SCHIEDAMSCHE COURANT 279 Plan voor sloop van woningen Tankercleaning vraagt nieuwe vergunning aan Klachten zijn overtrokken Ik neem de proef Tóch bezuinigen op vierkante meters? Gemeente denkt aan nieuw bouw rond Mariastraat PvdA roept op tot protest Nieuw wegdek Juliana- brug Bewoners eisen meer geld voor GAI-aansiuiting Gemeente koopt sneeuwploegen J NIEUWBOUW OJC: Nieuwe spuiten voor brandweer In diamanten" bootje Autobedrijf ERTAN Aannemer Klopp ers: ,We gaan door tot aan de Kroon" Woensdag 27 september 1978 ONAFHANKELIJK DAGBLAD ,103de jaargang no. 26182- s PAGINA'S Broersvesl 3 - telefoon administratie 268091 - redactie 262566 klaohtendienst 144144 SCHIEDAM EN KETHEL Vlaardingen In een gesprek met de „snoeiploeg", die be kijkt of er alsnog bezuinigd kan worden op de nieuwbouw van bet Open Jongeren Centrum, heeft liet OJC vorige weck ten gehore gekregen dat er moge lijk tóch bezuinigd zou kunnen worden op tal van inhoudelijke zaken in het gebouw. Als een van de mogelijke bezuinigings maatregelen werd genoemd een vrij ingrijpende verandering aan de grote zaal, die wel dege lijk afbreuk aan de oorspronke lijke plannen zou betekenen. Ook zou het aantal vierkante nieters beperkt kunnen wor den- Die ruimte zou gewonnen kunnen worden in de werk plaats, die in de nieuwbouw geprojecteerd is. Zoals onlangs bekend is gewor den zijn de kosten van de OJC- meuwbouw flink uit de pan gerezen. In de laatste gemeente raadsvergadering werd beslo ten, de nieuwbouw tóch door te laten gaan, maar wél werd door een motie afgedwongen, dat alsnog bekeken wordt of het goedkoper kan. Voorwaarde was volgens die motie echter wel, dat een en ander niet ten koste zou gaan van inhoudelijke zaken. De bezuinigingsoperatie wordt momenteel bekeken door een groep, waarin onder andere de wethouders Goudriaan en Bot alsmede architect Hammel zit ting hebben. Het OJC mag, tot haar grote woede, niet bij die bezuimgmgsbesprekmgen aan wezig zijn. Het OJC heeft vorige week te horen gekregen, dat bij die bezuinigingen onder andere ge dacht wordt aan het laten ver dwijnen van de „kuil" in de grote zaal, waaromheen een omloop was geprojecteerd. Dit zou al aardig in de kosten schelen, al komt de zaal er dan heel anders uit te zien dan bedoeld was. Verder zou het aantal vierkante meiers van de werkplaats terug gebracht kunnen worden, zou den enkele erkerachtige uitstul pingen bij de ramen in het theehuis kunnen verdwijnen (waarmee ook wat zitplaatsen sneuvelen) en kunnen enkele zuilen bij de ingang vervallen. Ook op de eerste etage van het gebouw kunnen wat goedkope re oplossingen gevonden wor den. Tevens wordt gedacht aan het verkleinen van de capaciteit van de iuchtverversingsmstalla- tie. Hoe de uiteindelijke bezuini gingsoperatie er uit gaat zien is nog met bekend. Voorlopig zet de „commissie" alleen de mogelijklheden maar op een rijtje. Pas als alle mogelijkhe den bekend 2ijn, wordt de knoop doorgehakt. Diek Ringlever van het OJC over de hele geschiedenis: „Er wordt dus wel degelijk bezui nigd op zaken die ons direct aangaan. Volkomen belachelijk, temeer daar wij op geen enkele wijze bij dat overleg betrokken mogen zijn. Ze hebben ons doel bewust buitengesloten, omdat het ons niet aan zou gaan". Het OJC heeft eind vorige week geprobeerd, alsnog aanwezig te 2ijn bij een nieuwe vergadering die de „snoeiploeg" had, maar daar werd hen de toegang een voudig geweigerd. „Ze hebben zelfs Hammel een zwijgplicht opgelegd ten opzichte van ons", aldus Ringlever- Vlaardingen De brandweer krijgt, als de raad er mee in stemt, twee draagbare motor spuiten en een motorspuilaan- hanger. De2e spullen kunnen gebruikt worden op plaatsen waar de brandweer met met de autospuit of de normale motor- Spuit bij open water kan komen om water op te pompen. De materialen moeten dienen ter vervanging van een motor- spuit, die in 1968 werd aange kocht en die in slechte staat verkeert. De vervangt, g kost ruim dertigduizend gulden. ADVERTENTIE voor betrouwbare Bovag-occasions V. DEVENTERSTRAAT17 TEL. 73.11.44 Koopavond geopend! §H Van de huizen in Mariastraai en om- geving is 65 pro- cent van zeer slechte kwaliteit. Slopen voor nieuw- gg bouw en renovatie daar waar moge- gg lijk, is zeer gewen- st. aldus de ge- meente. Schiedam De gemeente heeft voor nemens om in de buurt rond de Maria straat in Schiedam-West de stadsver nieuwing flink ter hand te nemen. In een interne verkenning is uitgerekend dat ongeveer 270 huizen zouden kun nen worden gesloopt en vervangen door nieuwbouw en een kleine negen tig woningen zouden kunnen worden gerenoveerd. Deze cijfers zijn echter slechts opgesteld bij een interne ver kenning door de gemeente en dienen als discussiestuk bij het overleg met de bewoners, wat nog helemaal van de grond moet komen. Schiedam „Al die klachten van bewoners lijken mij zwaar overdreven. Een muur die zo'n tien centimeter heen en weer ïou bewegen, dat bestaat helemaal niet". Aan het woord is de heer Kloppers van het bouwbedrijf met dezelfde naam, dat samen met bouwbedrijf Hooghart verantwoordelijk is voor de bouw van woningen aan de SmetanaJaan in Woudhoek Zuid-West. Woningen die eind juni werden afgeleverd maar volgens de bewoners zeer slecht afgewerkt waren. Gaten in de muren met een bouwbedrijf met die naam, weet doorsnee van zo'n vijf centime ter lijken de heer Kloppers ook onwaarschijnlijk. „Volgens mij overdrijven die bewoners het allemaal zwaar, ik weet in ieder geval mets van zulke gaten... Een paadje van de weg naar de voordeur hebben wij al lang willen aanleggen, maar wij moesten wachten met die aan leg tot de gemeente de weg langs de huizen heeft herstraat. Voor die tijd kun je moeilijk een looppad aanleggen. Je weet niet hoe hoog de weg komt te liggen en dus weet je niet hoe hoog je je paadje aan moet leggen. Wè zijn nu echter te weten gekomen hoe hoog de weg gaat komen zodat we binnenkort de looppaden neer zullen leggen. De tegels zijn er geloof ik al voor aangekomen". ..Echt de problemen zijn alle maal zwaar overtrokken, bij de oplevering is een lijst gemaakt samen met de bewoners en de wérkelijke gebreken zullen door ons worden verholpen, zoals dat hoort En met de problemen die door de bewoners zwaar zijn overdreven. Die muizegaaljes bijvoorbeeld; het lijkt mij waar schijnlijker dat de bewoners zelf in hun huizen bezig waren en bij ongeluk zelf de gaten hebben veroorzaakt". De heer Hooghart, van het evenmin van problemen die bij de bevolking zouden leven. „Ik ben net op vakantie geweest en ik weet van geen problemen af. Misschien dat de heer Kloppers er meer van weet". „Voor eind oktober", zo beweert de heer Kloppers „zullen de fouten die er werkelijk zijn gemaakt zijn hersteld". Dat betekent dus vier maanden na de oplevering. Wethouder Chrts Zijdeveld zegt letterlijk: „Er staat nog hele maal niets vast; alles moet nog m overleg worden vastgesteld. Vandaar ook dat wij met willen spreken van gemeenteplannen; dat zou de indruk kunnen wek ken dat alles al helemaal voor gebakken in de la van de een of andere ambtenaar ligt en voor uitvoering gereed is. Het tegendeel is het geval. Er is een onderzoek gedaan naar de toe stand van woningen in het be treffende gebied, ook wel werk gebied West la genoemd, en de resultaten van dat onderzoek liggen voor ons. Wel is bekeken welke huizen in aanmerking zouden kunnen komen voor re novatie en waar sloop en ver vangende nieuwbouw verant woord zou kunnen zijn. Er is daarbij gebleken dat 65 procent van de aanwezige woningen be horen tot de twee laagste klas sen in een indeling van vijf: de verkrotte woningen {vroeger treffend crepeergevallen ge noemd) en de zeer slechte wo ningen. De eerste periode van interne verkenning is afgesloten. Wat nu nog volgt is een periode van externe verkenning en van over leg met de bewoners. Er liggen nog talloze zeer moeilijke pro blemen die samen met de bewo ners moeten worden opgelost. Alleen al het probleem hoe zo veel mogelijk mensen bij de inspraak kunnen worden be trokken lijkt een welhaast onop losbaar probleem, vooral gezien het aantal buitenlanders (Tur ken en Marokkanen) wat er woont en de Nederlandse taal nauwelijks machtig is. Nog moeilijker wordt het voor de gemeente om tot overeenstem ming te komen met de particu liere huiseigenaars {veel meer huizen zijn in particuliere han den dan in die van de gemeente). De gemeente beseft dan ook dat zij voor een uitzonderlijk moei lijke taak staat waarbij een goed samenspel met de bewo ners had nodig is. Tijd is er genoeg aanwezig. Men reali seert dat er niet voor 1981 kan worden begonnen. *V, 'ft W» I?»"; VJaardingen Het afdelingsbestuur van de Vlaardingse PvdA roept al haar leden en sympathisanten op deel te nemen aan de grote, demonstratieve vergadering „Protest 78". Deze manifestatie is gericht tegen de bezuinigingsplan nen van de huidige regering, zoals geformuleerd in Bestek '81. De protestvergadenng vindf plaats op 30 september in het Ahoy'-sportpaleis in Botterdam om 13.00 uur. Overigens staat deze landelijke actie geheel los van het protest van andere linkse groeperingen in ons land tegen Bestek '81. VIzardingen Het wegdek van de Prinses Juliznzbrug in Vlaardingen, die de ver binding vormt tussen de Parallelweg en de le Van Ley den Gaeistraat, moet dringend vernieuwd wor-. den. Het college heeft de gemeenteraad hiervoor om een krediet van bijna vijf tigduizend gulden ge vraagd. Eigenlijk zou de hele brug een grootscheepse opknap beurt moeten krijgen. De brug verkeert al jaren in zeer slechte staat Het zal rrhfar -rflrt-r t**t tQUI) shirptr voor de brug vervangen kan worden. Het wachten is op de definitieve plannen voor F»#» ^98l»tr van de Uplt.idiik. Cornells van Dijk en Antje Bouwman zitten letterlijk zestig jaar m het bootje. Gisteren was de dag dat het echtpaar zestig jaar geleden in het huwelijk trad. Van die zestig jaar verblijft het echtpaar (hier op de foto met burgemeester J. van der Brink) 44 jaar op en om hetater Van Dijk (90) is de man van jachtt.uis Van Dijk aan het Bommeer m Maasland en is nog altijd actief als visser en veerman. Het huis is slechts over het water vanaf de Kwakelweg bereik baar. De bruid is 84 jaar geleden geboren in het Friese Menaldu- ma deel. De bruidegom vaart voor het vooroorlogse tarief van een „duppie"nog steeds iedereen over. Maassluis Bewoners van de Maassluise Taanschuur- polder zijn in beroep gegaan tegen het besluit van de gemeente slechts 240 gulden overname-kosten te betalen voor de overgang van de gemeenschappelijke naar een centrale antenne-inrich ting. De bewoners hebben een AROB-procedure in werking gezet, waarin uit gemaakt moet worden of dat bedrag van 240 gulden juist is. Q Tanker- cleaning heeft zich bij de gemeente Schiedam onmogelijk gemaakt; al jarenlang zijn er klach ten over stank en her rie, het ge volg van het schoonma kenvan tank schepen tri de Wilhelmi- nahaven. Schiedam Tankercleaning gaat gewoon door. Hoewel gis termiddag is uitgelekt dat ook de Kroon vindt dat het schoon maakbedrijf van tankers moet sluiten, is door de directie een nieuwe hinderwetvergunning bij Rijnmond aangevraagd. In de Gorzen bestaan echter nog steeds klachten over stank en geluidhinder door Tankerclea ning, reden ook waarom de gemeente Schiedam in 1975 be sloot een tijdelijke vergunning niet te verlengen. Daartegen ging Tankercleaning in beroep bij de Kroon. Het bedrijf draait sinds 1 oktober van dat jaar zonder vergunning. Inmiddels zijn de hinderwetbe voegdheden, die Schiedam had, overgedragen aan het openbaar Lichaam Rijnmond, en daarom heeft de gemeente daar aan de bel getrokken. „Uit gesprekken met Tankercleaning is mij na melijk met gebleken, dat er revolutionaire verbeteringen hebben plaatsgevonden" aldus Chris Zijdeveld, wethouder voor stadsontwikkeüg en mi lieuzaken. Directeur A. Klaver van het bedrijf aan de Havenstraat en Wdhehninahaven ts dat met met de wethouder eens. Gisteravond zei hij van het kroonbesluit nog' mets te weten, maar: „Zou be slist worden dat wij dicht moe ten, dan heeft dat kwalijke ge volgen voor het Rotterdamse havengebied. Om ons heen gaan al zoveel bedrijven dicht en veel werkgelegenheid is er met. Trouwens, wij hebben ons aan gepast. De aard van het bedrijf is anders dan toen. Zo krijgen wij hier geen tankers met ruwe olie meer om te reinigen. Nog wel met eetbare olie. maar dat is andere koek. Het plof gevaar is in ieder geval weggenomen. En daarom hebben wij een nieu we aanvraag voor een hinder wetvergunning ingediend. Dat heeft mets te maken met een procedure bij de Kroon". Op een hoorzitting m Den Haag op dinsdag 25 april dit jaar had de directie vaag m het geheu gen, dat al een aanvraag was ingediend. Door directiewisse lingen was daarover geen zeker heid. Directie-assistent H. de Keizer echter: trIn elk geval is er nu die vernieuwde aan vraag." Tot en met 18 oktober bgt deze aanvraag voor iedereen ter inza ge bij het kantoor van Rijn mond op het Vasteland m Rot terdam en bij het Schiedamse stadskantoor en de openbare bibliotheek aan de Lange Ha ven. „Verleen die vergunning met", vraagt de gemeente Schie dam aan Rijnmond. Vlaardingen De gemeen teraad mag zich in zijn okto bervergadering buigen over de vraag of er twee sneeuw ploegen moeten worden aangeschaft. Het college heeft voorgesteld, die aan koop inderdaad maar te doen. De aanschaf, waarmee in totaal ruim vijftienduizend gulden gemoeid is, is be doeld om in de komende winter beter de gladheid te kunnen bestrijden. Met de sneeuwploegen kunnen fiets- en voetpaden gemak kelijk schoongeveegd wor den, zodat er minder hoeft te worden gestrooid. Dat zal het milieu zonder twijfel ten goede komen, aldus b, «U* w. Zij verwijten het college van b, en w. onder meer dat de kosten voor CAI op de individuele GAJ bezitters wordt afgewenteld en dat Maassluis op zo'n manier aan een goedkope CAI zou ko men. De huiseigenaren werden des tijds bij aankoop van hun huis verplicht rich te verenigen in een coöperatie die aangesloten moest worden op de GAI. De eigenaren moesten toen een be drag neertellen van 545 gulden. De verplichting daartoe werd in augustus 1976 afgekondigd. In november van datzelfde jaar werd bekend dat het college op de CAI over wilde stappen. De coöperatie is nu woedend omdat de gemeente naar haar mening veel te weinig terugbetaalt voor de aansluitingskosten op de GAI. De gemeente heeft de overna meprijs van de G Al-onderdelen becijferd op 302 gulden. Daar gaan dan nog eens zo'n 60 gul den „inpassings"-kosten af, res teert een bedrag van 240 gulden dat de huiseigenaren terugkrij gen voor hun GAI. De huiseigenaren trekken, in samenwerking met de consu mentenbond, fel van leer tegen deze regeling. Zij beschuldigen de gemeente ervan op deze ma nier „een verkapte onteigening zonder redelijke schadevergoe ding" toe te passen, „Bovendien verwijten wij de gemeente een autoritaire manier van hande len. Op geen enkele wijze is er behoorlijk overleg gevoerd met de eigenaren. Het college heeft de zaak er in de vakantie even doorgeramd". Aldus de voorzitter van de coöp eratie, R. Verhagen, die verder nog mededeelt dat de eigenaren stellig van plan zijn tot en met de Kroon door te procederen. Ot nieuwsblad. wunn u al het nwuws uit eigen om geving kunt vinden, wordt zonder extra kosten be zorgd in combinatie met het Ronerdamsch Nieuwsblad, de Haagsche Courant of Hot Binnenhol. Stuur mij dit nieuwsblad 14 degen gratia op proef toe In combinatie met: RonenJamach Nieuwsblad Naam Adres Tel Deze bon m oown envelop, zonder posUègel. sturen rair Antvoofonunmor 232, Omn Hrnmo. AntwoofOnummmr ftjf RottrnrOmm

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1