SCHIEDAMSCHE COURANT 'Gevaarlijke woninge: i iii Babberspder' Gemeente wil grip op particuliere woningen Mijn katten zijn ook afgemaakt" Onderzoek Bouwcentrum: Ton schade aan scholen II Sociale dienst „helptw illegalen Inbrekers in de kou Brandweerman verongelukt bij oefening Mevfouw Jansen: Geldboete voor schoolverzuim ,Vaak geen voorrang aan urgentiegevallen" Schaatsplank schiet uit: weer ruit kapot Vuilcontainers blijven staan Gemeente telt vrachtverkeer Vrijdag 6 oktober 1978- ONAFHANKELIJK DAGBLAD - 103de jaargang no. 26189 _b PAGINA'S Brwrsvest 3 - telefoon administratie* 268091 - redactie 262566 klacht end tens t 144144 SCHIEDAM EN KETHEL Vlaardingen Ook me vrouw Jansen, een van de bekende actievoersters tegen de zwerfkattenprocedure in Vlaardingen, is enkele van haar katten kwijtgeraakt Drie van de katten, die ze altijd liefderijk verzorgt, ver dwenen plotseling van hun „stekkie", ergens aan de Hoogstraat, Eén van de drie heeft ze teruggevonden in het dierena siel. Het dier was gevangen door kattenvanger Stam en zag er blijkbaar zo goed uit dat ze niet afgemaakt werd. Dat is met die andere twee wèl gebeurd: daar is mevrouw Jansen van overtuigd. „Die zijn natuurlijk ook gevangen en meteen afgemaakt: dat weet ik zeker. Ik ben bij het asiel gaan informeren, maar daar zeggen ze eenvoudig dat ze niet binnengebracht zijn. Bewijzen kan je natuurlijk niets. En het waren écht geen verwilderde zwerfkatten: ik verzorg ze al jaren. De ge meente ziet gewoon het ver schil niet tussen verwilderde zwerfkatten en katten die we liswaar buiten lopen, maar altijd goed gevoerd worden". Mevrouw Jansen is er zeker van, dat niet alleen thuisloze katten worden gevangen en afgemaakt Ook huiskatten worden volgens haar het slachtoffer van de vang-prak- tijken. „Een bandje met de naam van de eigenaar helpt echt niets. Daar trekken ze zich gewoon niets van aan. Dat zie je wel aan die katten van meneer Van Soest van de Hoogstraat: die hadden een bandje om, maar werden evengoed toch gevangen. Eén Ook huiskatten wordt gevangen en gedood, zo meent mevrouw Jansen. van zijn katten heeft hij nog kunnen redden: die kon hij uit de vangkooi halen. Van de andere heeft hij nooit meer iets gehoord of gezien". Mevrouw Jansen weet verder zeker, dat bij het afmaken van de katten tóch de gasklok wordt gebruikt „Tenminste: er is nog zo'n ding in het asiel. Die staat in een apart gebouw tje. En daarom zou het mij niets verbazen, als dat ding inder daad gebruikt zou worden". Een woordvoerder van het dierentehuis in Vla ar dingen vertelde niets van het bestaan van die gasklok af te weten. .,Ik weet er niks van, echt niet", zo deelde hij mede. Het bestuur van de dierenbe scherming was niet voor com mentaar bereikbaar. De kattenliefhebbende actie- voerster wil graag alle kat tenbezitters ernstig waar schuwen. „Het is gebleken, dat veel mensen denken dat die vangactie al lang is afge» lopen. Verder vertrouwen ze er op, dat dat halsbandje hun kat we! zal redden van de dood. Nou, het is mooi niet waar; dat helpt helemaal niets. Ze worden tóch wel gevangen en afgemaakt. Wie weet waar ze die bandjes laten!" Vlaardingen De in de Babberspolder gelegen zogenaamde MUWI-wo- ningen zijn hard aan ver betering toe. Dit een on derzoek, ingesteld door het Rotterdamse Bouw centrum, blijkt dat het merendeel van de gevels zeer slechts is. Afbrokke lende balkons, houtrot en vocht: een willekeurige greep uit het verslag van het onderzoek dat in op dracht van de project groep renovatie 694 MTJ- WI-I woningen werd uit gevoerd. D& bewoners zullen binnenkort biielkaar komen om het rapport Schiedam Meer dan een ton schade is er over het eerste halfjaar van 1978 aan de verschillende Schiedams© scholen aangericht Deze cijfers zijn met de nodige ontsteltenis in zowel de commissie voor vorming en recreatie, als de schoolraad besproken. Met name in de commissie V en R werd het nodige spraakwater aan het probleem opgebruikt. Verschillende raadsleden vroegen aan wethouder Herman Posthoorn of er niets aan het nog steeds toenemende vandalisme kon gebeuren. Een op lossing had Posthoorn echter niet Wel wees hij erop dat het vandalisme zich niet alleen tot de scholen beperkte. Ook andere gebouwen worden door de jeugd regelmatig onder handen genomen, ZO zei de wethouder. Een echte zaak voor onder wijs was het probleem dus niet. Ook bij de politie voelt men zich niet geroepen om het probleem in de wortels te bestrijden. „Het enige wat de politie kan doen is de boel in de gaten houden." zegt hoofdinspecteur Dick van der Veen. „Maar ja, er zijn zijn zoveel scholen in Schiedam, en maar zo weinig surveillances dat dat haast onbegonnen werk is. Wel geeft de politie uitgebreide voorlichting aan scholen. Klassen komen op excursie naar het politiebureau, waar ze een diaserie over vernielin gen aan scholen te zien krijgen. Er wordt dan op gewezen hoeveel geld dat vandalisme kost Op die manier proberen we een klein beetje aan mentaliteitsverandering te bewerkstelligen," al dus Van der Veen. De indruk van de politie is dat de gemiddelde leeftijd van de schade-aanrich- ters zo ongeveer tussen 8 en 15 j aar ligt. Dit niouwsblad, waarin u al het nieuws uit eigen om- flovïng kunt vinden, wordt zonder extra kosten be zorgd in combinatie met het Rotterdamach Nieuwsblad, de Haagschö Courant of Het Binnenhof. Stuur mij dit nknu v*bl«d 14 dag«n gratia op profit to« Incombinfitl# m#t: Rotterdamse!» Ni®uwat>Ud Adres Woonpl Tel Care oon in open envelop, zonder posüepet sturen naar Antwoordnummer 232, Den Haag. Antwoordnummer 834, Rotterdam. Schiedam De vreemdelingen politie wordt er niet bij ge baald als buitenlanders bij de gemeentelijke sociale dienst aankloppen voor een uitkering. Directeur Géraxd Smits ont kent, dat zijn dienst bij de vreemdelingenpolitie infor meert of die buitenlander wel of niet illegaal in ons land ver blijft „In Schiedam is het dus niet zo, dat een hulpverlenende instantie bij de vreemdelingen politie gegevens opvraagt of uit wisselt in een dergelijke situa tie," maakte Smits deze wed: duidelijk. PPR-raadslid Herman Nborde- graaf had er tevoren op gewe zen, dat het nogal onterecht zou zijn als een illegale buitenlander risico's loopt als hij zich wendt tot een instantie, die als hulpver lener moet worden beschouwd. Van het ministerie van erm is daarover een circulaire te ver wachten naar aanleiding van kamervragen door Wim Meijer (PvdA). Voorlopig wil Noorde- graaf wel de vinger aan de pols houden. Toch zijn „illegalen" niet hele maal veilig. Orn een uitkering te krijgen moet namelijk een procedure in werking worden gezet, waarbij de vraag naar een verblijfsvergunning onont koombaar is. Nee, dit is geen aquarel, er is geen waterverf aan s te pas gekomen. Toch heeft dit buurtje Iets s schilderachtigs. Even- e= goed kijken: de Dam van Schiedam op de achter- grond, en aan weerszij- s den de Nieuwe Sluis- straat Een klein stukje j§ Brandersbuurt, gezien §j vanaf de Schle, bij het Zakkendragershuisje. s Een berstachtige sfeer, ee dat wel, maar regen had ee 1 er, evenmin als water- s verf, niks mee van doen. b Wel water. Ben Blumers, b s fotograaf met kunstzinnl- s ge kwaliteiten, benutte de spiegeling van een ee historische gracht eens s anders. En zette de ge- schfedenls eens Op zijn s kop. Schiedam inbrekers hebben de ijzige kou getrotseerd in de nacht van woensdag op donder dag bij een kraak in een bedrijf voor diep vritsprudukten aan de Parkweg. De ingevroren kroketten, frika dellen en halve kippetjes, lieten de dieven gewoon in het pand achter. Meer interesse werd ge toond voor de geldkist van het bedrijf. Honderdenvijftig gul den bleek de inhoud te vormen en werd door de inbrekers mee genomen. Schiedam Twee ouders zijn door de kantonrechter in Schie dam veroordeeld tot geldboetes omdat bun kinderen ongeoor loofd wegbleven van school. Een man kreeg een boete van 150 gulden opgelegd, omdat 2ijn vijftienjarige zoon Evert zonder toestemming wegbleef. Een vrouw werd tot driehonderd gulden veroordeeld wegens schoolverzuim van haar zetien- jange dochter Ma nette. te bespreken en zich zo te orga niseren dat voorkomen kan worden dat wat zij als achter stallig onderhoud beschouwen op rekening van de bewoners zelf geschoven gaat worden Dat met name de toestand van do balkons bijzonder gevaarlijk ts, blijkt uit bovengenoemd ver slag overduidelijk. Onlangs mocht een van de bewoners nog het twijfelachtig genoegen sma ken ditto ondervinden: „Omstreeks half drie hoorden wij en onze kermissen een enor me dreun. Dus wat doe je dan: even kijken wat dat wel kan zijn. Nou, door de harde wind is er een stuk beton naar bene den gevallen, van vier-hoog op het batkon van de derde verdie ping afgeketst en toen met een klap op de nieuwe auto terecht gekomen van onze kennissen die hem net even kwamen laten zien". Aldus het relaas van een bewoonster uit de Lobelia straat- Het is duidelijk dat nu het bouwcentrum zwart op wit heeft vastgesteld dat verder uit stel van verbeteringen aan de woningen gevaarlijk ir, er iets moet gebeuren. In het verslag draagt het centrum dan ook materiaal aan dat de gemeente behulpzaam kan zijn bij het bepalen van een keuze tussen herstel, verbetering of vervan ging van de gevels. Vele buurtbewoners zijn echter bang dat de gemeente ondanks het rapport van het bouwcen trum zal proberen het achter stallig onderhoud "weg te mof felen" in renovatie. Dinsdag 10 oktober komen zij daarom bij een in wijkcentrum 't Nieuwe- lant om zich nader te beraden op de nu ontstane situatie. Vlaardingen Een 37-jarige brandwacht eerste klas van de Vlaardingse beroepsbrandweer, de heer E. Herrem an, is gisteravond rond acht uur tijdens een oefening om het leven gekomen. De brandwacht kwam in aanraking met een elektriciteitskabel en was op slag dood. Het ongeluk gebeurde tijdens een oefening, die plaatsvond in de dependance van het Unilever Research-concern aan de Schie- damsedijk. Het betrof een nor male oefening, zoals die regel matig in allerlei bedrijfsgebou wen plaatsvindt. Bij dergelijke oefeningen is het de bedoeling, dat de brandweer precies op de hoogte kan raken van de situa ties, zoals die zich in bedrijfsge bouwen kunnen voordoen. Schiedam Al met ingang van 1 Januari wil de gemeente Schiedam meer grip op het beheer van woningen van parti culieren en woningcorporaties. Binnen tweeëneenhaive maand wil wethouder voor sociale za ken Riet Taverne haar nogal veranderde ideeën erdoor hebben, maar deze week al kiwgrij instem inpnHp geluiden vanuit haar „Het is ontstellend, als je ziet dat zovele bejaarden met urgen tie 3 of 4 toch nog zolang op een huis moeten wachten. Te veel komt het nog voor, dat particulieren voor hun huizen aan andere huurders voorrang geven. Te vaak nog pikken rij," wat je noemt, de besten eruit", zei wethouder Taverne» die deze situatie per 1 januari hoopt te kunnen voorkomen via een wij ziging van de woonruimteveror dening uit 1948. Daardoor komt het toewijzings beleid voor particuliere wonin gen veel meer naar de gemeente toe. „Liever vandaag nog dan morgen", zegt mevrouw Taver ne. die nota bene zelf uit een woningbouwvereniging komt, namelijk het rooms-katholieke Sint Jozef, maar die vooral de linkse flank in de gemeenteraad blij heeft verrast met de voort varendheid waarmee zij nu te werk wil gaan. Juist van haar partijgenote Els Heil wig (CDA) kreeg zij enige kritiek. „In goede samen spraak" was het antwoord van de wethouder op de vrSag, hoe de gemeente dan zou moeten omgaan met woningbouwver enigingen. Om haar streven te effectueren wil mevrouw Taverne een mel dingsplicht invoeren, waarmee bereikt wordt dat de gemeente inricht krijgt In de leegstand bij woningen van particulieren. Volgens het urgentiesysteem moeten de mensen op de wacht lijsten van bureau huisvesting worden geholpen. Hoe de aan pak precies zal zijn, wordt uitge werkt in een huisvestingsnota, die begin november wordt be handeld door de raadscommis sie voor sociale zaken en huis vesting. Die nota moet ook dui delijk maken hoe de controle zal zijn op het naleven van de meldingsplicht, en welke maat regelen tegen overtreding wor den genomen. Weer is gebleken, dat een ska te-board nare gevolgen kan veroorzaken. Een berij der van zo'n ding, die bezig was aan het geliefkoosde spelletje: het met behoorlijke snelheid de helling van het Vlaardingse Liesveld afrij den, raakte de macht over de plank kwijt. Daardoor ging een etaglagemit van de sigarenwinkelier, die met zijn bedrijf onderaan die hel- ling is gevestigd, aan digge len. „Anderhalve week gele den ging er ook al een door de ruil. Ik heb de rekening nog niet binnen, maar dat zal zeker wel zo'n 1000 gulden kosten. Verhalen op de ou ders van die jongen lukt na tuurlijk niet, want kom er maar eens achter wie het geweest is. Gelukkig ben ik wel zélf verzekerd. Hoe het mogelijk is dat brand wacht Herreman in aanraking kwam met een hoogspannings kabel was vanmorgen nog een raadseL Waarschijnlijk een bij zonder trieste samenloop van omstandigheden, aldus een woordvoerder van de Vlaar dingse politie. Vandaag gaan de technische recherche van de politie en de arioéi dsinspectie verder met hun onderzoek. De heer Herreman laat een vrouw en twee kinderen achter. Vlaardingen De vuilcontai ners op het marktterrein aan de Broekweg in Vlaardingen zullen niet worden verwijderd. Hiertoe heeft het college van b en w besloten. In brieven aan het gemeentebe stuur hebben bewoners van de Broekweg en de Dr. Abraham Kuyperstraat klachten geuit over de aanwezigheid van de containers gedurende de perio de dat er geen markt wordt gehouden- In verband met de financiële consequenties om de containers daar te verwijderen, zullen ze er ook gedurende de met-marktdagen gewoon blij ven staan. Vlaardingen I ken heeft gisteren een intensie ve verkeerstelling gehouden op posten aan de Burgemeester Pruissingel, de Bilitonlaan, Vettenoordsepolder ea het In dustrieterrein. Doel van de tellingen: het na gaan van de belangrijkste bewe ging van het doortrekkend vrachtverkeer. Eén en ander hield vel band met klachten van de bewoners van de Burgemees ter Pruissingel over geluidshin der. De tellingen werden uitge voerd om straks de in het struc tuurplan opgenomen herziening van het kruispunt Wèstlandse- weg/Marathonweg met cijfers te onderbouwen. Bezien zal wor den of de Burgemeester Pruis singel met deze reconstructie van het vrachtverkeer ontlast kauworden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1