SCHIEDAMSCHE COURANT Angelique P. na ontvoering weer thuis Protest liegen tankercleaning „Stoor je niet aan museumcommissie Ét fes Geen Schotel, maar servies 'Gorzenaren ga naar hoorzitting!' Cannes" Katten zaten er warmpjes bij Meerlij k circus weinig publiek Weigeraars renovatie De Samenwerking: 95 Verzoek in PvdA aan Posthoorn: Veel eten bedorven door rook „Uruguay" verregend Belangrijke opdracht HVO Zakkenroller bij de Hema Jfaandag 2 oktober 1978 ONAFHANKELIJK DAGBLAD 103de jaargang no. 26185- fi PAGINA'S Broersvest 3 - telefoon administratie 263091 - redactie 262566 ktaehtendlenst 144Ut SCHIEDAM EN KETHEL Schiedam Angelique P. is weer thuis. Het vorige week ontvoerde 9-jarige meisje uit Schiedam is door haar moe der opgehaald in het zieken huis, waar zij onder medi- sch-psychologisch toezicht was geplaatst. Volgens de lolitie speelt zij ook al met „e kleine cassetterecorder, die zij als zoethoudertje ge kregen had van haar ont voerder, de beruchte Schie damse souteneur en bankr over Percy S. (25). Percy, zijn 32-jarige broer Felix en de derde medeplichtige, L. van L. (48) uit Leiden, worden allen in Rotterdam door de poli tie vastgehouden. Kort na de spectaculaire aanhouding in Leiden, waaraan helicopters, karabijnen en kogelvrije vesten te pas kwamen, kon de politie vrijdagavond al uit de doeken doen hoe de ontvoering in haar werk was gegaan. Het blijkt echter, dat Felix al vóór vrijdag middag door de politie in de kraag was gegrepen. Maar van hem werd het beleidsteam on der leiding van officier van justitie, mr. L. Janssen, niet veel wijzer. Dat Angelique in Leiden moest worden vastgehouden, kwam vast te staan toen de politie de telefoontjes aan haar moeder localiseerde en doordat de auto. waarin zij was gegij zeld, in Leiden werd terugge vonden. ELk spoor echter ontbreekt nog van het 17-jarige meisje H, G. dat voor Percy getippeld had, maar hem tegelijk met haar één jaar jongere 2usje G. G, verliet, Percy wilde met de ontvoering de familie onder druk zetten en weer in contact komen met H. G. die een halfzusje van Angeli que is. Schiedam Op alle Gor- zenaren wordt een be roep gedaan om op dins dag 10 oktober te protes teren tegen Tankerclea- ning. Op die dag is er een hoorzitting over de nieu we aanvraag van het schoonmaakbedrijf van tankers voor een hinder wetvergunning. Binnen de bewonersvereniging van Schiedam-Zuid be staan daartegen ernstige bezwaren. Het nieuws over de aan vraag» in onze krant van woensdag, is als een bom ingeslagen bij de werkgroep wijk en milieu van de bewo nersvereniging» die in elk geval een bezwaarschrift gaat indienen. Men ver wacht weinig verbeteringen bij Tankercleaning, hoewel volgens de directie het plof- gevaar" is weggenomen. Uit de aanvraag is (le werk groep echter na eerste studie gebleken, dat het tanker- schoonmaakbedrijf aan de Havenstraat en wilhelmina- haven gewoon wil doorgaan met het ontgassen van zee schepen» binnenvaartsche pen en coasters, terwijl ook. Vlaardingen Zaterdag was dc- haringstad heel eventjes Can nes. De Vlaardingse smalfilm- groep F'68 mocht toen namelijk haar deuren openzetten voor de andere leden van district West- IV van de NOVA (de koepel van Nederlandse smalfilmclubs) en had daartoe de stadsgehoorzaal afgehuurd voor een elf uur du rend smal film festival. De ope ning werd verricht door Vlaar- dings burgemeester Wim Kie- boom, die zelf bekende zich ook wel eens aan het filmen te be zondigen. Of zijn films van hetzelfde ni veau geweest zullen zijn als die welke het publiek zaterdag kreeg gepresenteerd, slaat ech ter te bezien. Want dat was gaaf werk. De jury moet geen gemak- k jke taak hebben gehad. Als wüinaar werd tenslotte aange wezen Filmgroep Impuls met een twintig minuten durende speelfilm, getiteld „Van Glas". De filmgroep bestaat uit leden van de Rotterdamse Smalfilmli ga- De tweede plaats was eveneens voor een lid van deze liga: B, J. de Vries, zijn documentaire ,,'t Poppenspel" vond de juiy van hooggehalte. De derde prijs was voor A. Nieuwdorp, lid Filmclub Rijnmond. Hij haalde o Burgemeester Kieboom: het filmen bezondigd". de buit binnen met een subtiele genrefilm van slechts drie minu ten, getiteld „Lichtspel". In het totaal dongen 18 titels te verwachten is dat LPG- tankers worden schoonge maakt, gevaarlijke chemica liën worden gebruikt en tan kauto's door de Gor2en zul len blijven rijden om bij Tankercleaning schoonge maakt te worden, In dat geval is er nog niets veranderd, vreest men in Zuid, waar men positief rea geert op de uitspraak van de Kroon; dat kwam erop neer dat de gemeente Schie dam in 1975 het volste recht had om Tankercleaning geen vergunning meer te verlenen. De hoorzitting begint op dinsdag 10 oktober om haft' elf in het Schiedamse stads kantoor. Daar zullen verte genwoordigers van het openbaar lichaam Rijn mond aanwezig zijn, omdat de gemeente daaraan de hin derwetbevoegdheden heeft overgedragen. O O 9)0) Honderden katten, duizenden bezoekers; geen wonder met die warmte in de Lijnbaanhallen. Vlaardingen Verwende dier tjes moeten het geweest zijn, de meer dan 350 katten die gisteren prinsheerlijk lagen te luieren op zachte dekjes in de Lijnbaan hallen van Vlaardingen, Het was bijzonder warm in het Lijn- haancomplex, zeker vergeleken- jnet het herfstachtige weer bui- n maar ook als je er een "Jdje katten stond te kijken, werd je zo dromerig van die warmte dat je bast ook zo'n dekje zou willen bezitten. Het gapen van vele bezoekers was Oh nee, want. er waren zoveel verschillende poezen en katers te zien. Zwarte, witte, rode, ge streepte en heel veel soorten, net zoals vorig jaar in de Lijn baanhallen: abessijnen, kart- huizers, burmezen, perzen en rexkatten. En havanna's. De opzet was zeer geslaagd: Felikat heeft, als Nederlandse vereniging van fokkers en lief hebbers van katten, veel zorg besteed aan d,e kattenshow, die enkele duizenden bezoekers trok. Schiedam „Negeer het advies van de museumcommissie!" Dat verzoek zal cultuurwethouder Herman Poêthoorn worden ge daan, als volgende week don derdag de fractie van de PvdA vergadert. Binnen deze fractie is verontwaardiging gerezen over het feit» dat de museum commissie er niets voor voelt een fototentoonstelling over Schiedams Italiaanse partner- stad Udine in het stedelijk mu seum te laten houden. Een der gelijke expositie past niet in het museumbeleid, vonden vier van de zeven commissieleden vorige week. Posthoorn was het toen al niet eens met het standpunt van de kleinst mogelijke meerderheid in de museumcommissie. De wethouder voelt zelf wel voor de tentoonstelling van foto's van Domenico Diaco, omdat daarin een goed beeld wordt gegeven van de wederopbouw van Udi ne, welke stad in Noord-Italië in 1976 door zware aardbevin gen werd verwoest. De afdeling internationale uit wisseling van de Schiedamse Gemeenschap, die contacten on derhoudt met de partnersteden, had de tentoonstelling aan het Schiedamse stedelijk museum aangeboden; het advies van de museumcommissie aan het col lege van burgemeester en wet houders is eenter om de exposi tie eventueel ergens anders te houden, maar niet in het mu seum van Hans Paalman op de Hoogstraat. Posthoorn zelf had de Udine- tentoonstelling wel graag in dit museum gezien. Ook twee ande re leden van de museumcom missie, Ton de Vos en Goos Verweij, zijn daarvan voorstan der. Zij gaan ervan uit, dat in het Schiedamse museum meer te zien moet zijn dat met de stad iets te maken heeft dan uitslui tend kunststromingen, die veel Schiedammers niet aanspreken. De vier tegenstanders van „Udi ne" vinden daarentegen, dat het museum landelijk een naam heeft hoog te houden. Los van deze beleidskwestie staat de vraag, in hoeverre „Udine" de Schiedammers wel 2al aanspreken. Toen na de aardbevingen in de Schiedamse zusterstad een collecte was ge houden, sprak men van een beschamende opbrengst, zodat de gemeente zelf nog een duit in het zakje moest doen om nog enigszins voor de dag te kunnen komen in Italië. En daarbij komt dan nog, dat het totale bedrag nog steeds niet is overge- Kinderen opeen olifant, en dat van dichtbij zien: dat is pas het echte circus. WilIllll n"|j* I Schiedam Veel te weinig Schiedammers hebben dit weekeinde van de gelegenheid gebruik gemaakt het altijd weer indrukwekkende circusgebeu- ren van dichtbij mee te maken. En met dichtbij wordt dan een afstand van enkele meters be doeld, die de toeschouwers bij Mikkenie van bijvoorbeeld de leeuwen, tijgers en jaguars van het dressuurnummer verwij derd waren. Wie op. de voorste rijen zat, kon indien hij dat wenste de dieren ïelfs aanra ken- Omdat de dieren allerminst tam waren (met name een grote leeuw bezorgde menig toe schouwer enige zweetdruppel tjes haalde niemand zich zo'n handelwijze in zijn hoofd. Maar niet aüeen de wilde dieren zorgden voor spektakel. Ook het trapezewerk, dat werd verzorgd door de Spaanse Rosa-Mary Se- gura, deed de ademhaling bui ten de ring wat sneller verlopen; allerlei capriolen werden door de Spaanse circusartieste op de trapeze uitgehaald, en dan nog we) met losse handen. Ook voor de wel in groten getale aanwezige kinderen viel er over igens veel te genieten. Een groot aantal clowns haalden zoveel grappen en grollen uit dat je met veel moeite de helft ervan kon volgen, een helft die op zichzelf al komisch genoeg was. Circus Mikkenie zorgde op die manier voor een wervelende show, vooral van waarde door het contact tussen artiesten en het publiek. Een klein Schie dams jongetje vond dat contact prachtig; aan het eind van de optredens stond hij uit volle borst "Pipo, Pipo" tegen een clown te roepen, die tot grote vreugde van het jongetje nog reageerde ook, en dat is iets wat je op televisie toch niet kunt meemaken. Vlaardingen „De gemeente en de Samenwerkum: krijgen geen nieuwe Schotel kwestie maar een compleet servies". Dit is de vastberaden reactie van de bewoners van de negen woningen in de Jan de Rooy- straat op de laatste ontwikke lingen rond de renovatleproble- mea Zij zullen nu eerst probe ren via juridische wegen de renovatie ongedaan te maken. De Socialistische Partij beeft daarbij de hulp van haar advo caten aangeboden. Zoals bekend waren negen wei geraars destijds onvoldoende voor de commissieleden stads ontwikkeling om het krediet voor renovatie tegen te houden. De betrokken weigeraars zijn echter van mening dat hun ar gumenten zo sterk zijn. dat deze niet opzijgezet kunnen worden. Zij voeren ondermeer aan dat de woningen afgezien van het verrotte houtwerk uitstekend zijn en helemaal niet gereno veerd hoeven te worden. Reno vatie 7nn ppn dekmantel ziin voor het herstellen van achter stallig onderhoud. En: de Sa menwerking kan beter wonin gen renoveren die er veel be roerder aan toe zijn. Mocht ook juridische bijstand geen baat hebben, dan zal de politie de weigeraars tenslotte uit hun woningen moeten ko men halen. Dat blijkt uit mede delingen van de bewoners waar in het woord „Schotel" de man die destijds renovatie wei gerde van zijn woning in de Indische Buurt veelvuldig valt Maassluis Een felle brand heeft gisterochtend vroeg ge woed bij Albert Heijn. In de ruimte van de koel motoren van de supermarkt aan de Rem- brandtiaan is vermoedelijk een storing ontstaan; kort na kwart over acht sloegen de vlammen uit het pakhuis. De schade loopt in de tienduizenden. Vooral ook door de rookontwik- keling is de schade opgelopen. Vele hoeveelheden levensmid delen zijn bedorven. Ook de aangrenzende winkels kunnen veel van de koopwaar wel weg gooien. Binnen een uur was de brand weer het vuur meester. Vlaardingen De manifestatie voor Uruguay, die zaterdagmid dag op het Liesveld in Vlaardin gen werd gehouden, is volko men in het water gevallen. Het was toch al stiJ in de Vlaar dingse binnenstad, zeker voor een zaterdagmiddag, en door de regen was de belangstelling voor de informatie- en onder steuningsactie voor politieke ge vangenen in Uruguay allerbe labberdst. De werkgroep, die voor de cam pagne in Vlaardingen was opge richt, had aan die regen een extra tegenvaller, want de erva ring leert dat het toch al moei lijk genoeg is om voorbijgan gers warm te maken voor stands met informatiemateriaal over iets in het buitenland. Toch volhardt de werkgroep: gedacht wordt aan een nieuwe manifestatie, die dan binnen kort zou moeten worden gehou den. De bedoeling van de cam pagne is om over enige tijd vanuit Nederland een medisch team naar Uruguay te kunnen sturen, dat in dat land de toe stand van politieke gevangenen moet gaan onderzoeken. ,lk heb mij ook wel eens aan om de hoogste eer. Het festival is een jaarlijks terugkerend evenement, dat per toerbeurt in diverse steden wordt gehouden. Vlaardingen Het Havenbe drijf Vlaardingen-Oost heeft een belangrijke opdracht ont vangen van Holland Chemical International Ltd. in Bermuda voor ombouw van de chemica- liëntanker Thomona. Het schip zal met ruim acht meter worden verlengd, waar door de totale lengte 120 meter wordt. De tonnage wordt daar door vergroot van 7.100 tdw<ton dead weight) tot 7.800 tdw. Bo vendien zal HVO twee nieuwe hoofdmotoren van ieder 2200 pk leveren en installeren. Ook wordt een nieuwe hulpmotor geplaatst en worden alle lading- tanks voorzien van een speciale conservering.*:'aag die de tanks beschermt tegen agressieve che micaliën. Als alles volgens plan verloopt, vindt eind november de oplevering plaats. De Thomona is het eerste schip dat in het nieuwe dok met een hefvermogen van 5300 ton wordt verlengd. Schiedam Ongemerkt heeft een zakkenroller toegeslagen, terwijl de 58-jarige mevrouw C. M. van de Rotterdamsedijk bij de Hema handschoenen stond uit te zoeken. Zij had haar handtas naast zich gezet, maar miste enkele minuien later, daaruit haar portemonnee met 130 gulden. Bij de Schiedamse politie heeft zij de diefstal, die vrijdagmiddag plaatsvond, ge meld. Dit nieuwsblad, waarin u al het nieuws uit eigen om geving Kunt vindon, wordt zonder extra Kosten be zorgd in combinatie met bet Rotterdamsch Nieuwsblad, de Haagse he Courant of Het Binnenhof. Stuur ml] dit nlauwcbUd 14 d«g«n gratia op proat toe <n combinatie m«t: Ratterdamach Nieuwsblad Naam Adres Woonpt Tel Deze bon m e oen envelop. zonder postzegel, sturen n*jr. Antwoordnummer 23?, Den Mug, Antwoardrn/mmer S34, ftO(t»rd*m.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1