SCHIEDAMSCHE COURANT ton minder voor gemeente Vlaardingen Óóst krijgt te veel patatzaken '4 Begroting toch weer kloppend Ouders ongerust over kortere m auze Gemeente komt belofte niet na „Borneo straat is on veilig" mm Geen hondentoilet in Prof. Rutgersstraat Parkeerproblemen weer in commissie GEWOND NA BOTSING „Roodpoot- moet in Broekpolder blijven" Wijnstok: trieste zaak" Gemeente verandert schooltijden Autobedrijf ERTAN ;|Vt oensdag 20 september 1978. onafhAnkelij K DAGBLAD -103de jaargang no. 26177-6 PAGINA'S Broersvcst 3 - telefoon administratie 268091 redactie 262566 - klachtendienst 144144 SCHIEDAM EN K ETHEL De tarieven van gas en licht, vast gesteld in het GEWB-gebouw aan de Hofsingel, stijgen niet meer dan 31/2 procent Water wordt wél meer verhoogd: gemiddeld moet er 6 1/2 procent hii Schiedam In Oost dreigt een ware patatoorlog. De snackbars schieten de laat ste tijd als paddestoelen uit de grond, en daardoor wordt de concurrentie.zo groot, dat weer een nieuwe patatzaak aan de Snelliussingel (de zo veelste) we! zeer onwelkom .'.is,.'-. De bewoners vereniging gaat over gesignaleerde proble men in de wijk in elk geval overleg plegen met de ge meente. Naar verwachting zal bij een volgende aan vraag om een hinderwetver gunning de nodige weerstand komen van bestaande snack -bar eigenaars. „Binnen een gebiedje van drie kilometer zitten al gauw vijftien patatzaken", zegt een van hen. „Dat wordt te gor tig. Ik denk wel, dat er straks heel wat broodnijd is. Daar om zóu je zo denken, dat de gemeente wel wat kritischer zal worden bij het beoorde len van die aanvragen, en dat er duidelijk bepaalde grond en zijn om een vergunning te weigeren". - Bi j^^tewqper§.vereniging - Schiedatn-Oost bestaat niet de indruk, dat'er tegen de komst van nog meer snack bars geageerd kan worden op de manier, zoals in het centrum werd geprotesteerd tegen de komst van nieuwe café's. In het laatste geval waren er nogal wat klachten Oorlog om prijs van zakje friet gekomen van omwonenden van kroegen en andere eta blissementen, maar in Oost zijn nog geen bewoners in de pen geklommen. Er is ook een andere kant van de me- daille: hoe meer snackbars;' des te goedkoper de patat - misschien eindelijk eens wordt, zoals minister Gijs van Aardenne wil. Aan d&Snelliussingel zou heu.- gaan om een snackbar, waar- voor op het ogenblik al ver- bouwd wordt, zo meent snackbareigenaar P. van de Bos van het Van 't Hoffplein. „Aan de overkant zit echter i al een patatzaak, die gerund wordt door een vrouw die sinds kort weduwe is. Zij zal het nog moeilijker krijgen, als die nieuwe zaak erbij komt en als er straks nog meer mensen zijn die in het Singelkwartier iets willen be ginnen. Wel loopt het de spui gaten uit. Waar Schiedam nou eens echt behoefte aan heeft, is een zaak waar je 's nachts nou eens goed kunt eten. Want dat ontbreekt he- Onbekend is, of de gemeente al een aanvraag voor een hinderwetvergunning voor de zaak aan de Snelliussingel heeft binnengekregen. Niet altijd komen dergelijke aan vragen namelijk in de open baarheid. Vlaardingen Wethou der IJsbrand van de Vel den is er wederom in geslaagd, met een slui tende begroting uit de bus te komen voor het komende boekjaar. De inkomsten en uitgaven van de gemeente Vlaar dingen zullen een bedrag van ruim 172,5 miljoen bedragen. Dat is 13 mil joen méér dan in 1978. Om het huishoudboekje kloppend te krijgen heeft de gemeente wel een be drag van ruim vier mil joen aan de reserves moe ten onttrekken. Het fi nanciële beleid dreigde namelijk door een flinke tegenvaller verstoord te worden: van het Rijk ontvangt Vlaardingen aanzienlijk minder dan verwacht. De gevolgen van de bezuini gingsoperatie, zoals het kabinet Van Agt die gisteren in de miljoenennota heeft gepresen teerd, gaan ook de plaatselijke overheden niet, voorbij De uit- 'tfcéruig uit'het.Gemeentefonds/- die Vlaardingen in* 1979 krijgt overgemaakt, zal niet 3 1/2 pro cent méér zijn dan dit jaar. maar slechts 2,35 procent. In concrete cijfers betekent dat een tegenvaller van 700.000 gul den. De inwoners van Vlaardingen zullen van deze tegenvaller niet IJsbrand*van de Velden: „Tóch kloppende begro ting. onevenredig veel merken. De tarieven van gas en licht en de belasting op onroerend goed zullen met mate stijgen. Die kosten zullen slechts 3 1/2 pro cent duurder worden. Bij de ambulancetarieven is een hoge re stijging te verwachten: 5%. Dit is noodzakelijk om de zaak kostendekkend te houden. Dat laatste geldt ook voor de tarie ven voor drinkwater: die gaan in 1979 gemiddeld met 6,47». -•jcuphoog. - De gemeentelijke begroting zoals die binnenkort-door de commissies en de gemeenteraad behandeld zal worden, is geba seerd op een ongewijzigd finan cieel beleid. Er 2ijn geen ramin gen opgenomen voor uitbrei ding of intensivering van de bestaande activiteiten van de gemeente. Het beleid van de nieuwe raad zal pas in januari tot uitdrukking kunnen komen, als de post „onvoorzien" kan worden verdeeld. Door de ge meenteraad is in theorie nog een dikke anderhalf miljoen te be steden in het komend jaar, maar omdat er nog een stevig bedrag afgaat voor besluiten, dié in 1978 zijn genomen en die op het financiële beleid doordrukken én omdat er voor het komende jaar een personeelsuitbreiding op stapel staat, blijft er in de praktijk slechts een half miljoen over, waarvoor de gemeente raad en het college een aardige bestemming mogen zoeken. Meer nieuws over het gemeen telijk huishoudboekje op pagi- Woonwagenkamp: Schiedam De gemeente kan zich waarschijnlijk niet houden aan de gemaakte belofte binnen zes maanden een voorlopige nieuwe locatie te vinden voor het woonwagen kamp. De eerste oktober loopt de termijn af, die de gemeente zich tijdens deze belofte heeft gesteld. Drie voorstellen voor locaties liggen op het moment bij het ministerie van CRM,* het wachten is nu nog op cijfermateriaal van het ministerie, waarna alle partijen weer óm de tafel zouden kunnen gaan zitten. Dit cijfermateriaal blijft voorlo pig echter uit. In juni deed de gemeente al het verzoek om zulk materiaal, een verzoek dat tot dusverre echter vergeefs bleek. Maar zelfs al zou de verwachte informatie binnen twee weken komen, dan nog moet er gepraat worden met onder andere de bewoners over die gegevens. Menselij kerwijs is het dan onmogelijk om nog voor oktober lot een beslissing te komen. Op pagina drie staat meer informatie over de belofte, die de gemeente waarschijnlijk niet na zal kunnen komen. Vlaardingen Het college heeft besloten, geen hondentoi let aan te leggen op de Profes sor Rutgersstraat. Over dit on derwerp was enige tijd geleden aan Gemeentewerken om ad viesgevraagd naar aanleiding van 'klachten van bewoners over honden-overlast in de straat. De aanleg van een dergelijke voorziening móet worden ge raamd op 800 gulden. Op zich wellicht geen onoverkomelijk bedragmaar het college vreest dat het. nuttig effect van een dergelijk: toilet niet zo groot is. Het gevaar bestaat verder, dat kleine kinderen het zand vah het toilet als speelplaats aan zien, hetgeen onhygiënische tóe standen teweeg zou bréngen. Verder staat in het advies van Gemeentewerken vermeid, dat het hondentoilet hoge onder houdskosten zou behoeven, als het intensief gebruikt zou wor den. Vlaardingen De verkeerssi tuatie in de Bomeostraat is er, sinds de Burgemeester Pruis singel voor sluipverkeer is af gesloten, niet beter op gewor den. De bewoners van de straat hebben zich in een brief tot de raad gewend met het "verzoek, ook de verkeerssituatie in htin straat te bekijken. Sinds de Pruissingel niet meer gebruikt kan worden voor sluip verkeer, wordt de Borneostraat extra belast door automobilis ten, die via deze straat toch nog mogelijkheden zien om langs andere dan de aangewezen we gen hun doel te bereiken. De Borneostraat staat echter vaak aan weerszijden vol met gepar- keerde-auto's, zodat nu een ex- tra gevaarlijke situatie ontstaat. „Het gevaar voor spelende kin deren en andere weggebruikers in de Borneostraat zou te doen rijri, als elke automobilist op verantwoorde wijze zou rijden. De praktijk maakt echter uit, dat dit veelal niét het geval is", •aldus de bewoners. Ze verzoeken de gemeente, hun straat te voorzien van drie ver keersdrempels. die de snelheid Van het verkeer zouden moeten terugdringen. Verder willen ze éénrichtingsverkeer in hun. straat. ADVERTENTIE van Beethovensince! 124, VJoofdingenOlO-357900. üHidimimiiiiiiiiiiiniiiiiiiiii iiiiiiiiJiiiimiiiiiiiiiiiiiitH De Maassluise commissie voor Verkeersaangelegcaheden .5 gaat zich morgenavond weer buigen o ver de parkeerproble- men in de binnenstad. Met name de mogelijkheden bij f§ De Wip, de Markt en de A. van Sebendeistraat zullen JE door de commissieleden nog eens worden bekeken. Vooral je j§ De Wip (op de fotozou nog een aardig onderdeel voor discuss/e kunnen vormen: zo a Is bekend staa t deze hellende weg wél in de Parkeernota genoemd, maar het college JE voelt er weinig voor om parkeren daar toe te staan. De vergadering begint om 19.30 uur op de Govert van s WijnkajdeM s ^niiiiufiiiiiiiiiftiiiitiiiiiiiruiiiiiniiiriifiiiiiiiEiiiiiiiiiiiiHiiriiujnriiiiiijtisijfiiitiiiMiuiiiiiiiii!)^ Schiedam Een 38-jarige vrachtwagenchauffeur uit Gel- senkirchen heeft gistermiddag om vier uur een bromfietser uit Vlaardingen gesneden op het drukke kruispunt van Burge meester Knappertlaan, Vlaar- dingerdijk en Burgemeester Van Haarenlaan. De 48-jarige mevrouw J.M.S. K. die recht door had willen gaan in de richting van haar woonplaats, kwam daarbij ten val. Met borstkiachten en, naar het zich Iaat aanzien, ernstig armletsel is zij naar bet Noletziekenhcis gebracht. Vlaardingen De Schie- damse Vereniging voor Die renvrienden Heelt zich in een brief tot de Vlaardingse raad gewend. In die brief spreekt de vereniging haar afkeuring uit over het feit, dat de Broekpolder gedeel telijk veranderd zal worden in een sportcomplex. „De Broekpolder is een uniek, uitgestrekt gebied voor vogels, als de in Nederland zeer zeldza me Roodpootvalk, de slecht valk, de torenvalk en de sper wer, de drie inheemse soorten kiekendieven en veie andere. Daarom zou de V.D. erg dank baar 2ijn als de Broekpolder hetzelfde natuurgebied zou blij ven als het nu nog is", aldus de vereniging. I niformering inschrijving Rijnmond 97 Vlaardingen Ook wet houder Jelle Wijnstok maakt zich ernstige zor gen over de Rijnmond plannen het inschrij- vingsbeleid te uniforme ren. Hij is het met zijn voorganger Rien Boven berg eens dat Vlaardin gen door de maatregelen zeer gedupeerd zou kun nen worden, noemt het „een trieste zaak" dat de lijst van vierduizend wo ningzoekenden in Vlaar dingen binnenkort wel licht gedubbeld gaat wor den en is stellig van plan al het mogelijke te doen om de ontwikkelingen nog ten goede te keren. „Ik zit hier natuurlijk net, maar ik heb inmiddels van mijn voorganger wel be grepen dat het een trieste zaak is. En waar Ik de meeste bezwaren tegen heb is dat Rijnmond de plannen er zomaar door gedrukt heeft zonder goed vooroverleg met de be-, trokken gemeenten. Ik. overweeg zeker om nog eens ernstig met Rijn mond in discussie te gaan". Aldus de nieuwe wethouder Jelle Wijnstok, die er even als zijn voor ganger op aan zal dringen dat Rijnmond niet alleen de inschrijving unifor meert, maar tevens de toe wijzing. Schiedam - Ouders en personeel van de Burgemeester Verveen- schoo! hebben grote bezwaren tegen het rooster met de schooltij den, zoals dat door de gemeente is voorgeschreven. Het nieuwe rooster heeft tot gevolg dat de kinderen tussen de middag een kwartier minder vrij hebben, zodat ze aan het eind van de middag iets eerder klaar kunnen zijn. Snel naar huis, snel eten en weer snel. naar school,-dat is het gevolg van de gemeente maatregel. Tot rust komen is er voor; de kinderen niet meer bij. de maatregelen is het voor de gemeente makkelijker om in de toekomst nog meer tijd van de pauze tussen de middag af te snoepen, aldus de ouders, ue kinderen kunnen dan immers toch al bijna niet meer thuis komen. Nog eén kwartiertje minder middagpauze maakt dan eigenlijk niet zoveel meer uit. Een soort overgangsrege ling zou het nu dus zijn volgens de ouders, een overgangsrege ling naar een steeds kortere middagpauze, gelijk onder an dere het comité „Tijd vooi school" beijvert. Met name ouders van kinderen, die een eind van de school vandaan wonen, hebben grote bezwaren tegen de nieuwe schooltijden. „Door die inkrim ping moeten de kinderen snel naar huis, snel eten en dan weer snel naar school. Tot rust ko men is er niet meer bij.. Juist dat kwartiertje spelen, dat echt ontspannend werkt voor de kin deren, wordt met de nieuwe regeling afgepakt", zegt een van de moeders. Vooral de manier, waarop cle nieuwe regeling tot stand kwam, heeft bij de ouders nogal wat wrevel gewekt. Een tele foontje aan het hoofd van de school, met de mededeling dat de door ouders en personeel voorgestelde schooltijden wa ren af gewezen. Eén van de argu menten schijnt daarbij geweest te zijn, dat door om half negen 's ochtends te beginnen (20 luid de, één van de plannen van ADVERTENTIE voor betrouwbare Bovair-occaslons V. DEVENTERSTRAAT17 TEL. 73.11.44 Koopavond geopend! ouders en personeel) de ver keersveiligheid in gevaar zou komen. Alle schooltijden moes ten gelijk liggen, zo stelde de gemeente. De aanvangstijd kwam dan op de tijd te liggen dat het verkeer minder druk was, en dat, aldus de gemeente, zou de veiligheid van de kinder tjes alleen maar ten goede ko men. J Die veiligheid van de:kindertjes is, vermoeden de ouders, slechts een zoethoudertje van de ge meente. Zij vragen zich in ernst af of het verkeer een kwartier eerder nu echt zoveel drukker js. Bovendien, stellen dé ouders, is er door de diverse verkeers maatregelen een behoorlijk gro te veiligheid ontstaan op de weg die de kinderen* naar school moeten afleggen. Om hun ver moedens te controleren zijn de ouders van plan contact op te nemen met de politie om te informeren ot hét verkeer om half negen nu echt vreselijk drukker is dan om kwart voor negen. Daarnaast stelt de ouder- commissie een klein onderzoek je in bij alle ouders van de school, om er achter te komen welke bezwaren err allemaal te gen de nieuwe schooltijden le ven. De resultaten van het on derzoekje krijgt de wethouder van onderwijs ongetwijfeld nog onder zijn neus vergezeld van een protest tegen die schooltij den. Indien er wordt toegegeven aan Oil nieuwsblad, waarin u ai het nieuws uit eigen om- gevin8 kunt vinden, wordt zonder extra kosten be zorgd In combinatie met het Rotterdamseh Nieuwsblad, de Haagse he Courant of Het Binnenhof. Sluur mij dit nieuwsblad 1* dagen gratl» op proef toe In combinatie met: O Rotterdamseh Nieuwsblad Adres Woonpi Tel. Deze eon m open envelop, zonder postzegel, sturen naar. Antwoordnummer 232, Den Katg' Antwoordnummer $34. Rotterdam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1