SCHIEDAF SCHE COURANT Groen licht voor plan-Hoorn Halve Oost wijk moet plat Gepeperde taak verwacht in nieuwe raad Belangstelling voor NW-woning valt erg tegen Weinig vuurwerk op laatste raadsvergadering College houdt slag om de arm proi Volgens eerste onderzoek Ruim opgezet Bezwaarschriften verworpen ëm:M VERKEERSCIR- CULATIE BINNENSTAD: Nog dit jaar culturele plan voor subsidie Koninklijk onderscheiden Dinsdag 5 september 1978. ONAFHANKELIJK DAGBLAD -103de jaargang no, 26166 _4 PAGINA'S, Bnx'rsvest 3 - telefoon administratie 268091 - redactie 262566 klarhtenriienst 144144 SCHIEDAM EN KETHEL Schiedam - De bouw van 304 woningen, die deel uitmaken van het bestemmingsplan Woud hoek-Noord, gaat in elk geval door. Dat blijkt uit een beslissing van gedeputeerde staten van Zuid-Holland, nadat er bezwaarschriften tegen de gemeenteplannen waren ingediend. Alle be waarschriften zijn door gedeputeerde staten ongegrond verklaard, en vooruitlopend op eventuele beroepsprocedures bij de Kroon is aan de gemeente Schiedam toch toestemming verleend te gaan bouwen, een toestemming die in april niet verleend werd. Zo kan do langgekoesterde wens van wethouder Zijdeveld misschien toch nog in vervulling gaan: nog dit jaar een begin maken met het bouwen. Diezelfde wethouder Zijdeveld realiseert zich overigens wet dat de eerste paal, ondanks deze voor hem zo positieve uitspraak, voorlopig nog niet geslagen is. Er zal voor het zover is nog moeten worden onderhandeld met onder andere de aannemer. Zijdeveld denkt dat dat zo'n twee maanden zal gaan duren ..cn dan zitten we al in december". In de uitspraak van gedeputeerde staten was trouwens wei enige kritiek opgeno men over het gebrek aan inspraak bij het hele bestemmingsplan. Zijdeveld onderschrijft deze kritiek en legt er de nadruk op dat de gemeente er inmiddels lering uit heeft getrokken. Beroep tegen de uitspraak van het dagelijks bestuur van de provincie is mogelijk: men komt dan bij de Kroon terecht. De bouw van de eerste 304 huizen stoppen kan echter niet meer. De gemeente mag van GS gaan beginnen met dit deelplan-ÏA (ook wel plan-Hoorn genoemd, om dat het plan een gedeeltelijke kopie van een bouwproject in Hoorn is). Die eerste 304 huizen worden vlak bij de bestaande bebouwing neer gezet. iets waarmee de belangrijkste bezwaar schriften nauwelijks problemen hebben. Dat zal anders zijn bij de rest van bestemmings plan Woudhoek-Noord, dat tot iets over de grens van Midden-Delfland reikt. Nog 1600 huizen zullen er naast de genoemde 304 worden neerge zet, iets wat aan een langere termijn is gebon den. zodat daartegen nog wel in beroep kan worden gegaan. Ongetwijfeld za! er beroep wor den aangetekend, omdat men ondermeer vindt dat do plannen in strijd zijn met een geleidelijke overgang tussen Schiedam en Midden-Delfland. m 0 Schie dam op de voorgrond: Delft op de achtergrond: twee steden die razend snel naar el kaar toe groeien. Daar tussenin Mid den-Delfland: en Woudhoek- Noord waar de 1900 wonin gen moeten verrijzen, Schiedam - Het verkeerscircu latieplan voor Schiedamcen- trura, zoals dat is neergelegd in het verkiezingsprogramma van de PvdA, is niet zonder meer door het nieuwe college van burgemeester en wethou ders overgenomen. Bestond er over het algemeen verbazing wekkend weinig verschil met het PvdA-programma (het is bijna letterlijk overgenomen), op het gebied van de verkeers- circnlatie heeft het college wel een afwijkende formulering nodig geacht. De PvdA was van mening dat het doorgaande verkeer over het traject Broersvest/Koe- inarkt. Gerrit Verboonstraat zo veel mogelijk geweerd moest worden; alleen bestemmings verkeer zou dan worden toege laten. Een formulering die het CDA iets te ver vond gaan. vooral omdat hetzelfde PvdA- programma ervan uit ging dat er geen nieuwe wegen zouden worden aangelegd. Eer» belang rijke route sluiten voor door gaand verkeer en geen nieuw traject mogelijk maken was in christen-democratische ogen zo tegenstrijdig dat een nadere' bestudering van de problema tiek nodig werd geacht. Vandaar dat het beleidsuit gangspunt van het nieuwe col lege ervan uit gaat. dat ..zal worden bezien" of het traject kan worden ontlast van door gaand verkeer. Met name deze formulering houdt het college Schiedam - Vanavond gaat ook in Schiedam de nieuwe ge meenteraad van start. Om acht uur worden in het stads kantoor de nieuwe gekozen le den beëdigd en geïnstalleerd. Zender kritiek en verwijten zal de zitting in Schiedam niet zijn. Vooral van Gerard Ver- hulsdonk (VV0I en Eef Collé (CPN) wordt verwacht, dat zij gepeperde taal gebruiken over de PvdA/CDA-samenwerking, die steun krijgt van 27 van de 35 raadsleden. De nieuwe raad zal meteen de vier wethouders aanwijzen en zich uitspreken over dc nieuwe samenstelling van de commis sies, een wijziging die te maken heeft met de veranderde porte feuilleverdeling. Het takenpak ket van Eef Collé wordt bij voorbeeld opgedeeld: Reinier Scheeres krijgt de Vrom erbij, Herman Posthoorn alle wijkza- ken, burgemeester Arie Lems neemt volksgezondheid over en Riet Taverne krijgt sociale za ken alleen met Collé. en verder huisvesting cn personeelsza ken. Overigens komt de naam Collé al sinds 2 september 1919 in de gemeenteraad voor. Vader kwam er toen in, als aanhanger van Domela Nieuwenhuis. Eef Collé, gisteren voor het laatst wethouder, voor taan weer gewoon raadslid voor de CPN. Zoon Eef zit er alweer 27 jaren in, waarvan de laatste acht als wethouder. Over hem staat meer op pagina drie. Vlaardingen De vraag naar een zogenaamde NW-wo- ning in de Vlaardingse Westwijk blijkt veel kleiner te zijn dan vakbondsvoorzitter Rob Suurendonk vorig jaar bij het lanceren van het bouwplan heeft gesteld. Van de ongeveer tweehonderd belangstellenden zijn uiteinde lijk zo'n zeventig serieuze gegadigden overgebleven, vrij wel gelijk «ar» het aantal te bouwen woningen. Juist omdat er vorig jaar volgens het NW sprake was van een stormloop op de woningen, ontwikkelde de vakvereniging het plan f voor haar leden. Van de zijde van de Westwijkbewo ners ontstond van meet af aan verzet tegen de huizen, die volgcn3 plan in de Roe mer Visscherstraat en Boerhaavestraat komen. De Westwijk is al vol gebouwd, zo stelde men. De bewoners kregen hierbij de steun van het PvdA-raadslid Henk Krabben, in deze affaire een buitenbeentje in zijn partij. NW-voorzitter Rob Suu rendonk belegde daarop een informatieavond waar bij hij zijn gehoor een stormloop op de woningen in de beschutte sfeer (met extra subsidiemogelijkhe den) voorhield. Hij wees daarbij met name op de sociale aspecten van het plan: Een koophuis, betaal baar voor de kleine man. Tegen het genomen raads besluit (toestemming van het bouwplan) hebben de Westwijkbewoners inmid dels officieel aangekondigd bezwaar aan te tekenen. Nu de stormloop op de hui zen is meegevallen (tegen gevallen, zeggen anderen) barst de kritiek verder los van de Westwijkbewoners op het bouwplan. De heer J. W. Ranft namens de te genstanders: „Haast, haast, haast, zo werden de plan- i nen van het NW ons voor gelegd. Langer wachten zou betekenen, dat de subsidie in gevaar zou komen- Intus sen zijn we wel al negen maanden verder. Dat zal wel aan de inspraak liggen tussen bewoners en archi tect. Nou, volgens mij heeft het NW moeten leuren met de huizen." NW-voorzitter Suurendonk ontkent dit laatste. Wel geeft hij toe, dat het uiteindelijke aantal gegadigden is tegengeval len. Eén van Vlaardingens fraaie straatjes, de Owarssteeg, opgeknapt door de bewoners zelf: met sloop bedreigd? Vlaardingen Negentig procent van de huizen in het gedeelte van de oost- wijk dat begrensd wordt door de Oosthavenkade, de Oosterstraat, Binnen singel en de spoordijk zijn volgens een eerste onderzoek van de ge meente rijp voor de sloop. Voor het eind van dit jaar wil de gemeente daarover meer weten. Onderhandelingen over een nader grondonderzoek met TNO en de grondmechanica in Delft zijn gaande. Zeventig procent van de betreffende woningen ligt in de koopsec tor. De huidige eigenaars heb ben in vele gevallen tiendui zenden guldens in de wonin gen geïnvesteerd. Begrijpelijk dat er over hen een hevige onrust is ontstaan, nu honder den woningen plat dreigen te gaan. De enige zekerheid die zij op dit moment hebben: stoop zal niet binnen een ter mijn van vijf jaar gebeuren. Jules de Peppelaar, ambtenaar op de afdeling stadsontwikke ling: „Het kwaliteitsonderzoek dat onlangs door de gemeente gehouden is geeft voorlopig niet meer dan een globale, vi suele beoordeling. Volgens die beoordeling slaat het er met de wijk inderdaad niet best voor. Maai' een uitgebreider kwali teitsonderzoek moet nog vol gen". Het gebied slaat inmiddels ge boekt onder fase 4, hetgeen wil zeggen dat dc gemeente er eens ernstig over gaat nadenken of de buurt wel intact moet blij ven. In de buurt zelf, waaron der de Dwarsstraat, dc Dwars- steeg, een gedeelte van de Cal- lenburgstraat en de gehele Maasstraat (hier werden slechts drie woningen in het globale kwaliteitsonderzoek als „goed" bestempeld) gaan de koophuizen nog steeds grif van de hand. De merkwaardigheid doet zich bovendien voor dat de gemeen te in vele gevallen garant staat. „Ja, dat is een heel vervelende zaak. Maar die gemeentegaran tie moot wel afgegeven worden, omdat de raad nog niets beslo ten heeft over sanering", aldus Jules de Peppelaar, die het overigens van groot belang acht dat er zo snel mogelijk een inspraakprocedure van de betrokken bewoners opgang komt. Ed Gloudi, de opbouwwerker van de oostwijk: „Onbecriioe- lijk dat er sloop dreigt. Het merendeel van de huizen ziet er prima uit. Er is ook ontzet tend veel door dt.» bewoners in geïnvesteeerd. Maar sloop kan zo maar niet, als ze dat denken hebben ze toch buiten de bewo ners gerekend". Voor vele bewoners zullen ai- leen de geruchten al een grote strop betekenen. Er is vee! on zekerheid. Donderdagavond komen de buurtbewoners bij elkaar om te bespreken wat hen te doen staat. Zie ook pagi na 3. Maassluis Aan publiek ontbrak het niet, tijdens de laatste vergadering van de gemeenteraad in de oude samenstelling, die gisteravond werd gehouden. Dat kwam niet omdat er zulke belangrijke dingen op de agenda stonden: dat had zonder twijfel alles te maken me het feit, dat deze laatste vergadering de eerste was die in het nieuwe stadhuis van de gemeente Maassluis op het adres Koningshoek nr. 93050 werd gehouden. In deze af scheidsvergadering mocht de schitterende, ruime raadszaal in gebruik worden genomen, ook al is het gebouw niet helemaal klaar. Wie er een beetje op had ge hoopt is bedrogen uitgekomen: er was weinig vuurwerk te be leven. Het enige punt, dat de aandacht van de raadsleden wat langer dan enkele minuten kon vasthouden was het voor stel van het college met betrek king tot parkeermaatregelen in de binnenstad. Een voorstel, dat uiteindelijk werd aangeno men, maar niet voordat Jaap van der Griend (PPR) nog maals zijn ongenoegen had geuit over het parkeren op de Markt. „Voor uibreiding van het aantal parkeerplaatsen voel ik helemaal niets. Ik zie veel meer in een totaal autovrije Markt, maar dat is langzamer hand al wel bekend." De heer de Geus (CDA) was nogal nijdig door de toezegging van wethouder Hummelen. dat de gehele pareerproblematiek. 20als neergelegd in de Parkeer- nota. nog eens uitgebreid be handeld zal worden in een tweetal commissies plus de Raad van Volkshuisvesting, „ik sta verbaasd over het feit, dat u iedereen maar inspraak ver leent. Op die manier gaat het nog wel en jaar duren", 20 meende hij. Wél uitgebreid werd aandacht besleed aan de raadsleden, die definitief afscheid namen. Zij kregen een fraai stukje kritai als aandenken. Burgemeester Van Dijke betrok ook dc gehe le gemeenteraad in zijn af scheidsspeech. „De slagvaar digheid van uw bestuur was nieuwe stadhuis: ruimte genoeg voor iedereen. groot, ondanks de belemmerin gen waar iedere gemeente in het huidig tijdsgewricht nu eenmaal mee te maken heelt". Na afloop van de vergadering was in het personeelsreslau- rant voor onder andere raad sleden en een aantal ambtena ren een uitstekend koud buf fet, waar uitgebreid en met smaak gebruik van werd ge maakt. Het nieuwe stadhuis is nog niet helemaal klaar, maar toch konden de be zoekers van de raadsleden gisteravond al een uitste kende indruk krijgen. Het geheel is uiterst ruim op gezet, waarbij gebruik is gemaakt van moderne materialen, die het onver mijdelijke beton toch aar dig camoufleren. In de foyer naast de raadszaal staat een oud uurwerk uit 1621, dat vroeger een plaats had in de toren van een inmiddels afgebroken kerk: een pronkjuweel. Hel nieuwe stadhuis zal op 24 november officieel worden geopend. Kort daarna zal ook de bevol king de gelegenhid krij gen het nieuwe stadhuis te bekijken. nog een slag om de arm, men onderzoekt eerst de mogeKik- he id van zo'n ontlasting die men overigens niet helemaai afkeurt Het is dan ook best mogelijk dat het traject in dc toekomst toch wordt afgesloten voor- doorgaand verkeer: de langverwachte sneltram zal im mers veel ruimte op het traject in beslag gaan nemen en dat komt de doorstroming van het verdere verkeer niet ten goede. Opmerkelijk is dat er afstand is genomen van het bestem mingsplan dat ook door dc Kroon was bekritiseerd. In dat bestemmingsplan was nog on der andere sprake van een doorbraak van Br oer vest naar Broersvold. en hield men dus wel rekening met de aanleg van een nieuw traject. Schiedam - N'og in het najaar moet er meer duidelijkheid over bestaan, hoe Schiedam van het ministerie van erm subsidie denkt te krijgen voor het sociaal-culturele werk in deze gemeente. In hun langver wachte antwoord aan PPR- raadslid Herman Noordegraaï zeggen burgemeester en wet houders. dat dc voorstellen nog in 1938 aan dc orde moe- - ten kunnen komen in de raads commissie voor vorming en re creatie. Als onderdeel van sociaal-cul tureel werk ziet het ministerie tegenwoordig het educatief be leid. Over een netwerk met zul ke activiteiten kan het college nog weinig zeggen. Vertraging is ontstaan door de personele situatie bij de betrokken afde ling, maar v.at het college daarmee bedoelt wordt r.iel duidelijk uit het antwoord aan NoordcgraaF. Vlaardingen - Dc ere-medaille. verbonden aan de Orde van Oranjf-Nassau, in zilver, is gis teren door burgemeester Wim Kjuboom uitgereikt aan de heer G. de Keijzer uit Schie dam. Dc heer de Keijzer was gisteren 40 jaar in dienst bij Cleton Insulation BV in de functie van projectleider. De uitreiking van het ere-me- taa! geschiedde tijdens een bij eenkomst in het bedrijf, waar bij ook zijn echtgenote en en kele collega's aanwezig waren. Dit nieuwsblad, waarin u al bet nieuws uit eigen om geving kunt vinden, wordt zonder extra kosten be zorgd m combinatie met bet Rotterdamacb Nieuwsblad. Stuur mij dit nieuwsblad te dagen grabs op proel loe in combinatie mei Rotterdam sen Nieuwsblad Naam Adres Oete öon ,n open envelop, zonder posuegel. sturen naar Antwoordnummer 634. Rotterdam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1