SCHiEDAMSCHE COURANT Geen tweede autoweg van Holy naar Woudhoek k Maassluis tekent bezwaar aan tegen woon wagenplan Woonruimte in 'House of Dimple" Weinig verzet tegen Hoeks ontwerp structuurplan Er is genoeg parkeerruimte „Duidelijke woon ver betering" Ik neem de proef Schiedamse werkgroep steunt comité Anti-Busbaan niet: iilf Inspraakavond óver tuinen Verkeersonderzoek wijst uit: Nieuw dok HVO Lichtreclame Lange Haven? Renovatie Jan de Rooystraat Vragen over onttrekking woonruimte j Y& Donderdag 21 september 1978- ONAFHANKELIJK DAGBLAD -103de jaargang no. 26178 6 PAGINA'S Broersvest 3 - telefoon administratie 268091 - redactie 262566 klachtendienst 144144 SCHIEDAM EN KETHEL Schietlam/V! aardingen De werkgroep ruimtelijke ordening in Schiedam-Noord is sterk tegen bet openstellen van de Brederoweg en Europaboulevard voor autoverkeer. Omdat veel sluipverkeergevreesd wordt, is de werkgroep van mening dat alleen bus 52 en taxi's gebruik moeten blijven maken van de verbinding tussen Schiedara-Woudhoek en Vlaardiu- gen-Holy. Dat zou betekenen, dat de Laan van Bol'es en de Zwanensingel de enige verbinding blijven vormen tussen Holy en Schiedam-Noord. Auto's mogen hier niet rijden. Zo moet het blijven, vindt de Schiedamse werkgroep. Maassluis Het gemeentebestuur houdt zich aan haar belofte. Bij het college van Provinciale Staten heeft het Maassluise gemeentebestuur een officieel bezwaarschrift Ingediend in het kader van de zogenaamde AROB-procednre tegen het Woonwagenplan Zuid-Holland. Volgens dit plan zou Maassluis onderdak moeten bieden aan een woonwagencentrum met vijf standplaatsen. De gemeente is van oordeel, dat zij steeds voldoende bereidheid heeft getoond minderheidsgroepen op ie nemen en te begeleiden. Dat mag onder andere blijken uit het grote aantal 'rijksgenoten' 'en buitenlandse werknemers in de gemeente. Het creëren van een woonwagencentrum is echter ruimtelijk gezien meer omvat tend dan het huisvesten van 'vreemdelingen', zo meent Maassluis. "Het gemeentebestuur vindt het onjuist, dat een dergelijk woonwa gencentrum in Maassluis zou moeten komen, terwijl daarover nooit is gesproken in het algemeen bestuur van het Woonwagen schap Regio Westland. Men vindt het verder uit het oogpunt van verantwoorde ruimtelijke ordening Volstrekt onmogelijk' om binnen de gemeentegrenzen een geschikt terrein aan te wijzen Het college van b. en w. van Maassluis trekt in ha ar bezwaarschrift een vergelijking met de gemeente Voorburg, die zowel qua oppervlakte als qua inwonertal nagenoeg geheel met Maassluis overeenkomt Voorburg hoeft geen woonwagencentrum in te richten. In het bezwaarschrift wordt Provinciale Staten verzocht, het woonwagenplan dusdanig te herzien dat Maassluis van haar verplichting ontheven wordt Wordt dit bezwaarschrift afgewezen, dan zit het er dik in dat de AROB-procedure zal worden voortgezet Dan zal de Raad van State uitspraak moeten doen. Projectteam gaardingen Er rijn vergevorderde plannen het voormalige «oase of Dimple" aan de Oosthavenkadebij het woningbestand te trekken. Het projectteam dat betrakken is hij de bestemming yan het stadsgedeelte waarin de Oostbavenkad valt denkt aan eöJ- a' tweepersoonshuishoudens, ook wel Van Dameenheden genoemd. Inmiddels heeft het projectteam tet college van b. en w. al positief geadviseerd inzake de woonbestemming van het pand Vlaardingen De omwoners van de twee gemeenschappelij ke tuinen, die omsloten worden aoor de Sonoystraat, Van Boi- sotstraat, Blois van Treslong- Straat en Floris de Vijfdelaan worden uitgenodigd om van avond te komen praten over de herinrichting van deze tuinen. De inspraakavond wordt gehou- in het dienstencentrum West in de Valkenhof aan de Frank van Borselenstraat en Ipgintom 8 uur. aan de Oosthavenkade. Het pand was reeds eigendom van de gemeente. Met de plannen lijkt er een einde te komen aan de woelige geschiedenis van het pand dat voor kort "House of Dimple" heette. Daarvoor heette het pand "Eiker lij ck", trefcentrum voor middelbare scholieren. La ter vestigde er zich de al eerder genoemde gelegenheid. Mis schien kwam het door de late sluitingtijden waardoor het al coholpercentage zich begont te wreken, er kwamen regelmatig vechtpartijen voor. Die culmi neerden tenslotte in het geval van doodslag dat heel Vlaardin- gen nog vers in het geheugen zal liggen. Bij wijze van wraa koefening werd het pand daar na in brand gestoken door vrienden van de omgekomene, Het standpunt, dat de werk groep van de SSSN (de stichting samenJevingsbouw Schiedam- Noord) deze week innam, is tamelijk verrassend. Begin dit jaar zei Henk van Zeeland, oud voorzitter van de werkgroep, nog dat het openstellen van Brederoweg en Europaboule- vard voor auto's veel voordelen met zich mee zou brengen. Woensdagavond noemde de werkgroep dat „een prive-uit- spraak" van Zeeland. De werkgroep zal het standpunt toelichten in een brief aan het Vlaardingse comité Anti-Bus baan, dat eerder dit jaar infor meerde of het Schiedamse steun kon krijgen. Dat is dus niet zo. Sinds vorig jaar houdt het comi té een pleidooi voor het open stellen van de „busbaan" Kor- hoenlaan voor auto's, omdat Holy anders als het ware in tweeën wordt gesplitst: gewoon verkeer moet nu behoorlijk om rijden. 2ou de verbinding tus sen Holy en Woudhoek intensie ver kunnen worden gebruikt, dan is de kans groot dat de Korhoenlaan, die daarop uit komt, ook voor auto's bereik baar wordt „Onaanvaardbaar," aldus Aad Broxks van de Schiedamse werkgroep. „Er zou veel te veel verkeer vanuit Vlaardingen over die weg hiernaartoe ko men, en dat zou zich bij ons moeten persen door de Mozart» laan naar de Churchill weg". Volgens Koos den Hartegh be staat bovendien het gevaar.dat de Harreweg naar Delft, waar sluipverkeer zeer ongewenst is, juist aantrekkelijker wordt voor autorijders uit Vlaardin gen, Een mogelijkheid om op bepaal de tijden (in de ochtend) de verbinding Holy/Woudhoek open te stellen werd opengela ten door Ben Schweers. Daar over zal, op initiatief van John de Keyzer, nog worden gepraat met het comité Anti-Busbaan, Hoek van Holland De geringe belangstelling voor de hoor- avond, waar het ontwerp-struc- tuurplan voor Hoek van Hol land werd behandeld, kon op verschillende manieren wor den uitgelegd. De meest opti mistische geesten stelden dat het plan goed was en dat er „dus" weinig aanleiding was om de hooravond te bezoeken. Anderen concludeerden dat de hele zaak in De Hoek eigenlijk nauwelijks leeft. Een feit bleef dat in De Hoek stee slechts een handjevol men sen probeerde de discussie op gang te brengen en levendig te houden, Dat dat uiteindelijk toch nog lukte was vooral te danken aan de inbreng van dr. ir. P. J. A. L. de Lint, lid van hel dagelijks bestuur van de deelgemeenteraad en voorzitter van de commissie van ruimtelij ke ordening. Hij zag kans om steeds weer nieuwe elementen aan het gesprek toe te voegen. Een gesprek overigens dat rich toch steeds weer toespitste tot de noodzaak om eindelijk in Hoek van Holland weer eens woningen te gaan bouwen. Want de planologen kunnen dan wel stellen dat de Hoekse woningbe hoefte ongeveer honderd per jaar bedraagt, de helft voor de eigen inwoners en de andere helft voor economische gebon- denen, ook de deelraadsbe stuurders konden het keiharde gegeven niet ontwijken dat er de laatste vier jaar in Hoek van Holland nauwelijks gebouwd is en dat er op dit moment dus een bouwachterstand is van zo'n vierhonderd woningen. precies gelijk trouwens aan het aantal woningzoekenden. Alle planologische aspecten, zoals de vraag waar te bouwen en in welke mate. verbleekten bij d*e directe behoefte die bij iedereen hel zwaarst bleek te wegen en waaraan men zo snel mogelijk iets wil doen. Voor de tweede helft van 1979 is er geen woningbouw te verwachten en de dan te realiseren 125 huizen rijn bij lange na niet voldoende om de achterstand in te halen, zodat de discussie over toekom stige groeibeperking toch wat ijdel gepraat leek. Én dan was er de heer F. van den Bergh, de vroegere deel- raadssecretans, die weer kwam aandragen met zijn plannen om de duinpan bij de Boulevard te bebouwen. Een zaak die door de heer De Lrnt nu eens defini tief naar het rijk der fabelen werd verwezen. Deze noemde het plan een „fopspeen", op het oog wel aardig maar alle instan ties die ermee te maken hebben, rijn er absoluut tegen, zodat het nooit te realiseren zal zijn. Van den Bergh leek nog steeds niet overtuigd en hij blijft, rijn visie verdedigen. De vergadering van drie com missies, aansluitend op de hoor avond, was duidelijk in rijn advisering: 9 De bouwachterstand snel in lopen. 9 Daarna een regelmatige maar ook een matige bouwsneh heid van ongeveer honderd wo ningen per jaar. O Zo mogelijk geen doortrek king van de strandspoorLijn, maar openbaar vervoer per bus van het station-dorp. O Wat de groei van de bevol king betreft, rekent men in het jaar 2000 niet veel verder te komen dan tot 13.000 ten. opzich te van een kleine 9000 op dit moment. Schiedam Op normale dagen zijn er in Schiedam genoeg parkeerplaatsen- Zelfs op vrijdag (markt dag) is er geen tekort', er zijn dan nog 500 parkeer plaatsen gemiddeld onbe zet. Dat blijkt uit het gisteren verschenen eer ste deel van het verkeers circulatieplan van Schie dam, waarin naast het uiteenzetten van de doel stellingen van het ver keerscirculatieplan, de resultaten van uitgebreid verkeersonderzoek zijn opgenomen. Die resultaten zijn hoogst opmerkelijk; bestond er sinds jaar en dag de indruk dat het hopeloos was gesteld met de parkeergelegenheid m Schiedam, de resultaten van het (in de periode van 1973-1977) gehouden onder zoek wijzen anders uit Al leen op koopavond bbjkt de bezetting honderd procent te bedragen met daarbij nog een tekort aan 120 parkeer plaatsen. In het onderzoek wordt over igens - wel voorbehoud ge maakt; men moet, zo wordt er gesteld, niet uit het oog verliezen dat voor een juiste interpretatie van de resulta ten ook de loopafstand tus sen parkeerplaats en bestem ming moeten worden opge nomen. Dat is iets wat in het onderzoek niet aan de orde is gekomen. Daarnaast blijkt het aantal illegale parkeer ders in Schiedam nogal hoog te rijn. Er staan veel auto's op plaatsen waar dat eigen lijk verboden is. Als al die auto's legaal geparkeerd worden kunnen de cijfers nog eni gzms veranderen. Omdat éénder doelstellingen van het verkeerscirculatie plan het bevorderen van het openbaar vervoer inhoudt, lijkt het niet waarschijnlijk dat de gem.ee nte zal overgaan tot een spectaculaire uitbrei ding van het aantal parkeer plaatsen. Het bestaande aan tal is immers in bijna alle gevallen voldoende, en in de uitzondering, de koopavond, kan best meer gebruik wor den gemaakt van dat open baar vervoer. 0 Na een sleepreis van negentien dagen is bet nieuwe dok voor bet Ha venbedrijf 'Vlaardingen- Oostvanuit Las Palcnas gearriveerd. De scbeeps- reparatlewerf zal bet nieuwe dok in oktober in gebruik nemen ter ver vanging van baar 700 tocs dok dat inmiddels Is ver kocht Het nieuwe dok ligt in de Vulcaanhaven. Het dok beeft een hefver mogen van 5300 ton en wend in 1970 gebouwd in Spanje. De (engte be draagt 127 meter en de bmnenbreedte 23 meter. Schepen met een diep gang van zeven meter kunnen er nog in worden drooggczeL De twee kra nen hebben een capaciteit san tien ton elk. Met de aankoop van bet dok be schikt HVO nu over een moderne droogzetcapaci- teit, dat naast bet nieuwe dok nog bestaat uit een dok van 4200 ton en een dwarsbrlling van 125 mo terlengte. Schiedam Het gerestaureer de Leger des Heilscentrnm aan de Lange Haven 27 wordt zater dag op een feestelijke manier heropend. Om die opening heen zullen verschillende activitei ten plaatsvinden. Naast een verbouwing van de bestaande ruimte heeft het Le ger overigens nog meer plan nen. Om duidelijk te laten weten waar het Leger is gevestigd, wil men een lichtreclame op de pui van hel gerestaureerde pand laten aanbrengen. De vergun ning voor deze ingreep is al bij de gemeente aangevraagd. Het gaat om een lichtreclame van één meter twintig lang en één meter twintig breed. Op die reclame zou dan het wapen van het Leger des Heils, zowel als de naam moeten komen. De lichtreclame zou haaks op de pui bevestigd moeten worden en is dan van beide zijden afzicht- baar. Of de vergunning zal worden verleend is niet zeker- Het gaat in dit geval om een historisch stukje Schiedam, waarbij een Leger des Heils heropent lichtreclame met deze grote af metingen, die bovendien haaks op de gevel zou moeten worden bevestigd, best we eens uit de toon zou kunnen vallen. De beslissing hierover is eerst nog aan de welstandscommissie en daarna met advies van die com missie en gemeentewerken aan het college van burgemeester en- wethouders. Morgenmiddag buigt de welstandscommissie rich erover om vier uur in het stadskantoor. Vlaardingen „Ik wil niet ontkennen dat er hier en daar wel wat achterstallig onderhoud met de renovatie mee genomen zou kunnen worden, maar wij zijn niet in staat die er apart uit te lichten. Dat Is een zaak van het Rijk geweest en die wil dat niet". Aldus de heer N. Nieuwstraten, woordvoerder van bouwvereni ging „De Samenwerking" in een commentaar op verwijten van tegenstanders van de uit te voe ren renovatie. Een van de be langrijkste punten waarom de kritiek draait is het feit dat „De Samenwerking" met de renova tie een verkapte vorm van ach- terstallig onderhoud zou willen inlopen. De heer Nieuwstraten: „Dat is beslist niet de bedoeling. De meerderheid van de bewoners heeft om gerief ^verbetering ge vraagd, de inspraak is volgens, een democratische procedure verlopen. In tegenstelling tot de flats waar wij onlangs slechts kozijnen vervangen hebben en de puien opgeknapt, moeten de huurders van de woningen die wij nu op gaan knappen straks wel meer huur gaan betalen. Dat is een normale regeling: 2,5 procent over het geïnvesteerde bedrag. Dat betekent een maan delijkse huur van tussen de 90 en 95 gulden meer. Maar daar voor krijgen ze dan dakbedek king. dubbele beglazing, centra le verwarming, uitbreiding van de woonruimte en noem maar op. Dat is alles duidelijke ge rief sver betering' Vlaardingen Raadslid A. Cornelisce (PvdA) beeft vragen gesteld aan het college over een geval van woonruimte-onttrekking in de Vette- noordsepolder. Het gaat om het pand Mahïer- straat 5, dat Is verbouwd tot kantoorruimte. De heer Comelisse wil graag weten, of voor de woonruïmteonttrekking in dit geval een vergun ning is verleend Indien dat niet het geval is, wil de heer Comelisse weten wat de gemeente denkt te gaan doen om het pand weer voor woonruimte geschikt te laten maken. Volgens het PvdA-raadslid zijn dergelijke panden bij uitstek geschild voor één- of tweepersonoshuis- houdens. Over dit geval van woonruimte-onttrekking is eerder al gesproken in de onlangs gehouden wijkbijeenkomst in de VOP. Toen was het een van*de bewoners, die over dit onderwerp vragen aan het gemeentebestuur stekte. Wethouder Jelle Wijnstok zegde bij die gelegenheid toe, meteen et-O onderzoek in te laten stellen. Dit nieuwsblad, waarin u aJ hert nieuws uit eigen om- geviog kunt vinder», wordt zonder extra kosten be zorgd in combinatie met het Rotterdam ach Nieuwsblad, de Haagsche Courant of Het Binnenhof. Stuur ntfj d it nletmtbUd 1« dagen gratis op proaf toe fa» combinatie met: *dr«- Wocmpi Tel Oom bon «o ooen en%efop. zonder DOSüegel. stwen naar: Antwoordnummer 232. Oen Haag. Antwoordnummer $34, Rotterdam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1