Veel meer kleine woningen n odig Geld gezocht voor urinoir mm i aar Iïïl :i mM -- J-r Inspecteur: 'Holytax moet twee wagens erbij" 'Het was waardeloos' Reactie KJS op ambtelijk stuk: Laatste badhuis gaat dicht Kloots Gemeente- bestuur werd verslagen Insprekers bestemmingsplan willen duidelijkheid si Bouwcentrum: niet meer dan 3900 huizen erbij KRITIEK Eremedaille voor D. Mast Alcohol controle TennisspuUen ontvreemd 11 Gevallen bij uitstappen Grote Kerk in 't zonnetje Maandag li september 1978 SCHIEDAMSCHE COURANT ONAFHANKELIJK DAGBLAD - 103de jaargang no. 26170 - Brwrsvest 3 - telefoon administratie 268091 redactie 262566 - klachtondienst 144144 SCHIEDAM EN KETHEL Schiedam Veel meer woningen zijn nodig voor alleenstaanden en tweepersoonshuishou dens dan gemeenteamb tenaren hebben gesteld in een vertrouwelijk rapport, dat kritiek be vat op een onderzoek van het Bouwcentrum. Die conclusie trekt het Komité Jongerenhuis vesting Schiedam (KJS). Volgens berekeningen van het comité moeten alleen voor Schiedam al 1500 driekamerwonin gen, 100 vier- en vijfka merwoningen en 900 Van Dam-eenheden wor den gebouwd ter bestrij ding van de woningnood onder alleenstaanden en mensen, die met hun tweeën een woning wil len. Ia de nota „Naar een woning bouwprogramma1' kwamen ambtenaren niet verder dan 75 a 100 woningen voor alleen staanden (Van Dam-eenheden), terwijl verdere nieuwbouw niet specifiek op de twee genoemde categorieën was gericht „Dat is natuurlijk belachelijk weinig", zegt Henk de Veld, lid van het KJS. „De gemeente gelooft veel te veel in het effect van doorstroming, waardoor een- en tweepersoonshuishou dens-een kansje gaan maken. Maar dat betekent wel, dat die twee groepen moeten wachten tot er genoeg Schiedammers naar Woudhock-Noord rijn ver huisd, voordat zij zelf eens aan de bak komen. Die nota ademt gewoon de sfeer uit van pleiten voor de Woudhoekplannen en tevens van een haast vertede rend en wanhopig vastklampen aan het doorstromingseffect," Volgens een onderzoek van het Bouwcentrum in Rotterdam rijn in Schiedam maximaal 3900 nieuwbouwwoningen no dig, 1100 minder dus dan twee jaar geleden door een krappe meerderheid in de gemeente raad nodig werd geacht In een notitie bij dat onderzoek ko men ambtenaren op het Sohie- damse stadskantoor echter met nogal wat kritiek: de steek proef van het Bouwcentrum zou te klein zijn geweest en er werd geen rekening gehouden met mensen, die zich in Schie dam willen vestigen. „Vreemd dat de ambtenaren pas achteraf met kritiek zijn gekomen", vindt De Veld. „Dat pleit niet voor de stuur groep voor huisvesting van al leenstaanden en tweepersoons huishoudens, die het Bouwcen trum vanaf de start van het onderzoek immers 20U begelei den en waarin ambtenaren zoals Griffioen zitten. Als zij eerder kanttekeningen had ge plaatst, had het kostbare on derzoek een hoger rendement kunnen hebben Een aantal maatregelen, die in de ambtelijke nota worden voorgesteld om de nood onder een- en tweepersoonshuishou dens te lenigen, neemt het KJS over, maar omdat dit resultaat „magertjes" wordt bevonden, komt er een hele reeks toevoe gingen. Het comité is met de ambtena ren eens, dat de invloed van de gemeente op uitgifte van parti culiere huurwoningen groter moet worden. Ook moet bij koopwoningen tien 5 vijftien procent gereserveerd worden voor degenen, die nog geen zelfstandige woning hebben. De criteria voor toewijzing van een woning aan vooral jonge woningzoekenden zouden meer op de behoefte kunnen worden afgestemd. Per renovatiepro ject moet worden nagegaan, wat de mogelijkheden zijn om kleine woningen le realiseren. De voorstellen van het KJS gaan verder. Vooruitlopend op de anti-Ieegstandwet kan een effectief vorderingsbeleid van langdurig leegstaande wonin gen worden gevoerd, waarna in de algemene politieverorde ning (APV) een artikel moet worden opgenomen dat in Schiedam leegstand langer dan zes maanden verbiedt. Ook moet de gemeente strijden tegen speculatie met grond, woningen en woonruimte. Re novatie moet worden bevor derd, er moet een actiever nieuwbouwbeleid worden ge voerd, en sloop alleen om puur economische redenen moet worden voorkomen: „Sloop al leen, als dat strikt bouwkundig gezien noodzakelijk is"! Voorts zouden objectsubsidies kunnen worden bevorderd. Om de kans te verkleinen dat bestemmingsplannen kwets baar worden gemaakt voor be zwaarschriften procedures, zouden die plannen kleinscha liger van opzet moeten zijn, draagt het KJS aan. Schiedam Het laatste bad huis van Schiedam wordt ge sloten. Over een week trekt de gemeenteraad zijn besluit van 29 juni 1971 in om het Sport- fondsenbad jaarlijks een subsi die te geven voor de exploita tie van het badhuis. De bezoe kers ervan krijgen een gratis jaarabonnement voor het zwembad aan de Burgemeester Knappertlaan. Het badhuis werd destijds naast het zwembad opgezet, met als belangrijkste motief, dat de andere badhuizen wer den opgeheven. Schiedam had er nog twee na de oorlog: in de Eendraehtstraat en aan de Lange Haven. In het laatste pand is tegenwoordig de boks school van Wim de Haan geves tigd. het gebouw aan de Een- drachtstraat gaat binnenkort samen met de andere bebou wing langs de Maasdijk tegen de vlakte. Vooral op aandrang van de toenmalige wethouder voor ge meentewerken, woningdienst en volksgezondheid, Eef Coilé, kwam er een nieuw volksbad huis in het westen van de stad. Het rendement is echter in de loop van de afgelopen jaren niet gebleken. Daarom hebben burgemeester en wethouders geen geld meer over voor handhaving van do douche-in richting. Bezwaren van de kant van de NV Sportfondsenbad zouden er niet zijn. Over slui ting van bet badhuis beslist de raad volgende .week in het stadskantoor. Eindelijk was het zo ver. Na diverse 'laatste' optre dens heeft Ton Kloots de finitief afscheid genomen van Vlaardingens politie ke wereld. Vrijdagmiddag hield bij zijn officiële af scheidsreceptie, beneden in de kantine van het stadhuis. Een prettige middag voor de bureau ambtenaren, want zij had den een borreltje en een praatje in het verschiet; minder prettig voor het bedienend personeel, dat bet zelden zo druk zal hebben gehad. De receptie kon gemakkelijk wedijve ren met zekere winkelbe drijven op koopavond. Vandaar misschien ook de nummertjes; wie Ton Kloots nog even de hand wilde drukken, moest daarvoor eerst een num mer trekken. En dan maar geduldig afwachten. Het bleek eens te meer; aan populariteit heeft het hem nooit ontbroken. Overigens gonsde de re ceptie van het gerucht da t de 65-jarige op de no minatie staat voor het voorzitterschap van de Rijnmondraad, Vlaardingen Vrijdagmiddag werd Dick Mast bij koninklijk besluit een eremedaille in zilver opgespeld verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau. Dit ter gelegenheid van zijn 40-jarig dienstjubileum bij de gemeentelijke energie- en waterleidingbe drijven te Vlaardingen. De heer Mast werd geboren in 1924 en heeft ondermeer zijn sporen verdiend in de plaatselijke dam we reld. Verder is hij nog steeds redactielid van het personeelsblad van de GEWB. De versierselen werden hem opgespeld door burgemeester Wim Kieboom. Schiedam Het Rozenburgerplein krijgt na lang klagen waar schijnlijk een nieuw urinoir. Burgemeester en wethouders heb ben hiertoe een positief advies ontvangen van de commissie voor volksgezondheid, nadat deze commissie zich uitgebreid over alle kanten van de zaak heeft gebogen. Helemaal probleemloos is het advies niet tot stand gekomen; met de vervanging is namelijk een bedrag gemoeid van 12.000 gulden, een bedrag dat niet in het investerings- en prioritei tenprogramma is opgenomen. Toch zal de benodigde hoeveel heid geld ergens vandaan moe ten komen. In zulke probleem gevallen rijzen bijna altijd wel stemmen het geld te halen bij de post „onvoorzien" een post die gereserveerd is voor uitga- Oit nieuwsblad, waarin u al het nieuws uit eigen om geving kunt vinden, wordt 2onder extra kosten be zorgd in combinalie met het Rotterdamsch Nieuwsblad. Stuur mij dit nieuwsblad t« dagen gratis op prod loe in combinatie mot: Rotterdamsch Nieuwsölad Naam Adres Woonpl Deze bon m open envelop, zonder postzegel, sturen naar Antwoordnummer 834, Rotterdam, ven die men niet van te voren kan aangeven. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 21 maart van dit jaar echter besloten deze post alleen te gebruiken voor zaken, die werkelijk niet kunnen worden voorzien. Bij die uitspraak komt het urinoir niet in aan merking voor financiering uit de pot onvoorzien omdat het urinoir al bijzonder lang be staat, en al jaren aan vervan ging toe is. Omdat de post onvoorzien niet kan worden aangesproken wil de commissie voor volksge zondheid nu een aanpassing van het investerings- en priori teitenprogramma. Als dat niet gebeurt, omdat burgemeester en wethouders anders beslui ten. dan blijft het Rozenburger plein zitten met een urinoir zonder waterspoeling en der halve met een hoop stankover last Vlaardingen Een alcoholcon trole, die in de nacht van vrij dag op zaterdag werd gehou den. heeft relatief weinig over treders van de bekende alco holparagraaf in de verkeerswet opgeleverd. De Vlaardingse po litie had voor vier weggebrui kers een proces verbaal in pet to, terwijl twee automobilisten een rijverbod kregen opgelegd. Vlaardingen Uit een au to, die bij het tenniscom- plex stond geparkeerd, werd vrijdagavond Iaat voor een waarde van 550,- aan tennis-artikel en gestolen. De politie hield nog diezelfde avond een 21- jarige man aan, die de dief stal gepleegd zou hebben. glIIIIIUIIJIIIIIIIIIIIIIimillllllUlilillll. 'p."* Den Haag Dc heer W.F. Verschoor (Holytax) in Vlaar dingen is in beroep gegaan bij het dagelijks bestuur van de provincie, omdat B en W ge weigerd heeft vergunning te geven om met vier, in plaats van met twee taxi's te gaan rijden. B en W, die al eerder door een uitspraak van GS werden ge dwongen tegen hun eigen op vatting in, het totaal van in Vlaardingen rijdende taxi's met drie uit te breiden tot 57, vinden de door Holytax ge vraagde uitbreiding niet in het belang va*n een "redelijke en duurzame voorziening in de vervoer behoefte". Er zijn in Vlaardingen nu al een taxi per 1.386 inwoners, zo hebben B en W uitgerekend en als norm wordt 1 op 1.500 gehanteerd. Komen er nog meer taxi's, dan kunnen er misverstanden groeien als het geven van fooien aan portiers en het on derscheppen van bestelde rit ten. De rijkshoofdinspecteur van het verkeer vindt, dat de situa tie in Vlaardingen van dien aard is, dat de norm van I op 1.500 niet als enige mag gelden. Het feit. dat Holytax per jaar bijna 70.000 km met elke taxi rijdt (na aftrek van de "lege" kilometers), ziet de inspecteur als een bewijs voor een goede bedrijfsvoering en als een aan wijzing van een zeer intensief gebruik van het materiaal. Hij vindt dan ook, dat het beroep van de heer Verschoor gegrond verklaard zou moeten worden. Schiedam Eer, 80-jarige me vrouw uit Rotterdam is zater dagmiddag op het Broersvest beklemd geraakt tussen de deuren van buslijn 52. De chauffeur had niet gezien, dat de dame. die vrij klein van stuk is, bezig was uit te stap pen. Ze kwam te vallen en werd naar het gemeentezieken huis gebracht. Daar bleek, dat er afgezien van wat schaafwon den geen letsel was opgelopen. Per taxi kon ze weer naar huis. Vlaardingen Uit een vi trine van een warenhuis in het centrum van Vlaardin gen is vrijdagavond een aantal horloges verdwenen. De buitgemaakte uurwer ken hebben een totale waarde van 1300,-. Het is het Maassluise ge- meentebestuur niet ge- lukt, a/s overwinnaar §f uit de strijd te komen bij de touwtrekpartij te- gen de winkeliers uit het s jubilerende winkelcen- B trura Koningshoek. De gemeentelijke ploeg, on- B der aanvoering van bur- gemeester Van Dijke, moest het afleggen en s dat ondanks het enthou- S siasme van Theo Koom- en, die het geheel ver- S sloeg. De tonwtrekwed- strijd was s/echts één in- teressant hoogtepunt uit de reeks van activifei- S ten, die het afgelopen weekend te beleven was in deze omgeving. Meer s hierover op pagina 3. 'HfflMflMVf lllfttfl Vlaardingen Tijdens de inspraakprocedure rond het in de maak zijnde bestemmingsplan voor de Vettenoordsepolder is de nodige vertra ging en onduidelijkheid gerezen, omdat niet precies bekend is welke bedrijven in de VOP zullen blijven, en welke door toedoen van de gemeente zullen gaan verdwijnen. Een pro bleem, waar met name de Werkgroep winkels en bedrijven en de wijkvereniging mee tobben. Op dit moment zijn het onder andere deze wijkgroepen, die zich over het ontwerp-bestem- mingsplan (gemaakt door bureau Abel de Jong) buigen. Ais zij hun kanttekeningen hebben ge plaatst, komt het plan terug in de Projectgroep, waarna een algemene inspraakronde 2al starten. De insprekers achten het voor hun werk noodza kelijk om te weten, welke bedrijven ook in de toekomst in de VOP gehuisvest zullen zijn. Volgens Bas Onndnaan. df wothnuHor Ht* zaken behandelt, kan daar echter weinig duide lijkheid over gegeven worden. „Zolang de onderhandelingen over bedrijfsver plaatsingen gaande zijn, kunnen we er niets over bekend maken. We zijn wel verplicht tot geheimhouding om de prijzen in de hand te houden. Vandaar dat zelfs niet bekend wordt, met welke bedrijven onderhandeld wordt. Dat is inderdaad lastig voor de voorbereidingen van het bestemmingsplan, maar helaas onvermijde lijk". Ook de wethouder betreurt het, dat die gesprek ken met bedrijven vaak 20 lang duren. Daar is volgens hem van gemeentewege weinig aan te doen. Wel voorspelt Goudriaan, dat er binnen enkele maanden overeenstemming wordt bereikt over een bedrijfsverplaatsing. „Dat is een zeer be langrijke overeenkomst met een bedrijf, dat behoorlijk wat last veroorzaakt in de wijk", aldus Gnitdriaan. Rotterdam „Verleden jaar toen ïk vrijkwam uit de gevangenis ben ik ontzettend slecht opgevangen. Geen werk en ook geen uitkering van de sociale dienst. Het was gewoon waardeloos. Ik stond op straat zonder centen, het is niet goed te praten, maar ja, zo kwam het eigenlijk, dat ik aan het stelen ging", verklaarde voor de Rotterdam se rechtbank de 2I-jarige Vlaardinger Willem R, Hem werd de diefstal van een partij hout ter waarde van 2500 gulden ten laste gelegd. Op 1 februari van dit jaar knipte hij het hek van de Rotterdamse Houtcentrale aan de Bovenstraat door en sleepte het hout naar blóten. Later toen hij werd gepakt, wees hij de politie aan waar hij het spul had gelaten. „Ik heb er eigenlijk voor gezorgd dat alles terugkwam", probeerde Willem de zaak wat minder ernstig voor te stellen. Grif bekende hij ook een inbraak bij Cleco. Daar nam hij wat vloerbedekking weg. Die periode van inbraken zou echter maar van korte duur zijn geweest. „Ik heb nu een baan bij een goeie baas en een vriendin. Dat soort dingen van vroeger haal ik niet meer uit", aldus de verdachte. De officier van justitie wilde aan die verklaring wel geloof en waarde hechten. De drie maanden voorwaardelijke gevangenisstraf die Willem nDg boven het hoofd hingen wilde hij niet van kracht doen worden. Ook eiste hij geen nieuwe gevangenistraf. Wel een boete, groot vijfhonderd gulden. Mocht de rechtbank over twee weken Willem overeenkomstig die eis veroordelen dan zal Willem daar weinig moeite mee hebben, getuige het opgeluchte gezicht waarme hij de rechtzaal ver lie L Vlaardingen Als alles mee zit zal dc toren van dc Grote Kerk 's avonds in het zonnetje worden gezet. Schijnwerpers moeten vanaf dc daken van de omringende panden Vlaardin- gens enige echte historische bezit van formaat dan in het vloedlicht zetten. Hoewel er nog geen exacte prijsopgave bekend is wordt er een bedrag genoemd van 20.000 gulden. Dit bedrag zou in de vorm van een extra krediet ter beschik king moeten komen. Behalve verlichting van de Grote 'Kerk denkt men ook over verlichting van de gehele daaromheen liggende markt. Dit als onderdeel van plannen die nj^rkt eens wat levendiger tr, .v-\Tr,r,„ rvl V schijnlijkheid echter gaat ver-* lichting van de hele markt toch te veel kosten. Het gemeentelijke energie- en waterleidingbedrijf krijgt bin nenkort van de commissie stadsherstel en welstand de op dracht eens te becijferen, hoe duur het allemaal gaat worden. Dat de verlichting van de kerk toren door zal gaan, is overi gens wel te verwachten. Die hoeft niet veel te gaan kosten. En bij gebrek aan geld zouden de schijnwerpers bijvoorbeeld alleen op koopavonden ontsto- Vf»r» 1/nnnAn

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1