ge volg dat cr minder personeel beschikbaar is. Dat is wel een alarmerend verschijnsel, zoals dat overigens ook landelijk wordt ervaren. Eon echte oplossing voor dat probleem is er niet; het enige, wat enigzins positief in dat ver band kan werken, is de toe komstige integratie, iets wat volgens het verslag dan ook van vitaal belang is. Schiedam Bart Wilton, de sonologisch onderzoek en een j ^,oorziHcr van de^Kamer van nieuw röntgenapparaat. A8 Bijzonder positieve geluiden i dus in het verslag van het zie- kenhuis, ook waar het betreft het toekomstige samengaan van het Nolet- en het gemeente ziekenhuis. Het vorig jaar is er, zij het in j stilte, hard gewerkt aan de toe- i komstige integratie. Daarbij is men het eens geworden over de j rechtsvorm die het toekomstige fusieziekenhuis moet gaan heb- j ben. In de praktijk werkt men al enigszins samen; de internis ten en gynoaeologen van beide j ziekenhuizen worden over en j weer toegelaten en de uroloog Koophandel en fabrieken voor Rotterdam en de beneden- Maas, beeft gisteren het nieu we pand van het ingenieuws- bureau Schrada in Schiedam geopend, Deze opening vond op een ori ginele manier plaats, althans origineel voor een bedrijf op do vaste grond, door het laten sluitvallen van een fles cham- pagne op een gouc'.:n aam- beeid. Een symbolische doping waar bij het n; dste slok gereed schap (de goden op de Olym pus maakten er al gebruik van. zoals Wilton het treffend uit drukte) model stond voor een bedrijf in de allernieuwste ge reedschap pon. Het drukbezochte officiële ge beuren aan de 's-G ra ven land se- weg bevatte echter nog meer ceremonieie handelingen. Zo I werd een metalen koker met I bedrijfsgegevens ingemetseld met de opdracht het over hon- derd jaar weer open te breken j om dan een indruk te krijgen van het huidige bedrijf. Gaardingen - De sleutels van de laatste twee gerenoveerde William Pontwoningen zullen op vrijdag I september worden overhandigd aan de bewoners van huizen aan de Madoerastraat in Vlaardingen. Daarmee is het gehele renovatieprojekt voor 148 woningen afgesloten. renovatie opstelde hetgeen tot een kwestie leidde dat bij dc rechtbank werd uitgevochten. Wethouder Bas Goudriaan van stadsontwikkeling woonde het slot van de laatste vergadering tij van de projektgrocp. die :weeënhalf jaar heeft bestaan, i Goudriaan zei daarbij zeer te- weden te zijn over de verlopen gang van zaken, de mening van j de projektgrocp vertolkend. Hij uitte zich echter zeer nega tief omtrent de kans van Den Haag de nodige gelden te krij gen voor het verbeteren van de woonomgeving in de Indische Buurt: „Ik schat die op tien procent, niet meer". Met de renovatiewerkzaamhe den werd op 21 maart van het vorige jaar begonnen. Reeds op juni van dat jaar kon de eerste gerenoveerde woning worden opgeleverd. Het totale projekt heeft dus zo'n ander half jaar geduurd. Bekendheid kreeg het projekt vooral door de zogenaamde affaire Schotel, de familie, die zich tegen de Vlaardingen Uit een auto geparkeerd aan de Vlaar- diugse Verheystraat is voor 750 gulden aan goederen ont vreemd. De auto werd opengebroken. Op de hoek van Brede Haven straat werd een sigarettenauto maat geforceerd. Voor ruim 300 gulden aan rookartikelen wordt vermist. De breeksehade bedraagt ruim 200 gulden. Vlaardingen - De gemeen ten behouden ook in de toekomst dc mogelijkheid, zelfstandig te beslissen over „moeilijke" gevallen, die niet uitsluitend gehol pen kunnen worden via de vastgestelde, landelijke normen. Gemeenten heb ben volgens dc Bijstands wet uitdrukkelijk de mo gelijkheid, waar nodig van dc bepalingen af te wijken en de bijstand af te stem men op de omstandighe den van het individu. Dat onderstreepte de staatssecretaris van CRM, mevrouw J. G. Kraaije- veld-Wouters, nog eens in haar toespraak tijdens de opening van het nieuwe ge bouw van de gemeentelijke Sociale Dienst. „Ik heb het gevoel, dat de individualisering steeds be langrijker wordt ten aan zien van die gevallen die buiten de werkingssfeer van het Besluit landelijke normering liggen", aldus mevrouw Kraaijeveld. „Uit de gemeenten bereiken mij geluiden, dat de .moeilijke Staatssecretaris bij opening SD-gebouw: gevallen" aan de orde van de dag zijn. De kwaliteit van de bijstandsverlening is immers vooral gelegen in de bijzondere aandacht voor de specifieke situatie van iedere bijstandsont vanger afzonderlijk". Zeer belangrijk acht me vrouw Kraaijeveld ook een goede voorlichting ten be hoeve van de cliënten van de GSD. „Even goed als de medewerkers van een so ciale dienst geconfronteerd worden met een steeds in gewikkelder wordende uit- voeringsproblematiek, dreigen cliënten het spoor bijster te raken in een „ter ra incognita" met steeds meer regels, wetten, onbe grepen beschikkingen, voorwaarden en voor schriften", zo gaf de staats secretaris toe. Door de bekende druk op de knop werd de video-installatie in werking gesteld: de officiële opening van het GSD-gebouw, Maassluis - In verband met de wielerronde van Maassluis, die morgen wordt verreden, wordt een gedeelte van de binnen stad voor het verkeer afgeslo ten- Tussen negen uur 's mor gens en zes uur 's middags zal op dc noordelijke rijbaan van de West land.se weg tussen de Noorddijk en de aansluiting met de Maasdijk alle verkeer geweerd worden. Men zal over j de zuidelijke rijbaan van de Westlandseweg worden geleid Voor beide verkeersrichtingen I zal op deze rijbaan een inhaal- j verbod van kracht zijn. i Schiedam - De 21-jarige uit zendkracht J. S. heeft bekend dit jaar 14 inbraken te hebben gepleegd. De eerste vond plaats in januari van dit jaar; de laat ste, waarbij hij op heterdaad werd betrapt, op 21 augustus. Met deze inbraken, die plaats vonden in woonhuizen en in winkels, heeft S. een kleine 4000 gulden buitgemaakt. Om half tien werd S. op 21 augustus verrast tijdens een in braak in een kledingszaak. S. wist in eerste instantie te ont snappen, maar werd later toch nog door de politie gegrepen. De gestolen kleding had hij toen nog in zijn bezit. Vandaag werd hij voorgeleid voor de officier van justitie. Dit nisuwsbJad. waarin u al het nieuws uit eigen om geving kunt vmden. wordt zonder extra kosten be zorgd <n combinatie met het Rotterdamsch Nieuwsblad. Stuw mij dit nieuwsblad 14 dagen gratis op proef toe in combinatie m«t: Rotterdamszh Nieuwsblad Naam AO'es De re ben m open enne'ap. zonde» 0O5Izeffe/. stuten mar AntwoonjAumm&r 834, Rotterdam,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1