SCHIEDAMSCHE COURANT Monumenten op werf Gusto Bonden bezorgd om ziekenhuispersoneel Commissaris: de raad steunt politie te weinig Agent schiet man in buik Straatfeest is héél gezellig Lems moet snel inzicht geven in gevolgen van samengaan: Verdachte bekent Visbank- moord Nieuwe rage: gek trouwen Inbrekers slaan grote shag- siag Rien Nieow plan betekent Bovenberg: géén jongerencentrum Vlieger hindert verkeersvliegtuig Bende van zes moet brommen M Maandag 28 augustus 1978_ ONAFHANKELIJK DAGBLAD - 103de jaargang no. 26160 G PAGINA'S Broersvesl 3 - telefoon administratie 268091 - redactie 262566 - klachtendienst 1-44144 SCHIEDAM EN KETHEL Schiedam Tijdens zijn aan houding, gistermiddag om kwart over vijf, is de 25-jarige Schiedammer H. J. in de buik streek getroffen door een pis toolschot van de 21-jarige poli tieagent J. P. De oorzaak van de schietpartij is onbekend. Hoofdinspecteur Piet van den Hengel kon enkele uren na het gebeuren, op de hoek van Bo- terstraat en Kreupelstraat, nog niet meedelen waarom de •igent schoot De rijksrecher che zal een onderzoek instellen. De gewonde Schiedammer is opgenomen in het gemeentezie kenhuis, waar de kogel verwij derd is uit zijn lichaam. Ook waarom hij moest worden aan gehouden, kon de hoofdinspec teur nog niet loslaten. Terwiile van de onafhankelijkheid zal de rijksrecherche in overleg met de officier van justitie een onderzoek instellen naar het gedrag van de Schiedamse agent. Schiedam De gebouwen van werf Gusto in Schie dam zijn van algemeen be lang uit een oogpunt van a rch itectuur-histo r i sche waarde en van industriële en archeologische waarde. Daarom zijn zij gezet op de aanvullende ontwerplijst van beschermde monu menten. Voor de gemeente Schie dam komt dat als een on verwachte mededeling over uit Den Haag. Het maritiem museum Prins Hendrik in Rotterdam had de gebouwen echter al eni ge tijd op het oog. De be doeling was om de gebou wen over onbepaalde tijd bij opbod te verkopen; zij zijn nog eigendom van IHC-Hol!and, waarvan Gusto dee! uitmaakte. Drie gebouwen van «.verf Gusto staan nu op de aan vullende o ntwerp lijst van beschermde monumenten. Het betreft een administra tiegebouw uit 1905 (het kantoor naast de poort van de werf op de Maasdijk) en twee werkplaatshallen. De ze hallen komen oorspron kelijk van de industrieten toonstel] ing. die in 1902 in Düsseldorf in het tegen woordige West-Duitsland werden gehouden. Op de monumentenlijst zijn ook boerderijen uit de zeventiende tot en met de negentiende eeuw ge plaatst in Den Hoorn, Stol wijk. Roordahuizum, Ha- velte en Marrum. Schiedam De ambte narenbonden willen 20 snel mogelijk van burge meester Arie Lems we ten, welke gevolgen het samengaan van het No- letziekenhuis en het ge- meenteziekënhuis van Schiedam zal hebben voor het personeel. De bonden, die alle zijn vertegenwoordigd in de commissie voor georga- Vlaardingen Tegenover de politie heeft de 29-jarige Vlaar- dinger J. J- D. bekend, dat hij vrijdagavond om één uur de 26-jarige Schiedammer Z, P. Ammerdorfer heeft vermoord. Morgen wordt de man voorge leid aan de officier van justitie in Rotterdam. Hij was door de politie aangehouden, kort na-' dat de Schiedammer bij de Vis- bank uit de haven was gehaald door kikvorsmannen van de Vlaardingse brandweer. Eerder op de vrijdagavond had D. onder invloed van alcoholi sche drank al ru2ie gezocht met de Schiedammer, Toen de ze tegen énen bij de Visbank liep, stond de Vlaardinger eensklaps weer voor zijn neus. Na enkele trappen en stompen te hebben verkocht trok D. de bewusteloze Schiedammer over een lengte van tien meter naar de waterkant, waar hij het slachtoffer in de haven duwde. Zaterdagmorgen heeft genees kundige dr. J. Zeldenrust in het bijzijn van de officier van justitie, mr. J. Schoonaard, sec tie verricht op het lichaam van de Schiedammer. mseerd ambtenarenover- leg, willen volledig in zicht in de plannen voor de „fusie". Tijdens de laatste vergadering van de commissie heeft Lems toegezegd ten spoedigste uit sluitsel te geven over de toe komst van het gemeentezieken huis en het rooms-katholieke Nolet. Hel ligt in de bedoeling, dat het confessionele karakter van het Noletziekenhuis zo wei nig mogelijk wordt aangetast, al is - tijdens een bijeenkomst begin dit jaar nog - meegedeeld dat het personeel van Nolet de mogelijkheid krijgt een ambte lijke status te verwerven. Het georganiseerd ambtenaren- overleg vindt echter, dat daar mee onvoldoende informatie is gegeven over de positie van het personeel in de nieuwe situatie. Het samengaan van beide Schiedamse ziekenhuizen is noodzakelijk, omdat vóór 1990 ongeveer 400 bedden moeten worden „ingeleverd". Dat kan alleen, als de poliklinische be handeling in deze gemeente aanzienlijk wordt verbeterd. Het bouwen van een nieuwe polikliniek is dan ook een eer ste gezamenlijke activiteit van de ziekenhuizen. De polikliniek van Nolet is te klein geworden, die van het gemeentezieken huis voldoet niet meer aan de eisen van tegenwoordig. In de commissie, waarvan bur-: gemeesler Lems voorzitter is, hebben de bonden hun onge noegen uitgesproken over de traagheid waarmee enkele za ken worden afgehandeld, zoals de uitbreiding van werktijd verkorting voor oudere ambte naren. Een regeling, dio in heel Zuid- Holland al wordt toegepast, is in Schiedam nog steeds niet doorgevoerd, hoewel in een vo rige vergadering van het geor ganiseerd ambtenarenoverlcg was aangedrongen op haast. De regeling komt erop neer, dat ambtenaren van 60 tot <32 jaar tweeëneenhalf uur minder per week werken. Voor ambte naren van 63 jaar is dat vijf uur per week en voor ambtena ren van 64 jaar en ouder tien uur per week. Dit nieuwsblad, waarin u al het nieuws uit eigen om geving kunt vinden, wordt zonder extra kosten be zorgd in combinatie met het Rotterdamse^ Nieuwsblad. Stuur mij dit nieuwsblad 14 dag&n gralis op proel toe bin combinatie mei: Rotterdamsch Nieuwsblad Naam Adres- Dese oon m ope" envelop, sonder Postzegel, sturen naar- Antwoordnummer 834. Rotterdam. o ineke Maas en Cornells van Rij voor hun aparte wagen-met-chauffeur: vuilnisliefde. Schiedam Een nieuwe rage, fluisteren ambtenaren van de burgerlijke stand in Schiedam: Schiedam Bij twee super markten in Schiedam is dit weekeinde voor in totaal 15.000 gulden aan sigaretten en shag gestolen. Bij het filiaal van Al- bert Heijn aan de Oranjestraat konden de inbrekers met een valse sleutel binnenkomen. Bij Aldi op de 's-Gravelandseweg moest daartoe een voordeur ge forceerd worden. Daar was de buit tweemaal zo groot als bij AH. steeds meer bruidsparen pro beren op een zo origineel mo gelijke manier het oude stad huis op de Grote Markt te be reiken. Kon men enkele weken geleden een motor hu wel ijk aanschouwen, waarbij bruid en bruidegom en al hun gasten op de motorfiets aan kwamen scheuren, afgelopen vrijdag was er sprake van vuil nislief de. Vlak voor èif uur gingen zij de trappen op. aangestaard door vele bezoekers van de week markt in de Lange Kerkstraat. Bruidegom Cornells van Rij en bruid Ineke Maas hadden als alternatief vervoermiddel naar de plechtigheid gekozen voor con vuilniswagen. Van Rij (25) is chauffeur bij de reinigings dienst in Schiedam en met 2ijn dagelijkse wagen was hij zijn dame op gaan halen. Collega's hadden vanzelfsprekend de vuilniswagen netjes versierd en de Grote Markt keurig schoon- gebezemd, want je kunt als stadsopruimer je makker na tuurlijk niet laten trouwen met een bruidje van wie het japon netje vuil wordt. Zo werd een schoon huwelijk ingeluid. Of Comelis van Rij familie is van de Rinus van Rij van het motorhuwelijk, kon men op het stadhuis niet een-twee-drie zeg gen. In elk geval hebben de Van Rij's een nieuwe traditie ingesteld: geinhuwelijken. Vlaardingen Commissaris Ben van Toledo van de Vlaar dingse politie meent, dat de politie niet uitsluitend steeds verantwoording moet behoe ven af te leggen aan de ge meenteraad. Hij vindt dat de politie te weinig ruggesteun ondervindt van de gemeente raad door te stellen: „Te vaak staat de politie na een optre den op de tocht". O Tot diep in de avond ging het straatfeest door, en lang mochten de kinderen van de Arnold D. Hoogvüetstraat in Vlaardingen opblijven, al had de viering van het negentigja rig jubileum van de straat al de hele dag geduurd. Maai- on vermoeibaar was iedereen; voor de kinderen waren allerlei spelletjes bedacht, zoals kus sengevechten op een gladde, ronde paal. En in de avondu ren heerste er een vrolijke stemming in de Arnold Hoog vliet omdat iedereen er gezellig buiten zat. Een straatfeest was er ook aan de andere kant van het centrum, in de Potgieter straat, maar dat duurde korter. En tussen de twee feesten in was er het grote haring- en bierfestijn; daarover slaat meer op pagina drie. Vlaardingen „Bezuinigen op de nieuwbouw voor het open jongerencentrum om zo die on verwachte meerkosten enigs zins op te vangen: ik zou niet weten waar het vandaan zou moeten komen. We hebben het in de besprekingen in het bouwteam al zo voorzichtig mogelijk aangepakt. En afge zien daarvan: als we de zaak terugspelen aan de architect en een goedkoper plan laten maken, dan zou dat kunnen betekenen dat dat OJC er hele maal niet komt. Dat levert na melijk zoveel vertraging op, dat enerzijds de aanncemsom flink zal stijgen, terwijl we anderzijds vrijwel zeker de subsidie van CRM geheel of gedeeltelijk kwijtraken. Dan zijn. we nog net zo ver." Sombere woorden van wethou der Rien Bovenberg tijdens de vergadering van de commissie welzijn. Ook de leden van déze commissie zaten niet te applau disseren van enthousiasme bij de berichten, dat de nieuw bouw ruim vier ton duurder was dan verzekerd was. Floor Quast (WD) merkte fijntjes' op: „Ik heb het allemaal voor speld. Tijdens de behandeling in de raad heb ik destijds ook wat sarcastisch gezegd: we zien straks het voorstel voor het aanvullend krediet wel." Quast was een beetje nijdig op het college over de opmerking, dat het rijk 80% financiert. „Daar mag je je niet op blindstaren. Daarmee zijn deze extra kosten van bijna de helft niet van de tafel. Uiteindelijk moet het toch uit de belastingcenten be taald worden." Kreupel Diverse commissieleden wilden wel graag weten of er inder daad nog iets van het gebouw zou overblijven, als er een goedkoper plan zou worden ge maakt. „Wordt het dan geen kreupel gebouw?" zo ver woordde Quast de vrijwel alge mene twijfels. Bovenberg: „Je kunt nauwelijks bezuinigen. In eerste instantie wilden wc in het bouwteam een staalcon structie, maar daar ging de brandweer niet mee akkoord. Dus moest hel wel een beton nen gebouw worden. Dat bete kent ook dat er extra voorzie ningen moesten komen voor de geluidsisolatie en dergelijke, Ook de ventilatie is een kostba re geschiedenis." Van de zijde van Quast kwam de vraag, of het gebouw wel licht niet wat kleiner zou kun nen. „De verwachte bezoekers aantallen zijn erg speculatief." OJC'cr Dick Ringlever toonde echter op verzoek van Boven berg aan, dat volgens de erva ringen tijdens de huidige proefperiode de bezoekersaan tallen straks eerder groter dan kleiner zullen worden dan ver wacht. Vlaardingen De Vlaar dingse politie heeft vorige week een wat bijzonder ver zoek gekregen van de dienst luchtvaart van het rijkspoli tiekorps, dat op Zestienho ven is gestationeerd. Name lijk of zij even een kijkje •wilde nemen in de Westwijk. Vandaaruit 20U namelijk een vlieger zijn opgelaten, die een verkeersvliegtuig hin derde. De oiloot van een F 28 van de Nederlandse Luchtvaart Maatschappij meldde via de boordradio, dat hij hinder van een vlieger ondervond. De Vlaardingse politie kon de vliegerende man niet vin den. Volgens politievoorlichtster Marianne Ekeïs heeft een dergelijk verzoek bij haar weten niet eerder de Vlaar dingse politie bereikt Ook elders in Nederland komt zo'n incident maar zelden voor, zo laat een woordvoer-' der van de afdeling lucht- vaartonderzoeken van de Rotterdamse luchthaven we ten. „Binnen een straal van acht kilometer van een vlieg veld kan in theorie het opla ten van vliegers gevaren met zich meebrengen", zegt hij. „Vandaar dat het verboden is binnen drie kilometer af stand van een vliegveld een vlieger op te laten en binnen acht kilometer mag de lijn van de vlieger niet langer dan honderd meter zijn". Deze uitspraken deed de com missaris tijdens een beëdiging van twee aspiranten, zo blijkt uit een verslag in het korps blad van de Vlaardingse ge meentepolitie. Daarbij ver klaarde commissaris Van Tole do van opvatting te zijn dat het politiebeleid vooral lokaal be leid betekent. Vandaar zijn af stand van provinciale politie korpsen en nationale politie: „Het is de taak van de politie te signaleren. Zij vervult dan een schakelfunctie tussen de samenleving en het bestuur." Over de verhouding burgerij- pol itie zei Van Toledo voorts, dat die in Vlaïirdingen niet on gunstig is, maar dat deze ver houding wel een permanent leerproces blijkt te zijn. Bij de beëdiging wees hij de aspiran ten erop dat de politie alle soorten burgers in hun ver scheidenheid, in al hun doen en laten en in al hun gedaanten moet leren kennen. De commis saris in het korpsblad: „Aan de andere kant zal de burger moe ten leren inzien dat het politie werk geen sinecure is." Schiedam Voor tienduizen den guldens hebben zes jonge lui uit Maassluis, Vlaardingen en Rotterdam bromfietsen, fiet sen en motoren gestolen in en kele maanden tijd. De meeste vervoermiddelen zijn doorver kocht, hebben zij de Schiedam se politie bekend De zes jongens, in de leeftijd van 17 tot 22 jaar, zijn inmid dels uitgeleverd aan de politie in Rotterdam en Vlaardingen voor verder verhoor. Vandaag werden vier van hen voorgeleid aan de officier van justitie in Rotterdam. Twee anderen blij ken een maand geleden al te zijn voorgeleid. De aanhouding van de bende van zes is he* resultaat van maandenlang on derzoek van de Schiedamse re cherche.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1