Kindercentra nog langer in nood Vastgoed wil niet betalen dalende werkloosheid 1 neem - de proef voorlopige Arbeidsbureau verwacht Geen wethouder ah voorzitter van Trechter" Geen snelheidsbeperking op afrit Maassluissedijk Ik Rapport alleen voor kennisgeving aangenomen: Overspannen man bedreigt politie Dakpannen waaien weg door laksheid rS onafhankelijk dagblad &r7 Zendschip verkeers- Woning nodig voor stomerij: top is bereikt: "SSI Suggesties bewoners afgewezen Ontmoetingscentrum werklozen schiet op Meer woningzoekenden AFSLU1TEM Amsterdamlaan weer open Experiment met wijk bijeenkomsten duurt voort SCHIEDAMSCHE COURANT Dinsdag 12 september 1978. -lüdde jaargang no. 26171-4 PAGINA'S Broersvest 3 telefoon administratie 268091 - ntiadit' 262566 kljehtiTidicmi 144194 SCHIEDAM EN KETHEL uilülllllllllllllWllllllllNllllllllll, SFïö A «tt*-"-5""** a Maassluis De Aegir, het „gestrande" zend- schip van Radio Delmare, zorgde gistermiddag voor een volle Burgemeester De Jongkade in 1 Maassluis. Tallozen waren uitgelopen om het schip rond het middaguur te zien binnenko- I men. Het was zo druk dat de politie het I verkeer moest regelen. Tot laat in de middag i was het druk. mimiminui Schiedam Voor de Schiedamse kindercen tra is er nog lang geen uitkomst. Na vele maan den hebben burgemees ter en wethouders beslo ten niets meer met het rapport „Kindercentra in Schiedam tussen he den en toekomst" te doen dan het voor ken nisgeving aan te nemen. Wel komt het ter sprake in de raadscommissie voor vorming en recreatie. „Van de gemeen telijke democratie hoef je on derhand met meer te verwach ten, dat iets van een leien dakje gaal", zegt Leo Herwig. voorzit ter van de adviescommissie kindercentra Schiedam, berus tend. In maart van dit jaar ver scheen het rapport, dat m op dracht van het college was ge maakt en waaruit bleek dat er m de stad veel te weinig op vangcentra voor kinderen zijn. Bovendien kwam er duidelijk uit naar voren, dat de bestaan de kindercentra kampen met geld- en ruimtegebrek. De wachtlijsten groeien. „Om de bestaande centra te kunnen handhaven is ai anderhalf mil joen gulden nodig", zei m die maand Corne Choy van het Kethelse kind ei dagverblijf Honki Ponk. Met het rapport wilde de ad viescommissie, waarvan Her wig voorzitter is, de gemeente raad uitdagen. „Als de raad het gewoon iaat liggen, zal een aantal centra moeten worden gesloten", aldub Her wig Daar om stelt het hem teleur, dat burgemeester en wethouders pas deze maand bekendmaak ten dat het rapport voor „ken nisgeving" is aangenomen, het geen wil zeggen dat er niets mee woidt gedaan door het college, alvorens de commissie voor vorming en iccrcatte een advies uitbrengt. Volgens be richten. die Leo Herwig kreeg» ^oi dt de problematiek opgeno men m de planning voor so- ciaal-cuitureel werk. Vanavond vergadert de com missie van v»ethouder Herman Posthoorn m het stadskantoor. Om acht uur begint die open bare vergadering. Op de agen da staat evenwel niets over de noodsituatie voor de kinder centra. Schiedam Op de Rotterdam- sedijk is BV Vastgoed Van öorst in de clinch gegaan met de gemeente. Reden is volgens W. N. van Dorst» dat zijn be drijf ten onrechte een rekening gepresenteerd heeft gekregen voor het onttrekken van woon ruimte ten behoeve van een stomerij. Bovendien zou de re kening veel te hoog zijn. Bin nenkort komt de zaak aan de erde in de beroepscommissie. Vastgoed is nog niet zo lang geleden verhuisd van de Goe- reestraat m de Gorzen naar het centrum, waarop de dijk do bedrijfsruimte moest worden vergroot. „Dat gaat wel ten koste van een woning, maar een woning die toch niet als zodanig te verhuren is, omdat een huurder alleen via de win kel erin zou kunnen komen. Het is duidelijk een bedrijfswo ning, en, zoals je op meer plek ken in de stad ziet, zo'n woning wordt ook wel gebruikt voor het bedrijf zelf", aldus Van Dorst. Volgens de eigenaar van de stomerij gaat het om een op pervlakte van zestig vierkante meter, terwijl de gemeente er honderd in rekening heeft ge bracht. „Dus met zo'n compen satieregeling ben ik het alzo niet eens", zegt Van Dorst. „De gemeente wil honderd gulden per vierkante meter vangen, maar dat komt alleenomdat ik een aanvraag heb ingediend om die bedrijfswoning voor het bedrijf te benutten. Overal, waar zoiets zonder aanvraag gebeurt, kan het zomaar en zegt de gemeente er niets van. Dan kan het zonder moeite. Maar als je netjes bent.." VlaardingeniSchiedam De werkloos heid in het Nieuwe Waterweggebied is in augustus niet verder toegenomen. De voorlopige top, die veroorzaakt werd door de grote hoeveelheid schoolverla ters, die zich bij het Arbeidsbureau lie ten inschrijven, is nu bereikt en ver wacht mag worden, dat de komende maanden het aantal werkzoekenden zal dalen. Zoals bekend wezen de cijfers over de maand juli uit, dat de werkloosheid ten opzichte van juni sterk was toegenomen. Nu. een maand later, is er slechts een toename van het aantal inschrijvingen met 14 te constateren. De grootste problemen zitten bij de vol wassen metaalarbeiders. „Een grote moeilijkheid levert het met m elkaar sluiten van de vi aag (420) en het aanbod (339), gedeeltelijk door eerder dienstver band bij onderaannemers c.q. koppelba zen", zo meldt het maandoverzicht van het arbeidsbureau. „Deze gioep staat niet erg welwillend tegenover bemiddelingsac tiviteiten naar normale bedrijven, die de CAO-bepalingen naleven" Ruim éénderde van de werklozen in het Nieuwe Waterweggebied zijn schoolver laters. hetgeen het Arbeidsbureau een „ernstig symptoom" noemt. Het zwakst staan de LHNO-ers, MAVO-ers en diege nen, die de school verlaten zonder diplo ma op zak. Voor hen is het het moeilijkst om aan het werk te komen. Een groep werkwilligen die bijna hele maal niet plaatsbaar is wordt gevormd door jonge Turken en Marokkanen, die hier m het kader van de gezinshereniging na hun 16e jaar komen en geen woord Nederlands spreken. Zij vormen nog al tijd de grootste probleemgroep. Ook de werkloosheid in het onderwijs blijft een moeilijke zaak. Momenteel staan 51 mannen en 84 vrouwen (inclusief kleuterleidsters) als werkzoekend geregi streerd. De vraag is echter zeer gering en meestal incidenteel. Maassluis - in overspannen toestand heeft een 36-jarige Maassluizer gistermiddag de politie bedreigd met een mes. Het gebeuren speelde zich af in op de Nieuw- straat, waar de man met zijn auto geparkeerd stond. De Nieuwstraat is overi gens voor autoverkeer af gesloten. De politie had even daar voor de telefonische mel ding gekregen, dat de man in een winkel m de Niéuw- straat een més had gekocht. Daarbij werd al opgemerkt dat hij in een overspannen toestand verkeerde. Enkele agenten probeerden hem over te halen, de auto waarin hij inmiddels zat te verlaten en vrijwillig mee te gaan naar het bureau. Met enige overredingskracht Jukte dit inderdaad. De man is na verhoor overge dragen aan de GG GD. Ook in het afgelopen week end moest de politie al ter assistentie komen, toen de man m een depressieve toe stand wat moeilijkheden veroorzaakte. Ook hier kwam een mes bij te pas. Gemeente doet niets: Schiedam Laksheid van de gemeente, ondanks veie waaraehu- wingen van buurtbewoners, heeft op de hoek van Lange Singel straat en Archimedestraat tot gevolg gehad dat dakpannen zijn weggewaaid. „Levensgevaarlijk", mopperen bewoners van het Singelkwartier, „temeer omdat er de afgelopen dagen nog niet eens zo'n heel harde storm woedde. Hoe moet dat straks, als bet goed herfst is?" De panden, waar een dakstijl door de wind werd opgetild, en waarna de dakpannen niet meer werden vastgehouden, staan vlak naast de kaalslag op de hoek van beide straten. Toen vorig jaar, na vergeefse acties van de buurt, bleek dat enkele scheef staande wonden gesloopt zouden worden, werd bij gemeente werken aangUu Ongen op een snelle afwerking van de panden raast de kaalslag. „Dat is niet gebeurd, en die weggewaaide pannen zijn natuurlijk het begin van verdere verpaupering, door lekkage en zo", vreest een van de getroffen bewoners. „De brandweer is er zondag meer dan een uur mee bezig geweest om de boel een beetje veilig te houden" De over steekplaats is vanaf de afrit nauwe lijks te zien. Vele weg gebruikers hebben er pas op het laatste mo ment erg in. Schiedam Bij de Trechter blijft men het ermee oneens, dat een wethouder voorzitter moet worden van het werkloosheidsproject op de Broersvcst. Donderdagavond vergadert het bestuur erover, maar gisteren Het voorzit ter ad interim Leo Herwig al weten dat hij vraagtekens zet bij de subsidievoorwaarden. In Vlaardingen: D V hardingen - Het aantal men sen dat ingeschreven staat voor een woning in Vlaardin* E01 is in het tweede kwartaal vanuit jaar weer toegenomen. Ten opzichte van het vorige Jwartaai werden 154 meer in- seschreven en geregistreerd. toename kan voor een Ojot gedeelte op rekening ge schoven worden van echtscbei- 'hOfen, huwelijken en- onge schikte woningen. In de categorie ongeschikte wo ning staan 151 gevallen als „medisch dringend" te boek, 169 als „medisch (zeer) gewen st". Van de echtscheidingsge- vaUen worden er 18 „sociaal urgent" genoemd. De grootste hap van de wo ningzoekende r wordt afgezien van bovengenoemde catego rieën gevormd door jongeren die naar onderdak zoeken en mensen van buiten de gemeen te Vlaardingen Volgens de heer C- W. Melckert van de Verkeersdienst kan de ver keerssituatie bij de afrit van de Maassluissedijk naar de Zo merstraat niet verbeterd wor den, door een snelheids beper king in te stellen. Die sugge stie werd gedaan door een van de bewoners van de Vette- noordsepolder tijdens de wijk bijeenkomst, die vorige week werd gehouden. De verkeerssituatie onderaan die afrit blijkt nog altijd ge vaarlijke situaties op te leve ren. De oversteekplaats, die on deraan de afrit is aangelegd, is niet of nauwelijks te zien, als- men de afrit oprijdt. Er staat weliswaar een bord, dat de au tomobilisten op die oversteek plaats wijst, maar het gebeurt regelmatig, dat men veel te- hard naar beneden komt, en dan op het laatste moment flmk moet afremmen voor overstekende kinde: en „Het zou al een stuk schelen als er op die afrit met harder dan 25 of 30 kilometer gereden zou mogen worden, net als in de 2e Van Ley den Gael straat het geval is." zo meende een' van de aanwezige wijkbewoon- sters. De heer Melckert legde echter uit, dat dit geen oplo>- smg kan bieden. „Een dergelij ke maatregel kan alleen maar een tijdelijk kaïakter hebben, als ergens werkzaamheden worden uitgevoerd. In alle an dere gevallen heeft zo'n snel heidsbeperking geen enkele rechtskracht, zodat geen enkele politieman pioces verbaal te gen eventuele overtreders zal opmaken. En dan kun je zo'n maatt egel net zo goed met ne men- dat heeft toch geen zin Een andere bewoner van de V'OP kwam met een nog radi caler oplossing: sluit de hele afrit maar af voor het verkeer. Er zijn voldoende andere ont sluitingen. Daar voelde echter wethouder Jelle Wijnstok helemaal mets voor „Het is een beetje prema tuur, om die afrit nu al af te sluiten. Dat moet nog helemaal bekeken worden bij de behan deling van de parkeerproble men m de binnenstad en het verkeerscirculatieplan, en dat komt over enige tijd uitgebreid aan de orde." Wel zegde Wijnstok toe, de si tuatie rond het gevaarlijke ze brapad nog eens te laten bekij ken De Trechter heeft er pos een brief over ontvangen van de gemeente. „Daar in staat, dat het een gebruik is dat de ge meente een vertegenwoordiger heeft in instellingen, die een subsidie ontvangen", aldus Herwig. „Nou, prima. Maar dat IS nog geen argument om een wethouder op do voorzitters- stoel te zetten, want de ge meente heeft al invloed op het bestuur. Juffrouw Baars verte genwoordigt het gemeentebe stuur en Van Broekhoven, de jeugdconsulent, treedt op als waarnemer en adviseur De ge meente zegt verder wel, dat een wethouder als voorzitter de verzelfstandiging van ons pro ject niet in de weg zal staan, maar ook daarover heb ik toch mijn twijfels. Volgens mij zijn er achterliggende redenen. Wij gaan dat nog wel aan de orde stellen". Een andere opmerking in de brief van de gemeente houdt in, dat niet zomaar geld kan worden uitgegeven voor de ver bouwing van de voormalige jongeren sociëteit De Tempel aan de Overschiesestraat tot ontmoetingscentrum voor werklozen, maar dat eerst de goedkeuring van gedeputeerde staten in Zuid-Holland moet worden afgewacht. „Daar hangt het eigenlijk om", zegt Herwig „Er moet alleen nog oen in veste rink je worden ge daan voor meubilair en lam pen, maar vanuit de Trechter kunnen wij met nog meer voor schieten dan al gedaan was. Jammer, want de verbouwing is m verregaande staat. Ik ge loof, dat het centrum bijna kan woi den geopend, al bemoei ik mijzelf er zo weinig mogelijk mee, maar ik merk dat de me dewerkers m het centrum er heel enthousiast over zijn. Wel- licht kan voorlopig worden vol staan met gekregen meubilair, zodat de opening toch gauw kan plaatshebben". Vlaardingen De- Amsterdam- laan is weer open voor verkeer. Sedert januari van dit jaar was de laan afgesloten in verband met de aanleg van een onge- lijkvloerse kruising ter hoogte van de Vlaardingse kinder boerderij. Die kruising is in middels gereed: langzaam ver keer kan nu zonder risico's van de Ho even buurt naar de kin derboerderij. Vlaardingen Jeile Wijnstok, de wethouder die onder andere de inspraak in zijn portefeuille heeft, zal het experiment met de .onpartijdige' voorzitters tijdens de wijkbijeenkomsten voorlopig nog even voortzet ten. Zoals bekend heeft de toenma lige wethouder Rien Bovenberg enige lijd geleden besloten de wijkbijeenkomsten met meer zelf te leiden, omdat htj dan als belanghebbende én als ge spreksleider een dubbele pet op zou hebben Sindsdien wer den dc wijkbijeenkomsten, die het college iedere drie maan den in de diverse wijkcentra van Vlaardingen houdt, geleid door mensen uit de zogenaam de Notulistcnpool: een groep studenten van de Technische Hogeschool m Delft die als no tulist en gespreksleider be schikbaar is voor dit soort bij eenkomsten. Wijnstok wil zich eerst goed inwerken en zich dan pas bera den, of er iets aan de wijkbij eenkomsten veranderd dient te worden. Voorlopig zal de o roef neming met onpartijdige voorzitters dus voortduren. Oil nieuwsblad, waarin u al het meuws uit eigen om geving kunt vinden, wordt zonder extra kosten be zorgd m com tx natie met het Rotterdamsch Nieuwsblad. Sluur m«j dit nieuwsblad 14 degen gratis op proef to* tn combinatie mat: Rotterdamsch Nieuwsblad Naam Adios Oere Con ,n often envelop zender postzegel stwen na*r Antwoordnummer 83*. otterdam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1