SCHIEDAE CHE IS St RANT Zijdeveld vindt nieuwe naar weg Overschie overbodig Geen alternatief voor rijksweg 1999 Open school krijgt kans „Goudkust" krijgt steun van de PSP PIETER VAN VOLLENHOVEN SCHIET RAAK Onveilige situaties in clubhuis Paulusgroep West weegt opbouwwerk Strand afgezet voor oefenbom m i T«> iv-" Minister bezoekt Vlaardingen Afscheid korpschef Cees Bot achter de wethouders- tafel Dief met medicijnen aan de haal Burgemeester in catalogus Vrijdag 1 september 1978. ONAFHANKELIJK DAGBLAD Broorsvest 3 - telefoon administratie 268091 redactie 262566 klarhtendu-nst 144U4 103de jaargang no. 2616-18 pagina's SCHIEDAM EN KETHEL l in een paar minuten van de Broersvest tot voorbij Overschie: dat betekent het milieu- voorstel in de praktijk. Automobilisten in de Schiedamse binnen- stad hoeven dan alleen maar de 's-Graveland- L| seweg helemaal uit te pf rijden om via een nieu- we v/eg bij de Doenka- de op rijksweg 13 naar Delft te komen. Schiedam - Een nieuwe verbinding van rijksweg 20 in Schiedam naar rijksweg 13 ten noorden van Overschie vindt wethouder Chris Zijdeveld een zeer slecht idee. „Die verbinding, die ergens door het industriegebied zou moeten lopen, is totaal nutteloos en kan beslist geen alternatief zijn voor rijksweg 19", was gisteren zijn reactie op een voorstel, dat aan de Rijnmon- draad is gedaan door stuwgroep Mid den-Delfland Schiedam en vereniging Milieu-defensie-Delft. Vlaardingen Er bestaan plannen in navolging van lande lijke experimenten ook in Vlaardingen een „open school" op te richten. Een studie naar de noodzaak van zo1n school, die allerlei vormen van twecdekans-onder- wjjs moet gaan bun delen, zal binnenkort begonnen worden. In principe is nu reeds de mogelijkheid aan wezig als „spontane open school-groep" aan de landelijke ex perimenten deel te nemen. De totale kos ten van het onder zoek zijn geraamd op vijfduizend gulden. Educatief coördina tor, Wim Boot: „Een paar jaar geleden al hebben do Rooie Vrouwen er op gewe zen dat Vlaardingen mee had kunnen doen mot net lande lijk experiment. Dal is toon om de een of andere reden mot ge beurd. Nu heeft de gemeente zelf. weef op aandringen van organisaties var) bui ten, het initiatief ter hand genomen". De ..open school" moot in de behoefte aan t w eed okan s-on - derwijs gaan voor zien Diverse organi saties d:e daar nu al mee bezig zijn zouden don daarin gebun deld kunnen worden. Het eindniveau van de open school komt ongeveer overeen met het niveau van twee de klas mavo. Vlaardingen - Geheel onver wacht hebben de bewoners van de zogenaamde Vlaar- dingse Goudkust In Holy de steun gekregen van de PSP met hun verzet tegen de aan leg van een T-kruising bij de Hulysingel en Anna Paulowna- iaan. Dit blijkt uit een artikel in Rood Vlaardingen, het maandelijkse orgaan van de PSP. Net zoals dc partij ageert tegen de busbaan, doet zij dit tegen de T-kruising op basis van de verlopen inspraakprocedure. Dat realisering van het kruis punt eon vlottere stroom van het verkeer impliceert, waar door de bewoners van de flats langs de HoJysingel minder ge luidshinder van het verkeer zullen ondervinden, zoals uit wetenschappelijk onderzoek blijkt, gaat de PSP in het maandblad geheel aan voorbij. Verder krijgt de Eerste Neder landse Wielrijders Bons (ENWB) nog oen veeg uit de pan van de PSP. De bond wordt verweten zich achter het plan van Bas Goudriaan te hebben opgesteld. De PSP meent, dal deze bond zich ook bad moeten uitspreken over de wijze waarop de maatregel tot stand is gekomen. Dc- PSP spreekt de hoop uit, dat de ENWB voortaan haar leden raadpleegt alvorens tot een dergelijke uitspraak te komen. Opmerkelijk is overigens het slot van het artikel waaruit blijkt dat PSP-voorzitter Leo Zeef zelf ENWB-lid is. „Rijnmond, schrap rijksweg 19 tussen Schiedam en Rijswijk alsnog!11 was een paar weken geleden het advies van beide milieugroepen, waarmee de SSSN, dc Stichting Samenle vingsopbouw Schiedam-Noord, het roerend eens is. Als alter- met twee welgemikte schoten. Vlaardingen Met twee wel gemikte schoten heeft mr. Pie- ter van Vollenhoven gister- Dit nieuwsblad, waarin u at het nieuws uit eigen om- geving kunt vinden, wordt zonder extra kosten be zorgd in combinatie met het Rotterdamsch Nieuwsblad. Stuur mij dit nieuwsblad 14 dagen grabs op proel toe in eombinaliemet: Rotterdam sen Nieuwsblad Naarrr Ad ies Woonpl Deze oon m oDBn envelop, zonder PCsizeget. sturen mar Antwoordnummer 834, Rotterdam. avond de Open Nationale Schietwedstrijden in Vlaardin gen geopend. Dit gebeurde in het gebouw van de Schietver eniging Wilhelmina ter gele genheid van het 85-jarig be staan van deze vereniging. Wilhelmina is bepaald niet de oudste schuttersvereniging van Nederland, wel de één na oud ste van Vlaardingen. Als be wijs, dat de 85-jarige vereni ging bepaald geen ingeslapen club van oude heren is, organi seerde Wilhelmina het ope- rüngsfestijn. „Praat je over schutters dan denkt men al gauw aan een stel fanatici, die moeite hebben zich zelf te be heersen en hun agressie op de schietbaan kwijt moeten", zo sprak de voorzitter J- de Ko ning van de vereniging. „Het tegendeel is echter waar: Schutters moeten juist beschik ken over geduld, zelfbeheer sing en concentratievermogen. En het bestuur", zo vervolgde hij, „ziet in een goede schutter ook graag een persoon, die in tens meeleeft met het verenin- gingsgebeuren, die meeleeft met de prestaties van de ande re verenigingsleden." Vervolgens overhandigde voor zitter De Koning Pieter van Vollenhoven enkele „traditio nele" Vlaardingse geschenken waaronder uiteraard een fles SchelvispekeL Voor de ogen van luitenant-ko lonel F. van der Linde van Sprankhuizen, adjudant van de koningin, burgemeester Kies- boom, commissaris Van Toledo en de leden van de schietver eniging „schoot" Pieter van Vollenhoven de schietwedstrij den open. natief was aangedragen: ver breding van rijksweg 13 ten noorden van Overschie tot aan Rijswijk. Mocht in de toekomst de noodzaak ervan blijken {ook een voorwaarde voor die ver breding), dan zou wellicht een aftakking kunnen worden ge maakt van rijksweg 13, nabij het viaduct Doenkade. De raad van het openbaar lichaam Rijnmond zou daarom deze af takking, via de Oost-Abtspol- der, als reservering moeten op nemen in het regionaal ver- keers- en vervoerplan (RWP), was het voorstel van Milieu-de fensie en de stuwgroep. „Stel je zo'n weg voor, van Overschie naar rijksweg 20, dan loopt dat ding via de 's- Gravelandseweg of zo door ons industriegebied naar dc polder waar Rotterdam industrie gaat neerzetten. Met al die poespas win je maar een paar minuu tjes op de route via het Klein- polderplein, wat voor automo bilisten van hier naar Den Haag nota bene geen enkel probleem oplevert", zei de Schiedamse wethouder voor ruimtelijke ordening en milieu zaken. Overigens voelt Zijde veld ook niets voor verdere aanleg van rij lts weg 19, maar nu Rijnmond in het RWP daarvoor wei gekozen heeft, ziet hij de dreiging als onaf wendbaar; ondanks het stand punt van de provincie en de betrokken gemeentebesturen. Het semi-permanente onderkomen van de Paulusgroep: onveilig. Maassluis Het semi-permanente padvin dersonderkomen van dc Paulusgroep moet op zeer korte termijn verbeteringen on dergaan. De situatie in en rond het ge bouwtje kan ronduit onveilig worden ge noemd: er zijn geen nood-uitgangen, er zitten flinke gaten in deuren en het dak, terwijl de brandslang niet is aangesloten op de waterleiding. Tot die conclusie kwam de brandweer na een veiligheidsinspectie, die werd gehou den op verzoek van het Jongeren Overleg Orgaan Maassluis (J.O.O.M.). Als gevolg van dit onderzoek heeft het college van burgemeester en wethouders de Stichting Katholieke Jeugd- en Sport belangen aan geschreven om op korte termijn de nodige verbeteringen aan te brengen of anders het pand te sluiten. Ab Zwaard, ambtelijk secretaris van het J.O.O.M.: „Het is een droevige situatie rond dat gebouwtje. Het is duidelijk een onderkomen, dat een semi-permanent ka rakter draagt. De Paulusgroep heeft er zelf het een en ander aan geknutseld, hoewel het in het begin wel aan de voorschriften voldeed. Dat kun je nu echt niet meer zeggen. Het is ronduit een onveilig gebouw. Een linke zaak, als daar 90 kinderen in 2itten en er breekt brand uit". De eisen van de brandweer, om maatrege len te treffen zodat de brandveiligheid weer gegarandeerd is, zijn volgens de J,O.O.M.-secretaris wel na te komen. Maar Brandweer keurt onderkomen af daarmee is het probleem nog niet opgelost. „Er zal toch een andere oplossing voor de Paulusgroep rnoeten worden gevonden. Volgens mij is het pand» niet geschikt om echt goed op te knappen. Op langere ter mijn zal er echt iets anders moeten ko- men". De meest Ideale oplossing is volgens Zwaard een Scoutcentrum zoals ook Vlaardingen dat kent „Dat zou voortref felijk zijn. Het lijkt mij bijvoorbeeld mo gelijk, om rond het onderkomen van de Karei Doorman groep het een en ander bij te bouwen, zodat je tot een echt Scoutcen trum komt. In hoeverre dat financieel haalbaar is kan ik uiteraard niet meteen bekijken". Schiedam - Bewonersvereniging Schiedam-West gaat onderzoe ken op welke manier één opbouwwerker toch nog zoveel mogelijk kan doen van het werk, waarvoor eigenlijk vier opbouwwerkers waren uitgenodigd. de wens was gedeponeerd) niet aan tegemoet kon komen. Ster ker nog: er zou geen enkele gemeenteraad om de bestaande vacature voor een opbouwcon- sulent stadsverniewing om te' zetten in die voor een opbouw werker maakte de komst van één opbouwwerker toch moge lijk. Maandag wordt een algemene ledenvergadering gehouden van de wijkoverleggroep Schie- dam-West, waarin het pro bleem ter sprake komt. Hoewel men eigenlijk niet tevreden is over subsidie van slechts één opbouwwerker voor de oude wijken van Schiedam, zal men toch proberen de gevolgen er van te overzien. De gezamenlijke bewonersver enigingen en clubhuizen van de oude wijken hebben in het ver leden aangedrongen op benoe ming van vier opbouwwerkers, een wens waaraan CRM (waar Vlaardingen Minister Beel- aers van Blokland van volks huisvesting en ruimtelijke or dening brengt op dinsdag 21 november eea bezoek aan Vlaardingen. Het ligt in do bedoeling, zo heeft hij laten aankondigen, dat hij met een aantal gemeen ten waaronder Vlaardingen van gedachten wisselt op het gebied van volkshuisvesting. De gesprekken tussen de mi nister en het college van b en W vinden besloten plaats. Maassluis In verband met het bereiken van de GO-jarige leeftijd heeft de korpschef van de Maassluise politie, hoofdin specteur XW.F. Dorleijn, van daag de dienst verlaten. Aan het afscheid zal op verzoek van de korpschef geen bijzon dere aandacht worden besteed. Hoofdinspecteur C. van Nieuw koop, die al sinds 1 mei 1977 als waarnemend korpschef met de dagelijkse leiding was be last, zal de heer Dorleijn opvol gen. In verband hiermee zal de heer en mevrouw Van Nieuw koop een openbare receptie worden aangeboden, die don derdag 7 september in Ko ningshof wordt gehouden. De ontvangst duurt van 16 tot li.30 uur. Bewaking bij de oefen- bom. i Hoek van Holland Een oefenbom is er j donderdagmorgen de oorzaak van geweest dat een deel van het strand in Hoek van i Holland door de politie is afgezet. Personeel- sleden van de Dienst voor Sport en Recreatie ontdekten op de Iaagwaterlijn een projectiel i van ruim een meter lang en met een door- i sneel van zo'n dertig centimeter. Het had er alle schijn van dat een gevaarlijke vliegtuig- I bom was aangespoeld en behoedzaam werd I het projectiel met een lijn hoger op het zand I getrokken om te voorkomen dat het bij hoog i water weer zou wegspoelen. Tegen half twaalf arriveerden de deskundigen en die konden snel opluchting brengen. Het gevaarlijke projectiel bleek niet meer dan een oefenbom die waarschijnlijk door een vlieg tuig of een schip op zee is achtergelaten. Normaal worden dergelijke oefenbommen weer opgepikt en meegenomen. Overigens vonden de mannen van de Marine' de hele zaak bepaald niet lachwekkend. „Het is voor leken nauwelijks te zien of het om een echte dan wel om een oefenbom gaat. Zo'n apparaat lijkt bedrieglijk echt en men kan beter tien keer voor niets waarschuwen dan dat men het risico loopt dat het een echte bom is die een enorme ontploffing kan veroor zaken". Economische aangelegen heden, sport en recreatie, jeugd en jongerenwerk, allerlei weizjjnsaangele- genheden: het is een om vangrijk takenpakket, voor de man die daar de eerstkomende vier jaar verantwoordelijk voor is. Cees Bot is die man. Over enkele dagen wordt hij officieel wethouder voor het CDA. Er zitten weinig onbeken de terreinen in zijn porte feuille. Zelf zegt hij er van. Eigenlijk is het eni ge, dat een onbekend ge bied vormt, de post perso neelszaken. Maar daar ligt nou juist een heleboel van vast dat van bovenaf geregeld is". Cees Bot, uitgebreid aan het ivoord, op een van de bmnenpagina's. Schiedam Een grote hoe veelheid medicijnen, die bij verkeerd gebruikt zeer gevaar lijk kunnen zijn, is gistermid dag gestolen uit de drogisterij van A.M.A. Th, van Eerde wijk aan de Laan van Bol'Es. Kort na de bezorging van de medi cijnen ging een onbekende man er met de vracht vandoor. „Fnuikend voor de spieren" zijn volgens de politie vooral de ontvreemde sperti-zalfjes, als deze op onjuiste manier worden gebruikt. Maar ook le veren zestig baum-midalgan- gravi nontabletten gevaar op. Bij de drogist in Groenoord werden verder twee flesjes otaigan, een doosje pleisters, laxiet en twee flessen Melisana gestolen. Schiedam - Naast bekende ta ken zoals het doorknippen van linten, het tewaterlaten van schepen en het kopen van eer ste postzegels krijgt burge meester Arie Lems er een nieuwe symbolische functie bij, die in dit geval werkelijk totaal niets inhoudt. Moest de burgervader bij de andere werkzaamheden nog Iets doen (al was het maar het drukken op een knop), bij deze nieuwe taak is zelfs daar geen sprake van. Hij hoeft alleen toestem ming te geven tot het gebruik van zijn naam in een catalogus van een klemdierensportver- eniging. Daartoe neemt de burgemees ter dan zitting in het erecomité van deze vereniging, een func tie die, behalve het laten ge bruiken van zijn naam, slechts papier bestaat.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1