„Hief heefo mijpijnlijk RÜ1 Historische brug nel op tijd gered Harde kritiek op PvdA CD A-akkoord kelende Als subsidie loskomt: CDA onder protest akkoord Tasjesrovers: oude bekenden Veel reparafiewerk voor het Hoogheemraadschap CP KIEBOOM RAAKT PORTEFEUILLE VOORLICHTING KWIJT ifi In Schiedam Autobedrijf ERTAN .P& Bewoners redden vissen r-: - Bende van 13 op inbraakpad Zeven maanden voor twee inbraken SCHIEDAMSCHE COURANT Woensdag 6 september i978_ ONAFHANKELIJK DAGBLAD .103de jaargang no. 26167 PAGINAL. Broersvest 3 - telefoon administrate 268091 - redactie 262566 klaehtendicnst 144144 SCHIEDAM EN KETHEL Vlaardragcn „Het heeft mij pijnlijk getroffen, dat men niet de moeite heeft willen nemen mij in te lichten over het besluit de portefeuille van voorlich ting: uit handen van de bur gemeester te nemen en de ze onder het beheer van de wethouder te brengen. Ik heb het nieuws uit de kran ten moeten lezen! Dit zei burgemeester Wim Kieboom gisteravond niet zonder emotie in zijn stem waarmee de gemeenteraad van Vlaardingen onver wacht met politiek vuur werk van start is gegaan. De burgemeester haalde daarbij fel uit naar zowel de twee nieuwe CDA-wet- houders Jelle Wijnstok en Cees Bot als naar fractie voorzitter Hans Versluijs van de PvdA; „In gesprek ken met hen lieten zij mij duidelijk weten dat er geen wijziging zou worden aan gebracht in het beheer van de portefeuille van voor lichting. Vóór mijn vertrek met vakantie heb ik hen er nadrukkelijk op gewezen, dat ik te allen tijde telefo nisch was te bereiken." Tijdens mijn afwezigheid vonden de onderhandelin gen plaats over het college programma en de verdeling van de portefeuilles. Dat daarbij werd besloten mij de portefeuille toch uit han den te nemen, respecteer ik. Die beslissing is niet aan mij maar aan de onderhan delingsdelegaties. En nu," zo ging Kieboom gister avond verder, „spreek ik niet als burgemeester maar als de mens Kieboom, die het menselijke verlangen uitspreekt van. menselijke „waardigheid" bij alle da den en daar hoort ook een simpel telefoontje bij." In de kwestie over de voor lichtingsportefeuille, die door wethouder Wijnstok is overgenomen, kreeg burge meester Kieboom in zover re de steun van WD en SGP/GPV, door bij monde van respectievelijk Mariëtte Hoogendijk en Rien Lens- velt te verklaren het te be treuren dat voorlichting de burgemeester is „afgeno men". Beiden. spraken daarbij de vrees uit, dat de voorlichtingsdienst als een politiek instrument zal wor den gebruikt. rami Drie van de egeltjes uit het nest, Arthur Struys (rechts) en zijn vriendje Erwin van der Ven vinden het prachtig. Schiedam Net op tijd zal de historisch waardevol le Appelmarktbrug voor instorting worden behoed. Tenminste, als de subsidie die door de gemeente is aangevraagd ook wordt toegekend. Gebeurt dat niet, dan komt het oude Sehiedamse bruggetje letterlijk en figuurlijk op losse schroeven te staan. De Appelmarktbrug, een van de historische plekjes aan de Lange Haven, moet zo snel mogelijk worden gerestaureerd. Gemeentewerken van Schie dam, die de nadruk leggen op de gammele toestand van de fundering van de brug, hebben Het zal je maar gebeuren, dat je van vakantie thuiskomt en plotseling een nest jonge egeltjes in je tuin aantreft. 5 Een vrij unieke ervaring, die men zeker in de stad zelden zal meemaken. Leny Struys uit de Boisotstraat in Vlaardm- gen is er dan ook nog steeds een beetje verbaasd over. „Ach, we hebben hier wel eens een egel in de tuin zien lopen, maar zo'n nest vol: dat verwacht je toch niet. De eerste dagen was ik wel een beetje bang, want we konden de moeder nergens ontdekken. Ik dacht dat die wellicht i was overreden, zoals wel eens meer gebeurt. Maar gelukkig kwam zij plotseling toch van het schoteltje met melk drinken..." Een nest vol prikkelende beestjes, onder de heg. Hoewel... prikken doen ze nog niet erg, op die leeftijd. si Volgens de V7aardingse dierenarts Kees van der Most komt B het een enkele keer wel eens voor, dat men in de stad zo'n nest ontdekt. „Sommigen proberen er dan huisdieren E van te maken, maar dat kan men beter niet doenHet zijn per slot van rekening geen hondjes. Die dieren zitten trouwens meestal onder de vlooien en ander ongedierte, dus je kunt ze beter laten zitten waar ze thuishoren buiten." B en W Maassluis ongewijzigd Maassluis Onder protest is de fractie van het CDA akkoord gegaan met de benoeming van het nieuwe college van burge meester en wethouders van Maassluis. Het protest van CDA- fraktievoorzïtter Piet de Geus bestond erin door te wijzen dat zijn partij meer recht heeft op het leveren van twee wethouders dan de PvdA, Piet de Geus herinnerde 2ijn gehoor aan de verkiezingsuit slag. Hoewel dit het CDA geen zetel extra opleverde, acht ze tels, net als de PvdA, wezen tellingen toch uit dat meer Maassluisers op de christende mocraten hadden gestemd dan op de PvdA, Op grond daarvan sprak de fraktievoorzitter zich Schiedam Uit protest tegen „het zwakke en inconse quente optreden" van het CDA heeft de WD gister avond de kandidatuur van Riet Taverne voor een wet houderszetel niet gesteund. Ook D'G6 en CPN kwamen met harde beschuldigingen, en PPR-raadslid Herman Noordegraaf sprak van zelfverloochening van het CDA, omdat genoegen wordt genomen met een magere porte feuille". Weinig goede woorden dus voor de PvdA/CDA-samen- werking, behalve van de twee partijen die met elkaar het nieuwe college hebben ge vormd. Gisteren werd onder grote publieke belangstelling de eed afgenomen van de nieu we raadsleden, waarna ook de wethouders werden gekozen, Schiedam De twee tasjesr overs, die door de Rotterdam se politie zijn ingerekend en die ook Schiedam een poos onveilig maakten, blijken de zelfden te zijn als de tasjesr overs die het vorig jaar in Schiedam opereerden. Dit bleek pas toen de politie de beide knapen had ingerekend. Hoewel de aanhouding aan de hand van het door slachtoffers verstrekte signalement plaats vond, bestonden er voor zowel de Sehiedamse als de Rotter damse politie aanvankelijk geen aanwijzingen dat de twee van het vorige jaar weer in dezelfde fout waren vervallen. Zoals gisteren al in het Rotter- damsch Nieuwsblad stond ver meld, waren de jongens respec tievelijk achttien en zeventien iaar oud pn afkom«H<* uit Rot terdam. Zij pleegden de dief stallen door met de bromfiets naast een fietsende dipie te gaan rijden (ui al die tijd heb ben zij alleen dames bestolen), waarna de duo-passagier een tas onder de bagagedrager van de fiets vandaan trok. voor betrouwbare Bovag-occasions DEVENTER STRAAT 17 TEL. 73.11.44 Koopavond geopend! Reinier Scheeres, Chris Zijde veld en Herman Posthoorn vormden voor geen enkele par tij een probleem, maar de voor malige CDA-fractieleidster kreeg de volle laag. „Zij is niet de exponent van het CDA", aldus WD-fractieleider Gerard VerhuJsdonk in een smeuïg betoog, waarvan veel confessionelen rode oortjes kregen en waarbij burgemees ter Arie Lems soms moeite had om zijn grinniken in te houden. „Het CDA heeft bij de verkie zingen rijkelijk met appeltjes gestrooid, maar iedereen is de slang vergeten", zei Verhuls- donk, die ook andere toespelin gen op bijbelse verhalen maak te. Over Tavemes uitspraak dat het PvdA-program een goed program is, zei de heer Brug man van de liberalen: „Het CDA bet vier jaar lang niets na om dat program te verkette ren, maar nu gelooft het in dezelfde letteren. Uit deze doos van Pandora haalt de PvdA veel ellende". Het weerwoord van de nieuwe CDA-aanvoer- der Siem Rosman kwam nogal mompelend over, maar „flau wekul" was goed te verstaan. CPN-raadslid Eef Collé proef de uit het betoog van Nikolaj Dielemans (PvdA), dat de com munisten niet aan de bak kwa men door de houding van PPR en D'66. „Maar dat betwijfel ik sterk", aldus Collé. Noordegraaf merkte fijntjes op, dat binnen acht jaar alle partijen aan de beurt zijn ge weest voor een plaatsje naast de PvdA in het college. Ook deed hij een belofte; als me vrouw Taverne haar best doet, krijgt zij over vier jaar van het radicale raadslid persoonlijk de lauwerkrans omgehangen. uit wethouders te mogen leve ren en de PvdA maar één. Dat burgemeester Theo van Dijk weliswaar zelf uit AR-kringen afkomstig is, wees De Geus als niet ter zake doende van de hand: „Hij heeft geen stem recht in de raad". Burgemeester Theo van Dijk viel daarop De Geus in zoverre af door zijn positie nader te verklaren: „Mijn stem is wel van doorslaggevende betekenis binnen het college van b en w". De wethoudersbenoemingen waren tot slot zoals door de onderhandelingsdelegaties van PvdA, WD en CDA al waren vastgesteld: Gré van Eek (WD), Koos Smit (PvdA), Han Hummelen (PvdA) en les van der Knaap (CDA). alle plannen voor de op handen zijnde restauratie al rond; als het financiële gedeelte zou zijn geregeld, kon men al met de werkzaamheden beginnen. Zover is het echter nog niet, men moet wel afwachten tot de subsidie loskomt, iets waar de gemeente mot vertrouwen te genover staat. Het zal bij de restauratie gaan om de funderingen en met om het bovenwerk. Dat is wel be grijpelijk, als men realiseert dat deze door de tand des tijds aangetaste houten palen al sinds het einde der achttiende eeuw een brug torsen. Het bo venwerk van de brug met de prachtige bogen is van minder hoge leeftijd en stamt uit de tweede helft der negentiende eeuw. Dit bovenwerk verkeert dan ook nog in zeer redelijke staat. Tijdens de restauratie, waar over men ongeveer een half jaar denkt te doen, zal het ver keer een andere route moeten kiezen; dat wil zeggen het ge motoriseerde verkeer, want voetgangers en waarschijnlijk ook fietsers kunnen gebruik maken van een hulpbruggetje dat speciaal voor deze gelegen heid zal worden aangelegd. Het verkeer over het water, zo ver wacht men bij gemeentewer ken, zal slechts minimale hin der ondervinden van de restau ratie. Goedkoop zal de restau ratie niet uitvallen; 710.000 gul den verwacht men aan het pro ject te besteden, een bedrag waarbij de voorbereidingskos- ten van 25.000 gulden nog niet eens zijn inbegrepen. Vlaardingen Het jaar 1977 heeft voor het Hoogheemraadschap van Delfland vooral gestaan in het teken van het opknappen en repareren van vele bouwwerken, die zij onder haar beheer heeft. Zo werd in de polders veel achterstallig onderhoud weggewerkt bij gemalen, kaden en watergangen. Het gemaal mr. dr. C. P. Zaaij- er in Maassluis, dat gebouwd werd m 1928, moest enkele gro- Schiedam Omwonenden van de Buys Ballotsingel hebben gistermiddag, op ini tiatief van A. Thierry uit de Edisonstraat, honderden vis sen gered. Met behulp van emmertjes werden de vissen overgezet in het water van de Snelliussingel, kort voor dat de gemeente zou begin nen met het leegpompen van de Singel aan de Buys Bal lot. De singel in Schiedam-Oost werd geheel drooggelegd. Dat heeft te maken met een noodzakelijke reiniging, die wordt uitgevoerd door Hoek Loos. een bedrijf aan de Ha venstraat dat ook wei de zuurstoffabriek wordt ge noemd. Bij het leegpompen kwam ontstellend veel troep bloot: oude fietsen en brom mers, en vele stapels oud roest. Buurtbewoners hadden ge hoord, dat al die troep in de singel zou blijven liggen, omdat het de bedoeling was dat alleen het water zou worden ververst. Dat wekte wel verontwaardiging, maar op dat moment vond men de visjes belangrijker. -ju r'#r& («W o Ontzaglijke hoeveelheden oud roest kwamen bo ven bij de drooglegging van de Buys Ballotsingel te reparaties ondergaan. Hier bij moesten onder andore de stalen schuiven, die waren in geroest, worden vervangen. Ook een groot aantal polderge malen verkeerde m minder goede toestand. ..In het verle den is op veel plaatsen kenne lijk te weinig onderhoud ver richt," 20 merkt het Jaarver slag 1977 van Delfland op. Veel zorgen had het Hoog heemraad schap door de toene mende vertil Ling van Delflands boezem. Het zoutgehalte van de Rijn, dat ieder jaar groter Schiedam/Gaardingen Der tien jongens in de leeftijd van 12 tot 17 jaar hebben drie maanden lang, in steeds ver schillende ploegjef», inbraken gepleegd in Schiedam en Vlaardingen. Daarbij werd voor vele honderden guldens aan gereedschap, snoep en al lerhande goederen buitge maakt. De meeste spullen zijn, via de Sehiedamse politie, aan de rechtmatige eigenaars te ruggegeven. Het balletje kwam aan het rol len m juni, toen de politie twee jongens aan de tand voelde- Hun bekentenissen leidden tot de aanhouding van de anderen. Het gaat om tien Schiedam mers en drie Vlaardingers. Zij zijn met aan de officier van justitie voorgeleid. Ingebroken werd onder meer bij voetbalverenigingen Demos en Hermes DVS in Schiedam cn Satelliet in Vlaardingen, bij de voormalige verffabriek Ve- veo aan de Y/illemskade en 't Paviljoen aan de Admiraal De Ruyterstraat. wordt, heeft duidelijk haar in vloed op het water in Delfland. Dat de verzüting van de boe zemwateren toch nog betrekke lijk gunstig bleef, is vooral te danken aan de hoge wateraf voer van de Rijn. Was dit niet het geval geweest, dan zou de verzïltmg nog ernstiger vormen hebben aangenomen. Op het gebied van waterzuiver ing is Delfland in 1977 erg ak» tief geweest. Zo rijn bijvoor beeld de bestekken voor de aanleg van een persleiding van De Lier en Maasland naar de Nieuwe Waterweg gereedgeko men en ook aan de uitbreiding van de bestaande installatie voor de zuivering van afvalwa ter in Hoek van Holland werd hard gewerkt. De voorbereidin gen voor de bouw van de wa terzuiveringsinstallatie in Vlaardingen namen in 1977 veel tijd tn beslag. Als deze installatie. De Groote Lucht, over enkele jaren in gebruik is genomen, zal de persleiding bij Maasland weer bulten gebruik worden gesteld. Vlaardingen De Rotterdam se rechtbank heeft gisteren een 25-jarige Ylaardinger ver oordeeld tot zeven maanden waarvan drie voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. De electriciën pleegde in de nacht van 14 op 15 april een inbraak bij een sportschool aan de Vlaardingse Zwaluw laan, waar hij voor 3-250 gul den aan geluidsapparatuur plus vijftig gulden ontvreemd de. Diezelfde nacht sloeg hij ook zijn slag bij de iennis- school aan de Zwanensingel. Hier werd voor 3300 gulden aan geluidsapparatuur buitge maakt.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1