SCHIEDAMSCHE COURANT Opbouwt erker naar ui cl Nog meer .bouwen Stadskantoor staat sch WMmm. Westlanders redden jonge vrouw Anti-Bestek-Comité start teleurstellend PPR: hoe nu in de komende vier jaar? J I werken rapport kinder- centra Wijken verdelen de armoede Binnen een uur twee auto's te water Nota van Rijnmond: Afbranden loopt uit de hand Zijdeveld merkt er niets van: Opbouw werk in bouwkeet CAI- caravan naar Nachtegaal- laan Hans Lingen redt de eer Donderdag 14 september 1978- ONAFHANKELIJK DAGBLAD 103 de jaargang no. 26173 -g PAGINA'S Broers vest 3 telefoon ad mi msl rat ie 268091 - redactie 262566 klachtend lenst 144144 SCHIEDAM EN KETHEL I Schiedam Zuid krijgt de enige be- overleggroepen in gebouw de Kreek schikbare opbouwwerker waarover de de hele avond in de praktijk brachten; wijkoverleggroepen van de vier oude geen ruzie, maar wel een duidelijk wijken gisteren tot één uur in de nacht pogen de opbouwwerker voor de eigen hebben vergaderd. Kibbelen was het ui jk te reserveren, meer, wat de afgevaardigden van de Schiedam Burgemeester en wethouder willen het rapport over de Schiedamse kindercen tra wel degelijk bij de planvor ming betrekken. ZelFs is er sprake van, dat enkele sugge sties van de adviescommissie onder voorzitterschap van Leo Herwig worden overgenomen. In hoeverre dat gebeurt, wordt hekeken door de raadscommis sie voor vorming en recreatie. In onze krant van dinsdag stond, dat het rapport, waarin wordt gerept van een alarme rende situatie bij dc kindercen tra in Schiedam, door het colle ge alleen voor kennisgeving was aangenomen. Dat bleek uit de zogenaamde b-agenda van burgemeester en wethouders, die wekelijks van de persen komt. Tamelijk onvolledig was de informatie op die b-agenda echter, want uitleg van wethou der Herman Posthoorn leert dat het college van het rapport kennis heeft genomen om er bij «ie verdere plannen mee aan het werk te gaan, cn niet, zoals de praktijk leert bij stukken die voor kennisgeving worden aan genomen, opdat het rapport er- ïens in een grote stapel verge en zal raken. Na een uitwijk manoeuvre raakte de tweede auto binnen het uur te water. Maasland Kordaat optre den van de gebroeders De Lijster uit Wateringen, de heer Koppenol uit Rijswijk en boer Verboon en zijn zoon heeft het leven gered van de twintigjarige Delft- se M.J.S. De jonge vrouw was met haar auto onderste boven in de Vliet langs de Gaagweg op de grens van Schipluiden en Maasland terecht gekomen. Het vijftal haalde dc bewustelo ze Delftse binnen twee minuien boven water. Met een zware hersenschudding is zij naar het Hippolylusziekenhuis te Delft gebracht. Haar toestand wordt bevredigend genoemd. Politie mannen gingen te water omdat men vreesde dat er nog meer mensen in de auto zaten. Dat bleek niet hot geval. De auto van de Delftse was geheel onder water verdwenen, nadat deze eerst 15 meter door de rechterberm en vervolgens - zo wezen de sporen uit - 35 meter door de linkerberm had gereden. Vermoedelijk had de DeJftse de macht over het stuur verloren. Politie, brandweer en GGD wa ren nog maar net op hun posten teruggekeerd toen er weer een melding kwam dat er een auto te water was gegaan. Op twee honderd meter van het eerste ongeval reed de automobilist O. uit Maassluis nabij de Kwakel- brug de Vliet in. De man moest uitwijken voor een achtjarig jongetje dat met zijn fietsje plotseling de weg overstak. Ook O. verloor de macht over het stuur. Hij kon op eigen kracht de wallekant bereiken. Aan het begin van de bijeen komst was al vastgesteld dat met de heuze voor een be paalde wijk het belang van alle wijken vertegenwoor digd zou moeten zijn. De opbouwwerker zou in die wijk aan de slag moeten gaan, waar hij het meeste kans op resultaten had. Hel publiek zowel als de over heid, zo stelde men unaniem aan het begin van het conclaaf (zoals het gekscherend door een van de deelnemers werd genoemd), zou door dal snelle succes over tuigd worden van het belang van een opbouwwerker. Hier door zou ook voor de andere wijken meer kans op een opbou wer kunnen ontstaan. Dit loffe lijke streven om aan de belan gen van alle wijken te denken kwam gisteren echter wat min der uit de verf, Vandaai* ook, dat het zo lang duurde voordal er een beslis sing werd bereikt, een beslissing die uiteindelijk tot stand kwam door het geven van punten, punten die op ongeveer dezelfde manier werden gegeven als dat op een songfestival gebeurt. En hoewel iedereen (al voor de uitslag bekend was) had opge merkt dat de manier waarop de beslissing werd genomen eigen lijk niet de juiste was, bleek er na afloop toch geen bezwaar Schiedam, VJaardingen en Maassluis moeten meer wo ningen bouwen dan in het streekplan Rijnmond werd verwacht. Deze door de ge meenten al voorziene con clusie werd getrokken in een gisteren verschenen no- Vlaardingcn De zogenaam de ABC-groep, die ook in Ylaar- dingen haar stem wil laltcn horen tegen de plannen van dc regering Van Agt, zoals die zijn neergelegd in Bestek '81, is niet zo best begonnen. De oprich tingsvergadering, die gister avond in het Volksgebomv werd gehouden, werd bezocht door slechts drie groeperingen die waren uitgenodigd: de plaatste]ijke afdeling van de PSP (die het initiatief tot de oprichting had genomen), het Jongeren Advies Centrum en dc Werkgroep Gezondheids zorg. Geen van de andere poli tieke partijen, vakbonden of andere organisaties hebben voor de vergadering belanstel- ling getoond. Alleen van de kiiiMitiiiiimimimmimiiiiJiiiiiiummt VI aar din gen - De Politieke Partij Radikalen heeft zieh in haar ledenvergadering van gisteravond uitgebreid gebogen over de vraag, hoe het na de teleurstellende verkiezingsuitslag nu verder nioet in de komende vier jaar. Die vraag kon nog niet helemaal duidelijk worden beantwoord, hoewel de meerderheid er toch wel voor voelde om door te gaan. PPR was bericht van verhinde ring ontvangen die had gister avond leden vergadering. Eigenlijk is de opkomst nog teleurstellender als bedacht wordt dat onder de vertegen woordigers van het JAC en de Werkgroep Gezondheidszorg ook nog PSP-leden aanwezig waren. Een teleurgestelde Jos Noord huizen: „Het viel niet mee, maar het was wel een beetje te ver wachten. Hel is gewoon de te rugslag van de landelijke trend, waar ook nauwelijks samenge werkt wordt op dit gebied". Desondanks gaat men toch door met de ABC-groep. Op 22 sep tember is er weer een bijeen komst, waarvan men hoopt dat cr meer organisaties aanwezig zullen zijn. Riet Eggcrmont, de vroegere fractievoorzitster van de partij, vond het allemaal niet zo heel erg vreselijk. „Het is jammer dat we niet meer in de raad zitten, maar we hebben nog méér poten om op te staan. Nu kunnen we eindelijk al die za- ken aanpakken, waar we de afgelopen jaren geen tijd voor hadden". Diane van Dijk zag dat allemaal nog niet zo zitten. „Wc hebben al zo weinig mensen kunnen inzetten in ïiei verleden. Vol gens mij lukt het nooit om mensen goed te motiveren, als we niet in de raad zitten". Diane had in juni al in het PPR-blad aangegeven, dat het wat haar betreft „niet onlogisch" zou zijn „te overwegen de partij op te heffen". Rien Bovenberg voelde er wel degelijk voor, door te gaan in de komende vier jaar. Volgens hem is het noodzakelijk dat de partij zich gaat storten op een beperkt aantal actuele zaken, die volledig uitgediept moeten worden. Daarmee kan men dan als partij naar buiten treden. „Ei* moeten echter we! prioritei ten gesteld worden", zo meende hij. Het PPR-bes tuur is naar huis gestuurd met de opdracht, dut laatste in een goed vat te gieten. De materie zal op de eerstvol gende ledenvergadering weer aan de orde komen. Maasland De boer die woens dagmiddag een stoppelland wilde afbranden, bleek zich op de wind te hebben verkeken. Inplaats van dat de rook rich ting Dijkpoldcr zou trekken, werd nagenoeg de gehele be bouwde kom van Maasland in een rookgordijn gelegd. Met als gevolg talloze telefoontjes van zowel veronruste mensen als van hen die van overlast spra ken. Met beide wagens trok de Maas- landse brandweer op het achter de Balije liggende weiland af. Aanvankelijk werd zelfs ge dacht, dat daar één der bunga- lows in brand stond. Dat bleek niet het geval, en omdat het weiland nog bleef branden en de rookontwikkeling voort duurde, maakte de brandweer er mei enkele hogedrukstralen een eind aan. Oit nieuwsblad, waarin u al het nieuws uit eigen om geving kunt vinden, wordt zonder extra kosten be zorgd in combinatie met bet Rotterdamsch Nieuwsblad Stuur mij dit nieuwsblad 14 dagen gratis op proet toe in combinatie mei Rotterdamsch Nieuwsblad Aflre-, Woor>o' Deze oon in open envelop zonae' postzegel sturen naar Antwoordnummer Ó34, Roncraam Verzak! hei Schiedamse stadskantoor of niet? ta van het openbaar li chaam Rijnmond. In deze nota worden tevens de ge tallen genoemd voor de ver schillende gemeenten en 1 dat is iets wat wel nieuw In 1986 zal het aantal woningen in Schiedam 1500 hoger moeten zijn dan in het streekplan werd verwacht, in VJaardingen 2400 en in Maassluis maar liefst 3000. De veranderde inzichten heb ben volgens de Rijnraondnota twee oorzaken: de inzichten in de woningbehoefte op middel lange termijn zijn veranderd en de bouwmogelijkheden van de verschillende gemeente blijken anders te liggen dan destijds kon worden voorzien. De aanpassing aan de huidige inzichten impliceert een wo ningbestand in 1986 van 32.500 in Schiedam, 31.900 in Vlaardin- gen en 13.000 in Maassluis. On danks de extra belasting, die hierdoor op de gemeenten komt te rusten, kunnen deze gemeen ten zich volgens de nota over het algemeen best met de ver enigen veranderde ontwikkelin gen. Met name in Schiedam zal veel nieuwbouw moeten plaatsvin den omdat, in verhouding tot de twee andere gemeenten, veel moer huizen van vóór 1906 deel uitmaken van de woningvoor raad. Hierdoor zullen er tot 1986 ook meer huizen aan die wo ningvoorraad worden onttrok ken, wat weer door nieuwbouw zul moeten worden gecompen- seerd. Uit de nota blijkt tevens dal, hoewel de Schiedamse bevol king tussen 1976 en 1986 met één procent toe zal nemen, het aantal huizen wordt vermeer derd mol 15 procent De Vlaar- dingse bevolking blijft gelijk, terwijl het huizenbestand met 16 procent toeneemt. De bevol king van Maassluis wordt 24 procent groter en het aantal huizen 33 procent. zeer sterk hebben meegespeeld, j Hoe de uitslag ook is geweest, het dool van de avond (de verde ling van de armoede) is bereikt: 1 de opbouwwerker gaat naar Zuid. Of dio keuze de juiste is geweest? De tijd zal het leren. I tegen die uitslag te bestaan, led er een was het erover eens dat de verdeling van één op bouwwerker over vier wijken eigenlijk een onmogelijke zaak was. maar dat de knoop moest worden doorgehakt. Het is dan uiteindelijk Zuid geworden, een voor velen nogal verrassende uitslag. Toch zal er voor de binnenkort te benoe men opbouwwerker (de bedoe ling is dat hij of zij zo snel mogelijk begint) genoeg in de zuidelijke wijk tc doen zijn. Vooral de voorzieningen zijn er erg slecht; huisartsen bijvoor beeld zijn er niet aanwezig en een wijkcentrum is er ook. al niet, twee zaken die bij de beslis sing van gisteren waarschijnlijk Schiedam - Of de stichting samenlevingsopbouw Schiedam-Noord (SSSN) lang dakloos blijft, hangt af van dc aannemer die het wijkon tmoetingscen trum naast het Kmisgebouw gaat bouwen. Gisteravond heeft het dagelijks bestuur van de stichting besloten, dat in principe eerst wordt gezocht naar alternatieve ruimtenu de Kruisvereni ging Schiedam heeft laten weten dat in ,Jhet gebouw met het kroepoekdak" er geen plaats meer is, maar dat in elk geval geprobeerd zal worden dat door de bewuste aannemer tijdens de bouw van het nieuwe wijkcentrum een iets grote re keet zal worden neerge^ zet, van waaruit opbouw werker Jos van der Lugt kan gaan functioneren. De bedoeling is uiteraard, dat het opbouwwerk voor Schiedam-Noord te zijner tijd vanuit het nieuwe wijk centrum wordt geregeld, fn afwachting daarvan zou Jos van der Lugt vanuit die bouwkeet zijn werk kun nen doen, aldus het be stuur van de SSSN. VJaardingen De CAI-in- formatiecaravan zal met in- j gang van maandag een plaatsje krijgen op de hoek van de Nachtegaallaan en de Sporttaari in Vlaardin- gen. Daar kan men dage lijks tussen 10 en 12 en tussen 14 en 16 uur terecht om alle iniichtingenoverde I CAI te krijgen. Men is ook op dinsdagavond tussen 19 en 21 uur welkom. De werkzaamheden in het ge bied tussen de Ketheiweg.van Hogendorplaan, Goudsesinge! en Athonie Knottenbeltsingel zijn nagenoeg afgerond. Zoals bekend dienen bewoners die zich voor de CAI aanmelden, als de inregel periode voorbij is, een inschrijfgeld van j 100,- te betalen, omdat men dan nog eens extra aan hot werk moet in een bepaalde straat, die ei-' genjijk al kaal is. In genoemd gebied kan men zich nog tot uiterlijk 15 oktober aanmelden,- zonder die insehrijfrekening ge- presenleerd te krijgen. Na die datum is dat niet meerkosteloos mogelijk. p Schiedam Een groepje bewoners van hel i Singelkwartier heeft gisteren met een loodt ijn- tje op het Emmaplein staan meten en is tot B de conclusie gekomen: „Het stadskantoor staat scheef'. 5 ,,Ik merk er niks van, dat de boel verzakt", 5 was de verbaasde reactie van wethouder Chris Zijdeveld *s middags op zijn kamer in het stadskantoor. „Wacht, dan leg ik even mijn pen op tafel. Nee, hij rolt niet weg, in geen enkeie richting. Nou kan het natuurlijk zijn, dat mijn tafel scheef staat en het zo gecompen- seerd wordt, maar de situatie lijkt mij niet alarmerend, ik denk niet, dat onze technische man meteen een onderzoek moet instellen", t De bewoners zijn met het loodlijntje in de weer geweest, omdat gebleken is dat scheefstaande woningen in Oost zoals in de Lange Singel- straat gesloopt moesten worden van de gemeente. Men zon op „wraak' Zijdeveld.' „Het kan natuurlijk zijn, dat zij hun loodlijntjes hebben geijkt op de Grote Kerk, omdat zij dachten: die kerk staat er al eeuwen dus die zal wel in orde zijn. Maar. de Grote Kerk staat scheef, dat kan ik van hieruit zien. Misschien heef t Schiedam er straks een toeristi sche attractie bij". Dat het stadskantoor verzakt, lijkt de wethou der voor ruimtelijke ordening (onder die post vallen ook de bouwzaken) sterk, omdat de laatste tien jaar grote vooruitgang is geboekt op het gebied van funderingen van flatgebou wen. „De enige uitzondering, die ik ken, zijn de flats van de Zakkende Zanevelder, in het westen van Maassluis, maar daar werd gecon stateerd dat de voegen in de muren zich aan het verwijden waren. Meestal zie je daardoor, dat iets verzakt. Maar dat is hier niet het geval, en. de toren van Pisa scheurt ook nog niet", aldus Chris Zijdeveld. Vol twijfels over de meetcapacileiten van het groepje bewoners zei de wethouder gistermid dag: „Ik kan mij die indruk, dat het hier wegzakt, wel voorstellen. Als er wat scheef zit, wijzen de mensen al gauw naar het stads kantoor". ?illlllllH!llf!lllllUIHItlI{IIIIHIIIIIIIl||||||||j||tliJ|iU||||till||||lii!!||ili|[|||l||||||l!lil||||i||[I]|!||j|||jfl||||t|||t||||l|||tl[|ltt)ltlil!l!iltlil!11!lllll!lllltllI!l!i7 Schiedam Europa- Cuptafel tennis gister avond in Schiedam. De Korenbeurs ontving het Hongaarse Vasutas Cegledi,maar de Schie dammers beleefden aan het duel weinig plezier. Slechts in het begin maakten zij het de Hongaren lastig. Het talrijke publiek kwam toen overeind, maar niet voor lang. Vasutas heerste en plaatste zich voor de volgende ronde: 1-5. Zie verder de sportpa gina.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1