SCHIEDAMSCHE COURANT V acaturebank weinig kans Actie tegen snelverkeer u VVV wil méér met jenever 'Genoeg belang stelling voor N V V -woningen' Historie onder de bonbons neem de proef Feestelijke opening van Jubileum week Ik j Directeur arbeidsbureaau: Wie wil er nu vrijwilligerswerk doen?" Zijdeveld wil binnenstad zien Eerste steen voor herbouw Bloemhoven Bende gepakt 'Eendrachtstraat te gevaarlijk' Hoorzitting over bestemmingsplan Schietpartij m onderzoek Donderdag 7 september 1978- ONAFHANKFLUK DAGBLAD 103de jaargang no 26168_S PAGINA'S. Broersvest 3 telefoon administratie 268091 rtdactie 262566 klacht. nditnM 144144 SCHIEDAM EN KETHEL Waterweggebied De directeur van het geweste lijk arbeidsbureau drs H J Harbets geeft de plannen tot realisering van een vrijwilligersvacatu- rebank weimg kans Met betrekking tot die plan nen toonde hij zich uiterst pessimistisch Wel is hij van mening dat het arbeidsbureau mee moet werken met de totstandkoming van een dergelijke vacaturebank Schiedam Wethouder Chns Zijdeveld is met zijn boeltje verhuisd In het stadskantoor krijgt by de kamer van Eef Col Ie terwijl Riet Taverne zich nestelt m Zijdevelds vertrek op de zesde etage Waarom9 Twee redenen De minst belangrijke is dat Zijdeveld de stoeien in Coüe s kamer een mooiere kleur vond heb ben Voordeel voor de wethou der voor stadsontwikke ling is dat hij nu aan de andere kant van het ver foei de kantoorgebouw komt te zitten En andere kant ander uitzicht Kon Zijdeveld tot nog toe zijn blikken over het Singel kwartier uitwerpen de wijk waar hl] zelf lange tijd gewoond heeft m de komende pen ode zal hij voor het raam staan om de binnenstad te aan schouwen Nu het ernaar uitziet dat met al te lang hoeft te worden gewacht om daar te gaan bouwen, heb ik het misschien wel sen timen tele gevoel gekre gen dat ik graag de vor dermgen m het centrum vanuit mijn kamer wil meemaken Dat lijkt mij heel leuk Nou dan praat je daar als volwassenen over en dan valt zon ka mer wél te regelen aldus de wethouder Maassluis Wethouder Han Hummel en (stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening) legt vnjdag om half vier s mid dags de eerste steen voor de herbouw van de Bloemhoven aan de Jokweg Onder architectuur van Ohlsen Holding BV in Rotterdam touwt het Maaslandse aannne mersbednjf S Warnaar op de plaats van het vroegere Bloem hoven complex negen womn gen en drie winkels Stijl en bouwtrant van het gesloopte complex worden bij de nieuw bouw zoveel mogelijk aange houden Schiedam Zes jongens van wie vier uit Schiedam eén uit Rotterdam en eén uit Tilburg hebben bekend veertien inbra ken te hebben gepleegd de in braken die plaatsvonden m het vorige jaar en in de loop van dit jaar zijn gepleegd in Schie dam en Rotterdam Op 30 juli van dit jaar werd de 17 jange J M H uit Tilburg aangehouden door de politie met de arrestatie van deze jon gen kwam de hele zaak aan het rollen en na ruim een maand de politie de zaak rond te krijgen De totale buit loopt in de duizenden guldens en ook °ok de aangerichte schade ligt m die orde van grootte ■Eén der jongens die volgens de Politie het beste kan worden omschreven als de gangmaker van het geheel is voor de offi oier van justitie geleid de an «ere vijf zijn na verhoor en overleg met dezelfde officier •fiaar huis gestuurd i\ De eventuele gevaren die de arbeidsmarkt zouden kunnen bedreigen mocht het vnjwilh gerswerk in een vacaturebank geïnstitutionaliseerd worden acht directeur Harberts met erg reeel Ik hoop dat ik te pessimistisch ben maar ik zie nauwelijks enige mogelijkheden voor die vnjwilligersvacaturebank Ge zien de kilheid van deze maat schappij kun je je afvragen wie wil er nou vrijwilligers werk doen9 Iedereen ïstoch op zijn eigen amusement uit Al dus de sombere maatschappij visie van H J Harberts Hij denkt dat de vacaturebank vooral kan voorzien in werk voor langdurig wei kiezen Zoals deze krant enige tijd ge leden al schreef is het idee van een vnjwilligersvacaturebank ontstaan naar aanleiding van een Gronings experiment daar mee In Groningen is het aan bod van banen in de vnjwilli gerssector twee keer zo groot als dat van gagadtgden J11llllllllIlj||||||llllUnillHlll1lllllllilllIlillllll1IIIIIMIIinilEllllMllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllll[IIIHlllllllllllIlillllllllIlllllllllllHII<lfimilllllJIIIUIIIIIIIIIIIMIflllllIIIIIIIlli:il!illllllllltllllMI!lilllllllinil!lllllllllllllllllllllllfllll1lllllHI!lll!limiltIlll|g Schiedam Met de opzien barende uitlating dat Schiedam het jeneversei zoen meer moet uitdragen heeft VVV voorzitter Jan Willen Mijinke gistermid dag nieuwe activiteiten in geluid om de stad naar buiten toe te verkopen Daarmee gaat de VW vol komen voorbij aan alle kri tiek die m 197o ontstond in de gezondheidszorg en in kringen van vooral ex aieo holici op Proosje van Schie dam het symbool bij de ie ring van het zeven eeuwen bestaan van de stad Schie dam Met zulke svmbolen en an dere verheeiIijking van wat toch Zwart Nazareth werd genoemd woidt alle ellende die zelfs nu nog voortvloeit uit de tijd van branderijen en distilleerderijen onnodig opgerakeld was samenge vat het bezwaai van de toen matige wethouder voor vooihchtmg Hans van der Wilk (PPR) Overigens heeft de VV\ nog geen harde plannen om het ingebakken begrip jene ver uit te buiten Maar als je ergens anders zegt Schie dam dan maken ze meteen dat bekende gebaar Is dat een minpunt of een plus punt9 Volgens mij het Iaat ste want daardoor kennen ze je Dat is bekend en daar mee moet de VVV verder aan het werk aldus Mijin ke die in het dagelijks le ven directeur van Novotel in Schiedam is Hij volgt Ad Sonneveld op als VVV voorzitter In het Passagetheater vond een bijeenkomst plaats om aandacht te schenken aan de nieuwe stadsplattegrond die in de maak is en half november wordt verwacht aan de stadswandeling die eigenlijk een initiatief is van de historische vereniging van Schiedam en aan een prijsvraag waaraan alle Schiedammers kunnen mee doen Bedenk een leuze, waar mee de stad beroemd kan worden en stuur die kreet, die slogan die ongeveer ze ven woorden mag tellen in een gesloten enveloppe naar het VVV kantoor is de be doeling Vóór dinsdag 10 oktober moet alles binnen zijn Burgemeester Ane Lems is voorzitter van een jury met bekende namen Waarschuwingsborden en spandoeken de Eendrachtstraat is tot actie overgegaan Maassluis "Ze zijn het echt' Ze njn bet echt'" Het was een roodharig jongetje, dat die juichkreten slaakte tijdens de Officië le opening van de jubileumactiviteiten van het winkelcentrum Koningshoek, gistermiddag Dat 'ze" sloeg op bet beroemde ieievisieduo Peppi en Kokki, dat die opening luister bijzette Het jongetje had overigens slechts ten dele gehjk Peppi wés echt maar Kokki met Kokki was ziek, dus moest er met een invaller gewerkt worden Mmder plezier zullen de kinderen die aanwezig waren by de voorstelling die wat later in Koningshof door het duo werd gegeven er met door gehad hebben. Zon kindershow gaat er nou eenmaal altijd goed m Het jubilerende winkelcentrum heeft de komende dagen nog tal van festiviteiten waarvan de grote braderie slechts een onderdeel is Zaterdag om maar wat te noemen, is er een touwtrekwed strijd waaraan ook burgemeester H van Dyke zal deelnemen De heer G Rovers bestuurslid van de winkeliersvereniging Koningshoek "Eigenlijk valt de precieze datum van het vijfjarig bestaan m het begin van juni Maar we wilden met dit feest liever wachten tot de uitbreiding met 7 winkels was afgerond In de loop van volgend jaar wordt met nog een uitbreiding begonnen AJs dat laatste deel aan Koningshoek is toegevoegd zullen er m totaal 60 winkels m het complex zijn opgenomen Het winkelcentrum loopt voortreffelijk overigens Er ontstaat hier een echt centrum met dit winkelcentrum het hoofdpostkan toor Koningshof en straks het nieuwe stadhuis' aldus een tevreden Rovers. "Het oude centrum is misschien toch wat gezelliger maar hier kun je tenminste je auto kwijt" Yiaardmgen De bewo ners van de Eendracht straat zijn onveilige situa ties die ontstaan door te hard rijdend verkeer lang zamerhand wel beu Over dit onderwerp is eind vori ge maand een vergadering gehouden m het buurthuis waarbij werd afgesproken dat tot actie zou worden overgegaan Die actie is er nu gekomen Sinds dinsdagavond staat en hangt een thnk gedeelte van de Eendrachtstaat vol met waai schuwingsborden die een plaatsje op de tiottoirs hebben gekiegen en span doeken die tussen de vvonm gen zijn opgehangen Denk aan onze kinderen Matig Uw snelheid en Wij willen ook spelen kreten die veel vuldig en kleurrijk te zien zijn in de straat Mevrouw D P Stout een van de mensen die zich de afgelopen dager intensief hebben beziggehouden met het vervaardigen van de borden en spandoeken Het is echt gevaarlijk in de straat Het verkeer rijdt veel te haid en dat geldt niet alleen voor het vrachtver keer dat hier veelvuldig voorkomt maai ook vooi personenauto s Er liggen weliswaar twee drempels in de straat maar dat is veel te wemig Ze liggen te ver uit elkaar en zijn te laag Ze maken totaal geen indruk Veel last hebben de bewo ners ook van het feit dat het verkeeer regelmatig gebruik moet maken van de trot toirs om langs geparkeerde auto s te kunnen Dat tweerichtingsverkeer kan ei genlijk helemaal niet het is er veel te smal voor Men rijdt vlak langs de ramen Om die reden heb ik al een bloembak onder het raam gemaakt op die manier heb je tenminste nog een béétje speling Maar je bent je le ven niet zeker De kinderen kunnen nauwelijks buiten spelen aldus mevrouw Stout De bewoners gaan zich met hun problemen ook tot het gemeentebestuur wenden Binnenkort kan men op het Stadskantoor het verzoek vanuit de Eendrachtstraat verwachten om op korte termijn iets aan de veilig heid in de straat te doen Want het is hier echt te gek geworden zo menen de bewoners VI aar duig en Rob Suurendonk meent, dat er door de wijze van selectie misverstanden zijn ontstaan over de belangstelling voor de te bouwen NW woningen in de Vlaardingse Westwijk. De NW voorzitter is het met eens met de bewering dat die belangstelling gering zou zijn We hebben een selectieproce dure vastgesteld waarby we exact op het a an tal kandidaten uitkwamen als het aantal te bouwen woningen De selectie bestond uit de vol gende voorwaarden Voldoen aan de bepaling (salaris) om ji aanmerking te komen voor een womng m de beschutte sfeer lid zijn van een vakbond waar by een formule werd toegepast waarby leden van het eerste uur met in achtneming van de datum van indiensttreding by een bedrijf de voorrang geno ten Nadat er zeventig belang stellenden op deze wijze uit de bus rolden kwamen de anderen dus met meer aan bod, stelt Suurendonk Wel is de belangstelling voor de 3 kamerwoningen met groot Dat wü zeggen verklaart Suurendonk nader dat de be langstelling ervoor van de zijde van de zeventig uiteindelnke kandidaten met groot is terwijl velen die al uit de boot waren gevallen toch graag voor een 3 kamerhuis m aanmerking hadden willen komen Door die grotere vraag naar 4-kamerwoningen is in overleg met de architect besloten daar een aantal 3-kamerhuizen van het plan af te voeren Daarmee is het aantal te bouwen huizen teruggebracht van 74 tot 70 Maassluis In Ontmoetings centrum Koningshof aan de Li verlaan wordt donderdag 21 september een openbare hoor zitting gehouden over het v ooron t wer p-bestemm mg sp lan Schuurkerkje en omstreken dat gereed is gekomen Het bestemmingsplan voorziet m de restauratie van de lomp van het voormalige Schuur kerkje aan de Zuidvhet en de bouw van achttien woningen met enkele garages Het voor ontwerp ligt vanaf donderdag 7 september gedurende twee weken voor iedere belangstel lende ter inzage Men kan te recht bij de hoofdafdeling stadsontwikkeling op de ge meentesecretarie Covert van Wynkade 30 De heer Van Zon legt de historische voorwerpen bloot Schiedam - Bij werkzaamhe den in de kelder van de bon bonzaak van Gerard Verhuls donk aan de Hoogstraat is een historisch zeer interessante vondst gedaan Verschillende potscherven een stukje van vermoedelijk een wijwater bakje en enkele plavuizen kwamen tevoorschijn bij het openbreken van de vloer De gevonden voorwerpen zijn waarschijnlijk een kleine vier honderd jaar oud Ook de oude fundamenten van huizen uit die tijd bevinden zich onder de aarde Aan bloot leggen van die fundamenten denkt de bonbonmaker echter met Verhulsdonk Elk uur dat er aan mijn kelder wordt gewerkt kost my veertig piek het enige wat voor my van belang is is zo snel mogelijk alles klaar te hebben De vondst in de kelder van Verhulsdonk is historisch ge zien zeer interessant uniek is de ontdekking echter niet in de buurt van de Hoogstraat zijn wel vaker oude vondsten gedaan In het café van Barend Wasman bijvoorbeeld heeft de zelfde man die ook nu de ont dekking deed de heer De Zon een tijd geleden een oude muur ontdekt die de voorloper van de isolatiemuur moet zijn ge weest Men had de muur met turf bekleed om zodoende kou de te weren en warmte vast te houden Onder de vloer van de meeste huizen aan met name de Hoog straat zijn ongetwijfeld van die historische voorwerpen te vin den Ook m het pand van de 1* fractieleider van de WD zyn meer voorwerpen aanwezig Naast de kelder die nu is blootgelegd bevindt (of bever bevond) zich nog een kelder die tijden terug met zand is volge stort Het blootleggen van ook die kelder zou waarschijnlijk een beetje gevaarlijk zijn De kei der ligt tegen de dijk aan en steunt op die manier een deel van het huis Blootleggen van de kelder zou meteen onder graven van het huis betekenen Schiedam liet onderzoek, dat door de rijksrecherche is ingesteld naar de zaak Hugo J vordert al Dat is de con elusie die een kleine twee we ken na het gebeurde kan wor den getrokken De procureur generaal is direct na het gebeurde op de hoogte gesteld door de officier van justitie hy gelastte een onder zoek door de rijksrecherche. Dat onderzoek is intussen m volle gang. Over details van het onderzoek is mets bekend om wille van het onderzoek en de objectiviteit der ryksrecher cheur worden naar buiten toe dan ook geen mededelingen ge daan Pas als het complete rapport op het bureau van de officier van justitie m Rotterdam ligt, kunnen details over de zaak worden verwacht De agent die Hugo J bij zijn aanhouding in zijn ru& schoot heeft daarna gewoon dienst ge daan Op dit moment is de betreffende agent op vakantie iets wat al maanden vaststond volgens pohtievoorlichter Dick van der Veen Dit nieuwsblad waarin u al het nieuws uit eigen om geving kunt vinden wordt zonder extra kosten be zorgd in combinatie met het Rotter damsch Nieuwsblad Stuur mij dit nieuwsblad 14 dagen gratis op proef toe in combinatie met Naam Ackes Woonpi Te« De» boo o open envelop zöndw postzegel sturen neer Antwoordnummer «34 Sottmimn.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1