SCHIEDAMSCHE COURANT Margriethal geopend GS onzorgvuldig met rijksweg 19 Sport |spr<eekuur voor snelle behandeling van Measures Singel wanhopig naar Rijk en RET Drukke open dag bij scouts 'Kinderen worden toch geronseld' Morgen protest Tanker- elemimg Vanaf vandaag in Vlaardingen: College wacht op advies commissie „WEG MET DIE BUSSEN!" Bestuur van kinderdag verblijven bestaat uit ouders PvdA'ers ontdekken tegenstrijdigheden: Automobilisten met borrel op Folder Man snijdt dak open Gemeenteraad beslist: Van Leeuwen in schoolraad: Militair vernielt spiegels Maandag 9 oktober 1978 ONAFHANKELIJK DAGBLAD -103de jaargang no. 26190—8 PAGINA'S Broersvest 3 telefoon administratie 268091 - redactie 262566 klnchtendicn.il 1411-14 SCHIEDAM EN KETHEL Schiedam Twee Pv- dA'ers hebben Gedepu teerde Staten van Zuid- Holland erop betrapt, dat dit college zichzelf tegen spreekt. In het ene geval spreken GS zich uit tegen aanleg van rijksweg 19, in het andere geval doen GS alsof zij nooit tegen zijn geweest. Schriftelij ke vragen over dit incon sequente gedrag zijn aan het dagelijks bestuur van de provincie gesteld door Hans van der Vlist uit Schiedam en Frits An- drioli uit Voorburg. Van der Vlist is verkeersdes- kundige van de gemeente Schie dam en ook als voorzitter van de PvdA-Schiedam heeft hij zich steeds nadrukkelijk gedis- tantieerd van aanleg van rijks weg 19, Nu hij statenlid is» heeft hij nieuwe mogelijkheden tot verzet tegen de aanleg van de rijksweg tussen Schiedam en Rijswijk. Met zijn partijgenoot en statenlid AndrioÜ heeft hij zich gebogen over drie „stuk ken", waarin GS er een tegen strijdige mening op na houden. Het provinciale standpunt in het streekplan voor Zuid-Holland- West is, dat rijksweg 19 met verder moet worden aangelegd. Die rijksweg is in het streekplan niet opgenomen. Naar aanlei ding van de bezwaarschriften, die bij GS waren ingediend tegen het Schiedamse bestem mingsplan Woudhoek-Noord, schreven GS echter aan de Schiedamse gemeenteraad, dat het maar goed is dat m het bestemmingsplan gronden zijn gereserveerd voor rijksweg 19, omdat die reservering „onder alle omstandigheden nodig is" gezien het verkeersafivikke- hngsssysteem waarvoor geko zen is m het streekplan Zuid- HoUand-West. Volgens Van der Viist en An- dnok gaan GS nog verder de fout in. Zou de reservering, zoals bedoeld in het bestem mingsplan voor Woudhoek- Noord, met deel gaan uitmaken van rijksweg 19, dan is die reservering volgens GS toch wel nodig als onderdeel van het noordelijke gedeelte van de tweede ruit om Rotterdam. Maar voor die tweede ruit zou ?en rijksweg 24 door Midden- Delfland (van Berkel tot Maas sluis) moeten worden aange legd. En in het streekplan Rijn mond is deze rijksweg 24 weer met opgenomen, hetgeen goed gekeurd is door .Gedeputeer de Staten. Schiedam Deze week kan de Schiedamse be volking nog kennis ma ken met de sporthal Mar griet, waar vrijwel elke avond van topsport te genieten valt. Zaterdag viel de opening in de twee grote hallen (lengte 1C9 meter) op door een massaal défilé van Schie damse sportclubs, de monstraties, muziek korpsen en zangkoren, al smede een druk bezochte receptie. Een dag eerder namen enkele duizenden deel aan een groot dans- festijn. Schiedam Morgenoch tend om half elf begint in het Schiedamse stads kantoor de hoorzitting, waarop bezwaren kun nen worden geuit tegen een nieuwe hinderwet vergunning voor Tanker- cleaning BV, het schoon maakbedrijf van tank schepen en tankauto's aan de Wilhelm i r\ ahaven en Havenstraat. Het wordt een wat ongewone hoorzitting, want niet vaak komt het voor dat een actie groep delen van de bevolking oproept om naar een dergelijke zitting te gaan. In dit geval was het echter vanuit de bewoners vereniging Schiedam-Zuid, dat alle Gorzenaren werden opge roepen om in het stadskantoor te laten merken dat er nog steeds wel degelijk klachten zijn over stank en hinder door het bedrijf, waarvan directeur A. föaver zegt dat de nodige voor zieningen zijn getroffen, om die luchtvervuiling en lawaai-over- Bekend is dat ook wethouder Chris Zijdeveld, die ook milieu zaken in zijn portefeuille heeft, van die „verbeteringen" nog weinig had gemerkt De hoorzit ting' van morgenochtend gaat uit van het Openbaar Lichaam Rijnmond, gevestigd op het Vas teland in Rotterdam, dat alle hinderwetbevoegdheden van de gemeente Schiedam heeft over genomen. Vlaardingen De Vlaardingse Politie heeft in het weekeinde vijf automobilisten betrapt, die niet een te grote hoeveelheid alcohol in de aderen hun wagen bestuurden. Tegen drie van hen werd proces-verbaal opge haakt. Twee automobilisten kregen een rijverbod opgelegd van acht uur. Alle aangehouden automobilisten waren Vlaardin- gers. Ret betrof geen gerichte actie van de politie. Eén van hen bad bovendien een aanrijding veroorzaakt en bleek onverze kerd. Vlaardingen Met ingang van 'vandaag kent Vlaardingen een eigen sportmedisch spreekuur. Anders gezegd, de circa 20.000 sporters, die lid zijn van een sportvereni ging, kunnen bij blessures sneller dan ooit geholpen worden, wanneer zij gebruik ma ken van die mogelijkheid. De stichting, die voortkomt uit het bureau medische sport keuring en verbonden is aan de Vlaar dingse Raad voor Sport en Recreatie, staat - in principe ook klaar voor niet-sporters. Ook zij kunnen bij letsel op snelle wijze gebruik maken van de adviezen en behan deling die daarop volgt. Het instellen van een sportspreekuur is ook een antwoord op een verzoek van B en W van Schiedam mee te participeren in de SMA (Sport Medisch Adviescentrum) van Schiedam, een regionaal instituut waar van er in ons land zo'n twaalf zijn. De grens loopt van Maassluis tot aan het WesÜand en Delft toe. Het Vlaardingse college wijst subsidie aan de Schiedamse SMA af, omdat men in Vlaardingen vanuit de sportraad al geruime tijd bezig is met het instellen van een eigen instituut. Een speciale werkgroep uit die sportraad heeft zich laten leiden door een drietal specialisten op medisch gebied, te weten: Gerard Veldhuijzen, Van Zanten, chirurg van het Holy-ziekenhuis, Nico Hou- dijk, fysiotherapeut en Gert Verstege, hui darts. - - In een zg. voorlichtingsfolder, die vandaag aan alle huisartsen in Vlaardingen, sport verenigingen en de masseurs/verzorgers daarvan, is verstuurd, wordt besproken op welke wijze men snel een blessure kan laten genezen. In dit verband is het zinvol te weten dat er jaarlijks in ons land zo'n tienduizend min of meer ernstige sport on gevallen voorkomen, grotendeels veroor zaakt door spelverruwing, agressiviteit, slordigheid en ondeskundigheid. „Ook niet sporters", aldus de folder, „kunnen terecht op het spreekuur (elke maandagavond tus sen 8 en 9 uur en donderdagavond tussen 9 en 9.30 uur in de kliniek van Nico Houdijk aan de Stadhoudersweg) voor consult". door B.v.d. Berg De Kosten bedragen 21 gulden voor eigen rekening waarna men van de huisarts een zg. verwijskaart kan krijgen voor be handeling door een Vlaardingse fysiothera peut In dat verband zijn er al verschillende voorlichtingsbijeenkomsten met de Vlaar dingse huisartsen geweest om hun een inzicht te geven in een snelle behandeling van blessures en de genezing daarvan. Voor een topsportkeuring verwijst de folder naar de SMA in Schiedam. Vlaardingen De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een 20 jaar oude Vlaar- dinger aangehouden. De man werd door een agent, die hem in zijn vrije tijd verdacht zag ophouden bij het parkeerterrein langs de Aalscholverlaan, opge merkt Hij waarschuwde zijn dienstdoende collega's. Het bleek, dat de Vlaardinger net het vouwdak van een lelijke eend had doorgesneden met de bedoeling iets uit de wagen mee te nemen. Schiedam In hun wanhoop denken enkele bewoners van de Singel erover een brief te schrijven aan rijkswaterstaat, afdeling verkeerszaken. Wei nig zal dat schrijven uitrich ten, weten zij wel, maar: „Die bussen zijn wij goed zat. De gemeente praat er al zo lang over om de bussen van de RET Vlaardingen De open dag, die zater dag in het Vlaar dingse Scoutcen trum werd gehou den, is een groot succes geweest Alle tien groepen heb ben aan de activitei ten meegedaan, to taal zo'n zeshon derd man. De scouts konden zich over een grote belang stelling verheugen van de buitenwe reld. In en om het cen trum aan de Broek- polderweg gonsde het zaterdag van de activiteiten van rommelmarkten tot pannekoeken bak ken, dit laatste zon der resultaat omdat" de scouts het deeg onvoldoende de baas bleken. De ij zerkoekjes van de Wess el groep waren daarentegen smake lijker. De Willem de Zwij ger groep bracht- fruit aan de man van eigen boom gaard. De Rowanaf- deling demonstreer de de nodige klim- techrdeken. „Met welpen de rimboe in" heette de film, die werd vertoond naast de grote serie dia's. De scouts zelf vermaakten zich ,'s avonds rondom het kampvuur en tot in de kleine uurtjes bij de speakers van de disco. Vlaardingen De Vlaardingse kinderdagverblijven krijgen een bestuur waar voortaan al leen ouders in vertegenwoor digd zullen zijn. De inspraak van functionaressen en andere vrijwillige medewerkers zullen op andere wijze gewaarborgd worden. Dit heeft de raad besloten qp initiatief van het PvdA-raadslid Kees van der Windt, die daar een amendement voor indiende. Het college van b en w zal de minister verzoeken toestem ming te verlenen voor deze af wijking van voorschriften opdat de kinderdagverblijven op sub sidie van het rijk kunnen blijven rekenen. Volgens wethouder Jelle Wijn stok van onderwijs zou het amendement de rijkssubsidie in gevaar brengen. Over de ont werp-verordening, die de wet houder de raad had voorgelegd, zei hij: "Het artikel dat hierin over is opgenomen is gelijklui dend aan de voorschriften van het rijk. Ik kan niet garanderen dat de subsidiekraan open blijft als we van die voorschriften afwijken". Ten einde de subsi die niet in gevaar te brengen besloot de raad voorshands van het amendement van Kees van der Vaart af te zien als het ministerie niet met de inhoud daarvan akkoord gaat. Het amendement van D'66 werd door de raad afgewezen. D'66-er Don Rodrigues wilde, dat de gemeenteraad personeelsleden aanstelt en benoemt en niet alleen het college van b en w. Kijk, daar hangt een scout in de boom. Schiedam „Verschillende scholen proberen, ondanks de afspraken uit 1976 om dat niet te doen, kinderen te ronselen. Zij stoppen daartoe brieven bij mensen in de bus waarin de voordelen van die school worden uitgemeten". Piet van Leeuwen bracht dat ter sprake in de vergadering van de schoolraad. Ter illustratie van zijn bewe ringen had hij drie voorbeeldjes, van wat hij ronselbriefjes noemt, met zich meegenomen. De Oranje Nassausehool, de Comeniussehool en kleuterschool Het Draaïtolletje hadden zich blij kens het materiaal van Van Leeuwen aan de acties bezondigd. Vanuit de schoolraad kwam een duidelijk ant woord aan Van Leeuwen: „Het is inderdaad waar dat er in 1976 door de schoolraad afspraken zijn gemaakt niet te zullen ronselen. Er moet echter wel onderscheid worden gemaakt Een informa-. tief stencilt je sturen naar bewoners van pas* gereed gekomen nieuwbouw, waarin de bewoners attent worden gemaakt op de school in hun buurt. is iets anders dan wat Van Leeuwen ronselen noemt", sprak onderwij sconsulent Lex Tigges. ,Met name het briefje van de Comeniussehool en Het Draaitolletje zijn goede voorbeelden van zo'n informatief contact. In dat geval kan ook niet van ronselen worden gesproken". Ook het hoofd van de Comeniussehool, J. van der Gaag, was de mening van Tigges toegedaan: „Ons briefje heeft helemaal niets met ronselprak tijken te maken. Het is niet onze bedoeling kinderen van andere scholen af te pakken, we willen de mensen in de nieuwbouw duidelijk maken waar de dichtstbijzijnde school voor openbaar onderwijs is gevestigd. Het is ook helemaal niet zo, dat wij alle kinderen in de buurt naar dat openbaar onderwijs willen heb ben- Integendeel, wij gaan er van uit dat ouders die hun kinderen naar bijvoorbeeld een protes tants-christelijke school willen doen, de brief gewoon in de vuilnisbak gooien", aldus Van der Gaag. van de Singel te weren en om te leiden, dat wij niet meer geloven dat de gemeente er ook echt haast mee maakt. En je moet toch iets proberen?" De Singelbewoners klopten in het verleden al aan bij het stadskantoor en bij de politie, en op vrijdag 8 september ging nog een brief de deur uit naar de officier van justitie. Met politieke partijen heeft Willem Grónefeld, actievoerder, nog geen contact gehad. Op eigen houtje moet de actie ook kun nen slagen, dat is pas demo cratie, zegt hij. Naast een schrijven aan rijks waterstaat, die met de Singel niets heeft uit te staan, gaat ook een verzoekschrift naar de RET uit. „Dat helpt misschien meer", 2egt Grónefeld, die m zijn actie inmiddels ook wordt gesteund door bewonersver- eniging Schiedam-Oost. Afgelopen vrijdag hebben en kele bewoners van de Singel in het stadskantoor nog een gesprek gehad met wethouder voor ruimtelijke ordening Chris Zijdeveld, van wie be kend is dat hij ook graag de bussen, die nu over de Singel rijden, een andere route zou geven. Grónefeld: „Dat is dan mooi. maar van Zijdeveld zijn wij vrijdag ook weinig wijzer ge worden. Hij-zei met veel". Woonruimte-onttrekking VOP: Vlaardingen Het college van b en w wil eerst het advies van de commissie voor woonruim teverdeling afwachten, alvo rens zich uit te spreken over het geval van woonruimte-ont trekking in de Vettenoordse- polder. Onlangs stelde het raadslid A. Comelisse vragen vover het feit, dat een woning aan de Mahlerstraat als kan toor in gebruik was genomen. Uit de 'beantwoording van die vragen blijkt, dat het college geen vergunning heeft verstrekt om dat pand aan de woning voorraad te onttrekken. Een verzoek daartoe heeft de eige naar nog niet gezonden hoewel hij er destijds wel op gewezen is dat een dergelijke vergunning noodzakelijk is. De eigenaar heeft zich in een brief op 25 augustus tot de gemeenteraad gewend over de problemen, die hij heeft in ver band met het genoemde pand. Deze brief zal in de commissie woonruimteverdeling behan deld worden, waar de eigenaar van het pand rijn standpunt kan komen toelichten. Het college wacht nog even rustig af, hoe de commissie er dan uiteinde lijk over denkt. Vlaardingen De politie heeft zondagmorgen twee Vlaardin- gers aangehouden beiden 1£ jaar oud. Een van hen, een dienstplichtig militair, heeft bekend al fiet send en enigszins aangeschoter de buitenspiegels van tenminste zes geparkeerde auto's aan de 2e Van Leyden Gaelstraat te hebben vernield. Dit nieuwsblad, waarm u a) bot nieuws uit eigen om geving kunt vinden, wordt zonder extra kosten be zorgd in combinatie met het Hottordamsch Nieuwsblad, da Haagsche Courant of Hat Binnenhof. Stuur ml] dit r»Huw«blad 14 dagon gratis op proaf toe in Combln«tl»m«t: Rotterdam ach Nieuwsblad Tei Deze oon ir open enve'op. zonder postzegel sturen naar Antwoordnummer 232. Don Haag. Antwoordnummer 834. Rottardam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1