SCHIEDAMSCHE COURANT Zijdeveld staat paf Vlaar d lingen wil werkloze inzetten ais vrijwilliger mrM „Geen problemen met uitspraak commissaris" "Discussienota is amateurwerk9 WBSBt Politie duister over aanhouding Hugo J. Dode bij Wilton IeMi mÊ Geen J rood- geel- groen Voorïïchtings - actie energie besparing Naar aanleiding van Gronings experiment férpl ifbïl? SNELTRAM TWEE JAAR UITGESTELD Verstandig besluit, vindt Goudriaan ARBEIDSMARKT Prins, voorzitter van stichting binnenstad: Agent, die schoot was zenuwachtig" Luid applaus voor twee agenten Dinsdag 29 augustus 1978- Broersvpst 3 - telefoon administratie 268091 redactie 262566 - klnrhtendiensi 144144 ONAFHANKELIJK DAGBLAD 103de jaargang no. 26161 PAGINA'S SCHIEDAM EN KETHEL Maassluis In het kader van het zogenaamde actieplan in zake de energiebesparing is ge meentewerken bezig met het voorbereiden van een groot scheepse voorïichlingsactie. Gedacht wordt aan het organi seren van een aantal informa tiedagen of avonden om de monstraties te geven. Er wordt gewerkt aan een permanente stand, waarin voorbeelden van toepassingen met dakisolaties, spouwmuuivullingen, dubbele beglazing en dergelijke zullen worden getoond. Ook komt er een opstelling van toestellen voor warm water en centrale verwarming, rlie de verspilling van energie lot een minimum beperken. Vooruitlopende op de nieuwe voor lichtinges activiteiten, die nog nader vorm zullen moeten krijgen, geven gemeentewer ken nu reeds adviezen over energiebesparing. Het publiek kan bij deze dienst gratis te recht. Schiedam Na een val van tien meter is de 32- jarige Rotterdammer E.D. bij Wilton-Fijenoord overleden. Op de werf was hij bezig met een reparatie aan het Belgi sche motorschip Maas- kroon, dat in dok 4 ligt, toen de stelling waarop hij stond plotseling los schoot. De arbeidsinspec tie stelt in samenwerking met de recherche een on derzoek in naar het onge luk, dat om kwart over vier gistermiddag plaats vond. Een kwartier later gleed op hetzelfde schip de 30- jarige Rotterdammer Z. B. zodanig uit over een slang, dat hij twee meter naar beneden viel, langs enkele versterkingen van de boeg. In het Noletzie- kenhuis is hij met een pijnlijke rug opgenomen- Volgens een werknemer van de werf was de span ning na het dodelijke on geval zo groot, dat de 30-jarige inwoner van de Maasstad was afgeleid en niet zag dat enkele slan gen werden verlegd. Vlaardingen - Noff okto ber dit jaar wil de ge meente een zogenaamde vrijwil] igersvacature- bank van dc gTond krij gen. Dit naar aanleiding van een experiment van de gemeente Groningen. De bank zal werklozen, die iets willen doen, aan een viïjwilligersbaantje moeten helpen. Tot voor kort was zelfs dat een werkloze niet toege staan. Maar met de instel ling van de vrijwilligersva- caturebahk wil de gemeen te aan die situatie een einde maken. De vacatures zullen met name in de welzijnssec tor vervuld moeten worden. Bovendien bestaan er plannen om zogenaamde „ervarings- plaatsen" te creceren. Deze ar beidsplaatsen moeten werkne mers met een justitieel verle den het makkelijker maken om aan een „echte" baan te komen. Beide plannen noemde wethouder Jo Vermeide een - Egf m Aan de westelijke kant van de Broersvest in Schiedam kan de sneltram worden aangelegd. Alleen dan is de haarspeldbocht met de Rotterdamsedijk mogelijk. Maar 1984 Zijdevelds streefdatum is niet meer haalbaar. Schiedam „Ik sta paf. Want als het echt zo is, dat het kabinet de aan leg van een sneltram door Schiedam, tussen Rotterdam en Vlaardin- gen, met twee jaar heeft uitgesteld, dan is dat wonderbaarlijk genoeg goed nieuws. Dan zou het namelijk voor het eerst zijn, dat er vanuit Den Haag het geluid komt dat aan een snel tram wordt gedacht. Tot nog toe was dat maar de vraag, en bovendien was onbekend wanneer er iets aan het openbaar vervoer zou worden gedaan. Maar nu er kennelijk een sneltram mag komen en er gesproken wordt over uitstel met twee jaar. ben ik benieuwd in welk jaar, ben ik benieuwd in welk jaar dan die aanleg zal beginnen. Vooralsnog sta ik paf. Ja. Ik sta volstrekt paf." Een en al verbazing bij Chris Zijdeveld, Schiedams wethouder voor stadsont wikkeling, die het „verdomd interessant" noemde om gis termiddag van onze krant te vernemen dat door de bezui nigingsplannen zoals ont vouwd in Bestek '81 de aanleg van de sneltram wordt vertraagd. Door het kariger beschikbaar stellen van financiële middelen door de rijksoverheid wordt ook een verbinding tussen Amsterdam on Amstelveen overigens uitgesteld. „Goed nieuws van die snel- „tram," zegt ook Zijdevelds Vlaardïngse collega Bas Goudriaan, maar zijn ver heuging is om een heel an dere reden, „Er staat nog zo weinig vast over waar de lijn precies heen loopt en wanneer die lijn komt, dat uitstel op zijn plaats is. Een verstandig besluit," aldus Goudriaan. „Ja, kunst, Vlaardingen ziet gewoon railvervoer niet zit ten. Het standpunt van Vlaardingen is gewoon ou derwets en angstig," zegt Zijdeveld. Goudriaan: „Niet waar. Die verbinding moet alleen niet in Holy eindigen, maar doorgaan naar ons centrum. En ondergronds. Anders hoeft het voor mij niet. Het trammetje, waar over wordt gesproken, is uit de tijd; ais je aan openbaar vervoer werkt, moet je voor uit denken en een plan ont wikkelen dat in het jaar 2000 nog voldoet Anders kan je beter een goed bus systeem realiseren." Wethouder Jo Ver- meule: „Het is toch te gek dat mensen die willen wer ken gedwongen worden niets te doen". goede zaak, die zo snel moge lijk gerealiseerd dienen te worden. Hoewel men in Groningen nog niet toe is aan de officiële eva luatie van het experiment, zijn de ervaringen tot nu toe toch positief. Edward Mackenzie, de man die het Groningse experi ment van begin af aan bege leidde: „Ik merk dagelijks dat werklozen die als vrijwilliger te werk zijn gesteld veel minder die gevoelens van doelloosheid en zinloosheid hebben dan voordat zij zich op de een of andere wijze nuttig konden maken". Het experiment in Groningen is nu een klein half jaartje oud. Waar aanvankelijk voor ge vreesd werd - dat het aanbod van vrijwilligersbaantjes veel te laag zou zijn - bleek niet uit te komen. Reeds nu al is het aanbod twee keer zo groot als de vraag. De vrijwilligers doen het zogenaamde niet-produktie- ve werk, waardoor het gevaar dat de arbeidsmarkt zou ver slechteren volgens Mackenzie zeer klein is. Het meeste vrij willigerswerk ligt in de sector van persoonlijke begeleiding. Van oudsher kent het welzijns werk op dit gebied een sterke vrij willigers traditie. „Maar", moet Mackenzie toege ven, „het risico dat je met zo'n vrijwilligersvacaturebank in speelt op de bezuinigingsdrift van CRM rit er wel in natuur lijk. Wij hebben dan ook gepro beerd juist die banen in kaart te brengen die toch al buiten de normale beroepssector vie len. En weirijn heeft veel van dat soort- Ze werken zelfs graag met vrijwilligers in die sector. Juist uit hoofde van so ciale integratie". De Vlaardingse wethouder van sociale zaken, Jo Vermeule, weet nog niet of Vlaardingen het Groningse plan in zijn ge heel over zal nemen. Een ge sprek met Groningen moet nog plaatsvinden. Wat rij wèl weet is dat één en ander zo snel mogelijk ingevoerd moet wor den. Binnenkort zullen bespre kingen met het gewestelijk ar beidsbureau de eerste aanzet daartoe geven. „Belangrijk is vooral dat met deze zaak spoed betracht wordt", zegt Jo Vermeule. „Het is toch te gek dat mensen die willen werken door omstandig heden gedwongen worden niets te doen. Er moest nu maar eens een einde komen aan die situatie". Hetzelfde geldt voor de erva ringsplaatsen. Daarover zegt Jo Vermeule: „Het is schanda lig dat mensen die ooit eens met de justitie in aanraking rijn geweest niet meer aan de slag kunnen komen. We zullen al het mogelijke doen daar ver andering in aan te brengen". Vlaardingen Burgemeester Wïm Kieboom van Vlaar dingen ziet geen enkel probleem in de uitlatingen van commissaris Ben van Toledo van het politiekorps. Schiedam „Die discus sienota van wethouder Zij develd stelt weinig voor. Het lijkt wel amateurwerfa, gedaan door iemand die nergens van afweet". Deze harde uitspraak van Piet Prins, winkelier en voorzitter van de stichting binnenstad Schiedam, is de eerste reactie die Chris Zijdeveld krijgt van buiten het politieke wereldje. Dc discussies over zijo nota over dc binnenstad, die in juni verscheen, moeten nog losbar sten, maar Prins verwacht er weinig van: „Niks nieuws". Over de discussienota verga dert de stichting binnenstad woensdagavond. Prins zei dit weekend, dat hij hoopt dat dan ook al beschikt kan worden over het besluit van de Kroon over het bezwaarschrift van Ben Schweers en Dolf Ooster- hoff tegen het bestemmings plan, zoals dat door dc provin cie werd goedgekeurd. Zoals inmiddels bekend is, moeten essentiële punten gewijzigd worden. „Wat ik ervan weet, beperkt zich tot onofficiële berichten", aldus Prins, „maar ik krijg wel de indruk, dat die twee jon gens, Schweers en die ander, destijds een vooruitziende hlik hebben gehad. Want er is in vier jaar natuurlijk veel veran derd- Ik neem aan, dat het vier jaar geieden wel reëel was om rekening te houden met een groot wirikclareaal, maar te genwoordig bestaan daarover andere meningen. Verder ga ik nog niet; ik wil eerst het Kroonbesluit beter bestude ren". Wel heeft de voorzitter van de stichting binnenstad zich een beetje een uitspraak van Sch weers aangetrokken. „Volgens hem had er in de binnenstad allang gebouwd kunnen wor den, en heeft de wethouder zich alleen achter dat be zwaarschrift verscholen om niet met projectontwikkelaar Empeo verder te hoeven gaan", aldus Prins. Jk vind dat heel jammer. Maar dat zei den de verenigde Schiedamsc aannemers vorig jaar ook al", Zijdeveld heeft altijd volgehou den, dat het bezwaarschrift zo omvangrijk was dat het op eik plekje van de binnenstad sloeg. Vorige week voegde de wet houder daaraan toe: „Achteraf is het makkelijk om te zeggen: daar had je alvast een woning neer kunnen zetten. Maar wij als gemeente konden toch on mogelijk weten, wat de Kroon wel of niet zou goedkeuren?". Ben Schweers: „Het zou na tuurlijk niet zo ondenkbaar zijn geweest dat, als Zijdeveld maar een plannetje had ont wikkeld voor woningbouw, ik een deel van het bezwaar, dat daarop betrekking had, had la ten vallen. Maar er werd niet één plannetje gemaakt. Dan ligt een bezwaarschrift toch ook niet in de weg?". Op deze plaats, hoek Boterstraat/- Kreupelstraat. werd Hugo J. in het bijzijn van zijn gezin aangehou den door zes poli tiemannen. In alle haast viel het schot. Onbedoeld, zegt de politie. Bij de beëdiging van twee aspi ranten tot agent gaf de com missaris blijk van opvatting te zijn, dat de politie niet steeds alleen verantwoording aan de gemeenteraad dient af te leg gen. Verder bekritiseerde hij de raad door te stellen, dat de politie ruggesteun dient te heb ben van de raad waar hij aan toevoegde: „Tc* vaak staat de politie na een optreden op de tocht". Volgens burgemeester Kie boom sprak commissaris Van Toledo in algemeenheden en doelde hij niet specifiek op de Vlaardingse situatie. Zijn op merking dat de politie niet steeds verantwoording aan de raad behoort af te leggen noemde Kieboom juist: „De burgemeester staat aan het hoofd van de politie en aan hem dient de politie verant-* woording af te leggen, niet aan de gemeenteraad". Voorts ver wijst Kieboom naar de uit spraak van de commissaris waarin hij de verhouding bur gerij—politic niet ongunstig noemt: „Niet ongunstig meen ik te kunnen vertalen met gun stig", stelt de burgemeester, „dus er is niets aan de hand". Schiedam Alleen omdat hij zich omdraaide om ook de andere hand boei in ontvangst te nemen blijkt de 25-jarige Hugo J. door een agent te zijn beschoten. Volgens ooggetuigen is de jonge poli tieman J.P. 21 nogal zenuwachtig ge weest, toen Hugo zondagmiddag in het bijzijn van zijn vrouw en twee kinderen van vijf en anderhalf jaar werd gearresteerd in de Boterstraat. Tot ergernis van de familie van Hugo heeft de politie het nogal spectaculair aangepakt: „Hadden ze onze jongen niet gewoon thuis kunnen oppakken?" Volgens de politie zijn er vier agenten in uniform en twee in burger aan te pas gekomen om de 25-jarige Schie dammer in de kraag te grijpen. Een reden wordt overigens helemaal niet opgegeven. Hoofdinspecteur Dick van der Veen houdt het op „een misdrijf". Een aantal politiemannen was gekleed in kogelvrije vesten, terwijl Hugo met getrokken pistolen werd benaderd, nadat hij was klemgereden door drie politiewagens. Hugo was met zijn ge zin uit café De Zon op het Broersveld gekomen om huiswaarts te gaan, toen het spektakel zich voordeed. „Per ongeluk, onbedoeld en ongewild, is het pistool afgegaan," volgens het officiële poütiecoirunentaar, De kogel, getost door de 21-jarige agent, raakte de aangehouden Schiedammer, toen deze al een handboei omhad, achter in de rug. Via de darmen kwam de kogel in de buikholte terecht. De agent en een collega gingen daarop in allerijl terug naar het hoofdbureau van politie in de Lange Nieuwstraat Hugo werd intussen naar het gemeen teziekenhuis gebracht, waar hij enkele, uren lang op de operatietafel werd behandeld. Ook de familie laat in het midden, wat de reden van zijn aan houding kan zijn. In 1976 werd hij al eens opgebracht „Sinds die tijd loe ren ze gewoon op hem", zegt een lid van de familie J. 4lll[|lilllli|lU||]||||IIIIIII|||||||imJllfllJWIII£ H Vlaardingen De ambte- 5 lijke werkgroep verkeer j= ziet niets in dc suggestie van een lid van de com- h missie verkeer en vervoer om te bevorderen dat ver- j= keerslichten tussen het s van rood op groen sprin- gen voortaan eerst enkele seconden op geel zullen H staan. Het commissielid zag ais nuttig effect van s deze maatregel - die in 5 sommige landen wordt toegepast - dat wegge- 5 bruikers meer op hun qui'Vive zouden zijn met s S betrekking tot het wegrjj- s den bij groen licht H i§ De werkgroep is van me- jE ning, dat een dergelijke maatregel niet wenselijk is, omdat dc tijdwinst voor de weggebruikers vrijwel nihil is en daar- 3 S naast het te vroeg optrek- Ej ken wordt gestimuleerd, £5 hetgeen tot gevaarlijke si- E SS fua ties aanleiding zou kunnen geven. fiuilllllilllllllllllIIIIIIIIUiEUIliilHIIllllllllllf Schiedam Luid applaus van zo'n 75 Schiedammers hebben twee politieagenten gekregen voor het redden van een duif- Onder grote publieke belang stelling verrichtten de twee agenten halsbrekende toeren om in de Groen van Prmsterer- straat op een balkon op de tweede verdieping te komen; daar bevond zich een duif, die met haar pootjes in een'draad verstrikt was geraakt En via de aangrenzende woning kon de politie niet op het balkon komen, omdat de bewoners niet thuis waren. Dus gedroe gen de agenten zich 's avonds om half acht als heldhaftige geveltoeristen en ware dieren vrienden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1