SCHIEDAMSCHE COURANT E bewonerscomité dient bezwaar in II -Holland is on aangenaam verrast Restauratie Grote Kerk is in gevaar de proef Ton Kloots onderscheiden Ivoor J Ik neem Kamerlid wil naadje voor van de kous weten Kastanje cadeau Hervormde gemeente start actie onder Schiedammers NVV- wonmgen op de tocht Stads - medaille OJC krijgt nieuwbouw Koos Smit 1 Paalslaan nieuwbouw GTB 1 Autobedrijf EETAN nniüii MONUMENTEN BIJ GUSTO: Woensdag 30 augustus 1978 ONAFHANKELIJK DAGBLAD - 103de jaargang no. 26162 —4 PAGINA'S Broersvesl 3 telefoon ad mi rust mtie 268091 reclame 262566 klucht endienM 1441-14 SCHIEDAM EN KETHEL Schicdw Do gemeente Schiedam heeft een vrij onge woon cadeau aangeboden ge kregen: ccn kastanjeboom. Gulle gever is ingenieur P. J. C. J. M. Zwaans, die de boom al twintig jaar op zijn erf had staan. Reden van de gift is de herprofilering van de straat waarin dc boom staat; de Stad- hQiiderslaan. De boom dreigt door die herprofilering in de knel te komen en zou dus moe ten verhuizen. De heer Zwaans vond dat een goede reden om de boom aan de gemeente ca deau te doen. De gemeente was door die ook voor haar ongewone gift nogal verrast en maalt te er zelfs een pant van op de vei'gadermg van b en w, waar werd beslo ten de gift in ieder geval te aanvaarden en er een plekje voor te zoeken. Schiedam De restauratie van de Grote Kerk. staat flink op de tocht Alleen al herstel van het dak van Schiedams oudste kerkgebouw wordt geraamd op vieren eenhal ve ton, maar volgens een medewerkster van het kerkelijk bureau van de hervormde gemeente m de Lange Kerkstraat kan die opknapbeurt wel eens vele tonnen duurder worden, door alle lekkage. In het jaar van Schiedams zeven eeuwen bestaan als stad, tevens het monumentenjaar, bleek voor de hervormde gemeente dat de Grote Kerk (oorspronkelijk: Sint Janskerk) snol aan hel achteruitgaan was. Plannen weiden gemaakt om een stichting in het leven te roepen. Tot nog toe kwam alleen een collecte op gang met als doel de restauratie van het kerkdak mogelijk te maken. maar. hoewel de collecte onder de leden van de hei-vormde gemeente goed loopt, staat de opbrengst tn schril contrast met de benodigde som. Volgens wijkkerkvoogd Rita Mak-Krommenhoek is een bedrag van ruim 9200 gulden opgehaald. De secretaris van het college van kerkvoogden wordt er met pessimistisch onder. Drs G. van der Feijsl: „Onder dc Schiedammers gaan wij binnenkort een actie starten. Een flmke hoeveelheid adressen hebben wij al verzameld, en daarnaar sturen wij accept-girokaarten. Ik heb de goede hoop, dat die actie vn i c hten a fwerp t Die inzamelingsactie heelt mets ie maken met de stichting, die in het leven zou worden geroepen, een advies dat m 1976 werd gedaan door mr. H. Snoep, loco-secretaris van burgemeester en wethouders van Schiedam Daarover kon E P. van der Valk. chef de bureau in do Lange1 Kerkstraat, geen uitspraak doen Hij verwees naar stadsarchivaris Van der Feijst. En die zegt. „Door de nieuwe actio is de stichting enigszins in het verschiet geraakt Het komt wel, maar hoe, en of dat in samenwerking zal zijn met de stichting Oudhollandse Kerken, is niet uitgemaakt". iiiiiiiniiiimimimiiiimmiiiitDmniiiiiiiinimiiimiimiiiiiiimiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiMiimmiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiË Vlaardingen Het bewonerscomité van de Westwijk in Vlaardingen gaat een offi cieel bezwaar indienen tegen de bouwplan nen van zeventig huizen voor leden van het NVV in de Roemer Visscherstraat en de Boerhavestraat. De bewoners hebben inmiddels een advocaat in de arm geno men, die hen juridiseh zal bijstaan. De Sint Jan van Schiedam, ofwel de Grote een lekkend dak bedreigd wordt. 'ark: een monument dat vooral door Vlaartlinger niet welhoni in Engeland Vlaardingen Frcd v. d. Spek, parlementair vertegenwoordiger van de PSP, heeft in de Tweede Kamer vragen gesteld naar aanleiding van een artikel in onze krant van 23 augustus. Daarin vertelde Vlaardmger Bert den Uyl zijn verhaal hoe hij door de Britse immigratiedienst weer op de boot naar Hoek van Holland werd gezet. Gronden tot die toelatmgsweigering unien dusdanig vaag dat Fred v. d. Spek de zaak tot op dc bodem toe uitgezocht wil zien. Inmiddels is het ministerie van buitenlandse zaken bezig aan het onderzoek. De heer J, P. Wever: „Wij willen precies zien wat de juridische gang van zaken is geweest, we willen proberen meneer Den Uyl alsnog Engeland binnen te krijgen". Bert den Uyl werd indertijd door de Britse immigratie geweigerd omdat men het vermoeden had dat hij ten laste zou komen van de Engelse sociale voorzieningen. Dit terwijl hij een adres kon overleggen waar hij in Engeland heen zou gaan en over voldoen de geld beschikte. Vlaardingen De nieuwbouw voor de OJC komt er? ondanks het feit dat de geraamde be groting met bijna 50 procent overschreden is. In haar laat ste vergadering stemde de raad gisteren onder algemeen protest in met de aanvraag voor een extra krediet van 4 ton. Wel werd een motie aan genomen, ondertekend door PvdA, CDA en VVD, waarin het college opgedragen werd de bijkomende kosten alsnog te proberen omlaag te krijgen. Tijdens de discussie kwam Wethouder Bas Goudriaan on der spervuur te staan. Nie mand van de raadsleden kon begrijpen dat hij zo verstek had laten gaan. Mevrouw R. van Toor (WD): „Goudriaan zegt nu wel dat hij blijkbaar heeft zitten slapen, maar het was veel erger: hij heeft zitten rohken." moeilijkheden betoonde vooral wethouder Rien Bovenberg, de man die van begin af aan tegen nieuwbouw pleitte en voor her bouw, zich bijzonder gelukkig met de instemming van de raad. „Het allerbelangrijkste is toch dat de jongeren hun ge bouw krijgen. Gelukkig is dat er toch doorgekomen." Vlaardingen Er komt geen hekwerk langs de Maassluissedijk, ter hoogte van het Sclaavenburg. De ambtelijke werkgroep ver keer vond de beide plannen die zijn ontwikkeld te duur, „mede gelet op het feit dat elders in de gemeente pro blemen van belangrijker aard om een oplossing vra gen". Het college van B \V heeft dit advies in haar ver- Maassluis „Je hebt er niet naar gestreefd, maar nu heb jc 'm toch". Met die woorden speldde burge meester JV1. K. van Dijke gistermiddag de ereme daille van de stad Maas sluis op de revers van wet houder Koos Smit. Op die manier werd eigenlijk een beetje tegen Koos' ei gen wens in tóch een officieel tintje gegeven aan de huldigingsbijeen komst, die ter ere vau de jubilaris werd gegeven. Burgemeester Van Dijke gaf het >n zijn toespraak al aan: „We hebben je met deze bijeenkomst eigenlijk voor het blok ge2et, want je was er m feite tegen" Ook wilde de burgemees ter graag de fout rechtzet ten. dat Koos Smit op 1 september aanstaande 25 jaar raadslid zou Zijn. „Ei genlijk hadden we dit feest op 10 oktober 1977 moeten vieren, omdat Smit eerst nog deel uit heeft gemaakt van de noodgemeenteraad, in de jaren vlok na de oor log". Er waren nog meer spre kers en nog meer geschen ken. Zo ontving Smit uit handen van de „plaatsver vangend nestor", de heer F. Westerhof, een horloge, namens de gehele raad en het college. Tijdens het openbare gedeelte werd de jubilaris door vele honder den belangstellenden gefe liciteerd Met deze actie dreigt de bouw van de NW-wo- ningen in de zogenaam de beschutte sfeer (extra subsidie-regelingen) op de lange baan te ver schuiven. Indien de be zwaren van de bewoners ontvankelijk worden ver klaard, dan wordt dit een zaak waar de com missie van de admini stratieve rechtspraak overheidsbeslissingen (AROB) zich over gaat buigen. Een uitspraak van deze commissie laat doorgaans zeker een jaar op zich wachten. Hel belangrijkste argument tv gen de bouw van de wotungen i van de bewoneis is de stelling, j dat de \Ve*Lwijk al is volge- bouw d. De bewoners willen I hun laatste restjes groen met j kwijt. De heer J.W Ranft na mens de bewoners. „We zien liever flats dan deze woningen komen, dan blijft er tenminste nog wat groen over" Hij is bepaald met te spreken over de wijze van voorlichting van do gemeente: „Aan ons verzoek om ons persoonlijk te berich ten wanneer de plannen ter inzage liggen, wilde de gemeen te niet beantwoorden De pa pieren en tekeningen zijn bo- vendien zo ingewikkeld voor een leek. Vandaar dat we vroe gen om copieen van de bouwte keningen. Nou. dat bleek ook niet te kunnen" Hel argument van wet houd ei- Bas Goudriaan en andere voor standers van de NW-womn- gen, dat de aanwezigheid van het Lickebaertbos vlakbij het gemis aan groen in de Westdtjk ruimschoots compenseert, slaat volgens de heer Ranft nergens op: „Het Lickebaertbos is leuk om door te lopen, maar je kan je kinderen daar niet tussen dc* brandnetels laten spelen" Over de inspraak is hij even min tc spreken: „Bas Goud riaan liet ons duidelijk weten, dat hij inspraak bést vond over hoe er gebouwd moet worden, niet over de vraag of er eigenlijk wel moet worden gebouwd. Nou, dat noem ik geen inspraak". Vlaardingen „In liet algemeen hecht ik niet veel waarde aan die dingen. Oscar Wilde zei het al: IJdelheid is de laatste toevlucht van de mislukking. Toch vriendelijk bedankt!" In deze woorden bedankte gisteravond Ton Kloots bur gemeester Wim Kieboom voor de versierselen die hij zojuist van hem opgespeld had gekregen. Kloots werd geridderd bij koninklijk besluit als officier in de orde v.m Oranje-Nassau. Per 1 juli heet hij gepensioneerd te zijn. Over zijn verdiensten werd in deze krant onlangs uitge breid bericht. Tijdens zijn afscheidsrede wist Ton Kloots nog ettelijke goedgemikte grappen te plaatsen. Burgemeester Wim Kieboom spelt Ton Kloots de versierselen op behorende bij de onderschei ding als officier in de orde van Oranje-Nassau li. vilaat nu v.el de publiciteit en dat vind! ik soms jamnu'i Maar ik troost nif maar mol! de gedachte dat m het jaar 1078 ook geen van} u de krant cant nog /al halen" Tenslotte Spiak hij zijn giole be/mgdntid ml. "vide nog steeds voortdurende woningnood K< nt u ebt» enn die man en rl:c vrouw die gingen tiüuv.in" Nou. n aren getrouwd en woonden nog sU eds met -.amen Vraagt een wiend juPn* geen t.uis hi bh» o, waai om Jt'llii d.u, met bij je ouclms jnwunen" Antwoord k,m j.ut. on/e oudcis wonen hij hun (im ii i ii Schiedam Voor de nieuwe j behuizing van dc gemeentelij- ke technische bedrijven slaat wethouder Heinier Scheeres van financiën volgende week donderdag de officiële paal. Dat gebeurt op het terrein aan de Van Beekstraat, bovenin het industriegebied, aan het eind van de VGravelaiidse- weg. In hi-t nieuwe gé-bouw, waarin aJluiIei i'norglubespalende I snufjes toegepast gaan worden, /al GTB-diroeteni' J J van Wil ligen met /ijn dienst vooilopig nog niet teiecht kunnen. Naar verwachting zitten de toe hm- --cho bedrijven nog wei twee j.nii m hun oude bebouwing j aan de Dwarshout, op welke plek m d«» Gor/en in de toe kom-.! woningen met enige a mkeh uimte komen ADVERTENTIE voor betrouwbare Bovag-occasions V. DEVENTER STRAAT 17 TEL. 73.11.44 Koopavond geopend! Schiedam lllC-ilolland, dat moederbedrijf van Gusto, is hoogst verrast door de plaat sing van drie Gusto-gcbouwen op de ontwerp-monumenten- lijst. Enkele dagen geleden dwarrelde er plotseling een brief van monumentenzorg binnen bij IHC. Een brief waarin werd vermeld dat drie gebouwen, waaronder het prachtige administratiege bouw naast de toegangspoort, op de o nt we rp-monumen ten- lijst waren geplaatst, p Een woordvoerder van IHC, het lad van de raad van bestuur B. Schuil, legde er gisteren de nadruk op, dat een plaatsing op die lijst het bedrijf minder goed uitkomt. „Het kan een handicap vormen bij de ver ging van een andere industrie dan goedkopei om oude gebou wen tc slopen en er nieuwe voor in de plaats te zetten Ais de gebouwen echter op do mo numentenlijst komen, woidt dat slopen onmogelijk en kan het vestigen van een nieuwe industrie een dure aangelegen heid woidcn". Schud voegde er aan toe dat ÏHC het geheel nog aan het bestuderen is, experts moeten nog uitmaken wat de mogelijkheden zijn om bsjvoor beeld tegen de beslissing in beroep te gaan. Dat de gebouwen op de ont- werp-monumentenhst zijn ge plaatst, wil overigens niet zeg gen dat ze ook daadwerkelijk voor de toekomst behouden zullen blijven. Voordat defini tief het stempel monument aan de gebouwen wordt toegekend, moet het voorstel nog door kcurd dooi gedeputeerde sta ten en door de gemeente Schie dam. Pas als daaruit een posi tief advies tevoorschijn komt, wordt er ccn definitieve beshs- ing genomen. De gemeente Schiedam heelt de plannen inmiddels ontvan gen en is druk bezig met de bestudering Of de gemeente nog aan verdere stappen denkt, bijvoorbeeld aan het vee! geop perde idee een museumpje in de gebouwen te beginnen, kon men gisteren op het stadskan toor nog niet vertellen. Voorts is het nog onzeker wat er ook al worden de gebouwen op iie monumentenlijst geplaatst precies mee zal gaan gebeu ren Wat er ook van komen gaat, door de voorlopige beslis sing »s m ieder geval de waarde van een sterk met Schiedam O it nieuwsblad, waarin u al het nieuws uit eigen om* gevir.g kunt vinden wordt zonder extra kosten be zorgd m combinatie met het Rotterdamse!) Nieuwsblad Sluur mij dit nieuwsblad 14 dagen gtatis op proel toe >n combinatie met Rotterdamsch Nieuwsblad Naam Aö(«S Deze bon in open envelop zoneter postzegel sturen naar Antwoordnummer 83*. Rotterdam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1