SCHIEDAMSCHE COURANT Man zwaar gewond na asontploffing Bewoners Oostwijk blijven ongerust Meer fietspaden Opbouwwerker wordt „zondebok' Nog geen geld voor aanleg rijksweg 19 w ■m w Gemeente reserveert terrein 'gasfabriek' Drank voor Koningin valt slecht lg Harde klap schrikt Swammerdamsingel op Bevolking groeit weer Voetbal- overlast moet verdwijnen j 1Hoek van Holland-Maassluis I 2. Vlaardingen-Wateringen g 3. Schiedam en omgeving Renovatie Sam en werking* krijgt geld van gemeente Dinsdag 19 september 1978- ONAFHANKELIJK DAGBLAD -103de jaargang no. 26176-4 PAGINA'S Broersvest 3 - telefoon administratie 268091 - redactie 262566 klarhtendlenst 144144 SCHIEDAM E.N KETHEL Den Haag/Vlaardingen Het aanpakken door Koningin Ju liana van een kruik sterke drank onlangs in Vlaardingen, heeft de ontstemming gewekt van de Algemene Nederlandse Drankbestrijdersorgamsatie (Ando). De Ando vindt dat de Koningin toekomstige aanbieders van dergelijke geschenken dient te vertellen dat zij dit soort ca deaus (in dit geval afkomstig van een bejaardensociëteit) niet op prijs stelt. Het verschijnen van foto's in kranten waarop het overhandi gen van drank aan de Koningin, staat afgebeeld, werkt stimule rend op het drankgebruik en maakt het voor veien accepta bel. volgens de Ando. Esn vijfjarig Turks jongetje werö door de drukte vlakbij aangereden door een auto. Schiedam - Met een op veel plaatsen verkoold lichaam, veroorzaakt door een gasontploffing aan de Swammerdamsingel, is gisteren tegen de avond de 26-jarige Wim van Wijnen opgenomen in het brandwondencentrum van het Rotterdamse Zuider ziekenhuis. Zijn toestand is kritiek. Brokken van een weggeslagen muur werden door de brandweer naar builen gedragen; later sjouwden buurtbewoners ook meubilair het huis uit. Eén muur werd linaal wegge slagen, toen Van Wijnen gis termiddag om kwart over vijf het knopje van het licht om draaide in de kelder van zijn woning aan de Swammer- damsingel33. Omdat daar een gaslucht vandaan kwam was Vlaardingen De leden van de com missie stadsontwikkeling hebben de Oostwi.ikbewoners gisteravond niet gerust kunnen stellen op het punt van al dan geen sloop van hun buurt. Zij waren van mening dat de antwoorden op de aan het college van b. en w. en de commissie gestelde vragen der mate onduidelijk waren dat hun onze- In rijksbegroting 1979: Schiedam/Kotterdam/Den Haag In de rijksbegroting wordt voor 1979 geen geld gereserveerd voor de aanleg van rijksweg 19 tussen Schiedam en Rijswijk. Minister van verkeer en waterstaat D. Tuijnman wil niet vooruitlopen op de behandeling door de Tweede Kamer van het structuurschema voor verkeer en vervoer, waarin rijksweg 19 is opgenomen. Zoals hij schreef aan de land bouworganisaties van het West- land. valt volgend jaar naar verwachting de beslissing over aanleg van de omstreden rijks weg. Die aanleg zal ongeveer vier jaar in beslag nemen. Begin januari werden de kosten voor het dee! alleen at tussen het Kethelplein in Schiedam en Delft al geraamd op tachtig miljoen gulden. De Rijnmondraad is gisteren in zijn vergadering in het Rotter damse stadhuis aan de Coolsin- gel niet meer op rijksweg 19 teruggekomen, al hadden de Schiedamse stuwgroep Midden- Delfland en vereniging Milieu defensie in Delft daarom schrif- telijk gevraagd. Beide groepen zetten nogmaals de bezwaren tegen rijksweg T 9 uiteen en de den de raad v het openbaar lichaam Rijnmond een alterna tief aan de hand (zo nodig ver breding van rijksweg 13 tussen Överschie en Den Haag. en eventueel een nieuwe weg door deOostabtspoIder). Met geen woord is gisteren ech ter ingegaan op dat voorstel, dat overigens ook in de ogen van de Schiedamse wethouder voor ruimtelijke ordening niet hele maal als alternatief kan worden gezien. ..Dat stuk weg door de Oostabtspolder heeft met rijks weg 19 niks te maken", vindt Chris Zijdeveld. Dat in de rijksbegroting straks miljoenen guldens meer voor de aanleg moeten worden uitge trokken dan in januari werd berekend, is zonneklaar. Milieu groepen wijzen ook daarop, als door voorstanders van verdere aanleg wordt gezegd dat die weg tot nog toe al zoveel geld heeft gekost cn er dus ook maar komen moet. Oprit Uit de rijksbegroting blijkt wel. dat voor de aanleg van een nieuwe oprit voor rijksweg 20, vanaf de "s-Gravenlandseweg in Schiedam, in 1979 nog twee miljoen gulden nodig is. Vlaardingen De bevol king van Vlaardingen is vol gens de voorlopige cijfers over augustus vermeerderd met 69 personen. Op 1 sep tember woonden in totaal 79,251 Vlaardingers binnen de gemeente. Er vestigden zich in augustus 62 gezin nen met in totaal 296 perso nen. terwijl 53 gezinnen met in totaal 285 personen de stad verlieten. Het aantal geboorten bedroeg 93, ter wijl 35 Vlaardingers overle den. In augustus werden 42 huwelijken voltrokken en 14 echtseheidingsvonnissen ingeschreven. kerheid blijft bestaan. CDA-iid Jo Schriel meende in dit verband de betreffende opbouwwerker van het gebied als „zondebok" aan te moeten wijzen. In felle bewoordingen stelde hij het functioneren van de opbouw werker ter discussie, waarbij hij op een gegeven moment de hele problema tiek op de nek van één man schoof. De buurtbewoners waren on langs naar aanleiding van een kwaliteitsonderzoek, waarin 90 procent van de huizen, gelegen in het gebied rond Maasstraat en Oosterstraat als slecht, zeer slecht of krot bestempeld was, hevig verontrust geraakt. Eij vreesden dat de huizen, die voor het merendeel eigen bezit van de bewoners zijn. op den duur gesloopt zouden worden. Daar voor bestond aanleiding genoeg, maakten zij op uit de steeds meer verkrottende toestand waarin een aantal panden ver keerden. Over deze toestand wilden de bewoners van de ge meente duidelijkheid hebben. Die hebben ze niet gekregen, naar hun idee. Jules Peppelaar, als ambtenaar betrokken bij het bestemmings plan voor het onderhavige ge bied van de Oostwijk: „De ge ruchten over sloop zijn onjuist. Wij willen juist een goeie in spraak van de bewoners in het bestemmingsplan. Het feit dat er een kwaliteitsonderzoek heeft plaats gevonden heeft niets te betekenen voor de vraag of er al dan niet gesaneerd moei worden." Over een door TNO in te stellen grondonderzoek, een eis van de bewoners omdat zij bang waren dat als er straks geheid gaat worden op de kaalslag hun huizen schade zullen ondervin den van trillingen. zei Peppe laar: „Wij zien geen aanleiding dat onderzoek in te laten stellen en geloven dat het met de trillin gen ook niet zo'n vaart zal lopen." Het waren antwoorden die de bewoners echter geen fiducie in de toekomst konden geven. Voor hen blijft de onzekerheid bestaan wat er op de lange termijn met hun huizen gaat gebeuren. En daarbij speelt de leegstand van een aantal pan den in de Maasstegen een grote rol. Waarom sloopt de gemeente die krotten niet onmiddellijk om snel te vervangen door goede nieuwbouw, zodat de status van de wijk niet beetje btj beetje terugloopt? Het waren vooral deze punten waarop opbouwwerker Ed Gloudi tijdens de woelige buurtvergaderïng van t sep tember de bewoners attendeer de. In gezamenlijk overleg is toen een brief opgesteld waarin de gemeente om opheldering werd gevraagd. Velen ervoeren het dan ook als een stoot ouder de gordel, toen CD A-er Jo Schriel de opbouwwerker per soonlijk verantwoordelijk stel de voor alle onrust en ellende. Volgens Schriel zou Gloudi zich niet goed gekweten hebben van zijn voorlichtingstaak. Gloudi zelf wenste tijdens de vergadering niet In te gaan op de beschuldiging. do jongeman op onderzoek uitgegaan. De ontploffing zet te de hele buurt op de been. Tot in het water van de singel lagen de glasscherven. Auto'? waren beschadigd. De vrouw van Van Wijnen, die in de huiskamer had gezeten, kwam met de schrik vrij. De steekvlam had zij niet gezien. Vanochtend zijn politie en brandweer verder gegaan mei het onderzoek, maar duidelijk is al dat het gerechtelijk labo ratorium moet worden inge schakeld om de oorzaak te weten te komen. Van de kel der bleef niets heel. Dc muur, die gedeeld werd mei de bo venbuurvrouw, werd door brandweerlieden in grote brokken naar buiten getran sporteerd. Ondertussen sjouwden buren en familie meubilair naar builen. Veel plastic voorwerpen waren door de hitte bij de klap gesmolten. Het plafond, vlak na de voordeur, moest wor den gestut om instorten te voorkomen. Hoofdinspecteur van oolilie Peter Broeders kon met geen mogelijkheid zeggen hoeveel ton de schade zal bedragen. Wim van Wijnen was door een ambulance eerst naar het No- letzi ekenhuis gebracht, maar toen bleek dat hij eerste-, tweede- en derdegraads- brandwonden over de hele voorzijde van zijn lichaam had, werd hij doorgestuurd naar het Zuiderziekenhuis. Tijdens alle drukte ontstond 150 nieter verderop een twee de oploop. Op de hoek van Swammerdarnsingel en Boer- haavelaun kwam het vijfjari ge Turkse jongetje Nicoiaas Constanta Copoulas met zijn fiets onder een auto, bestuurd door de 57-jarige Rotterdam mer H. S. die van de Rotter- damsedijk vandaan kwam. Het Turk je had snel naar het eerste ongeluk toe willen fiet sen. Hij liep alleen schaaf wonden op en kon na behan deling in het gemeentezieken huis van Schiedam weer naar huis. Mllf!lltlillll!N!IIIIIJtlIll!IIIIIillll||lflII!lllll[ll!ll!lfll!!!ll]lllllll!llllllllllll!illNI!lillllll!II!l!l1llill!l[lllll]Ill!ll!lllllllllll|IIIIUIIl[IIIHlltlilllff!llllllin^" niiriiiiiiiriiiiJiiEitiiiimiimiiiimiHtiiiiiiinimitiii l||||l!l!lltl!llllllllil|l|llllllllllllilllllI!IMlllllillllll(r. De vereniging tegen milieubederf in en om het Waterweg gebied krijgt haar zin. Sprak de vereniging vorig jaar al uit dat het gebied tussen Hoek van Holland, Rotterdam en Delft matig is toebedeeld met fietspaden, gedeputeerde staten van Zuid-Holland hebben zich die opmerking aangetrokken: een van de paden met de grootste voorrang ïn de provincie zal een pad tussen Maassluis en Hoek van Holland zijn, daarna volgt aanleg van een fietspad tussen Vlaardingen en Wateringen. hebben gedeputeerde staten (GS) vastgehouden aan de opzet van het provinciaal 1977, waarin Het speelveld aan de H'i/genda- l/Elzenüal in de Dijkpolder zal opnieuw worden ingericht. Het co/lege heeft de diverse raads commissies en de gemeente raad verzocht, hiervoor een be drag van ruim dertigduizend zuiden beschikbaar te stel/en. De reconstructie vindt plaats op verzoek van de bewoners in de directe omgeving, die mo menteel noga/ veel hinder on dervinden van jongeren, die op het terrein voethallen. Om die overlast te beperken is een plan ontwikkeld om het speelveld opnieuw in te richten, zodat er straks niet meer gevoetbald kan worden. Minder prioriteit krijgen de Schiedamse fietsplannen. omdat er de komende jaren in Woudhoek en Spaland toch gebouwd zal worden en fietsen tussen de heimachi nes niet zo prettig is. Wel belangrijk vindt het dage lijks bestuur van de provin cie, dat er fietsroutes komen tussen de Vïletlanden in Midden-Delfland en Zoeter- meer en tussen Delft en Schipluiden (en verder rich ting Schiedam); deze krijgen de hoogste urgentie. De volgorde van aan te leg gen fietspaden blijkt uit het aangepaste uitvoeringssche ma tot 1982. In grote lijnen fietspadenplan werd gesproken van 180 ki lometer aan nieuwe fietspa den in de provincie. Een opzienbarende gedachte in het plan van vorig jaar was voor met name het West- land, Delfland en de Zuid- hollandse eilanden, dus ook het gebied waar de vereni ging tegen milieubederf op doelde, dat er een veerpont moet komen tussen Vlaar dingen en Hoogvliet (met aansluitingen voor fietsers op de Vlaardingse Vaart en het Hargapark in Schie dam). Vlaardingen De dertig ééngezinswoningen in de Jan de Rooystraat worden, als de gemeenteraad ja zegt, gerenoveerd. De commissie stadsontwikkeling heeft gisteravond een voorstel van b. en w, goedgekeurd tot het verlenen van een krediet voor die renovatie. Het merendeel van de commissie was van mening dat 30 procent tegenstanders van de betrokken bewoners niet voldoende was om de renovatie op te schorten. Rond de renovaticplannen van de bouwvereniging „De Samen werking". die de huizen in beheer heeft, was de afgelopen tijd heel wat onrust gerezen. Een fors gedeelte van de bewoners, zij het de minderheid, was het met renovatie helemaal niet eens., Naar hun mening woonden zij prima en trek in hogere huur. die de renovatie tot gevolg zal hebben, hadden zij met. Sommige tegenstanders beweerden dat er in feite sprake was van achterstallig onderhoud, in plaats van renovatie. •De renovatie voorziet ondermeer in uitbreiding van dc woonkamer met zo'n twee vierkante meter, plus een schuurtje in de tuin. Voor alles tesamen moeten de huurders maandelijks dertig gulden meer gaan neertellen. Een gedeelte van de tegenstanders had overigens al op eigen inrtatief verbeteringen aangebracht. Ook zij zullen nu een hogere huur moeten gaan betalen. Omdat nieuw plan nog niét klaar is: Schiedam Voor alle zeker heid heeft de gemeenteraad gis teravond laten vastleggen, dat een nieuw bestemmingsplan in de maak is voor het GTB-ter- rein in de Gorzen. Daarmee wordt voorkomen, dat zich aan de Dwarsstraat, bij de „gasfa- briek", ongewenste stcdebouw- kundige ontwikkelingen voor doen. Het gaat om het terrein, dat:- wordt begrensd door Dwars straat, Ha ga straat, Nieuwe Ha ven, Hoofdstraat en Willem Brouwer straat. Zoals bekendi verdwijnen de technische be drijven over twee jaar daar vandaan. Een bedrag van veer tien miljoen gulden is uitgetrok ken voor een milieuvriendelijk kantoorgebouw in het industrie gebied. waarvoor het financiële brein van het college. Rctnier Scheeres, pas de officiële paal sloeg. Het terrein in de Gorzen komt vrij voor woningen en winkels, zoals de bedoeling van de gemeente is. Met een voorbereidingsbesluit kan de gemeente dat terrein min of meer reserveren voor de ei gen plannen. Op 19 september vorig jaar werd dan ook zo'n besluit genomen, maar omdat het maar voor een jaar geldig is. kwam er gisteravond in het stadskantoor een nieuw besluit overheen. Het nieuwe bestem mingsplan heeft de ploeg ont werpers namelijk niet binnen dat jaar af kunnen krijgen. Over de ideeën voor het bestem mingsplan heeft dc gemeente raad het dan ook niet gehad. De ontwerpers zijn nog aan net tekenen, en per slot van reke ning ging het alleen om het beschermen van het terrein te gen ongewenste plannenma kers. Er is echter alweer een jaar omgegaan, sinds het toen malige PPR-raadslid Ham van der Wilk de oude gastank onder de aandacht bracht. Wijzend op het Mallegat in Rotterdam- Feyenoord, waar een oude gas houder was omgebouwd tot cul tureel centrum, hield hij voor de ronde tank in de Gorzen ook een dergelijke bestemming on der des wethouders neus.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1