SCHIEDAMSCHE COURANT S tra ndspo niet doortrekken Koophuizen vol gebr eken „Alleen optreden als ze gevaar opleveren" 'Schiedam geen goede koopwaar' Protest Geen onzorgvuldigheden tijdens verkiezingen'9 Jantje Beton schiet te hulp Verkeerscirculatieplan: Commissie positief ESTUUR DEELRAAD HOEK VAN HOLLAND: Bewoners Smetanalaan klagen vergeefs: .sgffissspf-ssrsre Nettoresultaat CINDU bijna gelijk Inspraak bij bouw premiekoop- woningen Sloten vol lijm Riolering Liesveld duurder Sociale Dienst opgelicht Politie over schaatsplank: Dinsdag 26 september 1978. onafhankelijk dagblad ll>3de jaargang no. 26181 - 4 PAGINA'S. Broers vest 3 telefoon adm mistra tie 268091 - redactie 262566 kiac hl end lenst 144144 SCHIEDAM EN KETHEL Hoek van Holland Het dage lijks bestuur van de deelge- meenteraad Hoek van Holland ziet meer na- dan voordelen in het doortrekken van tie strand- spooriijn. in tegenstelling tot het structuurplan van het bu reau OD 205. Dat bureau noemt het doortrekken van die lijn jn het belang van de recreanten. De meerderheid van het rieel- raadbestuur zegt hierin slechts ten dele tc kunnen meegaan. „Wanneer wij ervan uitgaan dat de gronden langs de Strandweg inderdaad worden overgedra gen aan de gemeente en dat de voorstellen van uw raad worden geëffectueerd, dan doorkruist de spoorlijn wel een zeer onge lukkige wijze de mogelijk ont stane woonkern", aldus het deelraad bestuur. De spoorlijn vormt volgens het bestuur een obstakel in de aan sluiting van de ringweg rond de Berghaven en de voorgestelde aansluiting op de Dirk van den Burgweg. Hel bestuur wil de spoorlijn laten eindigen bij het station Berghaven. Aanvullend openbaar vervoer zou de re creanten naar hel strand moe ten brengen. Het bestuur wil de mogelijkheid bestudeerd wordt om een weg te realiseren vanaf de Schelp- weg over het tracé van de voor malige treindijk naar de Strand weg in aansluiting op de ring weg van de Berghaven. Verder zou er een uitvalsweg moeten komen in oostelijke richting ten zuiden van de Deltadijk. De bevordering van de realise ring van het plan Brink en Bies biedt volgens het bestuur de mogelijkheid om de Prins Hen drikstraat verkeersarm te ma ken en de Harwichweg te ontlas ten. Het bestuur denkt ook aan de verbreding van de Haak weg en de Nieuweiaan. Vlaardingen Het dagelijks bestuur van de Culturele Raad V/aardingen is het niet eens met de tien musici, die eerder schriftelijk hun ver ontwaardiging hadden geuit over de gang van zaken rond de verkiezing van een musi cus als vertegenwoordiger van de Vlaardingse toon kunstenaars binnen de Cul turele Raad. Zoals we vrij dag in deze krant melden ver welen de musici de Raad, dat het tijdstip van de ver kiezingen „erg ongelukkig" was gekozen, omdat velen met vakantie waren, terwijl tevens was gebleken dat niet alle toonkunstenaars voor de verkiezingsbijeenkomst waren uitgenodigd. Culturele Raad: In een brief aan de music:, die tevens is gezonden aan het college van b. en w., schrijft het dagelijks bestuur van de raad. dat het tijdstip van dn- verkiezing niet an ders gekozen kón worden, omdat de benoeming van de nieuwe leden van de Culture le Raad voor september door het college van b. cn w. dient plaats te vinden. „Bovendien is het tijdstip der vergade ring reeds op 19 juli ter kennis gebracht van alle bij ons secretariaat geregistreer de beroepsmusici", aldus de brief. „Dat blijkbaar met alle Vluarding.se musici door ons zijn benaderd is een recht streeks gevolg van hel feit. dat de niet-benadorden nog nimmer de moeite hebben genomen zich bij ons secret a nay! aan le melden." De Culturele Raad zie' dan ook niets in een herslem ming, zoals de musici die wilden hebben. „Na een uit voerige overweging van Uw verzoek hebben wij gecon cludeerd. dat geen enkel ar gument de inwilliging daar van rechtvaardigt", aldus het dagelijks bestuur. Binnenstad tegen VW: Schiedam Er moet in Schiedam heel wal ver anderen voordat er aan een reclamecampagne kan worden gedacht om de stad te verkopen. Dat stelt bewonersvereniging Schiedam-Centrum in een brief aan de VW. Het is wel een goede zaak, stolt de bevvonersverenigmg, dal er iets wordt gedaan om Schiedam te verkopen, maar dan moet toch eerst de* „koopwaar" in orde worden gebracht. Een van de be langrijkste aspecten van die koopwaar vormen dc Schic- rtamse monumenten, zoals dc Korenbeurs, hel Zakken- dragershussje en de molens, die heel wat toegankelijker voor het publiek zouden kunnen worden gemaakt, Met name met de Koren beurs die vroeger een heel belangrijke functie in het wel en wee van Schiedam heeft gehad, zou heel wat meer kunnen gebeuren dan erin tafeltennissen en schie ten door mensen die toeval lig lid zijn van een vereni ging. Het zou een functie kunnen krijgen voor alle Schiedammers. Zoiets als met het vroegere Sint Ja- eobsgasthuis is gebeurd door er een museum van te maken, aldus de vereniging. Voortd zouden ovemach- tingsmogelijkheden in een De Korenbeurs met omgeving vanuit de lucht bezien. Volgens de bewonersvereniging Schiedam-Centrum zou het een functie voor de voltallige burgerij moe ien hebben. Luchtfoto Sijthoff Pers Henk Westering redelijke prijsklasse aanwe zig moeten zijn voor even tuele bezoekers; zou prettig wandelen mogelijk moeten worden gemaakt zonder dat de wandelaar op het verkeer moet letten, en zouden ter rasjes daar moeten worden aangelegd waar men geen last heeft van de uitlaatgas- sen van het voorbij razende verkeer, aldus de bewoners vereniging. Om de herwaren nog eens te verduidelijken heeft zij meteen maar een toepasse lijke spreuk ingestuurd voor de door de VVV uitgeschre ven prijsvraag: „In Schie dam kan je handelen, maar nergens rustig wan delen". Schiedam Jantje Beton heeft <Ie Schiedamse padvinders- groep Burgemeester Van Haa- ren een bedrag van 7000 gulden gegeven. De organisatie achter Jantje Beton, het nationaal .ieugdfonds, heeft de groep daarmee uit een financiële noodsituatie geholpen. Burgemeester Van Haurcn kan ■u: in het clubgebouw op dc hoek van Schiedam se weg en 1 Nieuwe Damiaan de centrale verwarming bekostigen en ook Je verbouwing, die daarmee gepaard gaat. De padvinders- groep is een van de honderd plaatselijke groeperingen in het land, die door de actie Jantje Beton gesteund konden worden. Het nationaal jeugdfonds schaart zich achter vele projec ten zoals speeltuinen, kinder boerderijen, clubhuizen en pad- vindersgroepen. omdat die pro jecten beter mogeii jk maken dat „Jantje" niet in betonnen wjj- ken zijn vertier hueft te zoeken. Schiedam De commissie voor ruimtelijke ordening van de gemeente Schiedam staat positief tegenover het vorige week verschenen eerste deel van het verkeerscirculatieplan voor de Schiedamse binnen stad. Wel waren er op de gister avond gehouden vergadering enige puntjes van kritiek te beluisteren op de inhoud van het lijvige boekwerk. Met name de voorgestelde inspraakproce dure was, zo vlei bij de leden van de commissie te beluiste ren, te kort. Vier weken voor de informatieprocedure, vier weken voor dc reacties op die informatie, en vier weken voor het verwerker^ van de reacties waren met name voor Gé Brou wer (PvdA), Herman Noorde- graaf (PPR) en Siean Bosman (CDA) te kort voor wezenlijke inspraak. Ook toen de directeur van ge meentewerken, Harm dc Block gesteund door wethouder Chris Zijdeveld, de verzekering gaf dat de aangegeven inspraakpro cedure slechts één van de moge lijkheden was, en dat er nog een nader uitgewerkt plan uit moest komen was men hierover toch nog niet helemaal tevreden. Wel flinke steun vanuit de com missie kregen de doelstelingen van het verkeerscirculatieplan. Over het algemeen was men het er over eens dat het bevorderen van hel openbaar vervoer (waaronder ook de taxi valt), en het selectiever gebruiken van de auto, twee zeer belangrijke prio riteiten zijn. Omdat die doelstel lingen zoals tijdens de vergade ring werd uitgedrukt, de enige werkelijk harde feiten uit het boekwerk vormden (het overige vormt een inventarisatie van de problemen), bleef dc rest van de zeer rustig verlopende dis cussie beperkt tot wat kleinere zaken, zoals het loopcomfort van de voetganger, en een defi nitie van doorgaand verkeer. Schiedam Verschillende koophuizen aan de Sme tanalaan zijn bijzonder slecht afgewerkt. De koop huizen in Woudhoek-Zuidwest waarvoor prijzen worden gevraagd van ongeveer anderhalve ton zitten vol met „slordigheidjes". De bewoners klagen steen en been, maar tot dusver zonder resultaat. In bijna elke muur zitten wel gaten die door de bouwers Kloppers en Hooghart, worden omschreven als „muizengaatjes". Muren, die slechts bestaan uil dunne gipsplaten, zijn zo slecht bevestigd dat ze tien centimeter heen en weer kunnen .worden bewogen. In verschillende tnu- ren zitten scheureii die, zoals al tegen de bewoners is gezegd, de huizen werkelijk uniek maken: het zijn de eerste huizen rnet een indirecte verlichting. Als hel licht 's avonds in de badka mer brandt, is tevens (door de scheuren) de slaapkamer ver licht. De lijst met klachten van de bewoners is daarmee nog lang niet compleet; hij varieert nog van losse bakstenen tot het niet uitbetalen van beloofde locatie subsidie. Sinds juni zitten de bewoners al in hun nieuwe hui zen; een tweede oplevering, waarbij normaal de kleine fout jes, die altijd wel kunnen voor komen, worden hersteld, ken nen de woningen niet. De bewo ners moeien de eventuele gebre ken zelf maar wegwerken. Het materiaal, daar willen de aanne mers dan eventueel wel voor zorgen. Maar zelfs dat gaat niet altijd op. Bij elk huis hoort, een pud dat de bezoekers vanaf de weg naar de voordeur brengt. Dat pad is niet aangelegd. Een van de bewoners, mevrouw Brugge ling (nummer 66) zegt: „Ik had mot materialen, die van de bouw waren blijven liggen, een geïmproviseerd paadje aange legd. De spullen daarvoor wer den echter gewoon voor mijn deur weggehaald; de aannemer kreeg daar namelijk statiegeld Mevrouw Bruggeling voor haar woning; met talloze gebreken, en zonder paadje voor de deur. voor als hij het terugbracht". Volgens een andere bewoner, die zijn naam niet in dc» krant genoemd wil hebben, laten de bewoners het er toch niet bij zitten: „Ik heb een afspraak met de sociaal raadsman; daarna kunnen we, hopelijk met andere bewoners erbij, gaan kijken wat we aan deze misstanden kunnen gaan doen". Maassluis Het nettoresultaat van Cindu Key en Kramer week in de eerste helft van 1978 Vlaardingen Het ontwerpen en de bouw van de premiekoop- woningen aan de Callenburg- straat, op bet terrein van de vroegere wasserij van Over mans, zal met een grote mate van inspraak van de toekomsti ge bewoners tot stand gebracht worden. Op de enige tijd gele den geplaatste advertentie, waarin belangstellenden voor het project werden opgeroepen, hebben zich 32 gegadigden ge meld. Uit de geïnteresseerden zijn vijf toekomstige bewoners door 1 o t ing gesel ecteerd Die vijf toekomstige eigenaars van de premiekoopwoningen hebben inmiddels hun voorkeur uil gesproken voor Ridder en Vermeer uit Naaldwijk als ar chitect In een vergadering, die gisteravond werd gehouden, hebben de gegadigden met de architect wederom over de ver schillende mogelijkheden ge sproken. Ook is er gesprek ge voerd met het Vlaardingse aan nemersbedrijf Van der Waal, die de bouw mogelijk zou kun nen realiseren. Het gemeentebe stuur is ook met die keuze accoord gegaan. Maassluis Vijf bewoners van de Nobel dreef in Maassluis hebben aangifte gedaan van het feit dat hun sloten van de garagedeuren vol met lijm wa ren gespoten, Eén van deze bewoners kon bovendien niet in zijn auto stap pen omdat de portiersloten eveneens met dezelfde substan tie waren dichtgespoten. De be woners en de politie lukten het niet om de lijm op te lossen. Alle sloten moesten worden ver nieuwd. Dc daders zijn nog onbekend. VIvardingenHet vernieuwen van de rioleringen van de win kels onder het Liesveldviaduct blijkt aanzienlijk duurder te zijn dan in eerste instantie was geraamd. De gemeenteraad heeft voor dit karwei destijds ruim 175.000 gulden beschik baar gesteld, maar dat is een kl eine 25 mille te weinig. Als belangrijkste oorzaak van deze krcdietoverschnjding, die ruim 12 procent bedraagt, wor den de loon- en prijsstijgingen genoemd sinds de opstelling van de oorspronkelijke raming. Ook het gezien de aard van het werk moeilijk inschatbare uitvoe- rmgsrisico maakt de prijs ho ger. De schakelkast waardevermindering. Vlaardingen Een be woner van de Julianalaan heeft schriftelijk gepro testeerd bij het college van b. en w, tegen een grote TV-schakelkast, die in verband met dc aanleg van de CAI voor zijn wo ning is geplaatst. Volgens de briefschrijver bad de kast zonder problemen een plaatsje kunnen krij gen op een open stuk grond tegenover de Oran jelaan. „Het getuigt van onbe hoorlijk bestuur dat de plaatsing zonder vooraf gaande mededeling is ge schied. De woning beeft door de plaatsing waarde vermindering onder gaan", aldus de klager. „Volgens de heer Stout van de Centraal Techni sche Afdeling is er opzet telijk geen mededeling van de plaatsing dezer kasten in de openbaar heid gebracht omdat men voor reacties vreesde" zo meldt de brief aan het college. woning Julianalaan: overlast en weinig af van dat in het eerste halfjaar van 1977. Dat komt omdat tegenover een belangrij ke bijzondere batesn 1977 (hans «en bescheiden bijzondere last staat. Tegen de verwachtingen in werd zo een Jicht verlies ge boekt. Hoewel CINDU in het eerste halfjaar geconfronteerd werd met een enigszins tegen vallend ondernemingsresu Itaat, meent het bestuur heel 1978 te zullen kunnen afsluiten met een positief resultaat, hoe beschei den ook. Hoewel een algemene conjunct uurver betering ook in dc eerste zes maanden van dit jaar uitbleef, vertoonden enige van de markten verbeterde om standigheden, waarvan voorna melijk de divisie pijpbekleding en dak rol fabricage en de che mie profiteerden. De omzet steeg van 192.5 miljoen gutden tot 238 miljoen gulden, een stij ging van 23,7 procent. Hiervan is 6,3 procent toe te schrijven aan voor het eerst meegeconso lid eerde ondernemingen. Maassluis Tegen een 32-jari- ge Maassluiacr heeft de politie proces-verhaal opgemaakt we gens het oplichten van de So ciale Dienst. De rn.in genoot een werkloosheidsuitkering, maar ging daarnaast onder een valse naam werken, om aan een extra inkomen te komen. Het zou gaan om een bedrag van 13.000 gulden over het afgelopen jaar. Ook de Vlaardingse politie houdt de ont wikkelingen rond de zogenaamde schaats plank scherp in de gaten. Het is niet de bedoeling, dat het gebruik van deze appara ten op de openbare weg verboden zal worden, maar de politie grijpt wél ïp als ze gevaar opleveren voor de gebruiker of het overige verkeer. Dat ingrijpen gebeurde bijvoorbeeld afgelopen zaterdag, toen een 11-jarige jongen, die in de loop tunnels van het Liesveld-viaduct met zijn schaatsplank aan het rijden was, inderdaad gevaar opleverde voor voetgangers cn daar geves tigde winkels. De jongen was vergezeld van een groepje vrienden. De schaatsplank werd in beslag genomen. Over de problemen rond de schaatsplanken heeft de Vlaardingse politie overleg gehad met de officier van jusitie in Rotterdam. Afgesproken is, dat ook legen personen jonger dan 12 jaar proces verbaal zal worden gemaakt Normaal gebeurt dit op die leeftijd niet, maar dat is nu wel noodzakelijk, omdat de apparaten anders niet in beslag kunnen worden genomen. „We treden dus selectief op. alleen als het echt te gek wordt, We willen ook niet alles gaan verbieden", aldus een zegsvrouwe van het Vlaar dingse korps. In Schiedam en Maassluis wordt vrijwel dezelfde gedragslijn aangehouden met betrekking tot de „scateboards", zoals ze oorspronkelijk heten. Adjudant Van der Veen: „Er is geen sprake van dat we er tegen in actie treden, tenzij ze echt gevaar opleveren. Dat wordt van geval tot geval bekeken. Het is eigenlijk net als bij een autoped: als die gevaar opleveren treden we ook waarschu wend op. We verbieden ze niet". In Maassluis is men ook niet voornemens, maatregelen te nemen om ze helemaal uit de stad te verbannen. Dat de schaatsplanken inderdaad gevaar op kunnen leveren is een feit. Niet alle gebruikers beheersen het „voertuig" goed. Er sdjo ook al ongelukken gebeurd, toen „scate-boankrs" het evenwicht verloren en bijvoorbeeld een been braken of kneusden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1