SCHIEDAMS! COURANT Afwezigheid Goudri&an valt slecht bij Oost Goed-en-goedkoop sub si die voor nieuwbouw 0>ostvdjr PvdA-fractie wil spreekuur terug Succes voor bewoners Ik neem de Houten keet mag nog even blijven J Marjo van Soest 1 schildert 1 sport Eerste paal voor bouwvakan tie? Directrice Edelman weg bij bibliotheek Nieuwe gids Maassluis EENDRACHTSSTRAAT DIENT PLAN IN VERFRAAIING Auto's wijken voor stertocht Monsieur Collé Koopavond Vrijdag 29 september 1978 ONAFHANKELIJK DAGBLAD 103de jaargang no. 26184-8 PAGINA'S Broersvest 3 telefoon administratie 268091 - redactie 262566 - klarhtcndtens! 1441*14 SCHIEDAM EN KETHEL VlaardingenGrote teleur stelling gisteravond onder de Oostwijk-bewoners, toen zij tijdens het driemaande lijks wijkoverleg bemerkten dat de wethouder Bas Goud- riaan niet zelf aanwezig was om de vragen van de bewo ners te beantwoorden. Een groot gedeelte van concrete vragen bleef daarom liggen. Met name die vragen die betrekking hadden op het gebied Maasstraat en omge ving. Wethouder Wijnstok en Goudriaans plaatsvervanger Cees 'Bot konden niet veel meer zeggen dan dat er han gende het onderzoek niet ge sloopt zal worden. Ook zegde Jelle Wjjnstok toe dat er zo spoedig mogelijk een onder zoek gehouden zal worden naar de leegstand m de wijk. En ander, niet minder be langrijk punt, dat ter sprake kwam was de situatie m de Eendrachtsstraat. De bewo ners van die straat overhan digden de aanwezige ge meente-vertegenwoordigers een minutieus uitgewerkt plan tot verbetering daarvan. De teleurstelling over Goud riaans afwezigheid sloeg soms om in woede. De nieuw komers Jelle Wijnstok en Cees Bot moesten herhaalde malen erkennen dat zij, logi scherwijs, nog niet goed ge noeg ingewerkt waren om op zeer concreet gestelde vragen antwoord te geven. Eén van die vragen was waarom Gcudriaan een grondonder zoek in de Maasstraat en omgeving met nodig achtte. Jules Peppelaar, één van Goudriaans ambtenaren, vertelde desgevraagd dat in geval van schade aan de hui zen door heien de aannemer aansprakelijk gesteld kan worden. Cees Bot verklaarde dat de hele aansprakebjk- heidsprocedure nog nader uitgezocht zal worden, en zwart op wit vastgelegd. Eendraehtstraat De bewoners van de Een draehtstraat dwongen gister avond toch wel even bewon dering af door met een uitge werkt plan te komen ten behoeve van de verbetering van hun straat. Zoals bekend begint de verkeerssituatie daar zeer gevaarlijk te wor den. Door verkeersve dra gende maatregelen in aan grenzende straten knjgt de Eendrachtsstraat nu de volle laag. Daarom stelt het voor m de tweede helft van de straat, die uitmondt op de Oosterstraat, drie verkeers drempels te plaatsen. Boven dien doet men de suggestie een éénrichtingsverkeer in te stellen van de Oosterstraat richting Schiedamseweg. Wat betreft de parkeerpro- blematiek om-en-om parke ren zou al een gedeeltelijke oplossing betekenen, terwijl een betere verlichting van het parkeerterreintje aan de Konmgsstraat de bewoners er makkelijker toe zou kun nen brengen hun voertuigen daar te parkeren. Zij kunnen er dan beter oog op houden. Grote emotionaliteit tenslotte bracht de bespreking van de stand van zaken rond de zogeheten Boslaanschoo! te weeg. Vallend puin en de aantrekkingskracht die de leegstaande school blijkt to hebben op spelende kinderen waren zaken die vooral ou ders soms de stuipen bezorg den. De gemeente zei echter dat zolang het pand nog rijksbezit is 2ij niet kan on dernemen- Schiedam Marjo van Soest, de Schiedainse 2 kunstenares over wie de =jj laatste tijd veel te doen is s S (Vooral door haar prijs in 2 5 Oostendeheeft gisteren twee wandschilderingen 2 afgerond in sporthal Mar- griet. Beide muurkunst- 2 stukken stellen sportlui 5 5 voor, geschilderd in een stijl die Marjo van Soest zeer kenmerkt Haar werk was pas nog te zien in het 2 s stedelijk museum van 5 Schiedam. 5 B Gistermiddag vond in de g B uitgebreide sporthal een partijtje zaalvoetbal van E de Schiedamse politie 2 plaats, en samen met de g j§ gereedkoming van Mar- E jo's schilderwerken vorm- de dat de eerste activiteit 5 in de sporthal na de ver- 3 boawing. De binnenkomst 2 1 van de Margriethal is veel prettiger. Marjo van Soest 2 gebruikt voor haar werk 2 s een vrolijke heldere kwast. ff Lichte kritiek is er inmld- S dels wel gerezen. Tijdens 5 5 het zaalvoetbaltoernooi 5 5 merkte iemand op de tri- 2 bune op: „Die. ene volley- 5 bailer is niet goed geschil- derd. Voor zijn handstand E zou bij een wedstrijd wor- 2 E den afgefloten,. Plakken 2 noemen ze dat, als je de 2 vingertoppen niet ge- 2 faruikt maar de hele 2 hand." s Vlaardingen De Adviescommissie Goede en Goedkope Woningen beeft de aanvraag van de gemeente om toekenning van het eerste deel van de zogenaamde „goed-en-goedkoopsubsïdie" ten be hoeve van het omvangrijke nieuwbouwplan aan de le Van Leyden Gaelstraat goedgekeurd. Bij de goedkeuring is tevens aangetekend, dat de bunrga- rantieregeling hiermee niet van de baan hoeft te zijn. Met andere woorden: ais aan alle voorwaarden voldaan wordt, zou ook die nog van toepassing kunnen worden verklaard. 3!iuuiiu»tmmis!i»iiimmiiuiuuiiiiiiiuim I Jules Feppelaar, lid van het bouwteam van de ruim 260 wo ningwetwoningen in de Oost- wijk, is erg. gelukkig met die beslissing. „We hadden er wel een beetje op gerekend, want aan alle voorwaarden was vol daan. Maar je weet het maar nooit, zeker niet met al die bezuinigingsplannen van de re gering.' Vooral het feit, dat het niet wordt: óf huurgarantie, óf de goed -en-goedkoopsubsidie daar rijn we erg verheugd over". Voorlopig is goedkeuring ver leend aan het eerste deel van de subsidie, die 500,- bedraagt en die geheel besteed moet wor den aan de inspraakprocedure, die aan de bouw van de wonin gen voorafgaat Als aan alle voorwaarden wordt voldaan kan later het tweede deel van de subsidie (4000 gulden per woning) worden toegekend. Peppelaar: .Men heeft hierbij wel de voorwaarde gesteld, dat dat tweede deel van de subsidie niet gebruikt mag worden om de huurprijs, die volgens de huurgarantie-regelïng al laag kan worden gehouden, nog méér te verlagen. Dat geld moet besteed worden aan verfraaiing van het project". Wanneer begonnen kan worden metdc nieuwbouw, die eindelijk de kaalslag aan dc le Van Ley den Gaelstraat moet gaan vul len, is nog niet met zekerheid te zeggen. Het projectteam is, naast het ontwikkelen van het bouwplan, ook bezig met het voorbereiden van het bestem mingsplan voor de wijk: een omvangrijk karwei. „We hopen de eerste paal te kunnen slaan voor de bouwvakantie van vol gend jaar. Dan mag er tussen nu en dat tijdstip niets meer tegenzitten, anders lukt het niet". De eerste paal voor de nieuw bouw in de premiesector aan de Callenburgstraat gaat eer der de grond in. Die kan naar alle waarschijnlijkheid in april al worden geslagen. Peppelaar: „Het is fijn dat dat project zo uitstekend loopt. Dit is er het bewijs van, <L*t inspraak echt niet vertragend hoeft te wer ken". De stertocht werd ondanks de door het weer veroorzaakte matheid, toch een redelijk succes. Schiedam Ongeveer tien auto's zijn gisteren weggesleept van hetEnunapIein om plaats temaken voor de stertocht. Hoewel dagen tevoren duidelijk stond aangekondigd dat het Emmaplein op 28 september van 18.00 uur tot 22.00 uur leeg moest zijn waren er om zes uur nog talloze auto's die op de ruimte geparkeerd stonden. Omdat een deel van het plein dezelfde avond plaats moest bieden aan verschillende drumbands, heeft de politie ongeveer tien auto's weggesleept. Het werd een redelijk succesvolle stertocht waarvan de enige tegenslag eigenlijk het weer was; een voortdurende miezelregen hing als een constante dreiging boven het festival. De deelnemende bands heten zich echter door de niet optimale weersomstandigheden nau welijks afschrik ken en bliezen, sloegen en marcheerden dapper door. Het publiek dat eveneens in toch wel redehjk grote getale de miezel wist tc trotseren, had hiervoor zeer veel waardering, getuige het veelvuldig weerklinkende applaus. Toch hing er over het gebeuren een zekere matheid, waarschijnlijk veroorzaakt door het weinig inspirerende weer, maar volgens boze tongen omdat Schiedam te kort geleden nog een drum ban dfesü val had gehad. Schiedam De PvdA-fractie eist van het college van burgemeester en wethouders, dat het spreekuur voor de bevolking terugkomt. Volgens fractieleider Nlkoïaj Diele- mans is het beslist onvoldoende, dat een burger via een secretaresse moet proberen contact met de wethouders of de burgemeester te krijgen. Die mogelijkheid wordt wel ge waardeerd, maar volstaat niet, volgens de PvdA-fractie, die daarin gesteund wordt door be wonersvereniging Schiedam- Centrum.- Dat het spreekuur, zoals het college dat in het verleden wel heeft gehouden, niet aan de verwachtingen vol deed omdat er te weinig burgers op afkwamen, is geen reden, om het spreekuur af te schaffen, Dielemans: „Zonder ook maar één telefoontje moet het be staan, dat een wethouder be reikbaar is". - VlaardingenHet houten bouwwerk in de Landstraat, voor het bedrijf van Lips Textielservice BV, mag nog even blijven staan- Deze tijdelijke uitbouw is in gebruik genomen h* verband ott de verbouwing die in de normale bedrijfsruimte plaatsvindt. Oorspronkelijk had de keet in juni weer moeten verdwijnen. Het college van b. en w. heeft op verzoek van aannemersbedrijf Wemer BV, die de verbouwing uitvoert, uitstel verleend tot 15 november. Na 15 november moet men het tijdelijke onderkomen verwijderen. De PvdA-fractie, die de instem ming heeft gekregen van de socialistische achterban, heeft het college twee suggesties ge- daan. Ondanks enkele mokken de geluidjes van wethouder Chris Zijdeveld („Ja, maar, het liep helemaal niet, het had geen zin") moet het spreekuur dus terugkomen, want de fractie van de PvdA dicteert zijn wet houders, inclusief de CDA-fi- guur in het college, Riet Taver ne. De ene mogelijkheid is, dat er een maandelijks spreekuur komt voor alle wethouders en de burgemeester, zodat allen direct bereikbaar zijn. De ande re mogelijkheid, die de PvdA- fractie oppert is dat er weke lijks een spreekuur komt waar bij één wethouder voor het hele college waarneemt. In beide ge vallen is sprake van een taak verlichting voor het dagelijks bestuur van de stad, dat overi gens het spreekuur al geruime tijd geleden „vergat". DePvdA- fraciie maakt de kans kleiner, dat wethouders straks vinger- trommelend op bezoekers moe ten wachten. Vlaardingen Tijdens een informele bijeenkomst op het stadhuis heeft de directrice van de Vlaardingse Gemeente bibliotheek, mevrouw M. C. Edelman, gistermiddag af scheid genomen., Zij had burgemeester en wet houders om gezondheidsrede nen verzocht tot het tijdstip van haar pensionering op 1 maart 1980 te ontheffen van haar ver plichtingen. B en w hebben dit verzoek ingewilligd en adjunct- Schiedam De werkgroep van de Van Ruysdaellaan en de Van Ostadelaan heeft haar zin gekregen; er komen in de beide lanen geen asverspringingen. Maandenlang hebben leden van de werkgroep gestreden tegen de plannen van de gemeente tot die asverspringing. discussie met de gemeente, waar mensen in hun gewone werk, en dus met meer tijd, bezig waren. De rest van de gemeenteplan nen (de lanen moeten worden omgetoverd tot een woonerf) hebben minder problemen op geleverd en daarbij kon men het dan ook redelijk eens worden. Hield de gemeente ruim een maand geleden nog vast aan haar standpunt en wist ze van geen wijken, nu is er toch een doorbraak in het conflict geko men. De wettelijke voorschrif ten voor een woonerf rijn er m het stadskantoor nog eens op nageslagen, en jawel, een woon erf bleef een woonerf, ook al kwam er geen asversp ringing in voor. Er werd dan ook opnieuw contact gezocht, met het nu bereikte oositieve resultaat. Doordat de gemeente haar star re houding heeft laten varen en het gesprek opnieuw heeft geo pend hebben nu ook de bewo ners enkele concessies gedaan; weliswaar betrof dat dingetjes die minder zwaar wogen, maar toch zijn het concessies die een maand geleden nog onvoorstel baar werden geacht De bewoners rijn dan ook bij zonder blij met wat toch wel mag worden omschreven als het behaalde succes; het karakter van de laan blijft behouden. Dat succes is niet vanzelf gekomen; enkele bewoners moesten zich naast hun gewone werk nog eens keihard inzetten voor een directeur, de heer J. Lam ens, belast met de waarneming van de directietaak. Mevrouw Edelman kwam in 1958 naar Vlaardingen als direc trice van de toen door een Ver eniging geleide openbare lees zaal en bibliotheek, die tezamen met de Christelijke Openbare leeszaal en bibliotheek was ge vestigd in het pand Oosthaven- kade 38. Tot dat tijdstip was rij vanaf 1945 verbonden geweest aan de Gemeentebibliotheek te Rotter dam. Sinds haar komst heeft het btbliotheekgebeuren in, Vlaar dingen een stormachtige ont wikkeling doorgemaakt. iJiii[i!iiii[jiriiiiJij{jjiiiiEi»iiiHJiii[iitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirii!iiiiiiiifiiiitfiii!iiiiiJiiiiitnriiiii!iifi ook gegevens opgenomen over instellingen die buiten Maas sluis zijn gevestigd. Het laten drukken en versprei den van de nieuwe Gids van Maassluis gaat 27.000 gulden kosten. De gids zal worden ge drukt in een oplage van 14.000 exemplaren. Maassluis De nieuwe Gids van Maassluis, die momenteel in voorbereiding is, zal aanzien lijk meer informatie gaan bie den dan tot nu toe het geval was. Het totale aantal pagina's gaat van 80 in de oude uitgave naar 150 in het nieuwe prod uk t. Op verzoek van vele bewoners van de gemeente zijn dit keer 'ifiiiiiiiiiiMiiwiifiiiiiiiiiiwimtmMmiMiMiiihiiiiiMWiwiiiimiiiiMMHiiHMiwmifliuiiifi Schiedam Eef Collé ver laat, nu hij voor terug komst in de Rijnmondraad bedankt heeft, vermoede lijk ook de Schiedamse ge meenteraad. Gisteravond was daarover geen uitsluit sel te krijgen, want bij pogingen om hem te bellen bleek hij niet thuis. De voormalige CPN'-wethou- der zou overwegen om te emigreren naar Frankrijk, waar hij een woning heeft staan. Daar gaat hij ook altijd op vakantie. In politieke kringen wekte het alom verwondering, dat B. E. Collé (55) plotseling bedankte voor het lidmaat schap van de Rijnmon draad, waar hij de CPN jarenlang heeft vertegen woordigd. In de afgelopen dagen rijn de speculaties over zijn vertrek toegeno men. „Schiedam zonder Collé? Oei", zegt zijn oude vriend Gerard Vcrhulsdonk (WD). Meer dan een kwart eeuw heelt kameraad Collé in de Schiedamse gemeen teraad gezeten, waarvan acht jaar als wethouder. Vertrekt Eef Collé, (55) dan is zijn opvolger in de Schie damse raad Aad de Wolf, die na de verkiezingen met kon terugkeren door. zetel verlies van de CPN. Als Collé's opvolger in Rijn mond wordt genoemd: drs. Ulferd Bruseker, in Schie dam bekend als activist voor het openhouden van scheepswerf Gusto. Vlaardingen Per 1 november houdt Vlaardingen zijn koop avond op donderdag in plaats van vrijdag. Met ingang van die datum zullen de koopavonden in Maassluis, Schiedam en Vlaardingen dan gelijkgetrok ken rijn. Dit nieuwsblad, waano al het nieuws uit eigen om- geving kunt vinden, wordt zonder extra kosten be zorgd in combinatie met het Rotterdamsch Nieuwsblad, da Haag scha Courant of Het Binnenhof. Stuur ml| dit nieuwsblad 14 dagen gratis op proet toa In combinatie met: Rotterdamvch Nieuwsblad Naam Adres Tel Deze öon m open envelop, zonder postzegel sturen mat Antwoordnummer 332. Den Haag. Antwoordnummer 834, ftotterdvn.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1