SCHIEDAMSCHE COURANT Volgend jaar ibeslissiirg over aanleg rijksweg 19 Rekening voor zeven jaar gas en licht Blokmakers, plaats krijgt flat Eerste vragen nieuw raadslid Minister Tuynman: dag 1 zijn Bezwaar minder tegen Woudhoek Bij huurverhoging in Proviniershuis: Provincie voelt er niets voor Nog geen besluit subsidie Rutgershuis Radio en tv uit auto's Uniek bowlingrecord SP in actie tegen opslag LPG Planologen: „zes hoog mag,, SSSN niet naar Kroon: Vrijdag 15 september 1978 ONAFHANKELIJK DAGBLAD -103de jaargang no. 26174 -8 PAGINA'S- Broersvest 3 - telefoon administratie 268091 - redactie 262566 klarhtendlenst 144144 SCHIEDAM EN KETHEL Leegstand melden Schiedam - Hans van Kleef, nieuw raadslid voor de PvdA en ex-voorzitter van bewonersvereniging Schiedam-Centrum, vraagt de gemeente de bestaande woningen beter na te leven. Na Herman Noordegraaf is hij hiermee het tweede raadslid, dat de gemeente op het niet functioneren van de toch bestaande regeling wijst Volgen die regeling moet een leegstand binnen drie dagen aan de gemeente worden gemeld. In de praktijk blijken steeds minder mensen <zich aan die regeling te houden, vooral ook omdat de gemeente overtreding hiervan niet meer controleert en er niet tegen optreedt Van Kleef vraagt nu in aansluiting op de vragen van Noorde- graaf waarom de verordening niet uitgevoerd wordt. Tevens vraagt het nieuwbakken raadslid of burgemeester en wethouders het nut van regelmatige publicatie van een lijst met meer dan zes maanden leegstaande woningen inzien. Die beide maatregelen, zo spreekt uit de vragen Van Kleef, kunnen bijdragen tot een effectiever woningvorderingsbeleid en zodoende de onnodige lange leegstand van huizen tegengaan. brandt Prove niershuis. De gemeente is eens op het hofje komen kijken, of dat allemaal wel betaald stookte u in 1971? Schiedam De bewoners van het Proveniershuis hebben van de gemeente begrepen, dat zij over een periode van zeven jaar achterstallig gas en licht moeten betalen. Dat wordt verrekend, als per 1 oktober de huren worden aangepast. De bewoners, voor het grootste deel in feite huur ders van atelierruimte, vin den die huurverhoging vrij vanzelfsprekend (per maand betaalt men over het alge meen twintig gulden); maar dat gas en elektriciteit van zeven jaar geleden nog in ^imiiiuiiiiiitiiiiiiniiiii Vlaardingen Twee flinke rijen ston den gistermiddag- in de kantine van het secretariegebouw. Rijen, die uitmond den bij respectievelijk cx-wctboudster Jo Veimeule-van Dijk en ex-wethouder Rien Bovenberg. Vele relaties, waaron der uiteraard de nodige ambtenaren maar ook mensen van buitenwilden de beide vroegere bewindslieden best nog even voor de laatste maal de hand drukken. i Lange rijen tijdens een officiële recep- tie mogen tóch al niet zo plezierig zijn: extra pech hadden die bezoekers, die met beide wethouders een relatie had den. Die konden, als de ene rij was afgewerkt, weer keurig achteraan aan sluiten.... Misschien was het gebeuren wel bet allerfijnst voor de heer Vermeule en mevrouw Bovenberg, die bun weder helften voortaan aanzienlijk vaker thuis zullen zien. Heieen Bovenberg vertelde glunderend: „Nou kan ik ook eens ergens naar toe en kan Rien op de kinderen passen llllllllllllllltlimilllllllö Vlaardingen/Schieda- m Minister Ir. D. Tuynman (verkeer en waterstaat) schrijft in een brief aan de drie Hollandse Landbouw Organisaties Westland, dat de definitieve beslis sing over rijksweg 19 (A4) naar verwacht vol gend jaar wordt geno men. Dan zal de behan deling plaatsvinden van het structuurschema Verkeer en Vervoer, waarin ook de aanleg van rijksweg 19 is opge nomen. De minister wijst er in zijn brief aan de land- en tuin bouworganisaties op, dat de grondwerken voor het tracé Schiedam-Delft al voor een groot deel gereed zijn. Tij dens de behandeling van de ontwerp-wet Midden Delf land werd echter bij amen dement door de Tweede Kamer bepaald, dat de ver dere uitvoering van dit deel van de rijksweg moet wor den opgeschort tot een an dere studie over deze rijks weg is gemaakt. De bewindsman laat de land bouworganisaties verder we ten, dat andere gedeelten van deze weg, die uiteindelijk een rechtstreekse verbinding moet gaan vormen van Den Haag via Bergen op Zoom naar de Belgische grens, al in plannen of uitvoeringsschema's zijn op genomen. GROTE ZORG Dc Wcstlandse adelingvan van de Hollandse landbouworgani saties hebben aan de minister hun grote zorg kenbaar ge maakt over het langdurige uit stel van de aanleg van wat ze noemen „deze voor het West- land zo belangrijke rijksweg". Begin dit jaar werd het pro bleem al per brief onder de aandacht van de minister ge bracht. Daarin werd npg eens gewezen op de noodzaak van deze ver binding, waardoor niet alleen de huidige verkeerswegen door het Westland zouden kunnen worden ontlast, maar waar- door vooral de aansluitingen op de rijkswegen richting Ut recht en Amsterdam aanmer kelijk zouden worden verbe terd. „Met name het transport van de dagelijks vele tonnen groen ten en bloemen, die vooral door hun geringe houdbaar heid snel moeten worden ver- voerd vanuit de vier Westland- se veilingen naar elders in Ne- derland of daarbuiten, onder vindt veel hinder van de thans gebrekkige aansluiting op het bestaand^ rijkswegennet", al- qus de* drie HLO's in een ver klaring naar aanleiding van de ministeriele brief. De tuinbouworganisaties zeg gen ook in de toekomst te zul len blijven aandringen op een snelle aanleg van rijksweg 19 en hun standpunt onder de aandacht te brengen van alle betrokken instantie's. Ze hopen daarmee te bereiken, dat voor al ook de verbinding tussen Schiedam en Ypenburg snel wordt gerealiseerd. Het provinciebestuur voelt overigens, niets voor een nieu we rijksweg door Midden-Delf land. „Bij de opzet van het plan Midden-Delfland zal de intensieve recreatie aan de randen van het gebied moeten worden geconcentreerd. Het overige deel van het plan zal stiltegebïed dienen te zijn. Me dé daarom is dc aanteg vaö rijksweg 19 door Midden-Delf land ongewenst", aldus de be leidsnota voor de komende vier jaar, die door Provinciale Staten is opgesteld. Maassluis De commissie volksgezondheid heeft het col lege van Ben W gisteravond geen afgerond standpunt kun nen aanbieden inzake medes ubsidiëring van het Vlaar- dingse Rutgershuis. Zowel in het CDA als de VVD bleken de meningen zeer verdeeld te liggen. Het is nu aan het colle ge te beslissen of men van de „voorbehoedsSQbsidie" een raadsvoorstel maakt dauw el het voorstel weer inslikt. Mocht het tot een raadsvoorstel komen, dan kan in elk geval gerekend worden op steun van de gehele PvdA-fractïe, de PPR en het overgrote deel van de vrouwelijke leden van CDA en WD. Het krediet dat voor subsidie ring uitgetrokken zou moeten worden bedraagt slechts 500 gulden. Maar, zoals bekend, gaat het in deze kwestie niet om het geld maar om een prin cipe. Schiedam - Twee diefstal len uit auto's hebben in de nacht van woensdag op donderdag een noga! grote buit opgeleverd. De totale waarde van de gestolen spullen bedroegen onge veer 3100 gulden. Doordat de wagens waarschijnlijk met een breekijzer zijn opengebroken, is de opgelo pen schade aan de beide voertuigen aanzienlijk: 1575. Gestolen werd uit de vrach t/bestelauto van de 32-jari- ge installateur D. J. de B. uit Schiedam: een kleuren televisie en een koffer met serviceonderdelen. Uit de VW Scirocco van de 50-jari- ge directeur C. Ml ver dween een radiocassettere corder compleet met ge luidsboxen en flink wat cassettebandjes. De wagens waren geparkeerd op de Rotterdamsedijk en op de Westerkade. De beide eige naars hebben aangifte van de diefstal gedaan bij de Schiedamse politie. Vlaardingen Peter van der Berg (30) beeft in bowling „De Kangoeroe" in Vlaardingen voor een grote sensatie gezorgd door 300 games te gooien. Daarmee evenaarde hij het wereldrecord en is de tweede Nederlander die aan het maximaal aantal punten kwam. Negen jaar terug was de Hage naar Freek Kipling de eerste die aan de 300 ga mes kwam. De Rotter damse garagehouder be haalde zijn unieke score in een zg. huishoudelijke comptitie. Van „De Kan- goeroe" mag hij nu een jaar gratis trainen én ran bowlingbond Vlaardin gen kreeg hij het lid maatschap voor zijn le ven. Zie verder dc sport pagina Dit nieuwsblad, waarin u al hel nieuws uil eigen om geving kunt vinden, wordt zonder extra kosten be zorgd in combinatie mat het Rotterdamsch Nieuwsblad, de Haagsebö Courant of Het Binnenhof. Stuur mij dit nieuwsblad 14 dagen gratia op praat toa In com bin tit mat: Rotterdamsch Nieuwsblad Naam Adres Tel Oeje bon in open envelop rentier postzegel storen naar Antwoordnummer 232. Den Heag. Antwoordnummer 834. Rotterdam. Vlaardingen - Dc Socialisti sche Partij is in actie gekomen tegen de aanvraag om een hin derwetvergunning van Pak- tank BV. Dit bedrijf wil aan de Butaanweg in Rotterdam, rechl tegenover Vlaardingen, een tankinstallatie in gebruik nemen waarin duizenden ton nen LPG, propyleen, butaan en andere gassen moeten wor den op- en overgeslagen. Volgens de SP kan bij een ongeluk bij die opslag het le ven van 20.000 Vlaardingers in gevaar komen. De partij han teert hierbij de normen van een zojuist verschenen Ameri kaanse rapport „Wij rijn van mening dat vloei bare gassen nooit in grote hoe veelheden opgeslagen behoe ven te worden. Zeker niet door bedrijven als Paktank, die dat alleen maar voor de doorver koop doen", aldus de Socialisti sche Partij. De Vlaardingse afdeling is een actie gestart tegen de voorge nomen LFG-opslag. Samen met het Milieu Aktiecentrum Nederland wordt een handte keningenactie opgezet. Tevens heeft de partij een dringend beroep op de gemeente gedaan, om in beroep te gaan tegen de plannen van Paktank BV. Te gen het verlenen van de ver gunning kan bezwaar worden gemaakt bij het Openbaar Li chaam Rijnmond. rekening zou moeten wor den gebracht, doet hen de wenkbrauwen fronsen. Slechts twee bewoners, die overigens aanzienlijk, korter dan zeven jaar m het Prove niershuis vertoeven, zijn ak koord gegaan. Bij de directie van de wo* ningdienst in kantoorge bouw 's-Graveland zijn eni ge tijd geleden de huurders al één voor een 'genodigd. Daarbij bleek, dat de ge meente al op alle bereidheid van dc huurders had gere kend. Momenteel wordt echter de kwestie juridisch uitgedok terd. „Zonder meer is onre delijk te noemen, dat men sen of instellingen die uit het Proveniershuis vertrok ken zijn, zoals de PSP en de Wereldwinkel, niet meer kunnen worden aangesla gen", zegt een van de huur ders. Volgens deze woord voerder heeft de gemeent een machtig wapen in de hand om zijn zin door te drijven: als te zijnertijd de ateliers (woninkjes) worden samengetrokken, zal de helft van het aantal huurders er al niet meer terecht kunnen. Als directeur van de wo- rungd ïenst zei J. van Schijn- del gistermidddag, dat hij „het fijne er met van af weet" waar het gaat om de nieuwe huurprijs- Volgens hem is heel moeilijk na te gaan, hoeveel gas en elektri citeit door elke huurder af zonderlijk is verbruikt „Eén hoofdmeter is er wel bij de GTB, maar er zijn ook tus- senmeters en daar kunnen wy moeilijk bij. Het verloop is daar in het Proveniers huis nogal groot: steeds an dere gezichten. En boven dien zijn zij door hun, eh, activiteiten weinig thuis." Een huurder-van-het-eerste- uur is getergd, omdat hem na twee aanvragen een gas- aans) uiting werd geweigerd. „Met elektriciteit kan ik het hier niet warm krijgen. Zo wordt het alleen maar duur der gemaakt!" Vlaardingen Naar het zich laat aanzien wordt nu eindelijk de kaalslag aan de Blokmakersplaats bebouwd. De Provinciale Planologische Dienst (PPD) heeft Gedeputeerde Staten positief geadviseerd inzake de aanvraag van de gemeente Vlaardingen om een verklaring van geen bezwaar. De PPD verwacht dat het nog een maandje kan duren voor dat de zaak definitief rond zal zijn en er gebouwd kan wor den. Met dit positieve advies heeft de PPD een knoop doorgehakt die in de loop der tijd onont warbaar was geworden. Be zwaarschriften van diverse kanten maakten een vlotte be sluitvorming onmogelijk. On langs bleek nog dat Rijnmond een oud bezwaarschrift, dat aanvankelijk ingetrokken was het geplande gebouw aan de Blokmakersplaats zou naar haar mening te hoog zijn toch gehandhaafd had. Dit in de vorm van een uitermate tweeslachtig advies aan de PPD: enerzijds moest er zo snel mogelijk gebouwd wor den, anderzijds mocht dat met volgens dc huidige plannen, maar moesten er twee verdie pingen van het gebouw afges neden worden. Voor de diverse bij de bouw betrokken instanties was dat onaanvaardbaar. Vier verdie pingen in plaats van zes zou voor hen met meer rendabel zijn, Zo werd de PPD in feite voor het blok gesteld: zes ver diepingen of helemaal géén ge-' bouw. Planoloog V.d. Kooij: „We heb ben met dat advies van Rijn mond inderdaad enorm geze ten. Het was zo tweeslachtig als het maar kon. Uiteindelijk heb ben we toch besloten de ge meente Vlaardingen haar „geen bezwaar" te geven. Die hoogte van zes verdiepingen kan alleen vanaf de brug het doorzicht belemmeren. Er staan echter meer hoge gebou wen daar in de buurt. Boven dien zou een gebouw van vier verdiepingen niet meer renda bel zijn als woonfunctie. Dan hadden het kantoren moeten worden, wat in strijd zou zijn met het Vlaardingse bestem mingsplan dat daar juist de woonfunctie wil versterken." Het gebouw, dat in de toe komst op de Blokmakersplaats moet verrijzen, bestaat uit der tig woningen en acht winkels. Schiedam Verder strijden tegen de Woudhoekplannen, zoals deze in het omstreden bestemmingsplan staan, heeft geen zin voor de stichting samenlevingsopbouw Schiedam-Noord (SSSN), zo heeft het algemeen bestuur woensdagavond besloten Dat betekent, dat tegen de pro vinciale goedkeuring van het Schiedamse bestemmingsplan voor Woudhoek-Noord niet bij de Kroon in beroep wordt ge gaan. Welk standpunt de werkgroep ruimtelijke ordening, aangeslo ten bij de SSSN, zal innemen, wordt dinsdagavond besproken in het Kmisgebouw. De afzon derlijke werkgroep zal naar verwachting wel bezwaar schriften naar Den Haag stu ren, maar de SSSN als geheel laat de pen rusten. „Het gras is in feite voor onze voeten weggemaaid", werd tijdens de vergadering gezegd. De SSSN was in beroep ge gaan bij de provincie, omdat goede inspraak voor het be stemmingsplan had ontbroken. In de voorschriften is nu echter een inspraakprocedure opgeno men, zodat in de toekomst wel gelegenheid wordt geboden te reageren op deelplannen voor Woudhoek. Dat maakt verdere actie bij de Kroon in zekere zin overbodig, aldus het bestuur van de stichting samenlevings opbouw.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1