SCHIEDAMSCHE COURANT SPREEKUUR IS NODIG Zelfde architect voor F aikstraat en Lamoenterrein Binnenstad wil terrasjes rond de Grote Kerk Actie voor Grote Kerk van start neem de proef „Gouden" sleutel ROMMEL VOOR HET MUSEUM Kieboom hakt99 gebouw open Ik Om vertraging te voorkomen Vredige markt op Liesveld mm j Bewonersvereniging in brief aan college: Voet afgekneld bij ongeluk WF Zesde keer zonder rijbewijs Weer inbraak valse sleutel Maandag 25 september 1978_ ONAFHANKELIJK DAGBLAD 103de jaargang no. 26180 - 6 PAGINA'S Broers vest 3 - telefoon administratie 26B091 - redactie 262566 k lach lend ten4 144144 SCHIEDAM EN KETTHEL Schiedam De bewoners veren iging Schiedam-Centrum heeft in een brief aan het college van burgemeester en wethouders haar verbazing uitgesproken, dat de vaste spreekuren voor de burgerij zijn afgeschaft. Ook binnen de PvdA is hierover de nodige onrust ontstaan. Voortaan moet men eerst een afspraak maken met de secretaresses van burgemeester en wethouders en moet men aan de Secretaresses vertellen over welk onderwerp het gesprek zal gaan. Tevens wordt aanbevolen eerst contact op te nemen met de gemeentelijke dienst, die met het onderwerp te maken heeft, of met de gemeentesecreta rie. Ingewikkelde zaken, zo wil men bij de gemeente, kunnen het beste schrifteüjk tot het college worden gencht, waardoor ze sneller kunnen worden afgehandeld. De meuwe maatregeler worden volgens de gemeente doorgevoerd om tijd te winnen. Mensen zouden bij een vast spreekuur onnodig moeten wachten, en ook de benodigde gegevens zouden bij een onaangekondigd bezoek niet bij de hand liggen. Dat is allemaal onnodig tijdverlies, zo vindt men m het stadskantoor; tijdverlies die bij de nieuwe procedure m veel mindere mate op zou treden. De argumenten van de gemeente blijken bij de bewonersvereniging niet veel indruk te hebben achtergelaten. De mensen die gebruik maken van spreekuren zijn mensen met problemen," die alle loketten van het gemeentehuis al gezien hebben en dan maar naai' één van de stadsbestuurders toestappen". Dat de verkeerde bestuurder dan eens een keer wordt benaderd, is volgens de vereniging met zo'n ramp en kan gemakkelijk gecorrigeerd worden. Het persoonlijke gesprek met een bestuurder kan van belang zijn bij een snelle afhandeling van de problemen. Telefonisch contact blijkt in de praktijk veel moeilijkheden op te leveren. De secretaresses doen voorkomen alsof zij zijn aangesteld om zoveel mogelijk mensen af te poeieren. Schriftelijk contact blijkt niet veel beter, brieven blijven soms maanden liggen, aldus de bewonersvereniging. In haar brief spreekt de bewonersvereniging de hoop uit dat de regeling alsnog wordt teruggedraaid, de mensen vinden het immers helemaal niet erg als ze een keertje moeten wachten, Met een gouden sleutel opende kolonel Cox het gerestaureerde gebouw van het leger des Heifs. Het Leger des Heüs in Schiedam heropende zaterdagmiddag haar gerestaureerde onderkomen aan de Lange Haven nummer 27. Na een jaar van hard werken kon het gebouw zaterdag met een gouden" sleutel worden heropend, een opening die gepaard ging met de wens dat de gouden sleutel symbool mocht zijn voor een even gouden toekomst Veel belangstellenden hadden zich voor de officiële gebeurtenis op de Lange Haven opgesteld, zoveel zelfs, dat de zaal na de opening helemaal vol bleek te zitten, en verschillende mensen, die geen uitnodiging hadden ontvangen, moesten worden teleurge steld. In de zaal spraken onder anderen de wethouder voor Vorming en Recreatie Herman Posthoorn namens de gemeente Schiedam, en de chef-secretaris van het Leger des Heils in Nederland, kolonel R. A. Cox, onder wiens leiding" de opening was verricht Ook de rest van deze week zal bij het Leger des Heils in het teken staan van de heropening. Vlaardingen Naar alle waarschijnlijkheid zal architect Andriessen ook de plannen voor de Fuik straat mogen gaen tekenen. Dit betekent in feite dat de reeds bestekklare plannen voor het Lamoen terrein overgenomen kunnen worden, hetgeen een vlotte afwikkeling van de bouwplannen voor de Fuikstraat ten goede komt. Wethouder Bas Goud- riaan lijkt, gezien de uitlatingen van fractievoorzitter Hans Verslujre, in deze hele affaire onder druk gezet te zijn door zijn eigen partij. Schiedam bij een ernstig bedrijfsongeval op de werf van Wil ton-Fi jen oord is een voet argekneld van de 61-jarige Vlaardinger I. J. V. Hij zal vermoedelijk ook zijn andere voet moeten missen. Na eerste behandeling in het Holyzieken- huis is hij overgebracht naar het Rotterdamse Dijkzïgt. Het ongeluk gebeurde vrijda gochtend, toen de man op een drijvende heistelling aan het werk was. Bij de voorbereidin- gen om palen langs de schoeiing van een schip te slaan, schoof een geleider plotseling naar links. De staaldraden, waaraan de geleider was bevestigd, schaarden zich toen om de en kels van de Vlaardinger. Daar bij werd een voet meteen afge knepen. Vlaardingen Een bijzonder hardleerse automobilist is zater dagnacht door de Vlaardingse politie aangehouden. De man werd voor de zesde maal be trapt op het rijden zonder rij be wijs. Daarnaast bleek voor het voertuig ook geen belasting be taald en was de auto niet verze kerd. Het voertuig verkeerde bovendien in een zodanige staat dat een technische keuring no dig werd geacht De auto van de 30-jarige Vlaar dinger is dan ook door de politie m heclaiï ppnortiw. Schiedam Enkele terrasjes in de omgeving van de Grote Kerk verbeteren het stadsbeeld. Die mening spreekt het bestuur van bewoners vereniging Schiedam- Centrum uit naar aanleiding van de discussienota binnen stad, die wethouder Chris Zij develd deze zomer lanceerde. De nota valt bij de vereniging in goede aarde, vooral ook waar het gaat om een beter benutten van Grote Markt en Lange Kerkstraat. „En daar dragen caféterrasjes toe bij," vindt de vereniging. Ingestemd wordt met Zijde- velds idee, dat toekomstige be woners van de binnenstad „au- toarm" moeten zijn. Maar, aldus het bestuur, „is het dan niet redelijk om aan bezoekers van de binnenstad te vragen hun auto uit de binnenstad te laten en te parkeren waar dat is toegestaan?" De bewonersverenigmg pleit voor parkeerterreinen in twee lagen: dat bespaart de helft van de ruimte. Beter openbaar ver voer vindt men wel nodig, want sinds er geen bussen meer over de Parkweg rijden, is een deel van het centrum niet zo goed bereikbaar. Het winkel vloeroppervlak in de binnenstad hoeft van de bewo* nersvereniging niet groter te worden. Wel zou de kwaliteit verbeterd kunnen worden. Re kening zou met „wijkwinkels" moeten worden gehouden: win keltjes voor dagelijkse behoef ten van de centrumbewoners. Het bestuur van de bewoners vereniging prijst het overzichte lijke karakter van Zïjdevelds d i cm cei nnnt j» a5«ÉöE& De vredesmarkt op het Liesveld genoot, ondanks het mooie weer weinig aandacht. Vlaardingen Een handjevol kraampjes met boeken en fol ders over de vrede, vormden samen met wat spandoeken vrijdagavond en zaterdag de vredesmarkt op het Liesveld. Dc markt was opgezet in het kader van de vredesweek, met medewerking van onder andere Amnesty International, de We reldwinkel en Unicef. Erg veel bezoekers trok de markt niet, de meeste mensen hadden het blijkbaar te druk om enige aandacht te schenken aan de uitgestalde publicaties over vredesvraagstukken. Het Liesveld bood rondom de marktkraampjes dan ook een ongewoon vredige aanblik vrij dagavond en zaterdag. Tijdens de wijkbijeenkomst van 7 september had Goudriaan de bewoners van de Vettenoordse- polder te kennen gegeven dal Andriessen als architect hem niet zo geschikt leek. Voor het zelfde geld kon je volgens hem veel leukere dingen bouwen. De wijkbewoners waren met Goud- riaans ideeën echter verre van gelukkig. Een andere architect zou aanzienlijke vertraging met zich meebrengen, afgezien nog van het verlies van eenheid tussen het Lam oe-n terrein en de Fuikstraat. Tijdens de laatste commissie vergadering stadsontwikkeling leek ook Goudriaan tot die slot som te rijn gekomen. Hij deed de vergadering mededelingen waaruit opgemaakt kon worden dat Andriessen toch de archi tect van de Fuikstraat zou wor den. Later echter sprak hij dit weer tegen. Er zou helemaal niet over Andriessen gesproken zijn. Pv- dA-commissielid Hans Versluys overigens zegt duidelijk wèl ge hoord te hebben, dat Andries sen do architect gaat worden. „Jazeker en ik heb ook gehoord dat Goudriaan nu weer ontkent. Mijn standpunt is dat de Fuik straat bij het Lamoenterrein getrokken dient te worden. En dan ligt het voor de hand dat Andriessen ook de Fuikstraat gaat doen." Goudriaan, om commentaar ge vraagd, blijft er bij dat de kwestie Andnessen tijdens-de- commissievergadering nje£ aan dc orde is geweest. „Maar hoe wel formeel nog niets gëcegeld is, zullen we er ons inderdaad wel bij neer moeten leggen dat Andriessen de architect wordt." De kritiek op Goudriaan uit eigen gelederen valt trouwens samen met een schrobbering van zijn partijgenoten in „Ach terban", het ledenorgaan van de PvdA afdeling Vlaardingen. In dit tijdschrift wordt de OJC- kwesiie nog eens opgehaald en spreekt het afdelingsbestuur zijn afkeuring uit over Goud- riaans handelen mdeze. Wat vindt hij zelf van die druk? „Ach, ik wilde dat ze eens een andere wethouder pakten. Ze moesten me maar eens op mijn. daden nemen en niet alleen mijn woorden." Aldus wethouder Goudriaan. miuiuiitiiiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiuiiniiiiniiiiiiHiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiii. Schiedam Op het m use urn plein is zaterdag een rommelmarkt ge houden waarvan de opbrengst was bestemd voor Drumband Gusto. De drumband, die de rommelmarkt zelf had georgani seerd, heeft het geld hard nodig voor nieuwe in strumenten. Er lag op het knus se pleintje voor het museum een bonte mengeling van rommel Uitgestald variërend van een oude vogelkooi tot nog nel met hele maal afgedragen kleding. Mede door het plots i veer voorjaars achtige weer, was de opkomst zater dag zeer redelijk te noemen. Behalve het weer was ook de op brengst boven ver wachting. Rond de 4000 gulden is er zaterdag opge haald, waarvoor men een klcme soezafoon denkt te kunnen kopen. Een kleine vierduizend gulden leverde de rommelmarkt op het museumplein op. Burgemeester Kieboom „hakt" het nieuwe gebouvs open. Vlaardingen Burgemeester Wim Kieboom heeft zaterdag het nieuwe gebouw van de scouting groep AUard van Heemstede geo pend. Hij deed dit door een touw door te hakken, waarna de Neder landse vlag zich ontplooide. De opening was zaterdag slechts symbolisch be doeld. Sinds april al. maakt de scou tinggroep gebruik van de nieuwe ver trekken Het oude gebouwtje aan de Beatnxiaan was zowel te klein als te bouwvallig ge worden. Honderd- vijftig kinderen moesten er ge- bruik maken van slechts enkele klei ne zaaltjes. Hot nieuwe ge bouw aan de Lem- s ter landhoeve biedt beduidend meer ruimte, zo wel binnen, als buiten. Helemaal klaar is het nieuwe gebouw overigens nog met, met name de inrichting moet m de komende we ken nog stevig ter hand genomen worden. Schiedam De actie voor het behoud van de Grote Kerk is gestart. Aan diverse instellingen en personen in Schiedam is een brief gestuurd met het verzoek vijftig gulden te storten op de girorekening van het betrokken comité. De girokaart is bij de brief ingesloten. De opbrengst van de actie, zo stelt het comité, komt geheel ten goede aan de restauratie van het dak. Er hoeven zelfs geen kosten voor het versturen van de brieven worden afgetrokken. gen, een bedrag dat in werke lijkheid nog wel eens hoger zou kunnen uitvallen. Een kleine tienduizend gulden is opgehaald bij een collecte onder de leden van de hervormde gemeen schap. Rest dus nog ongeveer 440.000 gulden, wat verdeeld over girokaarten van vijftig gul den, bijdragen kvan 3800 instan ties of personen betekent. Het dak van de Grote Kerk, in de brief ook wel het hart van Schiedam genoemd, verkeert in groot gevaar. Herstel van dit dak zal een zeer groot bedrag aan geld vergen. De eigenaresse van de kerk, de Nederlandse hervormde gemeente, kan de kosten voor zo'n restauratie on mogelijk dragen. Omdat de in standhouding van dat hart van Schiedam eigenlijk de aandacht van de gehele Schiedamso be volking verdient, hebben enkele notabelen oen actie opgezet. Een groepje hoge functionaris sen uit de bankwereld, gecom pleteerd met oud-burgcmeester Harm Roelfsema, roept Schie dam op om aan de actie deel te nemen. Dat gebeurt door middel van de brief, die verge zeld gaat van een girobetaal kaart. Het actiecomité rekent, zo staat het letterlijk in de brief, op een gemiddelde bijdrage van vijftig gulden per verzonden girobetaalkaart. Een gemiddel de, waardoor tot uitdrukking komt dat ook een hogere bijdra ge zeer welkom is, des te meer welkom omdat bij geen enkele actie een respons van honderd procent wordt verkregen. De restauratiekosten zullen vol gens uiterst voorzichtige schat tingen vierenhalve ton bedra- Vlaardingen Opnieuw heb ben inbrekers met een valse sleutel toegeslagen. Uit een woonhuis aan de Jacob van.' Heemskerkstraat werden giro betaalkaarten, bankkaarten en bijbehorende passen gestolen. Ook 30 gulden aan contant geld is bij de inbraak ontvreemd. De totale waarde van de buit wordt geschat op ongeveer 5000 gul den Dit nieuwsblad, waarin u al het nieuws uit eigen om- floving kunt vinden, wordt zonder extra kosten be zorgd m combinatie met het Rottardamsch Nieuwsblad, da Haagscne Courant of Het Binnenhof. Sluw mij dit n!ouwibl*d 14 d«g«n gratis op pro«t too in combinatie met; D Rottardwnsch Nieuwsblad Naam Ad/es Tot Deze bon m open enve/op zonde' postzegel sturen naar Antwoordnummer 232, Den Haag, Antwoordnummer 834, Rotterdam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1