Bestuur wielerclub Harga stapt op SPORT Excelsior '20 krijgt vergui tuing voor uitbreiding PPSC houdt voorsprong niet vast SM Aad Gennisen ongeschikt Schiedamse Boys voor Leden achter ex-secretaris Jaap de Bruin Kleinekoort: Ledengroei maakt dat noodzakelijk99 Eerste winst voor De Ooievaars Vergadering Martimii WOENSDAG 4 OKTOBER 1978 Zaalvoetbal: I Eenmanszaak Vergadering GROEI Charles Corver SC 5 had er alles voor gedaan Noem dat maar een eenmanszaak, maar ik wist precies waar ik moest zijn om de dmgen voor te bereiden" Eén van de zaken die het thans zittende dagelijks bestuur en na 12 oktober het nieuw bestuur ter harte gaat, is de ontwikke ling van de wielerbaan op „Har- ga" Hoewel er vanuit de Spor traad al zo'n zestig mille is gereserveerd voor renovatie aan dijkhchaam en baanopper- vlakte („asfalt-emulsie", red is het wachten nog steeds op een rapport van gcmeentev.erken over een grondige opknapbeurt van Zuidhollands enige wieler baan. „De schadepost", aldus Jan Gordijn, „loopt m de veie dui zenden guldens, nu deze zomer de baan met gebruikt is Zowel aan de inkomsten van de kanti ne, toegang en als met uitvoeren van onderhoud, waardoor de baan in verval is geraakt. Si'U.xA* J, - 0. VI —X 5 Renovatie Wielerbaan hard nodig Vanavond Snelschaken, Mar griethal 20 uur (bovenzaal) Ledenvergadering MarUnit» Thurlede, 20 30 uur Ledenvergadering Ursus, Har- ga, 20 uur Morgen Shell-YUM (d). Vijf- sluizen 21 15 uur Schipper B 3 MSV '71(d) Alexandria '66-Suniight (d) Charles Corver bij de SSV. Martimt Thurlede 20 15 uur Voorrondt» vijfde kL*sse hbre biljarten, cafe DKC 19 30 uur Ledenv rgadering KV Vlaar- dingen, Wim de Zv.ijgerlaan, 20 uur l Ledenv ergadering UVG, Harga, 20 uur Vrijdag Broleco Starhft 2 (d), WW hui, 20 30 uur Brolco 2 WKV (h). WW hal, 20 15 uur Ho!> Spivo 2 (h), Sportzaal Ho ly, 21 30 uur Holv Ottu VC (d), Sportzaal Ho ly, 20 i5 uur Dansav ond MargriethaJ, 20 uur OG d e Groot-Basket Boys (h) Ledenvergadering Schied Bo>s.Haigd 20 uur De accommodatie van Excelsior '20 dringend aan uitbreiding toe. Schiedam De affaire Jaap de Bruin, tot voor kort secretaris van de wielerclub Harga, heeft een verrassende wending ge kregen. Zoals deze krant al eerder schreef, dat hij op non- actief was gezet omdat hij in de Schiedamse club een «eigen leven" was gaan leiden, hebben thans de leden hun ongenoegen geuit over het standpunt van het bestuur, fn een speciale vergadering werd het beleid van het bestuur met elf tegen vijf stemmen verworpen, waar door het bestuur er de conse quentie uittrok en cn-bloc af trad. Voorzitter Jan Gordijn, die nu samen met de rest van het dagelijks bestuur de zaken blijft afhandelen- „We zaten met gro te ogen te kijken dat ons beleid werd afgekeurd Waarbij thans de vraag centraal staat, of we het wel goed „verkocht" heb ben. of dat de leden met goed begrepen waar het over ging Navraag leerde al, dat de leden inderdaad het eigen beleid van Jaap de Bruin ter discussie stelden". Waarvan acte'" De activiteiten van de ijverige secretaris Jaap de Bruin over troffen wel ieders belangstel ling. „Alleen", aldus Jan Gor dijn. „viel het in verkeerde aarde, omdat wij er zo weinig van af wisten. De éénmanszaak die Jaap de Bruin erop na hield, was voor ons een doorn In het oog. We treffen zeker ook zelf schuld, omdat we hem vanaf de tijd dat hij in het bestuur kwam - 1973 - altijd maar zijn gang hebben laten gaan". Verschillende malen kwam hij zelfs op het matje, beloofde dan beterschap, maar na een tijd kwam de Wad er dan weer m" Jan Gordijn „We willen als bestuur met al te veel uitwijden over wat er foutis gegaan, maar een 2aak als het mislukken van de omloop van Zuid-Holland, een wielerklassieker van de eer ste orde, heeft er weinig mee te maken". „Jaap de Brum", aldus Gordijn weer, „is een uitstekend jeugd leider, maar hij had achteraf op die post moeten blijven". In dat licht is het vreemd, dat er tij- door Sas van den Berg dens die bewuste vergadering Jaap de Brum via een ter elfder ure verzonden brief voor de zoveelste maal verstek bet gaan. Op die bijeenkomst is er echter geen zwartboek over de Bruin uitgestort. Verre van dat' Meer een draaiboek van zijn positieve en negatieve kwaliteiten. John Lakerveld, lid van de sport com missie van de KNWU, verdedig de hem zelfs van harte". Intussen heeft het DB besloten de zaken tot aan de nieuwe vergadering over twee weken te blijven regelen. Wanneer er op 12 oktober een nieuw be stuur wordt gekozen, zal Jaap de Bruin daarvan geen deel meer uitmaken. Gordijn: „De kans is groot dat we er dan vrede mee hebben en de schor sing zal worden opgeheven". Jaap de Brum zelf, die cr voor past zich opnieuw emotioneel met die zaak bezig te houden „Ik ben inderdaad gegriefd door het feit, dat tijdens mijn afwezigheid de omloop van Zuid-Holland werd afgelast. Ik Schiedam „Wanneer alles op tijd verloopt, is de nieuwe ruimte over drie, vier maanden onder dak". Excelsior *20 voor zitter Kleinekoort is uitermate verheugd over het feit, dat de vergunning voor de bouw Is losgekomen. Hij: „De uitbrei ding zal in totaal zo'n 240 vier kante meter beslaan, waarbij vier bestuurs- en commissie- ruimten beschikbaar komen. Plus een opslagruimte voor ma terialen. Trouwens, behalve de ze „nieuwe ruimte", wordt er tegelijkertijd aan de keuken, de bar en de bestuurskamer, die gewoon een beetje té klein zijn, gewerkt. Vooral de laatste uit breiding is zo beweren commis sies, hard nodig". Het beschikbare geld voor de realisering van de plannen komt voor de helft uit de verenigings kas. Voorzitter Kleinekoort, die zelf de aanzet tot de uitbreiding heeft gegeven' „De helft van de kosten worden gedragen door Excelsior 'Zo zelf, terwijl het door Emlle Schelvis andere gedeelte door zaken als leningen, subsidies en allerlei acties bekostigd gaat worden. Daarbij moet men natuurlijk ook niet vergeten, dat een groot gedeelte van de werkzaamhe den door verenigmgsmensen zelf wordt gedaan We hebben dan ook al een aantal werkploe gen samengesteld" Bij het bestuur van Excelsior '20 leeft de wens, dat naast de uitbreiding van de kantine ook het aantal kleedkamers uitge breid wordt Kleinekoort „Op het ogenblik kunnen wij het net rooien Onze grootste wens is dat do grote houten keet, die ook gedeeltelijk als kleedkamer dient, geheel en al voor materia len gebruikt gaat worden Daar bij zouden de huidige opsla gruimten m het stenen gedeelte als kleedkamer verbouwd kun nen worden. Maar aangezien er op de grote houten keet een tijdelijke ontheffing zit, moeten we daar eerst weer vergunnin gen voor gaan aanvragen". Het is duidelijk dat Excelsior '20, ondanks de achteruitgang in het aantal jeugdeJftallen en de tanende belangstelling voor de voetbalsport In het alge meen, toch een groeiende ver eniging is. Kleinekoort: ,Jkben ook echt blij te kunnen zeggen, dat we dit jaar van dertien naar veertien senioren-eiltallen zijn gegaan, terwijl we ook maar liefst dertig nieuwe jeugdleden hebben kunnen inschrijven". Vergeet daarbij ook met dat we dit seizoen ook van twee naar drie cncketvelden zijn gegaan, dus dat ook de cncket-afdeling een stijgende lijn vertoont. We hopen dat wanneer we in 1980 zestig jaar bestaan, waarvoor we overigens al een feestcom missie onder leiding van Piet van de Ploeg hebben benoemd, deze vooruitgang nog steeds te bespeuren valt". «Otterdam Deze week wer den er in de Energiehal weer enkele zaal voetbal wedstrijden gespeeld. In de hoofdklasse ver loor PPSC verrassend van GLZ (4-5), terwijl derdeklasser Ursus een nipte 1-0 zege op stadgenoot FCN'66 behaalde. PPSC speelde tegen GLZ met zo'n beste wedstrijd Dat beide teams op de ranglijst met zo ver uit elkaar staan, was aan het vertoonde Spel duidelijk te mer ken. Door stevig op de man te spelen belette GLZ zijn oppo nent om met combinaties het spel te maken. Ook waren de van enige techniek en wisten het de blauwhcmden erg moeilijk te maken Zo was het met ver wonderlijk dat bij een hoek schop, GLZ-speler Wim v d Bj ie de bal ineens met veel effect achter PP-docIman Coen Meeder wist te schieten 0-1 Snel daarna kwamen de Schie dammers al op gelijke hoogte door Ruud de With, die een voorzet van John Rost goed afrondde, l-lNadat doelman Coen Meeder enkele fraaie red dingen had verricht, was hij toch tweemaal kansloos op in zetten van "Wim en Ger van de ^rrv>lr rodn» p#»banW werd met een voor PPSC nade lig saldo van 1-3 Na rust een langdurig offensief van de Schiedammers dat eerst resultaat opleverde, toen GLZ- spcler Bob Krcmtrs m eigen doel schoot (2 3), waarna Anc Bel wederom een door John Rost opgezette aanval bekroon de met de gelijkmaker 3 3 Met nog tien minuten te spelen wist PPSC op een voorsprong te komen door Koen Scbeffer. die een ingooi van Ruud de With ineens achter GLZ-doelman Jaap Rietveld knalde 4-3. Wia eedacht had dat de Schie dammers met deze voorsprong wc) genoegen zouden nemen kuam bedrogen uit of had de kunde VtUi GLZ onderschat Eerst was het Huns Schoonma- de die de stand m evenwicht bracht, terwijl \5ak voor tijd Ger van de Broek, met ttn onhoudbaar schot de Rotter dammers naar wmst schoot 4 5 Waarmee PPSC toch wel ver rassend de verliezer werd. In een zeer rommelige wedstrijd had Ursus veel moeite met een technisch beter spelend FCN'66. Het was voor Ursus-coach Leen Schiedam Het rolstoel bas ketbalteam \an SIS De Ooie vaars heeft de eerste competi tie-wedstrijd met een 47—37 overwinning afgesloten. De Schiedammers begonnen tegen EGS uit Eindhoven mei een zone-verdediging, waarbij Piet van Mil achter sterspeler Den Kierke goed werd verdedigd. Dat dit een succes was, bleek wel uit het feit dat hij maar zes punten kon scoren Aanvallend was bij de Schiedammers Henk van Vliet de grote man Lang zaam maar zeker liepen De Ooievaars uit naar een 20—16 voorsprong In de tweede helft ging het echter wat mmdf r met de Schie dammers EGS kwam toen vooral via Langdijk, die m zijn eentje 22 punten scoorde, goed terug Enkele minuten daarna keken de Schiedammers zelfs tegen een achterstand aan, maar werden op tijd wakker geschud De eindstand werd tenslotte 47—37, met Henk van Vliet als topscorer (20 punten) Schiedam De UEFA-scheids rechter Charles Corver houdt morgenavond een lezing bij de Schiedamse Schei dsrechters- vereniging. De aanvang van dit evenement, waarbij de Nederlandse topar- biter zal v er halen o\ er zij n erva ringen tijdens de WK in Argenti nië, is om 2015 uur in het clubgebouw van de Schiedamse voetbalvertruging Martini t De toegang is gratis Schiedam Bij Martmit stel len de bestuursleden Franken en De Ligt zich herkiesbaar, evenals Van der Velde, echter met meer als penningmeester. Wel al*, jeugüv oorzitter. De ledenvergadering vanavond telt maar liefst zestien agenda punten Er zijn voor-dellen tot verhoging van de contributie en er worden leden gehuldigd die 25, 40 cn 50 jaar Ld zijn De bijeenkomst op 'Thurlede' be gint om 20 30 uur Kooiman dan wel zo fijn, dat zijn opponent slechts met zes spelers naar de Energ:ehai was gekomen In plaats van met snel spel de tegenstander af te mat ten, wisten Martin Schaap met vertragen het spel te .maken". Zo kon het gebeuren dat Ursus doeLman Joop Kuiters meer werk te verzetten kreeg dan zijn collega Van der Vliet Was de ruststand nog dubbelblank, vlak daarna wist Peet Muider een snelle uitval te doelpunten cn daarmee de misschien onver diende wmst binnen te halen 1-0 Jan Gordijn:. opnieuw vergaderen. Schiedam Na een periode van één jaar neemt voorzitter Aad Gennissen van Schiedamse Boys al weer afscheid. „Met pijn ,in mijn hart", zegt de Schiedammer, die nog wél bereid is op de één of andere manier actief voor de Schiedamse Boys te rijn. Hij: "Wanneer er gevraagd wordt om een andere functie te bekleden, ben ik daar heus niet te beroerd voor". De voorzitter, die officieel vrijdag op de jaarvergadering van Schiedamse Boys afscheid neemt, bad duidelijk aanpassingsmoeilijkheden, als „vreemde eend ia de bijt". .Er werd door de bestuursleden ook geen enkele moeite gedaan om rruj over de drempel, die voor een „vreemdeling" natuur lijk bijzonder groot was, heen te helpen", aldus de Schiedam mer een beetje teleurgesteld. .Het bestuur heeft mij verweten dat ik te weinig op de voetbal velden aanwezig ben Kijk, ik heb natuurlijk met de ervanng die de overige bestuursled*.-! Zelf als voetballer en als be stuurslid hebben De ideeen werden dan bijna altijd met enig wantrouwen bekeken. Het enigszins gedwongen af scheid van Genmssen komt on-, verwacht. Aad Genmssen zelf. .Ja, ik vmd het ook jammer. De probeerde zaken zoals bij voorbeeld de verhouding tussen de jeugd- en semorenafdelmg beter geregeld te krijgen En ik dacht eerlijk gezegd dat het me aarrfif» wac pdnVl Trouwen* de onderhandelingen met een sponsor, waarmee ik ver gevor derd was, zijn nu ook gelijk van de baan Ik vind het echt zonde, want ik kon met de bestuursle den persoonlijk goed opschie ten". Ook secretaris Koos Klein kan dat beamen. Hij: „We hebben als mens niets tegen Gennissen, maar de gedachte die bij ons leeft van een voorzitter, is an ders dan de gedachte die Aad Gennissen er op nahoudt. We nemen hem dat ook niet kwa lijk, omdat hij nooit tussen de voetballers is opgegroeid. Het vorig jaar konden we geen voorzitter vinden en waren dus geheel afhankelijk van de men sen die zich aanboden. Aange zien Aad Gennissen eigenlijk' de enige kandidaat was, vleien we automatisch op hem terug. Duidelijk is wél geworden, dat dit laar een misser is geweest".

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 5