„Hier weg?. .Laten ze me dan maar begraven'' imi II If litga tl Wij zijn er voor mensen die elders hun ei niet kwijtraken" Rijnmond a r m Bachplein bereidt zich voor: straks 't hartje van Noord Vakmanschap In Meubelen Leasing van Pengeots WOENSDAG 4 OKTOBER 1978 Bewonersactie tegen opheffing rusthuis VlaardingenWesthavenfeade 35-39, teI.010-342239 Autobedrijf ERTAN Eigennaam b.v. Peugeot dealer V2 sea Mevrouw Krom en me;rouw Bas" Een verhuizing zal ons heei veel moeite kosten Schiedam „Ik vind het heel erg. Ik had erop gerekend hier te kunnen blijven. Dan valt zo'n verandering niet mee. We worden hier fijn ver zorgd, lekker eten,..nee, helemaal niets te kla gen". Mevrouw Krom laat haar handwerkje zakken en kijkt wat triest naar buiten, door het grote raam van het Rusthuis. Ze zit in de erker van haar kleine ka mer, die vol gestouwd is met gezellige spulletjes en heeft een prachtig uit zicht op het water en grote dik bebladerde bo men. Op tafel een warm pluchen kleed en een kopje thee. Een over plaatsing naar een wie- weet-wat-voor tehuis, hangt haar en haar mede bewoners boven het hoofd. Het Nederlands Hervormd Rusthuis asn de Tuinlaan 58 in Schiedam, moet verdwijnen. Dat besluit werd genomen door Gedeputeerde Stalen van Zuid- Holland. Het rusthuis kreeg be gin dit jaar de aanzegging de exploitatie geleidelijk te beëind igen. Er mogen geen nieuwe bewoners meer worden opgeno men. Geen overleg „Dit besluit werd door het ge meentebestuur van Schiedam ondersteund zonder vooraf gaand overleg met het bestuur vin het rusthuis", legt directri ce, mevrouw C. J. A. Spruijt uit. Officiële prestesten haalden biets uit. „Men blijft bij het. lijst. Het twee eeuwen oude huts ligt idea ai: in een mooie, rustige omgeving en loch dicht bij het stadscentrum. Binnen, knusse kamers en gangen, hoge ramen, kunstig gestucte plaffonds on een hal met veel donkerbruin hout en grote plavuizen, Es- hangt de sfeer van vroeger. D<- bejaarden zijn era-m verknocht Bijna niemand is zonder meer bereid te verhuizen. Het ouderwetse rusthui?- vol doet niet langer aan de vereisten van de provinciale verordening op de bejaardenoorden. Zuster Spruijt: „Eigenlijk 2it de ophef fing van ons rusthuis al jaren in de pen. In 1975 hebben wij toestemming gevraagd voor re novatie of nieuwbouw, maar dat werd door de provinciale Com missie planning bejaarden voor zieningen afgewezen. Deze com missie is van mening dat de in 1985 te verwachten verzorgings capaciteit ruimschoots kan wor den opgevangen door de overige zes bejaardenoorden in Schie dam. In samenwerking met de bevoegde instanties en in over leg met de huidige bewoners worden de bejaarden van ons- rusthuis overgeplaatst". heden. Zie maar eens dat je met dat afbouwen - voor de bejaar den vaak ronduit een angstige zaak - de boel ieefbaar houdt en zo optimaal mogelijk kan blijven functioneren". R ra miji Moeilijkheden De bejaarden voeren actie met zelfbedachte „Slogans en handtekeningen besluit dat na 2 mei 1979 geen ontheffing meer zal worden ver leend. De Vereniging Ned. Hervormd Rusthuis werd opgericht op 15 oktober 1931 op particulier ini tiatief en met instemming vam leden van de Ned. Hervormde Gemeente. De vereniging ging van start in het pand aan de Tuinlaan nummer 58 en nam op 15 juli 1935 de aanbouwde vleugel, nummer 60, in gebruik. In de loop der jaren werden ook de panden 56 en 62 gekocht en bij het complex getrokken. Nu wonen er 44 bejaarden, die alge hele verzorging krijgen, in het mooie historische pand, dat voorkomt op de monumenten- ..Wij zijn het er beslist niet mee eens. Voor nu en later kunnen onmogelijk 45 verzorgings plaat sen vervallen. Kijk maar naai de grote wachtlijsten bij de Indicatiecommissie en het feit dat alle overige bejaardentehui zen gewoon vol zijn. Het ziet er naar uit dat het wol heel lang zal duren vóór onze bewoners een plaats in Schiedam hebben gevonden. Wat dit betreft ver wachten wij de nodige moeilijk- Opheffing hangt al geruime tijd als een donkere v. oik boven hei rusthuis. Mevrouw Spruijt: ..Wij hebben onlangs ven klein brandje gehad, iets met een televisietoestel in een kamer. Ik denk dat men dat met beide handen heeft aangegrepen.defi nitief de deur bij ons te kunnen stuiten. Dat, terwijl de grote houten zolder volkomen onaan getast is en we alleen beneden wat waterschade hadden. Bo vendien heeft de Schiedamse brandweer zich hierbij bepaaid niet van zijn beste zijde laten zien". ..leder jaar vraag ik brandpre ventie aan. In februari '77 heb ik de brandweer gebeid en ik kreeg een brief terug met de mededeling dat op 1 september contact daarover zou worden opgenomen. Op 28 september heb ik zelf maar weer gebeld en ik kreeg te horen dat men bij de brandweer geen tijd had. Op 16 november kreeg ik dat wéér te horen en na herhaalde lijk bellen beloofde men op 6 maart 3978 dat er een brandpre ventie-demonstratie zou komen, binnen twee weken. Er gebeur de echter niets van dien aard en op 25 april van dit jaar brak bij ons dat bewuste brandje uit. De dag daarop had ik oen ge sprek met de brandweer en binnen twee weken kwam men dan eindelijk voor de brandpre ventie" \clie Voor het personeel vormt de sluiting van het rusthuis eigen lijk geen al te groot probleem: zij worden met open armen elders ontvangen omdat men in deze sektor maar al te vaak kampt met personeelstekorten. De bewoner? pikken het niet zonder slag of stoot en zijn een handtekeningenactie begonnea Een dikke lijst van 700 handte keningen van sympathisanten is het resultaat. Overal in en om het huis hangen spandoeken met zelfbedachte slogans die overduidelijk ma ken hoe de bewoners erover denken. ..Al zijn wij oude man- nen en wijven. G.S. moet met zijn handen van ons huis afblij ven". hangt levensgroot, met rode verf geschilderd in de hal. De heer Rodenburg, met zijn 92 jaren de oudste bewoner van het huis, w-il dat onderstrepen. Hij heeft het er maar moeilijk mee. ..In dit huis wil ik mijn ogen sluiten", zegt hij koppig. Men is verontwaardigd en ver drietig. „Kierweggaan'. .Over m'n lijk. Laten ze me dan maar meteen begraven", aldus de heer van Eijk die nu ruim acht jaar m het rusthuis woont, Me vrouw Bas zal het helemaal veel moeite kosten uit het huis te stappen. „Ik ben hier nu 32 jaar. Ik heb hier eerst zelf nog 12 jaar gewerkt. Ik ben helemaal aan dit rusthuis verknocht" „Alle instanties in de bejaarden zorg staan achter onze protes ten. Men zegt, unaniem, dat 2 mei '79 grote problemen gaat opleveren, niet in het minst door de functie die het rusthuis ver- vult. Wat de gemeente wil, is een leuke vraag. Die houdt zich consequent afzijdig, „aldus de directrice. De bejaarde bewoners gaan door met hun actie. Hen rest mets anders dan afwachten wat de reaties zijn op de grote verza meling handtekeningen en hun noodkreten op de spandoeken. Het heeft tot nu toe nog weinig concreets losgemaakt. Het Bachplein ondergaat een flink aantal veranderin gen. De markt uvordt ver plaatst; naast het Kruisge- botiw komen een postkan tooreneen wijkcentrum: en ook de „dure woningwet woningen", die de Volks huisvesting aan het bouwen is (op de achtergrond, rechts), zuilen het karakter rart het Bachplein beïnvloe den. Schiedam Het Bachplein: straks het hartje van Schiedam- Noord, nu in feite nog een uithoek van de stad, samen met Woudhoek-Zuid. Straks, dat is pas over jaren, als de woning bouw in de rest van Woudhoek en in Spaland goed op gang is gekomen - raaar op het moment r is de gemeente al druk doende het Bachplein vertrouwd te j maken met de rol, die dit wijk- j deel zal gaan spelen. Wie de lesruimte van het Viaar- dings Rock Centre binnen treedt, waant zich voor een ogenblik in een gitaarmuseum. De huisvesting van het insti tuut, gesitueerd aan de Daaycr, bestaat uit een ruime kamer waar tientallen gitaren, keurig in rijen opgehangen, de muren vullen. De spaarzame plaatsen waar 2ich geen snaarinstru menten bevinden, zijn opge- j vuld met versterkers, luidspre- kerboxen en technische pief- pafjes die een overdonderend volume ten gehore kunnen brengen. Het Vlaardings Rock Centre is uniek in deze regio, waarschijn lijk in geheel Nederland. Het stelt zich tot doe! een gerichte praktijkopleiding te geven aan gitaristen, die zich op professio neel niveau verder willen be kwamen. Eens per jaar verschijnt een door het instituut uitgebracht informatiebulletin, dat een lawi ne van geïnteresseerde adspi- rant-cursisten tot gevolg heeft. Van de honderdvijftig aanmel dingen kunnen er maar vijfen twintig geplaatst worden. De eisen die het „Centre" stelt zijn niet direkt van kwalitatieve aard. Enthousiasme- en talent zijn belangrijker dan het snel kunnen afwerken van technisch hoogstaande riedeltjes. Het hartje van Noord. Morgen j over twee weken wordt het nieu- we winkelcentrum, het Hof van Spaland, officieel geopend (al kunnen de bewoners van Groe- noord, Kethel, Tuindorp, Woud- hoek en Spaland er alweer en kele maandjes terecht), en met die officiële opening is dan een eerste verandering bij het Bach plein achter de rug. Maar de plannen gaan verder. Het bestaan van de verschillen- de werkgroepen is bekend, j maar om het nog eens op een I rijtje te zetten: naast het Kruis- gebouw, het vierkante gebouw- tje met het malle „kroepoek- i dak", komt volgend jaar het wijkontmoetingscentrum met daarnaast weer het nieuwe post- kantoor. Tussen dit wijkcen- trum en het winkelcentrum I komt - na 1984 - de sneltram te rijden. Ondertussen zal het noodwin- keicentrum. Prélude, dat al leeg staat, zijn gesloopt en plaatsge maakt hebben voor een flat van zes bouwlagen met daaronder een politiepost en een brand weerkazerne; voor het terrein langs de Mozartlaan heeft de SSN Bouwmaatschappij een kunstig ontwerp gemaakt j Behoefte j De verantwoordelijke man ach- ter het Rock Centre, Peter Bre- gar: „Het wemelt in Vlaardin- gen en omstreken van getalen- 1 teerde jonge muzikanten, die bij de muziekscholen hun ei niet meer kwijt kunnen. Er was duidelijk behoefte aan een ge specialiseerde cursus; ik kreeg veel telefoontjes van mensen die vroegen of ik ze verder kon helpen". Redenen genoeg om iets op poten te zetten. Gevraagd naar het verschil in aanpak tussen i de conventionele lesmethoden en die van het „Centre" ant woordt hij: „Normaal is het zo, dat een leerling een bepaald programma moet afwerken, wat de school voor hem heeft opgesteld. Bij ons is dat precies andersom; als de leerling laat i weten dat hij gek is op oude rock and roll, dan proberen wij hem zo snel mogelijk alle kneep jes van die bepaalde muziekstijl bij te brengen. Dat houdt na- tuurlijk wel in, dat de cursist geen algemene opleiding krijgt. Alles wordt nu toegespitst op één bepaalde richting, en uit die muziekstijl proberen we alles te haleft". hoogste norm die aan de cursis ten gesteld wordt niet perse muziek hooft te kunnen lezen. Dat wordt de leerling dan ook niet geleerd, de praktijk is v«h?I belangrijker. Zelf zegt hij daarover: „Je moet ze voor de leeuwen gooien. Een leerling van ons wisten we als basgitarist in een vrij bekende groep geplaatst te krijgen. Zelf durfde hij het niet aan. maar nog geen drie weken later speel de hij wél de sterren van de hemel op een openlucht-con cert. Ik bedoel maar, je moet ze echt een duwtje geven". Lu in in je bed Het roerige leven in en rond het hitwereldje kan Bregarzelf niet meer bekoren. „Voor mij geen lange tournees meer", zegt hij. „Niet meer slapen in tochtige hotelkamertjes, waar de luis in je bed zit. Maar als één van onze cursisten daar wel behoefte arm heeft, vinden we dat prima. Dan zorgen we dat ze daarin terecht komen, kontakten genoeg". Ook wie géén zin heeft in optre dens voor dertigduizend men sen of slapen in muffe kamer tjes, kan terecht bij het VRC voor nadere informatie. Het telefoonnummer is010-355709. (ADVERTENTIES} Peter Bregar: „Het wemelt hier van talentvolle muzikanten..." Dat het Vlaardings Rock Centre beoogt van iedere cursist een „expert" te maken, brengt wel met zich mee dat de leraar zich met alle stijlen verwant moet voelen. Tenslotte is hij de man die les moet geven. Is dit niet mGeilijk? Peter Bregar: „Con stant ben ik bezig elk muziekje dat ooit op de plaat gezet is, met één van de gitaren te copie- ren. Dat kost erg veel tijd. Soms zoek ik jaren naar een bepaald effect. Ik ben een echte gitaar- gek; het kost me niet alleen veel tijd, maar ook erg veel geld". Die laatste uitspraak illustreert hij met een rondleiding langs de vele gitaren aan de muur.. Naast sommige zeldzame exem plaren, zoals een zessnarige bas gitaar en een zelf geconstrueerd stuk eleetriek, hangt daar een „Gibson Les Paul", een gitaar met een waarde van elfduizend gulden, goed voor één bepaald soorfgeluid. „Voor die vijftig gulden lesgeld per maand heeft iedere cursist de beschikking over de meest moderne apparatuur", zegt Bre gar. „Hij kan lessen waarmee hij wil; voor iedereen is wel een Fender of Gibson aanwezig". De aanschaf van peperdure ge luidsinstallaties is altijd een probleem geweest voor jonge muzikanten. Omdat de gemiddelde leeftijd van de cursisten rond de twintig ligt, tracht het VRC hierin een bemiddelende rol te spelen. Ge probeerd wordt veel leerlingen geplaatst te krijgen in bands die op het punt staan door te breken of die dat reeds gedaan hebben. Eenmaal in een „rijke" band is dat financiële probleem niet zo nijpend meer. Contacten Een soort muziek-axbeidsburo dus? Peter Bregar kan dat wel beamen: „Driekwart van de muzikanten uit de omtrek heb ben bij mij les gehad of hebben in een band gespeefd waarvan ik ook deel uitmaakte. Daar door krijg je veel contacten en die benutten we door veel cur sisten in een passende plaats te schuiven". Gitaardocent Peter Bregar is trouwens voor VI aar dingen geen onbekende. Op zestienjari ge leeftijd haalde hij al het plaatselijk nieuws, door het we ten te bemachtigen van bijzon dere gitaren. Hij heeft nu snaa rinstrumenten die ooit bespeeld zijn door gitaar grootheden als Peter Groen en Jan Akkerman. Zelf doorliep hij het conservato rium en wist zich daarna, door fanatiek oefenen, alle moderne stijlen eigen te maken. Gesterkt door cleze opleiding en het vele jaren optreden met allerlei bands in binnen- en buitenland, wist hij geheel nieuwe lesmetho den te ontwikkelen. Hij is van mening dat iemand die werke lijk talënt bezit en dat is de voor betrouwbare Bo var-occasions V. DEVENTERSTKAAT 17 TEL. 73.11.44 Koopavond geopend! cüe typen) wan Beelhovenjingel 124, Vlaetdingen 0!0-35 79CO

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 3