SCHIEDAMSCHE COURANT Verhulsdonk maakt te veel grapjes Verdwijnen de files op de Nieuwe Damlaan? Udine" wel in museum Rijns sond Meubelen! Zijdeveld begint ACB O ..mè. Vakmanschap in Meubelen TtoeeKrQnt&iltoQrGé&iGetöBoti Een knuffel van Lisa 5? V Experiment met verkeers lichten: ..ei van Columbus'* Raadscommissie: 55 t i S VlaardingenWesthavenfcade 35-39, tel.010-342239 W eldoener al vier slachtoffers Orphe borst Koemarktbrug afgesloten Passage vol van operette Havenkerk Wereldfaam Autobedrijf ERTAN Twee weken lang twee kranten voor géén geld Schiedam heeft al 103 jaar lang z'n eigen Schiedamsche Courant. Die kost nu niets. 5 I I I Sfoensdag 4 oktober 1978_ ONAFHANKELIJK DAGBLAD _103de jaargang no. 26187- s PAGINA'S Broersvest 3 - telefoon administratie 268031 redactie 262566 klarhtendienst 144144 SCHIEDAM EN KETHEL Vandaag is het werelddie rendag". Wat houdt een dergelijke gebeurtenis in? Een extra blokje rond met de hond, een stulye vlees meer voor de kat en een korreltje zangzaad meer voor de kanarie? Bassie en Adriaan deden het anders. Op bezoek bij hun broer André in Vlaar dingen werd zijn Lisa eens extra met een brok eersteklas paardevlees verwend naast de dage lijkse hap van anderhalve kilo voor het luipaard. Van de twee jaar oude Lisa kon daar toen wel een kou/fel vanaf. Met ware doodsverach ting legde fotograaf Jac ques Zorgman het tafe reel vast. Schiedam „Verhulsdonk is de laatste jaren misschien te lollig geweest. Kan daardoor niet het zetelverlies van de VVD zijn ontstaan?" Dat vroeg gisteravond Joop van Woerkom zich af, toen de YVD-Schiedam vergaderde in het Rijnmondho tel op het Nieuwlandplein. In zijn kritiek op het ludieke op treden van Gerard Verhuls donk stond de voormalige frac tieleider van de liberalen gans alleen. Hij kreeg de wind van voren na zijn „aanval", maar de huidi ge fractieleider Verhulsdonk stoorde zich er niet aan; ..Het lot van de politiek %verd vroeger al vaak bepaald door de nar, die de koning diende. Met het spotlicht in de ogen kan je de waarheid harder doen aanko men dan met de zwaarwichtig heid van de onrekkelijken. Het liberalisme heeft ook daardoor een zonnige toekomst. Daaren tegen zijn de socialisten in al hun ernst dodelijk bezig. Zij genieten niet van de vruchten van onze cultuur, die leert dat parabels vroeger werden ver teld om het volk iets duidelijk te maken. Wij zijn een volkspar tij en daarom gebruiken wij die parabels liever dan raadsstuk ken". Waarop voorzitter Cor van der Vlies uitriep: „Oh, Verhulsdonk. word alsjeblieft niet gort droog1-" Deze Van Vlies trad gisteravond overigens af: zijn opvolger is Jan de Lange. In het Rijnmondhotel waren dertig aanwezigen. Raadslid Cor van Tilburg ging wat serieuzer in op de kritiek van Van Woerkom op Verhuls donk. „Wij hebben beslist niet loltrappend in de raad gezeten. Maar zoals Verhulsdonk iets Van Woerkom kwam met zijn aantijging na een grapje van Verhulsdonk, die letterlijk zei: „Jaren geleden kregen wij er steeds zetels bij en daarvoor betaalden wij geen cent. Deze keer hebben wij het gedaan met een propagandacommissie en die kostte handenvol geld, en gingen wij nota bene van vijf naar vier zetels. Maar ach, an ders hadden wij er misschien maar drie overgehouden". Gerard Verhulsdonk te lollig voorde VVD'? kan zeggen, blijft het vaak eer der hangen. Daarin is hij juist gevaarlijk en daarom zeggen sommigen hem niet ernstig te nemen, in de vurige hoop zijn imago te schaden", aldus Van Tilborg. Schiedam - Morgenochtend moet de verkeersstroom uit Groenoord tweemaal zo snel worden afgewik keld. Voor het eerst zal de drukte op de Nieuwe Damlaan bij station Nieuwland misschien meeval len. De gemeente Schiedam hoopt de files te kunnen beperken door een experiment, waarvoor vanmid dag de voorbereidingen zijn getroffen. 'Schiedam - „De fototentoonstelling over Schiedams Italiaanse parfaerstad Udine, moet wèl een plaatsje krijgen in het stedelijk [museum". Met die woorden vertolkte PvdA raadslid Arle Verlinde., het standpunt van de commissie voor vorming en recreatie; een standpunt dat wethouder'Posthoorn maar al te :graag overnam. ;Was de vergadering van de „on derwijscommissie" gisteravond [bijzonder tam (op de agenda istonden voornamelijk hamer stukken vermeld); tijdens de Irondvraag kwam er opeens wel degelijk een harde uitspraak naar voren. Arie Verlinde stoorde zich voor namelijk aan het feit. dat het museum met gemeenschaps geld wordt gesubsidieerd, maar dat de tentoonstellingen die er worden gehouden blijkbaar zover mogelijk van de bevolking af moeten staan. Het motto is daarbij dat het museum lande lijk een naam heeft hoog te houden en dat de fototentoon stelling niets met het toch zo verheven begrip „kunst" te ma ken heeft, aldus Verlinde. De enige reactie op de woorden van Verlindè kwam van wet houder Posthoorn zelf. Was hij 'e musedmeommissie ook al één van de stemmen vóór' de fototentoonstelling, door de woorden van Verlinde voelde hij zich duidelijk mentaal ge steund. Posthoorn zei: „Mij doet het ook pijn dat een aantal dingen niet mogelijk zijn geble ken. Volgens mij moet een mu seum niet alleen kunst brengen, maar duidelijk ook dingen kun nen exposeren waarbij de Schiedamse bevolking betrok ken is. Daarbij denk ik aan de tentoonstelling over Udine, maar ook aan andere tentoon stellingen. bijvoorbeeld aaneen tentoonstelling over kleine ker nen, die ik graag in het museum gehouden zag. Ik ben dan ook niet van plan de uitspraak van de museumcommissie voet stoots aan te nemen. Nu ook de commissie voor vorming en recreatie zich voor de fototen toonstelling blijkt uit te spreken zal ik de ruimte die voor die expositie nodig is zonodig open breken", aldus wethouder Post hoorn. „Wij hebben het ei van Colum bus gevonden", zegt de wethou der voor ruimtelijke ordening, Chris Zijdeveld. „De sluis wordt als het ware opengezet. Al die honderden auto's van de och tendspits krijgen nu minder oponthoud. Dat heeft jaren on derzoek gevergd. En toch is de oplossing zó simpel". Slechts 2000 gulden kost dat „ei" en de uitvinders zijn Fons Stortelder en Dick Bredeveld van de afdeling verkeerszaken in het stadskantoor, waar vele automobilisten al jarenlang klaagden over de lange wacht tijden op de Nieuwe Damlaan. Het enige, dat gistermiddag hoefde te gebeuren, was een simpele verandering in de dra den van de verkeerslichtenin stallatie op het Nieuwlandplein, de kruising van Nieuwe Dam laan en burgemeester Van Haa- renlaan. Die ingreep is alles: morgenochtend moet blijken of Het Nieuw landplein zal voor het vele verkeer uit Schiedam- Noord niet zó een groot knel punt meer zijn •d, fM m het succes heeft. „Andere scha kelen wij het weer terug'", zegt Zijdeveld. Wat er verandert, is, dat er in elke cyclus van de verkeerslich ten een fase bijkomt, waarin het sein op groen zal staan voor al het verkeer uit Schiedam- Noord. Tegelijkertijd zullen au to's rechtsaf, rechtdoor en links- ADVERTENTIE *L AA«0l/*C Schiedam Verschillende mensen hebben de Schiedamse politie laten weten dat zij ook bezoek hebben gehad van een oplichter, die zich uitgaf als weldoener. Drie mensen von den het, na het lezen van de berichten in de kranten over een keurige heer van een jaar of dertig die zich voordeed als een weldoener, noodzakelijk om ook maar aangifte te doen van bet bezoek van deze heer. De werkwijze van de man is als volgt: hij benadert mensen met de mededeling dat hij wel niet zo rijk is als prins Bernhard. maar dat hij wel een weldoener is. Hij komt dan. zoals hij dat zelf uitdrukt, de mensen wat geven. Geven is er echter niet hij. Spullen waarvan hij voor geeft dat ze uniek en zeer kost baar maar die later prullen blijken probeert hij voor veel te veel geld te verkopen, iets wat bij de overrompelde slach toffers vaak nog lukt ook. Eind september raakte de "wel doener" op die manier een ta pijt. een perzisch kleed, delfts blauwe vazen en een prul kwijt, voor een hoop geld. De politie zoekt nog steeds naar mensen die wat meer over de weldoener kunnen vertellen. af kunnen gaan. Het verkeer op de Van Haarenlaan hoeft daar door toch nauwelijks langer te wachten. „Want in de praktijd zal er 's ochtends ook vaak een fase van de cyclus afgaan. Wat nu moge lijk wordt, danken wij aan het feit dat er zo weinig verkeer uit Nieuwland op het Nieuwland plein linksaf de Van Haaren laan opgaat, naar Vlaardingen toe. Dat betekent, dat in dezelf de tijd dat het licht voor dat verkéer op groen zou staan, beter het verkeer uit Groenoord kan worden afgewerkt. In die tijd kan men dus rechtuit blij ven rijden op de Nieuwe Dam laan, terwijl men tegelijk links- of rechtsaf zal kunnen naar de Burgemeester Van Haarenlaan. Het gaat alleen niet op, als er een aanbod is op de Nieuwe Damlaan voor linksaf naar Vlaardingen, want dan zouden de verkeerslichten via een mag netisch veld daarop reageren. Maar ach, dat komt zo weinig voor", aldus Stortelder. Hij is het technisch brein achter de nieuwe regeling en zelfs wet houder Zijdeveld knippert met zijn ogen van die lange uitleg. Bredeveld; „Wij hebben altijd gedacht, dat het oponthoud voor die hele verkeersstroom zat in de spoorbomen bij station Nieuwland, die om de zoveel minuten weer naar beneden gin gen, Onderzoek leert, dat er geen goede coördinatie is tussen het verkeerslichtenstelsel bij het kruispunt Schiedamseweg/- Nieuwe Damlaan en het Nieuw landplein. Dat is ook moeilijk. De apparatuur is nogal verou derd en wij zijn al blij, dat wij met een simpele ingreep toen een heel probleem kunnen op lossen". Wethouder Zijdeveld: „Het eind van een lang en droef verhaal. Ik ben zelfs aan expe rimenteren met vertrektijden van huis om te kijken hoe het zat met die files. Daarom ben ik niet zoals gebruikelijk met de bus of benenwagen, maar heb ik ook enkele keren zeer bewust de auto genomen". Bij het experiment hebben amb tenaren Storelder en Bredeveld ernstig rekening gehouden met de - voetgangers. - Zijdeveld: „Geen enkele ingreep mocht ten koste van die groep gaan. Dat is bij ons een heilig verklaarde keuze. Dat is werkelijk een dog ma van het college". Over het verkeer nóar Schie- dam-Noord hoefde men zich op het stadskantoor niet druk te maken. De avondspits leverde nooit noemenswaardige proble men op. „Maar hoe het 's och tends uitpakt, is spannend", zegt Zijdeveld. Schiedam Vandaag is de eerste paal de grond in gegaan voor de bouw van 31 premiekoop flats in de Slachthuisbuurt tegenover Wilton-Fijenoord. Wethouder Chris Zijdeveld zorgde ervoor, dat het in ieder geval met die eerste paal wel goed zit. r© Voor ongeveer vijftig bejaarden heeft het |jSch/edamse mannenkoor Orpheus gisteravond tuit voile borst liederen gezongen, die tien fpagen geleden ook werden getracht l/jdens fde tournee in West-DuitslandAis een soort ^afsluiting van die reis gold hei concert in Thurlede, het bejaardentehuis aan de Nieuwe Damlaan. „Maar je moei het niet zien a/s een fgenerale voor de Schubertxvoud, dfe 24 no vember in de Havenkerk wordt gehouden". benadrukte Loet Stoutbandel, secretaris van Orpheus en koorlid. In elk geval genoten de bejaarden ervan. Door de akoestiek in Thurle de was echter iets te veel het naar lucht happen van de koorleden te horenmaar dat ietwat hinderlijke geluid zal in de Bavenkerk niet te horen zijnhoopt dirigent Chris Ver hoog. Helemaal volgens plan is alles tot nog toe overigens niet verlo pen. Oorspronkelijk wilde men woningwetwoningen gaan bou wen, maar dat bleek na het maken van verschillende teke ningen door de Schiedamse wo ningbouwvereniging Onze Wo ning niet te realiseren. Het zullen nu dus premiekoop woningen gaan worden, die zul len worden gebouwd door de ACB, de arbe-iderscoóperatie voor het uitvoeren van bouw werken in Rotterdam. Gespecu leerd zal er met de nieuw te bouwen woningen met kunnen worden. In de voorwaarden die aan de toestemming tot bouwen zijn verbonden is onder andere een anü-speculatiebeding opge nomen. De vandaag geslagen eerste paal is twee jaar later dan eigenlijk was bedoeld de grond in gegaan. Deze aanzienlijke vertraging werd mede veroor- j 2aakt door de problemen die rezen bij het oorspronkelijke plan voor woningwetwoningen. Schiedam De Koemarktbrug over de Lange Haven in Schie dam wordt vannacht gesloten voor alle verkeer. Deze afsluiting van een belang rijke verkeersroute door Schie dam vindt plaats in verband met schilderswerkzaamheden aan de brug. Tussen half een en half zes 's nachts zullen automobilisten, die de Lange Haven willen passeren, dus een andere route moeten kiezen. Het doorgaande verkeer wordt geadviseerd de rijksweg te ne men of de Burgemeester Van Haarenlaan. V. Toen bleek dat dat niet haal baar was, moesten er opnieuw plannen worden gemaakt, De premiekoopflats zullen nu over zes verdiepingen worden ver deeld. Schiedam Bijna tot aan de nok toe was het Passagetheater gisteravond gevuld, tijdens de voorstelling van de Hoofdsta doperette. Alleen helemaal ach teraan waren enkele rode Pas sagestoeltjes onbezet, maar meer naar voren toe was het overwegend oudere publiek in groten getale aanwezig. Onder de toeschouwers bevond zich uiteraard wethouder Her man Posthoorn, die een stuk later was gekomen dan alle andere operetteliefhebbers. De wethouder had echter een goed excuus: hij had gisteravond te vens een vergadering, waarbij overigens werd geopperd, dat cultuur wat dichter bij de hevol- king zou moeten staan. Nadat hij van het stadskantoor naar Passage was gewandeld, kon Posthoorn met eigen ogen aan schouwen wat dat in de praktijk betekent. Belichting, geluid, voorstelling en reacties vanuit de zaal waren gisteren dermate positief, dat herhaling van het operettege- beuren zeker geen overbodige luxe zou zijn. Het blijkt (voorna melijk bij een ouder publiek) uitstekend in de smaak te val len. Schiedam De Havenkerk in Schiedam wordt binnenkort wereldberoemd. Zondag komt een Amerikaanse 'televisie ploeg, onder leiding van de in Amerika zeer bekende televi sie-interviewer Jim Bakker, naar Schiedam om opnamen te maken in de kerk aan de Lange Haven. Jim Bakker, die van Hollandse komaf is, is direc teur van de PTL Club, Amen- ka's grootste christelijke televi siestation. Deze PTL Cluh ver zorgt uitzendingen via de satel- liet van kust tot kust in Ameri ka over meer dan 200 televisies tations, en in Japan, Korea, Taiwan, de Filippijnen, Canada en Zuid-Amerika. De bijzondere dienst, waarbij de filmopnamen worden ge maakt, kan door iedereen wor den bijgewoond. De opnamen zullen 's middags om drie uur worden gemaakt. ADVERTENTIE voor betrouwbare Bovag-oc casions DEVENTERSTRAAT17 TEL. 73.11.44 Koopavond geopend! Niets, voor Schiedammers die voor het nieuws uit de rest van de wereld op^ het RoUerdamsch Nieuwsblad zijn geabonneerd. Niets, voor Schiedammers die beide kranten wel eens twee weken lang gratis en vrijblijvend ter kennismaking willen meelezen. Opsturen in een envelop zonder postzegel aan de J Schiedamsche Courant, antwoordnummer 834, I 3000VB Rotterdam,vooreen: jo volledige kosteloze en geheel vrijblijvende kennismaking i I met de Schiedamsche Courant en het Rotterdamsch Nieuwsblad, twee weken lang I aansluitend tot 1 januari 1579 voor 25, I O aansluitend per maand 4 13.90, waarvoor een madtti i ging tot automatische giro-afschrijving wordt verstrekt I Naam j adresI ^woonplaats»ei. nr.j

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1