SCHIEDAMSCHE COURANT Rusthuis moet dicht Wethouders willen milieu-exposities CeesBo,: OJC is nijdig over bezuiniging' aanpak snoeioperatse Duitsers op „roofvakantie" m m „Eendrachtstraat en Koning straat zijn ver achtergesteld" Duo ramt zes auto's Groote Lucht moet snel komen er nu Verzorging bejaarden in gevaar Toen was er I muziek. Verdacht van ontucht met 13-jarig meisje 'Geen inhoudelijke 1 Door de mand gevallen Betrapt op winkeldiefstal Door de weg gezakt Smeulende sigaret veroorzaakt bi*and öp heterdaad betrapt "S Maandag 18 september 1978 ON AFHANKELIJK DAGBLAD -103de jaargang no. 26175_s pagina's* Broersvest 3 telefoon administratie 268091 - redactie 262566 - klachtendienst 144144 SCHIEDAM EN KETHEL Schiedam Zes geparkeerde auto's zijn aangereden door een personenauto, waarvan de bestuurder niet behend is. In de „botsauto" zaten twee zwaar benevelde mensen: een 31-jarige vrouw en een 39-jari- ge man. Wie van dc twee de auto nu heeft bestuurd is een raadsel. Beiden beweerden te gen de politie dat het de ander was geweest. Zij weigerden de blaastest en de bloedproef, en eveneens getweeën verzetten zij zich hevig tegen vijf poli tieagenten, die de twee de richting van het politiebureau uit wilden hebben. Met veel moeite heeft men ze ter ont nuchtering kunnen insluiten. Na verhoor heeft men hen de volgende dag weer laten ver trekken. Maassluis De politie heeft dit weekeinde een 30-jarige man gearresteerd op verden king ran ontucht. Hij zou de ontuchtige handelin gen gepleegd hebben met een 13-jang meisje. Het meisje lichtte haar ouders in en deze deden hun beklag bij de Maas- sluise politie. Een dag later, zaterdag, wist de politie de Maassluizenaar reeds aan te houden. In het belang van een nader onderzoek is de man op het bureau van politie ingeslo ten. -S-^.-v De sport- en spelmani- festatie van de invali- densportvereniging De Ooievaars is een suc ces geworden. Zater dag was er eerst de rommelmarkt, waarna de volgende dag onder meer de fancy fair in de 's Gravenpolder gehouden werd. En je hoefde daar beslist geen pony te zijn om pony te rijden; het was één van de veie manieren het bouw fonds van De Ooie vaars te steunen. Vlaardingen Het Open Jongeren Centrum in Vlaardin gen is nijdig over het feit, dat zij in het geheel niet betrokken wordt bij de bezuinigingsoperatie, die momen teel wordt toegepast op het ontwerp van de nieuwbouw. Een clubje, waarin onder meer Bas Goudriaan, Cees Bot, aannemer Van der Waal en architect Hammel zitting hebben, moet het mes hanteren. „Er schijnt een heleboel geld af te moeten, maar waar ze dat vandaan willen halen js mij een raadsel", zegt Dick Ringle- ver van het OJC. „Het plan is duurder geworden, omdat di verse bijkomende toestanden, waar wij part nog deel aan hebben, meer geld vergen dan verwacht was. Het gaat er ech ter naar uit zien, dat wij er straks wél de dupe van wor den. Het is daarom juist zo belachelijk, dat we bij die be zuinigingsbesprekingen niet vertegenwoordigd zijn". Cees Bot, de wethouder die de OJC-meuwbouw van zijn voor ganger Rien Bovenberg heeft overgenomen, ziet die proble men niet zo. „Zoals bekend is m de laatste gemeenteraad een motie aangenomen, waarin het college werd opgedragen te zien of er op de bouwtechni sche kant van het jongerencen trum bezuinigd kan worden, zonder aan de inhoudelijke as pecten afbreuk te doen Het OJC kan er dus zeker met de dupe van worden* het mes gaat T~~ niet in bijvoorbeeld de opper vlakte of tets dergelijks. Daar om is het ook met noodzake lijk. dat het OJC bij die benu- mgingsbesprcki ngen vertegen - woordigd is" Het zal volgens Bot *.vel 'enkele weken' duren voor de resultaten van het snoei-overleg bekend zijn Vol gens nem hoeft een en ander de nieuwbouw van hei Open Jongeren Centrum met verder te vertragen Volgens de wethouder is het overigens heel best mogelijk, dat de gemeenteraad uiteinde lijk medegedeeld zal moeten worden, dat het eenvoudig niet goedkoper kan. „Wc bekij ken de mogelijkheden, maar als blijkt dat die er niet zijn dan houdt het helaas op". Schiedam Twee Duitsers hebben oj^een vakantie in Neder land verschillende Inbraken gepleegd om de hoge kosten van hun verblijf in ons land te kunnen dekken. Op 3 september kwamen de 23-jarige P.J.R. en de 24-jange A.S. ons land binnen. Na een weekje Amsterdam belandden zij in Schevemngen waar zij snel door hun geld heen raakten. Twee fietsen, op verschillende plaatsen in Den Haag gestolen, brachten de twee toeristen naar Hoek van Holland. Uit een aldaar geparkeerde auto werden een slaaptent en een luchtbed ont vreemd. zodat er voor heide Duitsers in ieder geval een slaapgele genheid voor handen was Eten was het volgende, dat de berooide Duitsers ontbrak. Öp 1september* braken zij daarom in in een restaurant in De Hoek, waar zij zich te goed deden aan het aanwezige voedsel De inwendige mens gesterkt, maar nog moe van het vele fietsen, begaf het duo zich m een gestolen auto naar Schiedam. De auto werd geparkeerd langs de Poldervaart en er werd gezonnen op een nieuwe inbraak. Een tuinhuisje van het volkstuincomplex Thurlede leverde bedde- goed op zodat de bijeengegaarde kampeeruitrusting van het duo nagenoeg compleet was. De Schiedamse vogel wachter, de heer Hoek, die juist een rondje met zijn hond aan het maken was, zag de inbrekers echter bezig en waarschuwde de politie. Deze maakte een eind aan de roofvakantie van de Duitsers en rekende hen m, Na verhoor op het bureau is het duo vrijdagochtend voor de officier van justitie geleid. Vragen over waterzuivering bij Vlaardingen Vlaardingen/Den Haag In vragen aan het dagelijks be stuur van de provincie Zuid- Holland heeft het CDA-staten- tid M. A. G. Zwinkels uit Hon- selejrsdijk zijn ongerustheid kenbaar gemaakt over de gang van zaken rond de bouw van een aantal rioolwaterzuiver ingsinstallaties. Eén van die installaties betreft een nog te bouwen zuiveringscomplex, Groote Lucht, bij Vlaardingen. De heer Zwinkels dringt er bij Gedeputeerde Staten op aan al hel mogelijke te doen wat een snelle totstandkoming van de ze installatie bevordert. Het statenlid xs vooral geïnte resseerd in de volgende vra gen: Heeft men voor de bouw van de installatie Groote Lucht inmiddels al een rijkssubsidie beschikbaar gesteld? Waarom, hebben Gedeputeerde Staten de begrotingswijziging van Delfland met betrekking tot Groote Lucht nog met goedge keurd? En hoe denkt het colle ge van GS één en ander te kunnen rijmen met hetgeen de toenmalige gedeputeerde mr. Engelman al m maart meedeel de aan de dijkgraaf van Delf land: de waterschappen kun nen hun plannen beslekklaar maken? Het CDA-statenlid vmdt, zo blijkt tenslotte uit zijn vragen, dat GS nu „ten spoedigste" een beslissing moeten nemen over de door Delfland ingediende begrotingswijziging. Maassluis De 16-jarige Rot terdammer, die in de nacht van zaterdag op zondag had gedacht even ongestoord een bromfiets te stelen, kwam be drogen uit. Hij had de brom fiets ontvreemd in de Maas- sluïse Van Toorwijk bij het station. Tot zover ging alles goed, overigens. Totdat de jeugdige Rotterdam mer zijn vriendje ophaalde en met deze aan het toeren ging. Want alras werd hij door sur veillerende agenten van poli tie tot stilstand gemaand. De jongen reed namelijk zonder helm. Tijdens die aanhouding rea geerde de jongen echter zo ver dacht. dat de politie door ging vragen. Toen viel de jongeman door de mand. Nadat proces verbaal tegen hem opgemaakt was wegens diefstal, mocht de jongen„weer naar zijn ouders in Rotterdam. Maassluis Een 31-jarige in woonster van Maassluis werd vrijdag door de politie verrast tijdens een winkeldiefstal. Na dat .er proces-verbaal tegen haar opgemaakt was, mocht ze wder naar huis. Schiedam Het rusthuis aan de Tuiniaan nummer 58 moet sluiten. Dat blijkt uit een brief van gedeputeerde staten van Zuid-Holland aan het be stuur van het Schiedamse hervormde rusthuis, waarin het rusthuis aangezegd wordt de exploitatie geleidelijk te beëindigen. De verzorging van 44 bejaarden komt door deze maatregel van GS in gevaar. Het tehuis voldoet volgens GS niet meer aan de eisen gesteld in de provinciale verordening op bejaardenoorden en heeft daardoor geen bestaans recht meer. „Onzin", is de reactie van het bestuur van het rusthuis op dit provinciale argument, In 1975 is 'toestemming aangevraagd voor renovatie of nieuw bouw van het rusthuis. Deze toestemming werd toen door een commissie voor bejaardenvoorzieningen geweigerd. In 1985, zo stelde deze commissie, kan in het aantal verzorgingsplaatsen gemakkelijk door de zes andere bejaardenoorden in Schiedam worden voorzien". De toestand van het gebouw is dus niet het ware argument van de sluiting", aldus het bestuur. De wachtlijsten voor opname in een bejaardentehuis zijn in Schiedam groot. Het is dan ook nog maar de vraag of de 44 bejaarden, die op het moment in het rusthuis verblijven, een plaatsje kunnen vinden in een van die andere oorden. Daarnaast heeft het tehuis aan de Tuiniaan een unieke ligging. Hoewel het gebouw dicht bij het stadscentrum ligt. blijkt dc naam rusthuis bijzonder goed op het oord van toepassing; de rust in en om het gebouw is werkelijk uitzonderlijk. Het bestuur verwacht met deze vooruitzichten grote moeilijkheden om het huis leefbaar te houden en het zo goed mogelijk te laten functioneren. Hoewel er is toegezegd dat de overplaatsing van de bejaar den in samenwerking met de bevoegde instanties en in overleg met de bejaarden zelf zal gebeuren, is men zeer verontrust over de aangekondigde plan nen. Het is nu maar de vraag of men een plaatsje in een ander tehuis krijgt en zelfs als dat het geval is. zullen de bejaarden er wat betreft de ligging en de rust waarschijnlijk toch op achteruit gaan. Vlaardingen— Een oplegger, geladen met zo'n 20 ton aan materiaal, zakte eind vorige week door het asfalt van de parkeerplaats aan de Galgka de De oorzaak was gelegen m een fout van dc chauffeur van dc trekker, d;e de oplegger daar had geplaatst: die had verzuimd een stophout onder de steun aan to brengen. Do oplegger moest worden wegge sleept Maassluis Terwijl haar va der en moeder niet thuis wa ren, kreeg een 13-jarig meisje uit de Toren valkstraat de schrik van haar leven. Voor het slapengaan had zij name lijk nog even een sigaret ge rookt, die zij niet goed uit had gedaan. De peuk bleef in haar asbak smeulen en veroorzaak te een klein brandje, dat zich al spoedig uitbreidde. Het meisje werd wakker ter wijl haar kamertje al in brand stond. Gelukkig wist zij onge deerd te ontkomen en met hulp van de buren het brandje te blussen, zodat de inmiddels gearriveerde brandweer niet veel meer te doen had. Haar kamertje brandde vrijwel he lemaal uit, de rest van de wo ning liep roet- en waterschade op. éllHlllllllllllllltllllilllllllülHlllllllIlinilüllL H Dat dc 'haringstad' er S muzikaal best mag zijn, bleek zaterdagmiddag H toen maar liefst elf mu ff ziekgezelschappen zich =j aan den volke presenteer- ff den. Het gebeuren speel- E de 2ich af rond de VJaar- 5 dingse Lijnbaanhallen. H De VTaardmgsc accor- deonveremgmg „Harry van Wezel" mocht om half twee de spits van het programma af by ten. En zo begon de presentatie- dag van de V/aardmgbe muziekgezelschappen met E veertien keurig in de 5 maat spelende buikorgels. E De hekkesluitcr was de Christelijke Harmome- veren/ging „Sursum Gov 's da". Verder traden op: de j§ drumfanfare „Thahta", een amusementsorkest. E de alombekende „Pijp- ers" in diverse formaties, H het Leger des Hetls, dc f= accordeonvereniging s „Fiardingha", „Liberté", E muziekvereniging „Voor- ff 5 waarts". Kwantitatief m s E elk geval een muzikaal ff 5 middagje, dat was een E ding dat zeker is. E IiitiiiiiiiitiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiimiiiF Schiedam Twee exposities, die sterk op het milieu zijn gericht, komen ongetwijfeld naar Schiedam. Op het stadskan toor zijn wethouders Chris Zijdeveld en Herm Posthoorn druk bezig met tentoonstellingen, die handden over de Zuidhollandse dorpen en over beperking van autogebruik. Of beide exposities in het ste delijk museum worden gehou den, is nog «onbekend; Post hoorn denkt er zelf aan de centrale bibliotheek aan de Lange Haven meer te benutten voor dergelijke informatieve tentoonstellingen. Eind juli meldde onze krant, dat de Amsterdamse stichting Wonen in samenwerking met het provinciaal bestuur, de cul turele raad van Zuid-Holland en de provinciale raad voor de ruimtelijke ordening (PRRO) in de herfst een expositie zou op zetten, die op verzoek van ge meenten of andere instanties door Zuid-Holland zou gaan rondreizen. Posthoorn is daarop ingespron gen. Als wethouder voor vor ming en recreatie, waaronder cultuur en onderwijs vallen, ziet hij er heil in dat ook Schie damse scholieren inzicht krij gen m de verstedelijking, het wegkwijnen van dorpjes en ook de soms te grote expansie va-j „kleine kernen". Posthoorn ven, hetsroutes, collectief auto bezit, buurtbus, witkar en openbaar vervoer, „in elk ge val wil ik dm tentoonstelling absoluut in Schiedam gehou den zien", zegt hij. zegt over üe expositie ai con- tact te hebben opgenomen. Wanneer do reizende tentoon stelling Schiedam aandoet, weet hij nog niet. De tweede tentoonstelling trekt hem ook aan. maar het is voor al Zijdeveld (stadsontwikke ling, verkeer en milieu) die zich hierop gaat storten Voorbeel den zijn er te zien var plaatsen in Nederland, waar met succes het autogebruik is terugge drongen De expositie gaat uit van de initiatiefgroep Wijs Öp Weg. waarin onder meer Mi lieudefensie, PPR, PvdA, CDA. werkgroep 2000, Witkar,Stop De Kindermoord en de ENWB zich vertegenwoordigd zien. De initiatiefgroep organiseert voor vrijdag 6 oktober een stu diedag m Helilfland; in het weekend daarn&^komen actie- groepe, muzlek^^ep Bots en ook „blije njdeejp aan jiod, Wethouder Zijdeveld over- weegt tenminsK^de studiedag te volgen, als onderwerpen aan de orde komen,-2oals wooner- Maassluis Twee Maassluise jongens van 13 en 15 jaar wei den zaterdag op heterdaad be trapt bij het stelen van een damesfiets. Een bewoner die d<' jongelui nogal verdacht zag scharrelen rond de fiets - die overigens niet op slot stond - waarschuwde de politie die de jongens al gauw wist te gnj- pen. Dc jongens zyn naar het bureau gebracht, waar proces verbaal] werd opgemaakt, en konden na het verhoor weer naar hun ouders terug. iiiiiiiiiiiiiiiiiirmiimiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiniiiiiuiiiimiiiiiiiiiiniiiKiiiiuiiiiiiiuiüi Vlaardingen De bewoners van de ken zijn dc Eendrachtstraat en de Konmg- Eendrachtsiraat en de Koningstraat straai ver achtergesteld" gaan nogmaals praten over de onveili ge verkeerstoestanden in de wijk. A) eerder hebben de bewoners van het gedeelte van de Eendrachtstraat, dat ten zuiden van de W. Beukelszoon- straat ligt, over dit onderwerp verga derd. In die vergadering werd una- De grieven van de bewoners richten zich niet alleen op hel feit, dat er veel te hard gereden wordt in dc* straat Ook vmdt men het een ernstige zaak, dat vele automobilis ten regelmatig het troittoir gebruiken, m plaats van de rijbaan Daarnaast vindt men. dat het vracht- en bediemngsverkeer mem' besloten, tot actie over te gaan. d= slralen geweerd zou moeten worden. r-«.j iHiervoor zou in ovnr et? met andere straten Die actie f vond plaats. ;cV begin vorige week In een brje^aan de bewoners, die eveneens naar hey gemeentebestuur is gezonden, spreekt hec, inmiddels oppenchte actieco mité o\f«r een 'vergeten gebied'. „Wanneer na$£ andere slrpte*1 en wijken wordt #eke- Hiervoor zou in overleg met andere straten een verkeerscirculatieplan moeten worden opgesteld. SPEELPLAATS Ook over de speelplaats aan de Koning straat hebbende bewoners klachten De speelplaats en de groenstroken zouden door de gemeente nauwelijks worden on derhouden, terwijl de parkeervakken slecht zijn gesitueerd. „De speelwerktuigen en inrichting lijken nergens op en zijn bovendien gevaarlijk voor de kinderen. De zandbak doet meer dienst als hondentoi let", zo meldt het bewonerscomité. De vreedzame actie met borden en span doeken heeft met zoveel uitgehaald: het te hard rijden door de smalle straat ts zeker niet afgenomen. „De indruk bestaat dat ze met veei helpen", zo merkt het bewoners comité fijntjes op. Dinsdag 19 september om half acht gaat men de problemen -weer bespreken. Dat gebeurt in de buurtwinkel aan de Van Leyden Gaels t?-$at 16.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1