Meer aandacht voor mishandelde vrouwen (Rolschaatsen gevaarlij] ter dan skate-boards" km VE'oKie 1 Hulpcentrale treedt voor het eerst naar buiten: Sfeerloos Ziekenomroep vraagt hulp WOENSDAG 4 OKTOBER 197& ..Reclame" Brandje in container Gemeente bestolen Alleen geld weg bij brouwerij Jongens schreven brief aan burgemeester: Bejaarde gewond bij aanrijding SCVD/WW Mishandelde vrouwen kunnen voor hulp nu ook m Schiedam terecht Schiedam Advocaat W. G. van Hassel wordt ïn 2ijn werk geconfron teerd met een stijgend aantal ontspoorde hu welijken. „Ik maak mij zorgen over de oplossin gen voor mensen, als de echtscheiding achter de rug is. Vaak is alles te juridisch geregeld. kunt er v. el an uitgaan dat iemand af en toe zijn kinderen moet zien. maar in ae praktijk is dat godsonmogelijk als de communicatie tussen de ge scheiden partners verstoord is als zij het vertikken nog tegen elkaar te praten of als de een de ander niet meer wil zien Volgens mr Van HasseJ js er •,an rechterlijk ingrijpen geen heil te verwachten, als mensen het leven voor elkaar onrnoge lijk hebben gemaakt .Vrou wen zijn écn groep, die door zon regeltje dan toch zv.aar getroffen kunnen worden Ik zeg nadrukkelijk één groep We' een groep, waarvoor Schiedam en ook Vlaardm gen en Maassluis - nu een betere hulpverlening kan bie den De advocaat is voorzitter van de stichting centrum voor v r.j- «villigers Daarbij is de algeme ne hulpcentrale (AHC) mt Rot terdam aangesloten die in sa menwerking met de gemeente Schiedam het initiatief nam voor een opvangcentrum een huis voor mishandelde en be dreigde vrouwen Dat is er sinds gisteren Waór in Schiedam blijft geheim maar via de AHC aan de Schiekade in Rotterdam (tele f oon 65 24 22) kunnen v rouw en worden geholpen In de capa citeit van 25 bedden in Schie dam is er rekening mee gehou den dat dit opvanghuis in het U'aterw tggebied ("de noordelij ke delta, zoals de AHC dat noemt) een centrale functie kan vervullen Vrouwen kun nen er - met kinderen - terecht A3 sinds de jaren zestig houdt de AHC zich bezig met de problematiek van de weggelo pen vrouw Voor zulke vrou wen, die met kinderen en ba gage plotseling zonder onder dak zitten was toentertijd nog nauwelijks opvang mogelijk „laat staan dat er sprake was van begeleiding in die crisissi tuatie." aldus F J van der Heijden voorzitter \an de AHC In 1973 hield de algeme ne hulpcentrale een aktie on der particuliere fondsen, waardoor het jaar daarna kon worden gestart met de exploi tatie van zogenaamde units Dat zijn aangepaste woonhuis- jes, waarin twee of drie vrou wen met haar kinderen tijde lijk werden ondergebracht De begeleiding gebeurde uitslui tend door vrijwilligers De so ciale dienst van de gemeente Rotterdam zag het belang van de hulp in en trof een financie rt ngsregeling Zo kon m Rot terdam op 1 april 1976 naast de units ook een opvanghuis warden geopend Nu, ander half ja ar Tater, is er voor Schie dam en de regio ook zo'n pand Ruchtbaarheid is er nooit aan gegeven, met het oog op de geheimhouding Alleen u-as er „reclame" van mond tot mond en ook konden huisartsen ad viseren Dat met de opening van het opvanghuis m Schie dam voor het eerst naar buiten wordt getreden, heeft te ma ken met de toegenomen pu blieke aandacht voor het pro bleem van de vrouwenmishan deling Wat betreft de snelheid, waar mee het nieuwe centrum er is gekomen, zegt Van Hassel „Zelfs het Rotterdamse ge meentebestuur kan daarmee van Schiedam nog iets leren Vooral dankzij de wethouders in het vorige college, Collè en Scheeres, zijn de financien en de verbouwing m nog geen jaar tijd geregeld Naast vijf groepswerkers en een kleuterleidster is er in Schiedam een projectleider. Hidde Kluyver Over de hulp, die verleend wordt, zegt hij „Meestal, en dat leert de erva ring in Rotterdam, zijn het vrouwen met blauwe ogen en kneuzingen, die bij ons komen Het is wel nodig, soms een paar dagen of een week, dat de vrouwen tot rust komen Dan wordt gekeken, of een echtscheiding wel of niet wen selijk is en zonodig springen Wij bij als er eerst nog gesprek ken met de man aan vooraf moeten gaan. In de praktijk betekent het, dat er dan een bureau voor zulke moeilijkhe den wordt ingeschakeld In het opvanghuis gaan de vrouwen zoveel mogelijk haar gangetje Er is betrekkelijk uemig hulp met schoonmaken of boom schappen doen en dat soort dingen Een groot probleem is volgens Clemens Hodes, secretaris van de AHC het zorgen voor een woning als het huwelijk wordt ontbonden „Wij hebben be grepen, dat het met de huisves ting in Schiedam zeker net zo moeilijk is als in liet Rotter damse," zegt hij Het toeval wil, dat Riet Taverne in haar v.ethoudersportefeuille 2owel sociale zaken heeft als huisves ting Zij overhandigde maan dag de sleutel aan projectlei der Hidde Kluyver I Schiedam Door nog onbeken de oonaak is er bi een contai ner aan het Rabensplcln brand ontstaan. De gealarmeerde brandweer wist het vuur binnen korte tijd te blussen Schiedam Bij de gemeente is bestolen van een koffiepot en wat bekertjes ontvreemd- Ook gereedschap werd gestolen uit ven werkkeet, die op de Oude Sluis stond. Bij de dienst gemeentewerken 1 wordt de waarde van de buit geschat op een paar tientjes en van de diefstal is melding ge maakt bij een andere overheids instantie, de politie. Schiedam Geen pilsje is Hel- neken lichter gemaakt We! werd bij een inbraak ia de brouwerij 3a» de Bettoweg voor 80 gulden aan kleingeld gestolen. Espeditiechef J A-D J (50) ont dekte gisteren, dat de toegangs deur was geforceerd Marcel en Frank zijn zo enthousiast voor de ska- te-board- sport, dat zij een brief naar de bur gemeester schreven met het ver zoek om een speciale baan. Ua i*mr£ Vorige ueek bezocht ik, even als ww \erslaggever5, de zoge naamde stertocht op het Em- mapieïn, die georganiseerd was door de sectie muziek van de Schiedamse Gemeenschap. De verslaggever schreef dat er een Wekere matheid van het gebeuren afstraalde, maar, er viel helemaal ruets te stralen, zeker wanneer men muzi kanten iaat optreden bij een xeredelde straatlantaarn Met S vlaggen, 2 schijnwerpers (er staan trouwens palen voor) en een luidspreker waarbij ie mand uitleg ge^ft, had het een fijne avond geweest kunnen zijn Met laat geen bands zo optre den, zeker met een met veel tam tam m de pers aangekondigde Rijrunondband; die zijn beter gewend Men zou zich af kunnen vragen of dit weer typisch Schiedams is Ik hoop dat de sectie muziek van de SG volgende keer haar werk beter doet Pedro Bakker, Schiedam Schiedam „In het begin maakte hij nog smoesjes als hij met bulten en blauwe plekken thuiskwam; dan was hij over een bananeschil gestruikeld of zo. Maar we kwamen er al snel achter dat hij met het board van zijn vriend aan het skate boarden was geweest. Hij was er ondanks de vele valpartijen helemaal weg van". Een typische uitspraak van de moeder van een skate-boarder, m dit geval mevrouw Van der Kruk Smds een aantal weken is haar zoon, Marcel van der Kruk (15) helemaal bezeten van het skate-boarden. Zo bezeten, dat hij, samen met zijn mt Australië afkomstige vriend Frank Noordijk, een brief naar burgemeester Lems heeft ge schreven, waarin om een spe ciaal skate-board-terretn wordt gevraagd Marcel vertelt hoe dat allemaal in zijn werk is gegaan „Nadat we m de krant hadden gelezen dat het skate-boarden verboden zou worden, zijn wij naar het stadskantoor gestapt om op de afdeling sportzaken te praten. Daar zeiden ze dat we het beste een brief naar de burgemeester konden schrijven Dat hebben we gedaan en we hebben de bnef zelf overhandigd De bur gemeester had op dat moment geen tijd, maar heeft de bnef snel doorgelezen Hij heeft be loofd binnen twee weken een antwoord te sturen" Later is gebleken dat de Sehie- damse politie het skate-boarden niet heeft verboden, zoals per abuis m een krant stond ver- meld De voorlichter van de politic, hoofdinspecteur Dick van der Veen, vond het skate boarden op zichzelf met zo ge vaarlijk „Ook met de step kon een kind gevaar veroorzaken" Marcel en Frank zijn het daar helemaal mee eens „Het skate boarden is helemaal niet zo gevaarlijk", zo vertelt Frank, „het wordt pas gevaarlijk als je zelf gevaarlijk doet, maar dat heb je ook met rolschaatsen" Marcel vult aan „Rolschaatsen is zelfs nog gevaarlijker, als je op een skateboard bijna legen iemand aanrijdt, kun je van het plankje afspringen en dat kan bij rolschaatsen met, daar zit je aan de wieltjes vast". Frank „Ook voor het pubUek is het met gevaarlijk, er gebeurt bijna nooit iets Het is ^eel gevaarlij- ker voor jezelf, als je hard van een hol afgaat en er rijdt nel etn fietser voorbij dan kun je een aardige smak maken En aardige smakken heeft Mar cel inderdaad gemaakt, in de weinige weken dat hij de sport beoefent, heeft hij al diverse blauwe plekken opgelopen Ook Frank, d;e de sport at wat lan ger beoefent, heeft verwondm gen achter de rug Twee polser heeft bij, m de acht jaar dal hij aan skate boarding doet, al gebroken Dat gebeurde m Aus tralië, waar het skate-boarden wel een iets andere status heeft dan m Nederland Het is er een volledig erkende sport en er worden regelmatig wedstrijden m skate boarden gehouden De gelegenheid om het „city-sur- fen". zoals het ook al eens ge- Schiedam Een 85-jarige Schiedammer is met zijn fiets bij een aanrijding betrokken en met onder andere een hoofdwond in het ziekenhuis opgenomen. De aanrijding gebeurde 's middags op de kruising van het Overschicseplem en de Boterstraat Een personenauto, bestuurd door de 30-jange Rotterdammer A F.M.Vbotste op de fietser waarna deze ten val kwam en naar het gemeenteziekenhuis werd vc-rvoerd Oorzaak van hei ongeluk is het ruet verlenen van voorrang Schiedam De ZOS, de zieke nomroep Schiedam, heeft een dringende behoefte aan mede werkers. Vooral mensen die plaats willen nemen achter de microfoon zijn bij de ZOS van harte welkom- Een van de vacatures geldt voor de gesproken nieuwsbrief, het zogenaamde Visonaal, waarin blinden en slechtzienden m Schiedam en omgeving Dit nieuwsbulletin wordt eens in de veertien dagen op de dinsdag gemaakt Zowel techni ci als omroepers ml ezers zijn hierbij nog benodigd Iedereen die op de dinsdag (overdag) tijd beschikbaar heeft, kan ach hiervoor opge- Verder worden ook medewer kers gevraagd voor het verzor gen van dia-shows, voor het verzorgen van radio-program- ma's m de ziekenhuizen en voor de huishoudelijke dienst Iedereen die veel vrije tijd be schikbaar heeft, en zm heeft m vrijwilligerswerk, bij de zieke nomroep, kan schrijven naar de ZOS, Postbus 239, of bellen naar Jeannet Rensema, telefoon noemd is, te beoefenen is in Australië trouwens veel groter. Soms doen ze hel in leeggelopen zwembaden, waarvan de bodem oploopt tussen het diepe en het ondiepe gedeelte Ook de heu vels in Australië zijn goed bruikbaar, ze zijn gewoon veel hoger waardoor je veel meer snelheid kunt krijgen Erg moeilijk om te leren vindt Marcel de spart overigens met „Het is net zo makkelijk als steppen", beweert hij, waarbij hij voor het gemak zijn blauwe plekken maar even vergeet „Binnen een week", zo beweren beide jongens, „kun je het met veel vallen en opslaan leren, ma3r als je eenmaal een beetje j kunt blijven staan op het plank- jc, dan wil je niet anders meer". En dat blijkt ook wel, want j bijna alle vrije tijd van de jon- 1 gens wordt besteed aan het skate-boarden Op mooie dagen zijn er in het Bcatnxpark, het park dat geldt als hèt skate- I board-centrum van Schiedam, wel zo'n 50 tegelijk met de sport bezig En dat zijn werkelijk jongens van alle leeftijden, je ziet ze al van een jaar of zes, i maar er komen er ook knullen van 20 jaar aanzetten Die ko- 1 men dan met de motor aan- scheuren om m het park op het plankje te rijden i I Do sport bestaat niet, zoals som- mige mensen wel denken alleen uit zo hard mogelijk vooruit komen Het is jmst de kunst om bij\ oorbeeld op je kjueen op een plankje een heu\e! af te rijden, of om met het plankje zonder i „aanloop" een schans op te rij den Onnocmehjk veel „kunst jes" bestaan er b.unen de skate board-sport, zotcel zelfs dat je na acht jaar oefenen nog lang met alles kan Het is echt een behendighetdssport waar je nooit op uitgekeken raakt, tel kens kun je iets meuws probe ren „De wereldkampioen", zo vertelt Frank, „springt bij het skate-boarden over een auto heen terwijl het plankje onder de auto door rijdt Na de sprong komt hij dan weer netjes op het plankje terechtKet gaat dan wel om een echte sportwagen, een wagen met dak zou te moei- hjk zijn", aid us Frank. De sport is met geheel van gevaar ontbloot, een ware ska te boarder zal dan ook regelma tig vallen Om dat op te vangen draagt hij dan ook één speciale valheim De prijzen van de ma terialen voor de skateboard- sport vaneren sterk Voor zijn helm betaalde Marcel 26 gulden en voor zijn plank in de vjjfug gulden Dat 15 dan nog een eenvoudige plank, je hebt ze ook van 300 gulden, aan zo'n plank is Marcel echter met toe Door deze (eenvoudige) plank zal hij de eerste paar weken al p<H»n zakcel d m eer krn gen Veel mensen kennen het ras van de dalmati- sche hond alleen maar bij de bijnaam „rijst met krentenhond" (voor de zwart gevlek te) of „rozijnenhond" (voor de bruingevlekte hond). Rikkert is dus een rozijnenhond, daar hij prachtige bruine vlekjes op zijn smette loze witte vacht heeft. Het aantal van die vlekjes moeten wij U schuldig blijven. Dit is uiteraard niet belangrijk alhoewel het misschien wel leuk is om te weten wat de hondenencyclopedie over deze vlekken te zeggen heeft. Daar staat vermeld, dat deze vlekken niet in elkaar mogen overlopen, dat ze rond en scherp afge tekend moeten zijn en een grootte moeten hebben van een sixpen ce (een diameter van 2 cm) tot een halfcrowm (een diameter van 3,2 cm). De vlekken dienen dan nog netjes over het lichaam verdeeld te zijn, waarbij de vlek ken op de ledematen kleiner moeten zijn dan op het lichaam. Een kniesoor die er op let of dit allemaal bij Kik kert het geval is. Het karakter wordt beslist met bepaald door een paar vlekjes meer of minder. Rikkert is al een grote jongen voor zijn leef tijd. Hij is nu al aan een schofthoogte van zo'n 60 centimeter met zijn zeven maanden. Rikkert zit nog niet zo lang in de Hargahoeve en hopelijk zal zijn ver blijf, ondanks de goede zorgen die hij daar krijgt, zo kort mogelijk zijn. In die korte tijd heeft Rikkert al vriend schap met al zijn ver zorgers gesloten. Bui ten aan de lijn wil hij nog wel eens trekken en men moet wel stevig op de benen staan an- ders gaat men beslist onderuit. Zoals het ook in de encyclopedie staat kan Rikkert, zoals zijn ras betaamt, goed met kin deren overweg, het geen zijn vorige eige naar ook bevestigde. Men heeft hem ook ge leerd om zonder pro blemen te maken in de auto te stappen, en men had hem met succes geleerd alleen thuis achter te blijven. De nare eigenschap van Rikkert is volgens zijn vorige baas dat hij nog wel eens wat in huis doet. Hij hoort nu toch wel te weten dat hij zijn behoefte buiten in de goot hoort te doen. Er kunnen veel rede nen zijn waarom Kik kert deze nare gewoon te nog heeft zoals, geen goede opvoeding, on duidelijke commando's waardoor de hond ver ward raakt, te weinig aandacht, te weinig en niet op geregelde tijden uitlaten of zenuwachti ge toestanden in het gezin, waardoor de hond zich onzeker voelt. Ook moet men beslist niet uitvlakken dat een hond uit nijd (omdat hij weer alleen gelaten wordt, wat al zo vaak gebeurt) wel eens zijn behoefte doet. Maaike de al wat oude re kat van vorige week heeft een bazin gevon den. Ook deze week zitten er wat oudere katten die toch wel een plaatsje bij de kachel verdienen. SIGNALEMENT: naam: Rikkert ras: Dalmatiscbehond geslacht: mannelijk leeftijd: 7 maanden kleur: wit/bruin ge vlekt beharing: kort

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 4