Jaia van fSeest wint laatste rit I Groenoord geeft het uit handen U 3 DHS nu tegen Exeeisior-C Kapitein Rob Anne Schouten berekende competitiezege KORF- BALLERS OEFENEN DONK wint WIK- toernooi DINSDAG 29 AUGUSTUS 19YB JzTtó ai; is moedig. 3£>*»èS^r\W^ÏÖ® Schiedam VD/SC/WW OH' MKA£ J'J IK BEDOEL 0WEE... WTNtET NET WAS IETS TOTMt Ames, ikzaihet JE VECTEtlEM... EENMAAL BEU IC ZO 5T0M geweest OM MSTEVECCukeNO? KUMAN.D^ achteeafje EEJM5TE G^IE- ia bleekte 79M. HOEW&TIP'T ZES5EW |C WAS «ET H£M Vc&OQrD. HU ÊICHT7E WEEKEND PATT'JTJKAAN OP 2-JU VAPECS JACHT. 22-69 NflflR gOVEM? WIE KWfoTEfi VOOR HAHAi WE HEBBEM papegaai; DAf )/A,"'z:zz2: GETEfj; ,W» v^WSltSS» 3103 De „Plato" zinkt bijna recht standig langzaam naar de diep te en is binnen een kwartier geheel onder de waterspiegel verdwenen. Met tranen in de ogen kijkt Eddy naar de plek, waar het schip is verdwenen. Lupardi heeft hem dan toch nog beet gehad.En aan lich ten'van het schip valt natuur lijk niet te denken, want het echolood wijst hier een diepte van ruim 2400 vaam aan. „Ik heb je we) gezegd, dat wij te doen hebben met iemand, die zich niet gauw laat overtroe ven," zegt Rob, „en tenslotte. laten we blij zijn, dat we het leven er hebben afgebracht." Wanneer de „Ines" al lang ver dwenen is, komt Lupardi uit zijn schuilhoek te voorschijn en koerst enkele malen lang zaam over de plek, waar de „PJato" is gezonken. Nauwkeu rig stelt hij de positie van het wrak vast, want hij is vastbe sloten de lading tc bergen. Hij beschikt nu eenmaal over tech nische hulpmiddelen, die ande ren niet kennen. Je had er Petrus en Paulus en Sint Juttemis ook nog achter kun nen zetten. 2egt ze mat. Ze is juist wat woelig deze avond en 't inte resseert haar daarom niet al ie zeer. Overingens gaat 't best. 'n Glas wijn om aan te sterken, heeft de dokter gezegd en dan vol goede moed naar nummero twee. Dat behoeft hij tegen Drika Pas sers maar één keer te zeggen; het venvennen van kraamvrouwen is haar toevertrouwd. Mijn gezicht kriebelt van al die wijn. zegt Sjaantje, om het ól te royale een beetje te temperen. Drika zegt; 'k. wou dat 't mijne er van kriebelde en schenkt het glas opnieuw tot T randje vol. Wat zo'n kind overigens verande ring in huis kan brengen! Sjaantje gaat er zó in op, dat ze haast vergeet, óók nog 'n man te heb ben. En de nieuwbakken vader, de laatste lijd zo ernstig soms, maakt de dolste capriolen en stelt zich aan als een uitgelaten kwa jongen. Hij buigt zich diep in 't wiegje, zegt dwaze woorden en probeert het kleine hoopje leven te doen lachen. Tegen Driak Pos- sers roept hij plagend: géén gro ter kruis dan 'n baker in huis; maar ze dient hem van repliek en lacht hem uit om z'n zenuwachtig gestuntel, toen Jannoman arri veerde Al zegt 2s 't niet hardop, Driak Possers heeft *t hier heel wat beter dan in de amioe-dienstjes. die ze gewend is. Hier geen vier- of-vijf-of-zes snotneusjes te ve gen; hier geen gekibbel rond de schrale pot eigenheimers met la waaisaus; hier geen gemok van een bleke kraamvrouw, die met het lage weekloon niet kan uitko men. Integendeel: Dingeman Hoeks doet of *t niet op kan. Zondag. Drika blijft er expres een dag langer voor, zal er kraamvisi te zijn. Neem de buurt maar met zo klein, hoeft Dingeman ge zegd, en ze heeft ze niet te klein genomen. Is 't niet goed voor 't kinneke. dan is 't goed voor 'r minneke; voor haar is 't van be lang. hoeveel kwartjes zij straks in de hand gedrukt krijgt. Wat ben je een huichelaar, lacht Dingeman. als hij ziet. met hoeveel zorg de feesttafel wordt klaar gezet. Mijn vader, die doodsbidder was. heeft met huichelen altijd de kost moeten verdienen, is haar ant woord, Sjaantjes stoel staat aan het eind der tafel; Op Dingeman is niet eens gerekend. Al dient hij Ier .AJ4.WNOR3Ht.mCN opluistering aanwezig te zijn, hij zit er voor spek en bonen; tegen zoveel kwebbels is hij niet opge wassen. Gedwee luistert hij naar de griezelverhalen over moeilijke bevallingen en over roemruchte arbeidersvrouwen, die al de derde dag opstonden om de geit fs melken. Ook de oorzaken van rood haar en hazelipjes krijgt hij tot in de finesses te horen. Drika Possars schenkt de koffie met titers en ook op een beschuit met muisjes hoeft zij bij een bakker niet te kijken. 'n Enkele keer, als de onge trouwde moeders aan bod zijn, —grijpt ze in. Dat is een gevaar lijk thema en 'e behoort tot haar taak. vindt ze. daar zonder kleer scheuren langs heen te laveren. Het gelukt haar wondergoed, Komop, zegt 2e, laten we een pleziertje hebben. Wie van buur vrouwen kan een versje zinge- n. Ze kijken elkaar aan. maar al is de stemming best, niemand durft de eerste te zijn. Ze 2itten toch al wat onwennig in zo'n deftige voorkamer en juffrouw Hoeks, al doet ze gewoon, slaat daar naar hun gedacht te hoog voor. Ze hebben ook niet het gebruikelijke cadeautje, 'n peperkoekje of een paar eieren, durven meebrengen. Niemand? dringt Drika aan- Dan zal ze zelf de voorbaan leg gen. Het «s een oud gedichtje, dat gekke Dook maakte bij de aanleg van 't spoor nu omtrent veertig jaar geleden. De koffiepot nog in de hand, zet Drika in, en de vrouwen luisteren, Wat ruist daar in het lover?. Uitgave: SIJTHOFF PERS BV Deze krant verschijnt in het gebied Nieuwe Waterweg-noord (van Schiedam tot Hoek van Hofland) en is uitsluitend verkrijg baar in combinatie met het Rotterdamsch Nieuwsblad {in Maassluis eveneens in combinatie met dé Haagsche Courant of Het Binnenhof). REDACTIE Chef: H. L. Lambrogtse Redactie Schiedam:K. Kegel en W. j. van dar Post. Redactie Vlaardingen: J. Hazejager, W.A.M. Visser en C, H. van Bramen. Sportredactie: B. v.d.Barg en M. Verwaaijen (Vlaardingen). De redactie Schiedam is gevestigd aan de Broerevest 3a, tel. 262566 en 266046 postbus 137, Schiedam. De redactie Vlaar dingen is gevestigd aan de Brode Havenstraat 6, tel. 343229 en 345209. postbus 110, Vlaardingen. Berichten voor de redactie kunnen per telex worden doorgege ven. Telexnummer 32177 PLAATSELIJKE CORRESPONDENTEN Maailand: S. P. van Zullen. Diepenburchstraat 34, tel- 01699- Hoek van Holland: 1. van Ooijen. Mahustraat 135. tel, 01747- 2604 ABONNEMENTEN Opgave van abonnementen kan geschieden op de volgende adressen: Broersvest 3a, Schiedam, (tol. 010-268091) en Brede Havenstraat 6, Vlaardingen. (tel. 010-354525. b.g.g. 354587) Voor inlichtingen over administratie en abonnementen kan men verder terecht bij het Rotterdamsch Nieuwsblad, tel. 010-144144 KLACHTENDIENST Dagelijks van 18.00 tot 19.00 uur en zalerdap tot 18.00 uur, tel. 010-144144. tel. 070-624562. tel. 070-624562 Rotterdamsch Nieuwsblad, Haagsche Courant, Het Binnenhof, NABESTELLEN FOTO'S Geplaatste foto's kunnen telefonisch worden nabesteld tussen 14.30-15.30 uur. Tel. 010-144144. toestel 147. de hr. W. v.d. Knaap. ADVERTENTIES Advertentietarieven op aanvraag, tel. 010-144144 Schiedam Na de teleurstellende 4-0 nederlaag- tegen het C-eJftal van Sparta neemt DHS het in de tweede wedstrijd van de eigen nederlaagserie op tegen de reserves van Excelsior. In eerste instantie was het de bedoeling dat het A-team van de Rotterdammers zou komen maar die spelen als enige morgenavond een competitie-wedstrijd. Ook dit duel zal door Rob Jacobs weer worden aangegrepen om zijn sterkste formatie te kie zen. „We zitten op dit moment met een ruime keuze aan spelers. Ik heb de sterkste formatie nog niet gevonden. Vooral nu Jan Kerkhof weer zal spelen moet ik het alle maal .nog een even op een rijtje zetten." Zeker is in elk geval dat Steve Cromwell tegen Excelsior niet zal spelen. En Hans Vermeer zal ook de komende weken niet kunnen spelen. Der halve heeft Rob Jacobs minder beschikbare spe lers dan verwacht De opstelling van DHS in de wedstrijd die vanavond om 19.45 uur begint is: Rob Hoppe; Herman van Gogh; Jan Kerkhof; Hennie Sla; Gerard van der Pluym; Nol Roosen; Pim Visser; Hans Schop; Kees van Kralingen,. Piet Roezen en Robert Korengevel. Jan Kerkhof traint weer mea. Hier is hij in actie met voor hem Rob Jacobs. Breda Het is Groenoord bij na gelukt het kampioensfeest van het Bredase Ain>Jeka uit te stellen- Tot aan de zevende gelijkmakende slagbeurt van Jeka genoten de Schiedam mers een 1-6 voorsprong:, maar een reeks fouten van tweede honyman Jan SÜjger en een homerun met alle honken vol bracht de spanning weer ge heel terug in de wedstrijd. Hwswd Groenoord in de ver lenging opnieuw een voor sprong nam, een homerun van Jeka met twee tmn op de hon- kerj stelde voor het kampioen schap voor Bredase ploeg. Groenoord begon erg sterk. Hoewel de Schiedammers m de vierde innings nog slechts een 0-1 voorsprong hadden, in de innings daarop werden de pun ten bijeen geslagen. Jan Swit- ser (met een homerun), Gerrit Droog en Jan Stijger zorgden voor de runs. Inmiddels had Jeka tegen gescoord miïdels Dalnoot met een homerun. Ook Hans Vroon kwam met een homerun voor de dag en aan gezien ook Martin Wolthuis kon scoren, stond na zes en halve innings een 1-6 stand op het bord. Een op bet oog uit zichtloze positie voor de Bre dase kampioenspretendent. De Jeka-ploeg profiteerde ech ter van de Schiedamse fouten en bracht op de eerder geschet ste wijze de score gelijk. Door deze gelijken stond werd een verlenging noodzakelijk. In die extra speeltijd leken de Schie dammers de klap van de zeven de innings al weer aardig te boven, want zowel Hans Vroon als Jan Switser bereikten veilig de thuisplaat. Groenoord had eindelijk weer een voorsprong, maar zag deze marge van twee punten teniet gedaan worden. Een homerun van Xavier Ob- bens met twee man op de kus sens betekende een beslissende 9-8 voorsprong en derhalve het kampioenschap voor de Breda se ploeg. De wcrpcijfers waren: Groe- noord-werper Hans Vroon: 13x3 slag, 5x4 wijd en zes honkslagen tegen. Zijn veld maakte zes fouten. Jeka-wer- per Rudy Dom (zes innings): 7x3 slag. 0x4 wijd en negen honkslagen tegen. De tweede Bredase werper Leo Krijnen kreeg in de resterende vier innings 3x3 slag, 1x4 wijd en vier honkslagen. Het Bredase veld maakte slechts één foot Vlaardingen Met een tweede, een eerste en een vijfde plaats is Vlaardinger Anne Schouten knap winnaar geworden van de drieweekse vierde wie- iercompetitie. Geheel volgens zijn stijl reed Schout en een berekende laatste rit, waarbij hij ervoor paste teveel te doen maar wel plaats nam in de expresse die hem naar de voorhoede van het ren* nersveld bracht. Keurig rekenend hield hij de concurrentie in de gaten, maar een forse rekenfout had hem toch de eindzege nog kunnen kosten. begon allemaal vrij natgeregend Bet rustig op een parcours in de Vlaardingse Vergulde Hand polder, waar Freek van der Gaag de eerste vijandelijkheden Vlaardingen In het afgelo pen weekeinde werd er driftig geoefend door de korfballers uit de regio. Eén van de meest gebruikelijke trainingsvonnen is het deelnemen aan het één of andere toernooi. Zo kwa men ODI en Spirit in aktie tijdens het toernooi van ACKC in Almkerk, waar ODI een eer ste prijs behaalde met bet eer ste team en een tweede prijs met het tweede team. SSC Harga nam deel aan een achttallentoemooi in Rotter dam, dat georganiseerd werd door WION. Vlaardingen hield een tweekamp met De Bermen uit Capelle a/d IJssel. CNC Maassluis zocht hun heil in Driebergen, waar men in aktie kwam tijdens een toernooi van DaJto. De prijzen aldaar be stonden uit taarten. SSC Harga speelt in het kader van de Nat Korfbalweek tegen beide stadgenoten. Dinsdag, avond tegen Succes en donder dagavond is ODI tegenstander. Tevens is er donderdagavond een dokumentaire over korfbal op de TV. De NCRV besteedt dan om 21.17 uur op Ned. 2 aandacht aan het 75-jarig be staan van de korfbalband. Daarna is het oefenen afgelo pen en komen de korfballers het komende weekend waar aktie voor de kompetitie. opende. De winnaar van de eerste rit in deze competi tie redde het echter niet tegen het toen nog attent koersende peloton. Haif- koers volgden de demarra ges elkaar echter in snel- t re intern po op, wat resul teerde in een kopgroep van tien man. Maassluizer Aad Brons tracht te herhaaldelijk de spoeling wat dunner te maken, maar men liet hem niet gaan en steunde hem niet in zijn de marrages, waarna hij teleurge steld afstapte. Zijn werk werd overgenomen door een pas van een ziekte herstelde René de Boer, die ook de aanstichter was van de vlucht, die Schout en nog in grote problemen had kunnen brengen. De Boer kreeg namelijk het gezelschap van Jan van Geest en Harry Kaptein en juist die laatste kreeg door deze vlucht nog een ongekende kans op de competitiezege. Hoewel Kap tein met de week sterker gaat koersen, slaagde hij er toch niet in de spurt van het leiden de trio te winnen. Hij eindigde achter winnaar Jan van Geest en René de Boer als derde en omdat Schouten tweede werd in de spurt van groep nummer twee, die door Niko Moerman gewonnen werd, bleef hij leider in het klassement. Uitslag A-klasse: 1. J. v. Geest (C); 2. R. de Boer (C); 3. H. Kaptein (C); 4, N. Moerman (C); 5. A. Schouten (C); 6. C. SoUeveld (O; 8. F. v.d. Gaag (C); 9. T. Dolman (B): 10. W. de Koning (C); 11. J. Noordijk (H), 12. N. Gonzales (B); 13. T. Voordendag (B); 14. A Moer man (O; 15. A. v.d Leest (B). Totaalklassement vierde com petitie; 1. A Schouten (8 pat); 2. H. Kaptein (10); 3. F. v.d Gaag (15); 4. R- Meeldijk (22); 5. A. v.d. Leest (26); 6. W. de Koning (31); 7. T. Dolman (33); a C. Solkvald (34); fi. N. Moer man (31); 10. A. Moerman (381 Vlaardingen Het water- polotoeniooi van het Vlaardingse WIK is door Donk uit Gouda gewon nen. Aan het toernooi na men vijf ploegen deel, die een halve competitie af moesten werken. Hel team van Donk won al zijn wed strijden en werd zo win naar van het toernooi. De formatie van Scom, die bet toernooi al tweemaal eerder had gewonnen kwam op de tweede plaats terecht met een verloren partij. De derde plaats was voor Boskoop wegge legd. De organiserende vereniging bezette de voorlaatste plaats. WIK had net zoals Bos koop een wedstrijd gewon nen, maar de Vlaardingers hadden een slechter doel- gemiddelde dan Boskoop. Ondanks de2e lage klasse ring kwam WIK toch goed voor de dag, want in de wedstrijden tegen Donk en Scom namen ds Vlaardin gers een voorsprong. Door dat WIK pas één week trai ning achter de rug heeft is de conditie er nog niet he lemaal. Daarbij komt ook nog dat WIK het vorige seizoen een klasse lager speelde dan de deelnemen de ploegen en dus enige ervaring mist. De formatie van Aqua Rijn werd vijfde, deze ploeg had net als WIK en Boskoop een wedstrijd gewonnen. burgerlijke stand Geboren: Frank D, z,v. De Groot—van Dn el, Maurice, z.v. Opijnen—de Vries, Durdane, dv. SencanAy, Petrus C, J., z-v. Ruijgers—Tobé, Oscar, z.v. Van der Heiden—de Bruin, Nergiz, d.v. Adlim—Can, Dan ny J., z.v. Debesarum—Rosado, Jolanda M-, d.v. Pegels—van Kleef, Filip, z.v, Milié—Milié, Paul S-, z-V- Kooiker—de Waard, Barbara, d.v. Verwie- 1—Lulofs. Gehuwd: J. P. van Loenen 23 en P. J. Barto 21; B. A Fiere 21 en J. J. Hoppenbrouwers 22; J. Blokland 21 en W. M- A Koppenhagen 19; H. van Oos- «anen 23 en S. G. Ouwerkerk 30; G. Testagrossa 23 en J. Kouwenoord 20; J. Smeets 29 en M. J. Ramos 26; D. Spek 38 en G. Rozendal 36; D. den Boer 21 en C. van Vliet 22; Overleden: A Hoen vr- geh. gew. met K. van Bel 92; R- T. Wetzel man 65; A van der Pligt man G4; M. H. Frederiks vr. geh. met H. A J. van Emden 91; G. A M. F. den Bruiker vr. »h. met G. Schuurmans 43; H- Schenk man 82; A H. van DÜ- vr. geh. met G- Schuurmans 43. 0

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 2