I CDA krijgt sterke greep op welzij n Bezorgdheid over vliegverkeer- Zestienhoven I - Ook in Hoeksche Waard is rijksweg 19 een probleem Ansicht met vreemd adres Volgens informatiebulletin: Nieuwe school: dansen is fijn Aanrijding op rijksweg 20 Aanrijdingen onder invloed Vakantie.» feest gaat in vlammen op DINSDAG 29 AUGUSTUS 1978 Collecte voor kanker bestrijding Vandalen steken boom in brand ,Ook storend boven Midden-Delfland" Buschauffeur bestolen >a Autobanden in brand Vrouw overstuur na overval door bromfiets- pira ten Kamer van Koophandel Dordrecht: vóór 1990 VD/SC/WW 3 6 Voorlopig gaat er elke maandagavond gedanst worden in het Schiedamse zalencentrum Irene, gevestigd aan de Nieuwe Haven. Volgende week beginnen de lessen van Willem en Joke Hajee, die een dansschool zijn gestart om het dansen weer erin te brengen. Vrijdagavond was er al aardige belangstelling voor. Op die kennismakingsavond kwamen al veel paartjes, maar ook mensen in hun eentje, naar Irene. Dat dansen inderdaad nog niet uit de mode is. blijkt wel uit het feit dat het heel gezellig en druk werd, terwijl dansschool Sitton op nauwelijks twee bruggen afstand staat, tegenwoordig op de hoek van Appelmarkt en Hoogstraat, tegenover het stedelijk Vlaardingen De toe komstige CDA-wethou- der van welzijn Cees Bot, zal een sterkere greep krijgen op de so ciaal-culturele planning dan zijn voorganger, Rien Bovenberg. Dit kan geconcludeerd worden uit een informatie-bulle tin dat gisteren door de gemeente openbaar werd gemaakt. In dit bulletin worden richtlij nen gegeven hoe mensen en groepen van mensen die gesubsidieerde acti viteiten willen beginnen aan het geld daartoe kunnen komen. In concrete zal dat betekenen dat gegadigden met een goed uitgewerkt plan bij de gemeen te op de proppen moeten ko men, waarin duidelijk aangege ven wordt wat de prioriteiten rijn en op welke groepen men zich richt. Nu in tegenstelling tot voor gaande jaren subsidie niet meer rechts treeeks bij het Kijk aangevraagd kan worden, maar bij de gemeente zelf, gaat het politieke inzicht van die gemeente ook zwaarder wegen. Die bepaalt nu in laatste in stantie of een plan voldoet aan de eigen inzichten of niet. Voor Vlaardingen houdt dat in: het CDA krijgt een sterkere greep op wat er zich in de toekomst in de sociaal-culturele sector zal gaan afspelen. Niet in de laatste plaats omdat voor deze sector door het Rijk toch al minder geld ter beschikking zal worden gesteld dan voorheen het geval was. "Het is niet on waarschijnlijk dat de bezuini gingen tot politieke controver sen zullen leiden. Ik voorzie een hoop spanningen". Aldus wethouder Rien Bovenberg. Als voordelen van het plan noemde de wethouder onder meer dat met dit ontwerp een groot gedeelte van de wildgroei die momenteel nog in de so ciaal-culturele sector woekert het hoofd kan worden gebo den. Bovendien zouden de be zuinigingen ook positief Kun nen werken. Rien Bovenberg: "Doordat nu elk jaar bezien wordt of een bepaalde vereni ging nog wel voldoet aan ge stelde richtlijnen, kan nu ook voorkomen worden dat vereni gingen gewoon uit traditie geld krijgen terwijl ze allang niet meer functioneren. Zo kan er dan ook in goede zin gesnoeid worden". Om verenigingen en instellin gen te helpen bij hun subsidie aanvraag heeft de Stichting Welzijn een boekje het licht doen zien dat het daarbij hel pen kan. Het boekje is getiteld "Plan 't aardig" en voorziet in een aantal richtlijnen ten be hoeve van het opstellen van plan en programma voor hen die sociaal-cultureel werk wil len gaan doen. Exemplaren van dit boekje zijn verkrijg baar bij de Stichting Welzijn. Vlaardingen Op twee ma nieren zal in Vlaardingen de collecte voor de kankerbestrij- ding plaatsvinden: door mid del van zakjes die huis aan huis worden verspreid en door middel van een straatcollecte. Morgen en overmorgen. 20 en 30 augustus, zal int iedere brie venbus in Vlaardingen een col lectezakje worden gedepo neerd. Het is de bedoeling dat de zakjes door de bevolking worden gevuld, waarna ze van af donderdag weer worden op gehaald. Hiervoor zijn zo'n 250 vrijwilligers ingezet. Aanstaande zaterdag 9 septem ber, wordt in Vlaardingen een straat-inzameling gehouden. De bedoeling is op die manier ook diegenen te bereiken, die niet in de gelegenheid zijn aan de zakjes-actie mee te doen. Schiedam Natuurbescher mers zijn nogal geschrokken van een nieuwe vorm van van dalisme, waarbij bomen in brand worden gestoken. Op het Bachplein moesten poli tie cn brandweer eraan tc pas komen om een dode boom niet in os te laten opgaan; een aan tal jeugdigen, volgens hoofdin specteur Dick van der Veen. had er behagen in om de bran dende boom te aanschouwen. Met een enkele straal kon de brandweer al blussen. Gelukkig, zeggen milieuvrien den, die echter vrezen dat het boompje-branden een rage wordt. Vooral voor een aan grenzend deel van park Kethel, achter het Bachplein, zou dat zeer kwalijke gevolgen hebben. Er bevindt zich namelijk een bijzonder fraai knotwilgenlaan tje: afstervende bomen zijn het, die echter door hun grillige vorm en door het leven in en op de schors het bekijken waard zijn. De brandstichting vond eind vorige week om tien uur 's- avonds plaats. im» SJ V. i Ov< Delft Hoewel aspecten van werkgelegenheid en bereik baarheid mede een rol spelen, rijn b. en w. van Delft van mening dat zeker geen uitbrei ding van de luchthaven Zes tienhoven in aanmerking kan komen. Gelet op de bevolkings dichtheid in deze regio vindt het college een te verwachten toeneming van de geluidshin der onaanvaardbaar. Tevens vindt Delfts dagelijks bestuur het voor de stad van belang, dat de rust in de re creatiegebieden in Midden- Delfland niet door vliegtuigla waai zal worden verstoord, zoals bijvoorbeeld gebeurt in het nabij het militair vliegveld Doelen gelegen natuurpark De Hoge Veluwe. De vorige minister van verkeer en waterstaat, zo schrijven b. en w. aan de raad, vond het terrein van Zestienhoven niet vóór 1990 nodig voor de wo ningbouw. Op zijn verzoek is de rijksluchtvaartdienst begon nen met een onderzoek naar de mogelijkheid van vervanging van Zestienhoven door een luchthaven nabij DinteJoord, welk onderzoek uiterlijk '79 moet 2ijn afgerond. Inmiddels is de Nederlandse Luchtvaart Maatschappij (NLM, een dochter van de KLM) op Zestienhoven gestart met een aantal nieuwe vlieg- diensten en is de rijkslucht vaartdienst doende met een on derzoek om de nodige rechten te krijgen voor het onderhou den van een aantal lijndiensten op het buitenland, door de nieuwe luchtvaartmaatschappij Rotterdam Airlines. Onlangs is de parlementaire behandeling voltooid van het wetsontwerp tot wijziging van de Luchtvaartwet, dat a.m. voorziet in de aanwijzing van zones rond vliegvelden, waar binnen in het geval van een te hoog geluidsniveau, geen wo ningen mogen worden ge bouwd. De regering kan overi gens een verdergaand gebruik maken van de bestaande wette lijke mogelijkheden om wat dat betreft de geluidshinder bij de bron te bestrijden. Niettemin geeft het Delfts col lege de raad in overweging om zijn bezorgdheid uit te spreken over het toegenomen gebruik van Zestienhoven en over een mogelijke verdere uitbreiding van het vliegverkeer van en naar dit vliegveld. Van die be zorgdheid moet aan de minis ters van verkeer en waterstaat en volkshuisvesting en ruimte lijke ordening mededeling wor den gedaan. Schiedam Uit bus 53 is een geldcassette gestolen, terwijl de chauffeur vrijdagavond rond half elf even een boter hammetje zat te eten in het wachthuisje op de Havendijk. Ongeveer vijftig gulden aan kwartjes, dubbeltjes en stui vers zat in de cassette. De chauffeur is de 45-jarige Rot terdammer J. B. en namens de BET heeft hij bij de Schiedam se politie aangifte van de dief stal gedaan. Vlaardingen Bij een aanrij ding op rijksweg 20 liep een 37-jarige automobilist uit Maassluis een hoofdwond en knieletsel op en raakten drie motorvoertuigen beschadigd. Het ongeval vond plaats op de zuidelijke rijbaan van de rijks weg. Een personenauto met aanhanger, die door de 35-jari- ge D. S. uit Steenbergen in de richting van Schiedam werd bestuurd, begon tussen de afrit naar de "Westlandseweg en Vlaardingen-Holy een gegeven moment te slingeren. Hierdoor kwam de combinatie dwars op de weg te staan. Een achterop komende vrachtwagen, be stuurd door de 25-jarige H. J. M. L. uit Bleiswijk, reed daar op tegen de linkerzijde van de personenwagen op, die op de noordelijke rijbaan van de rijksweg doorschoot. Door deze aanrijding werd .de aanhanger van de personenau to van de koppeling losgerukt en door de vrachtwagen over een afstand van ongeveer hon derd meter voortgeduwd. De 37-jarige automobilist G. W. uit Maassluis reed daarop frontaal tegen de auto van D. S, op. De Maassluiser werd voor behan deling van een hoofdwond en een knieletsel naar het Holyzie- kenhuis overgebracht, De ma teriële schade was groot. Vlaardingen De Vlaardingse politie heeft in het weekeinde proces-verbaal uitgeschreven tegen twee automobilisten wegens het besturen van haar personenauto onder invloed van alcoholi sche drank. In beide gevallen werden de automobilisten in de kraag gevat na een aanrijding. Zaterdag vond een aanrijding plaats tussen twee personenau to's op de kruising van de Maassluisedijk, de Burgemees ter Pruissingel en de Van Bee- thovenstraat. De 35-jarige auto- mobilsite H. J. L. S. uit Wate ringen hinderde bij het afslaan OviA ZOU d<?2<L U-r/fcl Oa- cL En hij is ook aangekomen. Al keken ze er wel van op, zowel bij de PTT als bij café 't Vierkantje op de Broersvest. In deze tijd van moeilijke postcodes zo'n kaart versturen, dat heet gedurfd. En daarom dachten enkele Schiedammers, toen zij in Parijs zaten, kom, laten we eens zien hoe slim tante Pos is. Zonder een fatsoenlijk adres erop, en na een paar dagen al, kwam de ansicht bij 't Vierkantje aan. Wel kreeg eigenaar Barend Wasman het verzoek van de PTT-besteller om de kaart een dezer dagen terug te brengen op het postkantoor. „Dan gaat hij het plakboek in", zei de bode, „want zulke rara fratsen bewaren wij graag". Overigens ht ligt niet in de bedoeling dat vanuit Londen. San Francisco of Split dergelijke kaarten ook worden gestuurd naar 't Sterretje, de Koffiepot of de Chinees want er is voor zo'n adres natuurlijk war meer tekentalent nodig. de 27-jarige P. d. V. uit Vlaar dingen, die met zijn auto tegen haar opreed. De man bleek on der invloed van alcoholische drank. De 44-jarige automobilist H, A. G. uit Den Haag kreeg een proces-verbaal toen hij - overi gens buiten zijn schuld - tegen de 16-jarige L. A. d. B. uit Vlaardingen reed, die hem met de bromfiets geen voorrang verleende. De automobilist bleek echter een borrel te heb ben gedronken. De bromfietser werd met letsel naar het Holyziekenhuis over gebracht. Het huttendorp in Hoek van Holland, vóór de vlam er in ging. Hock van Hol land Met een feestelijk vreug devuur kwam za terdag een einde aan de vakantie- aktiviteiten in De Hoek. Onder lei ding van de jeugdbrandweer ging de vlam in het huttendorp. dat in de loop van vorige week door de jeugd was op gebouwd. Dat betekende het wellicht wat tries te, maar 2eker spectaculaire einde van het hut tendorp, dat met zoveel enthousias me was opge bouwd. Er was echter niemand die er om rouwen kon: zo'n vreugde- vuur is ook uiterst amusant. De vakantiebeste ding in Hoek van Holland is zeker een succes gewor den. Begin vorige week waren er m de speeltuin vele zigeuners te vin den in het kinder- zigeunorkamp, dat daar was op gebouwd. Ook «at zigeunerkamp was, net als het zaterdag afge brande hutten dorp, een staaltje van enthousiaste zelfwerkzaam heid. Vlaardingen Bij een brand op de kinderspeelplaats van het Mendelsohn plein iu Vlaardingen zijn een aantal autobanden en enkele houten palen door vlammen verwoest. De brandweer cn de dienst gemeentewerken moesten in actie komen voor het blus- en opruimingswerk. Twee 10-jarige knapen Worden ervan verdacht het vuur te hebben aangestoken. Schiedam Nog steeds moet de 50-jarige mevrouw J.P.C.M.I.-B. uit Schiedam het bed houden, nadat zij vrijdagmiddag totaal overstuur is geworden na een overval op de Nieuwe Damlaan. Daar sloegen de bromfietspiratcn weer toe, voor de zesde maai in korte tijd. Een tas werd van de vrouw gestolen, terwijl zij op het fietspad reed. Eerst drong het kennelijk niet tot haar door, dat de twee jongens op de langsrijdende brommer haar tas weggristen, maar eenmaal op de Nieuwe Haven aangekomen was het mevrouw I. te machtig geworden: zij viel van fiets en begon le krijsen. In het ziekenhuis kon zij aanvankelijk nauwelijks gekalmeerd worden. Haar tas is later in Rotterdam teruggevonden; een bedrag van 130 gulden was uit de portemonnee gehaald. Dordrecht/Schiedam De Kamer van Koophandel ïn Dordrecht vindt dat het ge deelte van rijksweg 19, dat nog moet worden aangelegd tussen Klaaswaal en de Benelux tun nel, er vóór 1990 moet komen. Alleen de aanleg van dit deel van de rijksweg kan ervoor zorgen, dat de verkeersdruk op de Heinennordtunnel vermin dert. zo heeft de KvK laten weten in een brief aan de mi nister van verkeer en water staat, drs. Tuijnman. Bij de beoordeling van de wen selijkheid van rijksweg 39 tus sen Rijswijk en Schiedam moet rekening worden gehouden met de positieve kanten van een wegvak door de Hoeksche Vfaard, vindt de Dordrechtse Kamer van Koophandel- Deze kamer zegt verontrust te wezen door een mededeling van ambtenaren van rijkswa terstaat, die werd gedaan in een vergadering van het overle gorgaan Hoeksche Waard, eer der dit jaar, speciaal over de problemen bij de Heinenoord- hinnel. Volgens die mededeling zou er vóór 1990 geen definitie ve en afdoende oplossing kun nen zijn van de verkeersproble men tijdens de ochtendspits bij de Heinenoord. „De verkeersdruk bij de tunnel onder de Oude Maas wordt alleen minder, als het deel van rijksweg 19 tussen Klaaswaal en de Beneluxtunnel wordt aangelegd," aldus de KvK van Dordrecht, „omdat een aan zienlijk en toenemend deel van het verkeer door de Heine noord bestaat uit pendelaars tussen Rijnmond en West-Bra bant, die ongetwijfeld graag van de nieuwe verbinding ge bruik zouden maken." Daarmee heeft alweer een Ka mer van Koophandel een re den om voor voltooiing van de hele rijksweg te pleiten. In Delft en Rotterdam drongen de Kamers al daarop aan Maar tot nu toe was alleen de Rijnmondraad te beïnvloeden. AJle betrokken gemeenten hebben rich gekeerd tegen de verdere aanleg van rijksweg 19. Volgons de Kamer van Koop handel in Dordrecht is een tweede positief punt van het gevraagde weggedeelte, dat de ontsluiting van de Hoeksche Waard aanmerkelijk zou wor den verbeterd. Volgens het structuurschema verkeer en vervoer komt dat weggedeelte echter pas in de volgende plan periode aan de orde. hetgeen wil zeggen: na 1990. Bovendien wordt vervroegde uitvoering van dit traject niet overwogen uitsluitend op grond van peri kelen rond de Heinenoordtun- nel. Mocht in de toekomst worden besloten wel het deel van rijksweg 19 tussen Rijswijk en Schiedam aan te leggen {voor al om milieuredenen een zeer omstreden zaak), dan vindt de Dordrechtse Kamer van Koop handel dat het traject door de Hoeksche Waard dan helemaal onontkoombaar is. Het zuide lijke deel van de zogenaamde Ruit om Rotterdam is name lijk al overbelast, vindt de Ka mer. In afwachting van een defini tieve oplossing geeft deze KvK in overweging de druk op de Heinenoord op korte termijn te verlichten door uitsluitend in de ochtenduren één rijstrook in de westelijke tunnelbuis be schikbaar te stellen voor snel verkeer in de richting van Rot terdam. Dat zou kunnen door een wisselsysteem, dat door kruisen en pijlen wordt gere geld. Inschakelen van parallel wegen, wat bezwaren met zich meebrengt voor langzaam ver keer, hoeft dan niet.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 3