SCHIEDAMSCHE COURANT 'VEEL BELOVEN WEINIG DOEN' Minister 'botst' Buitensluis open ÜSÜB NS trekt spoorlijn door naar strand k9P neem de PvdA Schiedam boos op Rijnmond om rijksweg 19 Opening hele opluchting voor Schiedammaar: te smal? Per dierenambulance naar het ziekenhuis Meubilair op straat STATION VERPLAATST Bewoners Holysingel over Investor -•"■S" ,Vv. $19 OOST VERGADERT ZONDER GOUDRIAAN Wilhelmina - haven weer opengesteld 4 Donderdag 28 september 1978 onafhankelijk dagblad _103de jaargang no. 26183 s PAGINA'S Broersvest 3 - telefoon administratie 268091 redactie 262566 - klachten dienst 144144 SCHIEDAM EN KETHEL Vlaardingen „Veel beloven en weinig geven doet de gek in vreugde leven". Zo verwoordde één van de huurders van de flats aan de Holysingel gisteravond het algemeen ongenoe gen van de bewoners over de vage toezeggingen van Investor B.V. achterstallig onderhoud aan de gebouwen te herstellen. De ledenvergadering van de huurders vereniging ging tenslotte zeer geïrriteerd uiteéén. De woordvoerder van Investor, de heer Muller, had hen maar op zeer weinig punten duidelijkheid kunnen verschaffen. Hij kreeg van de bewoners een pakket aangeboden met 147 individuele klachtenlijsten. De meest dringende klachten hadden betrekking op verstopte rioleringen („Wie moet dat gaan betalen als straks de blubber over de vloerbedekking stroomt", riep een bewoner uit),lekkage en gebrek aan parkeergelegenheid. Met dit laatste hangt een hele reeks van veel en fel geuite klachten samen. Door het grote gebrek aan parkeergelegenheid (overigens niet de schuld van Investor zelf, deze heeft de weningen pas kort in be2it) is een situatie ontstaan die bij brand en andere ongevallen levensgevaarlijk kan zijn. Bovendien klaagde men steen en been over het feit dat een gedeelte van de bij de flats behorende garages aan elders wonenden is uitgegeven. Hier en daar vestigden zich enkele bedrijfjes die voor de nodige geluidshinder zorgen. Men vroeg de heer Muller te onderzoeken wat de mogelijkheden van Investor zijn daar tegen op te treden. Het zelfde gold voor het parkeerprobleem- De toezeggingen werden indertijd door Investor gedaan in ruil voor verwijdering van de roemruchte pamfletten. De bewoners maken nu grote bezwaren tegen het feit dat Investor de toezeggingen dusdanig vaag geformuleerd had dat men er alle kanten mee uit kon. Inmiddels heeft een expertiseouderzoek plaatsgevonden waar van de conclusie luidde dat bet algemeen onderhoud niet ongunstig was. Investor maakte daaruit op dat de aspirantko- per van een flat niet bang hoeft te zijn een miskoop te doen. De bewoners gaven echter woedend te kennen dat Investor hier met huurders te maken heeft en geen aspirantkopers. 3Ü i Veel publieke belangstelling bestond er voor de schaar van minister Tui jnman: in drie knippen viel het zwart-gele Schiedamse lint. Dierenredder moest gered worden Vlaardingen Met loeiende sirene en blauw zwaailicht reed de Vlaardingse dierenambulance begin deze week richting Holy-Ziekenhuis. Deze keer niet voor een dier in nood, maar voor een menselijk spoedgeval. De heer J. P, Veldhuis, door-, gaans zelf deeluitmakend van de bemanning van de dierenam bulance, was getroffen door een flauwte. Zijn collega, de heer Konijnenburg, dacht aan een hartaanval en bedacht zich geen moment: hij zette Veldhuis in de,dierenambulance met de be doeling in vliegende vaart naar het ziekenhuis te rijden. De tocht verliep echter niet vlekke loos. Ter hoogte van de kruising Kethelweg/Burgemeester Ver- kadesingel veroorzaakte de die renambulance een aanrijding omdat geen voorrang werd ver leend aan een andere auto. Het bleef gelukkig bij materiële schade. Overigens had de ambulance nog geen toestemming het zwaailicht en de „yell" - de tweetonige hoorn - te voeren. „Maar", zegt de chauffeur, de heer Konijnenburg. „We had den die spullen er nu eenmaal tóch op zitten. En als ik dan zie dat mijn collega opeens in elkaar zakt, blauw wordt en naar zijn borst grijpt, dan ga ik natuurlijk niet eerst de GGD bellen, maar dan rij ik zelf- Dat had iedereen in mijn plaats gedaan. Want je denkt natuur lijk gelijk aan een hartaanval en dan is het een kwestie van leven of dood". „Vandaar ook", vervolgt hij, „dat ik na de aanrijding eerst door geraced ben naar het zie kenhuis. En toen ik mijn collega atgeleverd had, ben ik pas naar de plaats van de aanrijding teruggegaan". ADVERTENTIE Jbt3dma3t 60x120 cm massievei grenen eetset koto 20x250 crrtfW(i5 legplanken as** dikte circa iB oim ^Hr B 30x250 cm tt° 40 x 250 cm 157s fietsenrek van bruin gemoffeld metaal grenen (eiufmlcnd por hele lengtes) wandschroten 13 mm dik per meter 85mm werkende breedte r neie tengicij e Ba Toch mag het niet, die yell en dat zwaailicht. Behalve brand weer, politie en ziekenauto zijn er maar enkele instanties die zo'n installatie mogen voeren. Daarom dat de politie in overleg met de officier van justitie de spullen van de dierenambulan ce in beslag heeft genomen. Voor het voeren van zoiets is ministeriële ontheffing nodig. En al vinden de heren van de dierenambulance dat zij dezelf de rechten moeten hebben als de gewone ziekenauto; de politie wil nu eenmaal niet dat zolang er geen vergunning is er met zwaailicht en yell gereden wordt. Enige dagen eerder reeds ne geerde de ambulance, eveneens met zwaailicht en sirene, het rode stoplicht aan dc Burge meester Pruissingel - Westland- seweg. En ondanks alle idealis me van de voorvechters van het dier, vindt de politie dat een levensgevaarlijke situatie. Overigens bleek de toestand van de naar het ziekenhuis ver voerde dierenbroeder achteraf niet zo ernstig als het eerst wel leek. De man had een zenuwtoe val gehad. Vlaardingen Hoewel de agenda voor het grootste ge deelte onderwerpen vertoont die onder verantwoordelijk heid van wethouder Bas Goud- rian vallen, zal de bevolking van de Vlaardingse Gostwijk het tijdens de wijkbijeenkomst, die vanavond gehouden wordt, zonder deze moeten doen. Goudriaan heeft wel voor ver vanging gezorgd; in zijn plaats komt wethouder CeesBot, Zijn collega Jelle Wijnstok zal het inspraak beleid ten opzichte van de Oost wijk verdedigen. Onderwerpen die op de verga dering in de sociëteitsruimte van de stadsgehoorzaal aan de orde zullen komen zijn onder meer de verkeerssituatie in de Eendrachtstraat, de toekomst van de Maasstraat en omgeving en de plannen inzake de Delta- dijk. Toen het bericht gisteren bin nenkwam dat Goudriaan niet aanwezig zou zijn reageerden de bewoners woedend. Goudriaan zelf was niet voor commentaar bereikbaar. ~!iiiiiiiiiiiiEiminii]!iii][ii]iiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiii]iiiiiiiiiiitiiiiiiitiiiritiiiiiiiiiij^1 Jammer, dat de zomer al weer voorbij is. Hadden de Vtaardinge/s wat eerder gebruik kunnen maken van het straatmeubilair. Maar goed, nu staat het er dart. Gisteren plaatste de plantsoenendienst bij de Visbank aan de Westhaven- iiiiiiiiiitiiiniiimmiiitH plaats een paar picknick-zitjes. Twaalf stoeltjes en drie tafeltjes in totaal. En nu maar wachlen op zonniger tijden. Het alleraardigst initiatief tot de plaatsing ging van de gemeente zelf uit. Schiedam Klotsend maar botsend is gister middag de Oranjeplaat als eerste schip door de nieuwe Buitensluis geva ren, na de officiële ope ning door minister van verkeer en waterstaat D. S. Tuijmnan. Aan beide zijden botste het schip werkelijk tegen de sluis- wanden. Veel te smal lijkt de nieuwe sluis dan ook, en dat is wellicht verklaarbaar uit Tuijnmans openingswoorden: „Met het ge reedkomen van de sluis is een stukje waterkering van vijftig meter klaar, voor een bedrag van 25 miljoen gulden. Dat is vijf mille per centimeter". Der halve was er hilariteit onder de bijna 200 opvarenden van dc Oranjeplaat: „Er kon kennelijk geen centimeter méér af". Om kwart over drie knipte mi nister Tuijmnan het typisch Schiedamse zwart-gele lint door, waarmee de nieuwe Bui tensluis voor geopend werd ver klaard. „U hoeft niet te schrik ken van de dreun, want er valt hiermee een steen van mijn hart", zei wethouder voor ruim telijke ordening Chris Zijde veld. „Een hele opluchting voor Schiedam", vond ook burge meester Arie Lems de officiële ingebruikname van de Buiten sluis. En waarom die opluchting er ook is bij de hoogheemraad schappen Delfland en Schie- land, legde dijkgraaf L. W. L. F. van Heugten van Schieland uit „In 1953 was de oude Bui tensluis het precaire punt in de waterkering voor het Zuidhol landse. Luttele decimeters scheelde het, of ook het vaste land was ondergespoeld. De nleuweBuitensluis be tekent een heel probleem minder". Het rijk heeft de nieuwe sluis voor honderd procent gesubsi- Drie echte Schiedamse stropdassen kreeg de mi nister voor zijn openings woorden van Zijdeveld; in ruil daarvoor moet hij alles doen, wat Schiedam vraagt. dleerd. Minister Tuijnman kreeg als blijk van waardering drie Schiedam-dassen van Zij develd. „Als u zo'n strop drie maal per week draagt, zien uw ambtenaren misschien dat u graag al onze wensen zou inwil ligen", zei de Schiedamse wet houder, met name. doelend op de problemen rond Gusto, ge zien vanaf de Schiedamse bin nenstad links van de Buiten sluis, en de woningproblemen rechts van de sluis, in de Gor zen. Fred Beukers van de histori sche vereniging Schiedam over handigde burgemeester Lems een album met foto's, die de vereniging heeft genomen van de oude Buitensluis, een herin nering voor vele Gorzenaren. Vlaardingen Met ingang van vandaag is dc Koningin Wilhel- minahaven N.Z. weer voor alle verkeer opengesteld. Het vrachtverkeer mag nu geen ge bruik meer maken van de Vlaardingse Tweede van Ley- den Gaelstraat. Voor deze straat komt de tijdelijk inge stelde snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur te verval len. Hoek van Holland De Nederlandse Spoorwegen trekken de spoorlijn van Rot terdam naar Hoek van Holland door tot vlakbij het strand. Dit wordt duidelijk uit het rapport van de coördinatie commissie openbaar vervoer Rotterdam en omstreken dat zeer binnenkort zal verschijnen. Dit in tegenstelling tot de plannen van de deelraad van Hoek van Holland, die liever het station Hoek van Holland Haven als eindstation zien, waarna de dagrecreanten voor het strand op een bus moeten stappen om bij de zee te komen. De commissie die de afgelopen vier jaar aan het werk is geweest, bestond uit verte genwoordigers van de gemeente Rotterdam, hpt Openbaar Lichaam Rijnmond, dc NS en het streekvervoer. Het overleg tussen de vier is in een eindstadium gekomen en de slotnota ligt nu bij de drukker. Irt de nota staan de plannen voor een ontwerp van een goed openbaar vervoer in het zuidelijke deel van Zuid-Holland en Rotter dam. Deelraadsvoorzitter L. van der Houwen over de plannen: „Ze zijn al dertig jaar bezig met het maken van plannen voor een station bij de zee. Maar wie het allemaal gaat betalen is nooit duidelijk geworden. Da arom hebben wij nu de voorkeur gegeven aan een bus naar het strand boven een trein. Wij willen graag het oude Hoek van Holland herbouwen, en met een rails dwars door dat gebied is dat niet te realiseren." Volgens een woordvoerder van de spoorwe gen zijn er wel degelijk verregaande plan nen, om in de Hoek een station vlak bij het strand aan te leggen en zo het huidige station een paar honderd meter te verleg gen. „Door het opspuiten van zand is het strand in Hoek van Holland een aantal jaren terug achthonderd meter verder komen te liggen en moeten de mensen nu ruim een kwartier lopen eer ze bij de zee zijn. Wij zijn er op gebrand de mensen te brengen waar .ze willen zijn. Overstappen op een. bus is niet aantrekkelijk als je met duizend men sen tegelijk aankomt en naar dezelfde plek wil. Daarmee jaag je het publiek alleen maar de auto in." Schiedam De PvdA in Schie dam gaat met de afdelingen in Vlaardingen en Maassluis over leggen, of een boze brief moet worden gestuurd aan de Rijn mondfractie van de PvdA. Zeer verbolgen is Hans van der Vlist, voorzitter van de PvdA-afdeling in Schiedam, omdat de Rijn- mondraad zich niet gestoord heeft aan het feit, dat vdór rijksweg 19 is gekozen. Uitge zonderd de Schiedamse leden inde Pvd A-Rijnmond koos men voor het regionaal verkeers- en vervoerplan (RWP), waarin rijksweg 19 is opgenomen. Van der Vlist vindt het zeer kwalijk, dat de PvdA in de Rijnmondraad zich verder niets heeft aangetrokken van de standpunten van de gemeenten Rotterdam, Schiedam, Vlaar dingen en Delft en van de pro vinciale fractie van dc PvdA. In alle gevallen houdt men er de mening op na, dat er hele maal geen rijkswegen bij hoe ven te komen. Dat betekent dus dat ook rijks weg 14/16 langs de Rottemeren als volkomen overbodig wordt beschouwd, aldus Van der Vlist, die ook lid is van provinciale staten van Zuid-Holland. „Ech ter, het niet aanleggen van die rijksweg 16 betekent in de ogen van Rijnmond dat verdere aan leg van rijksweg 19 wel noodza kelijk is. Mpar dat is larie. Uitgaande van ons provinciale beleid had onze fractie in de Rijnmond moeten weten, dat wij geen enkele aanleg van een rijksweg voorstaan", aldus Hans van der Vlist Jan Simons bracht gisteravond tijdens de PvdA-Iedenvergade- ring in zaal Irene naar voren, dat ook het Schiedamse ge- mppntebpcttmr bept pp-n nrotest bij Rijnmond kan aantekenen. Hans Konings: „En vraag dan, of het Rotterdamse dat ook wil doen"! OU nieuwsblad. waarin u al het nieuws uit eigen om geving kunt vinden, wordt zonder extra kosten be zorgd in combinatie mei het Rotterdamach Nieuwsblad, de Haagscba Courent of Het Binnenhof. Sleur mij dli nieuwsblad 14 dagen gratia op proef toe In combinatie met: Rotterdamach Nieuwsblad Naam Adms WOon O' Tel.' Deze bon in ooen postzegel, sturen naar: Antwoordnummer 222. Oen Haag. Antwoordnummer 834. Rotterdam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1