SCHIEDAMSCHE COURANT Pak misbruik van woningen aan t Bewoners Oostwijk eisen opheldering neem de Politie zoekt rover en redder Singel kwaad naar officier van justitie 1 Ik Rotterdamse plannen voor bus 38 en 54: 'Onaanvaardbaar' 'Gemeente vertraagt nieuwbouw YOP niet' Geschenk gemeente te groot Schuchtere aanzet tot renovatie Schoolstraat Ook bij particulier eigendom: Bas Goudriaan: Geen sloop in deze raads periode" „Politie doet niets aan alle caféherrie" Scheeres slaat zoveelste paal Vrijdag 8 september 1978. ONAFHANKELIJK DAGBLAD iÜddp jaargang no ^Glt>y ~e PAGINA S Broers vest 3 telefoomdmimstratie 268091 rt dictie 262566 klachti ndit nst 144144 SCHIEDAM EN KETHEL Vlaardmgen De poli tie is op zoek naar een man die gistermiddag op het Liesveld een roofoverval pleegde én naar een jongeman die die man vervolgens overmeesterde en hem zijn buit afhandig maakte De diefstal werd tegen kwart vooi twaalf ge pleegd Slachtoffer was een meviouw uit Maas land die weid beetge pakt door een ongeveer 25 jai ige man die haar poitemonnee roofde De dief met een slank pos tuur en siekeltjeshaai en ongeveer 180 metei lang dioeg een donkei jasje een vei schoten spijkerbroek en gym schoenen Na de roof trachtte de dief over het Liesveld té ontkomen Hij werd ech tei gegrepen door een ongeveer 16jauge jon gem an die hem de por temonnee af wist te ne men Hij slaagde ei ech tei niet m hem vast te houden tot de komst van de politie Zowel de reddei als zijn moedei woidenvei zocht contact met de ie cheiche op te nemen Ook peisonen die tips ovet de identiteit van de dader kunnen geven worden verzocht zich te melden Vlaardmgen De commissie stadsherstel heeft in haar eer ste zitting van de nieuwe raadsperiode besloten het col lege van b en w voor te stellen, zo snel mogelijk een project groep renovatie Schoolstraat m het leven te roepen In prm cipe verklaart de commissie zich bereid het hele resterende fonds voor stadsherstel zon 12 miljoen gulden aan reno vatie van de Schoolstraat te wagen Wel luidt een van de opdrachten aan de komende projectgroep alle mogelijke subsidiebronnen aan te boren alvorens men m eigen buidel tast. Tevens moet de project groep bezien of het besctnkba re bedrag van 12 miljoen met overschreden zal worden De gisteren gehouden vergade ring zal de bewoners van de Schoolstraat aanvankelijk ten zeerste hebben bevreemd Wat twee jaar geleden in precies diezelfde commissie besloten was kwam nu opeers weer op losse schroeven te staan Met lede ogen moesten de bewo ners vertegenwoordigers toe zien hoe opnieuw de vraag of er wel een projectgroep inge steld moest worden voordat de kosten bekend zouden zijn ter discussie werd gesteld Dit gaat het principebesluit de com missie gaat akkoord met instel Ung van de projectgroep en riskeert daarmee dat haar fonds m een keer uitgeput kan zijn van twee jaar geleden ten spijt Het waren de wat oudere com missieleden tenslotte die de nieuwkomers erop wezen dat het principebesluit er nu een maal ligt en dat de bewoners van de Schoolstraat met voor de zoveelste maal met een kluitje m het riet konden wor den gestuurd De renovatieprojectgroep die in het leven geroepen zal wor ■den (mits het college zijn fiat geeft) moet nu uit gaan zoeken wat er mogelijk is Daarbij kan eventuele nieuwbouw m oude stijl aan de orde komen Hoek van Holland In de komende twee maanden zal de kerkzaal van de gereformeerde kerk een verbouwing onder Wan Tijdens die periode heeft Wen inwoning gevonden bij de Hprvm-niRa ComcMite Schiedam De gemeente moet zich meer gaan bemoeien met het verkopen en verhuren van huizen, die met haar eigendom zijn Dat valt op te maken uit een brief die PPR-raadshd Herman Noordegraaf aan het college van burgemeester en wethouders heeft gestuurd Noordegraaf rechtvaardigt de ze vorm van gemeente-nunen ging door te wijzen op de grote woningnood die in Schiedam (maar ook in andere gemeen ten) heerst Noordegraaf stelt dat wonm gen vaak zeer lang leeg staan langer dan nodig en dat parti cuhere womngbouwveremgin gen bij het toewijzen van hui zen de aantrekkelijke huurders uitselecteren In plaats daarvan zou woning distrubutie moeten worden ge stoeld op maatschappelijke be hoeften wie het hardst een huis nodig heeft krijgt er een toegewezen in plaats van dege ne die het meest betaalt Daar toe zou de gemeente bij de woningdistributie een grotere vinger in de pap moeten heb ben meent het PPR raadslid Verschillende maatregelen die gedeeltelijk al door andere ge meenten zijn genomen staan Schiedam daarbij ter beschik king Voorkomen dat huurhuizen beneden de 2o0 gulden ver kocht worden (dat kan door geen woonvergunning voor ko pers te verlenen) Geen gemeentegarantie meer geven bij aankoop van woningen voor 1930 Bij uitgifte van grond be paalde voorwaarden opnemen voor verhuur en verkoop van woningen op die grond Goede voorlichting geven aan de huurders Meer leegstaande huizen (bij lange leegstand) vorderen Betere controle op de leeg stand van woningen Tegengaan van sloop van woningen of veranderen van bestemming Actieve rol spelen bij het ruilen van woningen Noordegraaf geeft het college een ep ander ter overweging met het verzoek het aan fde orde te stellen m de commissie sociale zaken Willem Gronefeld Wij moeten dat verkeer hier kwijt want wij worden er overspannen van Wethouder Bas Goudriaan jaar geen sloop binnen vier Vlaardmgen Hevig veront ruste Oostwijkbewoners gaan het college van b en w ophel dering vragen over de toe komst van hun wijk. Zij wil len met name weten hoe het onderzoekrapportje waarin negentig procent van de hui zen als slecht zeer slecht of krot bestempeld wordt tot stand is gekomen Daarnaast wil men weten waarom de ge meente in de ogen van de be iiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiniitiniiiiiiitii»uiiimiiHiitifnii!niiiiHiiiiii[iifiiiHi% e ïedam Kwaad omdat brieven aan burge meester Ane Lems en commissaris Cees van der Haagen nooit iets hebben geholpen doen bewoners van de Singel vandaag een brief de deur uit aan de officier van justitie in Rotter dam Zij eisen dat de autobussen van de EET van de Smgel worden geweerd dat de politie meer gaat letten op auto s die verkeerd gepar keerd staan en dat de geiuidoverlast van café's vooral 's nachts wordt beperkt Want wij krijgen ei de zenuwen van zegt initiatiefnemer Willem Gronefeld Het vele verkeer over de Smgel doet de huizen volgens hem steeds meer schudden Onder het eten moet je gewoon je bord vasthouden Straks is het hier rijp voor de sloop en dan zijn wij njp voor een inrichting Het gemeentebestuur zegt wel dat die bussen hier inderdaad met leuk zijn maar daar blijft het bij Voorlopig rijden zij er nog aldus Gronefeld wiens ouders m het verleden al actie hebben gevoerd gesteund door ruim honderd buurtbewoners Van die cafes hier word je helemaal gek Die ene een stukje verderop is nota bene tot zes uur m de ochtend open en aan de andere kant begirt dan nondeju een cafe al om vijf uur dus je hebt non stop die muziek in je bed en van het geschreeuw en de dichtklappende autodeu ren kan je geen oog dicht doen Ik slik verdorie steeds meer pillen Ja en de pok tie komt wel kijken maar rijden dan weer gauw door omdat ze bang zijn bekeuren durven ze met als er een auto op de stoep staat of aan de verkeerde kant van de weg zegt Willem Gronefeld Bij het door hem opgerichte actiecomité De Smgelbewoners hebben zich meteen alle boze bewoners van de buurt aangesloten Schiedam Onaanvaard baar vindt het Schiedamse college van burgemeester en wethouders de voorstel len van het Rotterdamse college om de frequentie van bus 54 te verminderen en bus 38 tussen het Em maplem en het station met meer te laten rijden. Dat di aagt geenszins bij tot een (verdeigezondma ken van het openbaai vei voei laten burgemeestet en wethouders van Schie dam aan hun collega s van de Maasstad weten Een bnei is verstuurd waarin staat dat een fie quentievermindenng van bush nen als gevolg van een laag passagiersaanbod alleen maar ertoe kan lei den dat het openbaar vei voei vei dei aan aantrekke hjkheid inboet Dan loopt het aantal passagiers nog meer terug Een wissel werking dus die funest zal zijn vooi het functioneren van het openbaar vervoer Bus 54 mag van het Schie damse college alleen maai meei ujden en zekei niet mindei dan nu het geval is Uw opmerking dat wij overwegen het tiajectge deel te Emmaplem station van buslijn 38 cp te heffen moet op een mi»vei stand beiusten schnjft het col lege aan Rotterdam Vuj veitaald Daai piekeitn wij niet ovei 'Van de oi de is alleen een me uw t act van de buslijnen d e ovei de Singel lijden Die he tiacérmg staat in veroand met de plannen om deze straat te zijnet tijd na it constructie af te sluiten vooi busveikeer tei veibc tering van woon en leelmi lieu De bnef aan burgemeester en wethouders van Rotter dam passeert juist de brief die de Smgelbewoneis van daag verstuien aan de offi ciei van justitie om ondei meei het busvtrkeei teiug te dringen iitiiiiiiiiiiiintiiiiiuiinfiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiitiiiimiiiiumiiiiiiiiiiiiiiiimiiitiEiiiiiiiiiiiiHiiuimiiii Schiedam Wethouder Rei nier Scheeres sloeg gisterraid dag de eerste paal voor de nieuwe huisvesting van de ge meentehjke technische bednj ven de grond ra Echt de eerste paal was het met die om half vier op net ten ein aan de "Van Heekstraat in de grond verdween Ei was waarschijnlijk tegen de ver wachting in zo hard gewerkt dat een kleine veertig betonnen palen al onder de grond zaten De nieuwe huisvesting zal naar men verwacht aan het einde van het volgende jaar of het begin van 1980 in gebruik woi den genomen Vol verwachting kijkt het voltallige personeel van de GTB uit naar het mo ment van de verhuizing Het oude pand aan de Dwarsstraat is zo verouderd dat Scheeres het m zijn toespraak had over middeleeuwse toestanden en over emmertjes die door het hele pand heen staan om de lekkage na een flinke regenbui np te v angen Vlaardmgen— Wethouder n g~% i i Bas Goudriaan ontkent ten ff a s oudnaau op wnkbneenkomst: stelligste dat de gemeente de 1 nieuwbouw in de Vettenoord sepolder op het Lamoenter rein door een te langzame af handeling van de plannen zou vertragen Over dit onderwerp ontstond een interessante dis cussie tijdens het driemaande Iijks wijkoverleg, dat gister avond m de VOP werd gehou den Wij kunnen er ook mets aan doen we hebben die tijd nou eenmaal nodig Ik heb ook nooit gezegd dat de plannen binnen een maand nadat ze in ons bezit zouden zijn naar Den Haag zouden kunnen aldus de wethouder van Stadsont wikkeling Joost Kuhne langzamerhand de meest bekende actievoerder uit de VOP als het om renova tie of nieuwbouw gaat wilde daar best nog even tegenin gaan We hebben de plannen niet naar Den Haag gestuurd omdat we vilden bewijzen dat wij het allemaal veel beter en sneller kunnen Het gmg er ge woon maar om dat ze op tijd zouden 2ijn om te voorkomen dat de huren met de volgende huurronde weer omhoog zou den moeten Volgens Goud riaan zijn er echter wel andere manieren om daar vooi te zoi gen We zullen zekei proberen te bewerkstelligen dat die huurronde op dit pioject niet van toepassing is De plannen worden op dit moment m Den Haag niet m behandeling geno men omdat de gemeentelijke bijdrage m haai geheel ont breekt Dat het allemaal toch vrij lang duurt voor de officiële weg bewandeld is is volgens de wethouder te wijten aan het feit dat er nou eenmaal uitge breid bekeken moet worden of de bouwplannen aan de tisen voldoen Ook moeten alle beno digde ontheffingen op een rij tje worden gezet Het is jam mer maar daar hebben we nou eenmaal tijd voor nodig aldus Goudriaan Hij kon overigens wel mededelen dat het totale plan over anderhalve week be sproken zal worden binnen het college Komen we er daar in één keer uit dan kunnen de plannen met twee hooguit drie dagen naar Den Haag zo wil de hij wel toezeggen. Niet tevieden Over de toekomstige woning bouw m de Fuikstraat is mo menteel overleg gaande in de projectgioep Het stedebouvv kundig bureau Kuypei Com pagnons heeft de opdiacht ge kregen de eerste schetsen tt maken Joost Kuhne wilde wc! dolgraag weten waai om archi tect And nessen daai ook met aan het werk mocht net als op het Lamoenterrem Goudriaan Ik ben eenvoudig met tevre den over wat Andricssen doet Het duurt allemaal veel te lang en het is weinig bijzonder wat er uiteindelijk uitkomt Geluk kig hebben de bewoners hem nog gestimuleerd om verbete ringen aan te brengen andeis was het nog slechter gev eest Terwijl het toch echt wel kan om leuke huizen te ontwerpen Kijk naar wat Hammei heeft gemaakt voor de hoek van de Waalstraat dat ziet er toch een heel stuk leuker uit w oners goede woningen moed willig heeft laten verkrotten waarom er in hun wijk nooit iets is gedaan aan straatver fraanng terwijl dat in andere gedeelten van de oostwijk wel gebeurde en wat de aanleg van de Deltawijk en het heien op de kaalslag voor gevolgen zul len hebben voor hun wonm gen De buuitveigadeung tiok gs te avond een stampvolle zaal En hoewel sloop op koite te mijn niet cheigt vas iedeieen het er ovei eens dat zo snel mogelijk zekerheid men ovei het gebied dat be grensd woidt door de Spooi dijk de Binnensingel Oostei straat en Oosthavenkade Men was doodsbenauwd dat het ui temdehjk toch op sloop uit zal draaien Redenen vooi die angst het te t dat de gemeenfc n dt Maasstraat goede panden heelt laten dichtspijketen cn vei kioten Zo ontstaan lotte he zen in een gezond gebit cn die ottt plekken tasten dc vijh vc dc aan was men van me rung "Van de gemeente eist nen nu opheldering ive deze zaak Sommige bewoners meld den dat de gemeente ook \eei m diezelfde Maasstr«t it pogingen heelt ondernomen woningen aan te kopen Schiedam De gemeente Schiedam heeft een schenking van een esdoorn geweigerd omdat de boom te oud is en omdat er teveel problemen bij het verhuizen op zouden tre den Het lijkt een nieuwe rage van de Schiedamse bevolking te worden om de gemeente bo men te geven waarschijnlijk met du gedachte dit er nooit genoeg gioen m een stad aan wezig kan zijn Onlangs ont ving dc gemeente een kastanje van een velwillende bui gei die dc boom bij hei profiieung van de straat bedieigd zag Dc kastanje zag dt gemeente wel zitten cn men aanvaaiade de yft Dize tweede boom bm ntn korte tijd is echter gewei geid Niet omdat men ei geen plaais vooi zou weten te vin den maai omdat de boom te oud is Door die hoge ouder dom is de boom zo groot en zwaai dat hij niet met de hand kan worden verwijderd Hie voo! moet een speciale gtaafmachlne in actie komen Op zichzelf is dat geen pro bleem dc gemeente beschikt over zon machine De plaats van de boom maakt zon actie echter bijzonder moeilijk de machine kan het tuintje waai in de boom staat met bet eiken Mede omdat de boom best ges noeid kan worden heeft de ge meenje de gift dan ook gewei gerd Een andere oorzaak van de angst is dc vraag waarom de gemeente in het ondeihavige gebied nooit ets gedaan heeft aan g oenvoor/iemng cn aan leg van vcikcersdiempeis Is de gemeente dan toch van plan het gebied met ertyd te slopen en doet het daarom niets meei aan leegstand en verft aanng Hoe zit het met eventuele scha de als straks oo het kaalslagge bied bij dg Spoordijk geheid gaat w oi den Op deze vragen willen de be w oners op zeei korte tei mijn een duidelijk antwooid heb -ben- "Kelen van hen vrezen-ern stig gedupeerd te worden dobr de grote onzekerheid Bijna ze ventig piocent van de bewo neis namelijk heeft de woning in eigen bezit Gotidi wan ethoude Bas Goudriaan op deze veigadermg overigens met aanwezig is van mening dat dt onzekeiheid bijzonder ve velend is "Vlaai wij hebben geen sloopplannen op koite tei mijn Het is zelfs zo dat wij het huidige woonbestand m dat gebied willen bevotderen Een act ef aankoopbeleid vocien wc met Binnen deze raadspe i lode zal er beslist niet gesloopt woiden dat kan ik de bewo nets verzekeren Het eommentaai van Goud liaan is dt bewoners eenter onvoldoende Gezien Goud riaans ïdeeei ovei ienovatie wat hij in de "Vettenoordsepol dei heett uitgehaald cn al die leegstand hier lond de Maas stiaat zijn wij er met gerust op vetwooidde een van de be oners het algemene wan trouwen Drt nieuwsblad waann u al het n euws uit eigen om- gev ng kunt v nden wordt zonder extra koeten be zorgd n comb natie met het Rotterdamsch N euws blad Stuur mij d t nieuwsblad 14 dagen grat s op prooi to® in comb nat emat Rotterdamsch N euwsblad Naam Adres Oeze bon n open envelop zonder postzegel stu en naa Antwoordnummer 834 Rotterdam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1