itstel was te verwachten" Schiedam stripstad - vijf weken lang! Vlaardinger hoest meer Gevels en balkons hoeven niet gesloopt Kiehoom wil ROS- cursus VOORLOPIGE RESULTATEN CARA-ONDERZOEK: Ereschildjes voor drie gerestaureerde panden BELEIDSPROGRAMMA NU VERKRIJGBAAR Informatie-avond over Landstraat Teleurstelling in woonwagenkamp f 99 MANIFESTATIE IN DE LENTE: „VOOR HET LEVEN GETEKEND?" „Geen afsluiting zonder overleg" Laatste fase Lickebaertbos Historisch initiatief; Bij Muwi I woningen: SCHIEDAMSCHE COURANT Dinsdag 10 oktober 1978_ ONAFHANKELIJK DAGBLAD - 103de jaargang no, 26191 - PAGINA'S Broorsvesl 3 - telefoon administratie 268091 redactie 262566 klacht end tenst 144144 SCHIEDAM EN K ETHEL Schiedam De bewoners van het woonwagenkamp aan de Schiekade in Schiedam geloven niet zo erg meer in de toewijzing van een nieuwe plaats voor het kamp. „Ze hebben er genoeg van, het duurt nu al zo lang". „Dat de beslissing nu weer uit gesteld is, interesseert de bewo ners niet zo erg meer", dat zegt Annie Schaap van de bewoners commissie van het woonwagen kamp, na ontvangst van de brief waarin de gemeente uitlegt waarom er nog geen beslissing kan worden genomen. Toch trekt men zich ruet geheel terug uit het overleg met de gemeente Schiedam en met het ministerie van CRM. „We blij ven hopen dat er zo snel moge lijk een nieuwe vergadering komt, waarbij alle partijen om de tafel komen. We hebben dit uitstel al lang aanzien komen, het is toch de hele tijd zo ge gaan. En extra teleurgesteld zijn de bewoners niet; al maanden zijn ze teleurgesteld over de gang van zaken. AI een tijd zag men dit aankomen, dus van extra teleurstelling is geen spra ke", aldus Annie Schaap. Ook burgemeester en wethou ders zijn teleurgesteld over de Vlaardingen Bet collége b en w heeft nogmaals bt drukt, niet van plan te zijn proef afsluitingen in te stellen, ronder de betrokkenen gelegen heid tot inspraak en overleg te hebben geboden. Dit blijkt uit een antwoordbrief aan de On dernemersvereniging De Lo per, die haar verontrusting had laten blijken over afsluit-plan- nen in Holy. De ondernemersvereniging had, vooruitlopend op de proef af sluiting, ook gevraagd om een vergoeding wegens inkomsten derving, die volgens haar het gevolg van de afsluiting zou kunnen zijn. Dat acht het colle- "ge „prematuur". Vlaardingen Burge meester Wim Kieboom ziet wel iets in een ROS-cur- sus: een leergang Raadsle den Oriënteren zich in de Samenleving. Dit deelde hij, met een knipoog naar de bekende VOSbCursus- sen, mede tijdens de laatstgehouden gemeente» ras dsverga daring. De reden van deze JcuinJc- islag van Vlaarding's bur- gervader lag in bet feit, dat de D'66-er Rodrigues in derde instantie enkele opmerkingen wilde ma ken over een bepaald on derwerp. ,Dat is tegen het reglement van orde: U beeft slechts twee instan ties de gelegenheid Er moet maar eens een ROS- cursus komen, waarin dat behandeld wordt", grapte Kieboom. Uit de PvdA-boek kwam de tegengrap. „En kan er dan daarna ook een BOS- cursus gegeven wonden?" Waarbfj niet uitgelegd be hoeft te worden, welke magistraat onder die „B" gevangen kan wonden. - Vlaardingen/Maassluis De laatste fase van de aanleg van het Lickebaertbos kan begin nen, Begin november zullen de werkzaamheden starten voor de aanleg van het meest weste lijke deel van het bos. Binnen afzienbare tijd zal het karwei aan een van de inschrijvers wanten gegund. Bij de openba- re aanbesteding, die vorige week plaatsvond, kwam het Hoogerheidese bedrijf Suiker- buik als goedkoopste uit de bus toet een prijs van 258.000 gul den. Het zal tot februari of maart van het volgend jaar duren voor de gehele operatie is afgerond. Vervolgens zal er nog een hele "jd gegroeid moeten worden, voor een echt bos is ontstaan. Maar dat is een kwestie van afwachten. vertraging in de besluitvorming. Een vertraging die aan het mi nisterie te „danken" is. Een maand nadat alle stukken wa ren verzonden, ontving de ge meente opeens een verzoek om meer informatie »van CRM. Wanneer er wel een beslissing gaat vallen, is iedereen volstrekt onduidelijk. Zowel de bewoners als de gemeente hebben geen invloed op de snelheid waarmee alles door CRM behandeld gaat worden. In mei vol gend jaar komt ook een heel speciale catalogus uit: wat drinken Stripfiguren nou eigenlijk? In de jenever- stad zal La ver- dure (zie teke ning met Mick Tangy) wel van de drank afraken (teke naar Uderzo, scenarist Charlier, co pyright Dar- gaud/0be- ron). Schiedam Vijf weken lang zal Schiedam in het teken van de strip staan. Spandoeken als je de stad binnenkomt, stripfiguren in etalages in alle wijken van Schiedam, een grote optocht, stripprojecten op school en op straat - en nog veel meer activiteiten worden in de periode van 28 april tot 3 juni volgend jaar opgezet rond een ten toonstelling in (onder meer) het stedelijk mu seum van Schiedam. De voor Europa unieke tentoonstelling is uitge dacht door Aad Sprong en Bram Uil, die gister avond hun plannen ont vouwden in café Quïbus en in het initiatief sinds januari 1977 ruim 3000 uren werk hebben gesto ken. De hele manifestatie .niiituiMiiiiii[iniiiiini{iiiiiiiiMii[!iiiiiiiimitiiiiii!iiiiiniiii[iiiitiiijitiiiniiiniitiitiiiiiii!iuiiiiiiiiiiii[itiuii!tiiiiiiiiiiiiiiifiaiii[uiiiiiiiiimiimiiimiii!iHitiiiiii[iiinii{[ii[iiiiiiimi[iniiiiiii[ii[U[iiiii[iimiië krijgt als titel: „Voor het leven getekend? In aanwezigheid van cul tuurwethouder Herman Posthoorn somden Uil en Sprong gisteravond op, welke striptekenaars alle maal hun medewerking hebben toegezegd. Vooral om Belgen en Fransen taat het Tom een paar van e meest bekenden te no men: Hergé, Uderzo, Franquin, Greg, Vander- steen, en Tibet), en Neder landers onder wie Jean Dulieux, Peter de Smet, Hans Kresse, Marten Toonder en - uit Schie- komt bij de Vlaardingse bevolking veelvuldiger en intensiever voor dan bij de inwoners van Vlagtwed- de (Groningen). Het verschil is relevant. Bovendien kunnen pieken in de luchtverontreiniging bij een gedeelte van de bevolking de longfuncie tijdelijk verslechteren. Aldus de voorlopige conclu sies die getrokken kunnen worden uit het vergelijkend CARA-onderaoek. Over de invloed van de luchtveron treiniging op den lange duur bestaat echter nog veel onzekerheid. Het on derzode naar die relatie is nog in volle gang. CARA is de verzamelnam voor een aantal ziekten aan de lucht en ademhalingswegen, waaron der astma, astmatische bronchi tis en emphyseem (verlies van de longelasticiteit) en wordt ge bruikt als afkorting voor Chro nische Aspecifieke en Respira toire Aandoeningen. Tien pro cent van de Nederlandse bevol king lijdt eraan. CARA staat na het hartinfarct en kanker als derde doodsoorzaak genoteerd. Het vergelijkend onderzoek Vlaardingen-Vlagtwed de heeft ondermeer als doel te onderzoe ken hoe de relatie tussen lucht verontreiniging en CARA- ^symptamen is, In 1965 vond het eerste onderzoek plaats. Zowel in Vlagtwedde als Vlaardingen wordt een groep van 1800 perso nen onderzocht In het longitu dinale onderzoek, dat onder lei ding staat van longarts en do cent aan de Groningse universi teit dr. R. v.d. Lende, participe ren onder andere de Leidse Rijksuniversiteit en de epide miologische werkgroep van TNO en het Astmafonds. Als belangrijkste resultaten van het onderzoek noemt dr. R. v.d. Lende. In Vlaardingen komen rele vant meer mensen voor met klachten over hoesten en prik keling van de luchtwegen dan in Vlagtwedde. Tijdens pieken in de luchtver ontreiniging wordt, met name bij mensen die daarvoor gevoe lige longen hebben, een tijdelij ke teruggang van de longfunctie geconstateerd - De luchtverontreiniging blijkt voorlopig géén invloed te hebben op de longfunctie van gezonde mensen. Belangrijk resultaat is volgens dr. R. v.d. Lende ook dat het onderzoek mogelijkheden heeft opgeleverd een begin te maken met onderzoek naar de preven tie van CARA-aandoeningen bij mensen die extra gevoelige luchtwegen hebben: het onder zoek naar langetermijneffecten moet daarom worden geconti nueerd. Dr. R. v.d. Lende, de Groningse longarts in wiens handen de leiding van het longitudinale CARA- onderzoek berust. Van 16 tot 20 oktober zullen 1800 Vlaardingers voor de vierde keer aan een beurt worden on derworpen. Het onderzoek be helst ondermeer het maken van een röntgenfoto, bloedonder zoek, een longfunctietest en een meting van de gevoeligheid van de longen voor stofdeeltjes (wat vooral op sigarettenrokers van grote invloed zou kunnen zijn). Het onderzoek duurt per per soon één a anderhalf uur. Iedere proefpersoon krijgt via de huis arts uitslag van de test, waar door het onderzoek behalve theoretisch ook practisch nut heeft. De haven- kerk van Johan Maasbach ont vangt één van de eerste drie ere schildjes. Schiedam Drie panden in de Schiedamse binnenstad krijgen op zaterdag 21 oktober een wit restaurati «schildje op de gevel geschroefd. Dat schildje ontvangen zij als eerste van de historische vereniging als waardering voor de uitstekend uitgevoerde restauratie aan de panden. De eerste drie panden die voor deze eer in aanmerking komen zijn: een woonhuis aan de Nieuwe Sluisstraat, een bedrijfspand aan de Lange Haven en de bekende Haven- kerk eveneens aan de Lange Haven. Alle drie dc panden hebben een restauratie achter de rug die in de ogen van de historische vereniging zo goed is verlopen, dat een dergelijke beloning op zijn plaats is. Op 21 oktober gaat het allemaal gebeuren. Ter introductie van het nieuwe verschijnsel wordt er eerst een bijeenkomst gehouden in het stedelijk museum aan de Hoogstraat VVD'er Cor van Tilborg, lid van de historische vereniging, zal op die overigens openbare bijeenkomst het woord voeren om nog eens uit te leggen hoe het een en ander in elkaar steekt. Vanuit het museum vertrekt men daarna onder leiding van wethouder Chris Zijdeveld in de richting van de panden om de schildjes vast te schroeven. Wat er precies op de schildjes zal komen te staan, staat nog niet helemaal vast. Wel is het de bedoeling dat aan de schildjes meteen te 2ien is, dat men met een goed gerestaureerd pand te doen heeft. Het is dan ook de bedoeling van de historische vereniging dat het niet bij deze drie pandjes blijft. Er zijn, met name in de binnenstad, nog meer panden die in de toekomst voor de onderscheiding in aanmerking zullen komen. dam - Daan Jippes, de Italiaan Jacovitti en de Engelsman Don Lawren-, ce vullen het totale aantal aan tot 65. Valstrekt originele teke ningen zuilen in het mu seum worden geëxpo seerd, waarbij ook de ont wikkeling van veel „striphelden" naar voren komt, terwijl de tiental len strips naar onder werp worden gerang schikt. Die brede basis maakt „Voor het leven gete kend?" al tot een uitzon derlijke manifestatie, die Schiedam internationaal in het zonnetje zal zetten, en daarbij komen dan nog - in samenwerking met uitgevers of met het Strip schap - activiteiten zoals een ruilbeurs, een filmpri meur (in Pa - age?) en ne- vententoons' .nngen in het Zoldertheater in de Teerstoof of de Noordmo len en in een nog onbe kend gebouw. ïiiiiiiiiiiiinmiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiitiiimiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiimiiniiiici 'Vlaardingen Het is mogelijk zowel dc gevels als de balkons van de zogenaamde Muwi I woningen in dg Vlaardingse Babherspolder te behouden. Dit steit bet Bouwcentrum Rotterdam na het onderzoek, dat zij in opdracht van de gemeente naar de (slechte) staat van de woningen heeft gehouden. Desalniettemin zijn het aan- In een „voorstudie lokale tai werkzaamheden die voor verwarming bij goed geïso- vprhpteHmwm pn hprstpi leerde woningen door het Bouwcentrum wordt echter gewezen op de bezwaren van een dergelijk systeem, met name de verhoging van het brandstofverbruik. Mee tresultaten hebben namelijk aangetoond, dat indien de woningen grondig worden geïsoleerd zonder centrale verwarming, ongeveer het zelfde wooncomfort kan worden gerealiseerd. Slechts bij strenge vorst zou het plaatsen van een elek trisch kacheltje in ecu slaapkamer wenselijk zijn, hetgeen in totaliteit tot minder energieverbruik leidt dan bij centrale ver warming het geval is. moeten worden verricht be paald niet gering. Voor wat de balkons betreft adviseert het Bouwcentrum de balu strade te vervangen. De ge vels dienen grondig te wor den opgeknapt en het gehele timmerwerk dient te worden vervangen. Met deze aanbevelingen wordt tevens de isolatie van de woningen verbeterd. Voor wat het onderzoek be treft naar de verwarming van de woningen heeft het Bouwcentrum m haar eerste rapport als mogelijkheid wijkverwarming met een centraal ketelhuis genoemd. Vlaardingen Het beleidspro gramma van het Vlaardingse college voor de komende vier jaar, zoals dat is vastgelegd tijdens de onderhandelingen over de collegevorming en de portefeuilleverdeling, is nu in druk verschenen. In een hand zaam boekje, dat bijna negentig pagina's telt, kan iedere geïnte resseerde Vlaardinger nakij ken, boe het college zich de toekomst voor Tiaar1 regerings periode ziet of niet ziet Het beleidsprogramma zal in de b'grotingfvergaderingen ter discussie worden gesteld, maar veel nieuwe gezichtspunten zul len daar uiteraard met uit naar voren komen. De materie is immers in grote lijnen al behan deld in de eerste raadsvergade ring van de gemeenteraad in nieuwe samenstelling. Het beleidsprogramma is voor iedere geïnteresseerde beschik baar. Men kan het afhalen bij het gemeentelijk informatiecen trum in de Vis bank, op het kantoor van de Vlaardingse WV én op het bureau voorlich ting op de secretarie Westnieuw- land 6. Vlaardingen In de Bur gerzaal van het stadhuis wordt morgenavond een in formatie-avond gehouden over het nieuwbouwproject op het huidige parkeerter rein aan de Landstraat en de Zomerstraat. Op deze avond wordt ook officieel de inschrijving geopend. Het nieuwbouwproject omvat ongeveer twintig woningwetwo ningen, zes tot acht premiekoop- womngen en een aantal zoge naamde Van Dam-eenheden, speciaal bedoeld voor alleen staanden en tweepersoonshuis houdens. Bij toewijzing van de woningen zullen de inschrijvers uit de te slopen panden in het stadsvernieuwingsgebied van de VOP voorrang genieten. Dan komen gegadigden aan de beurt, die in de rest van het stadsvernieuwingsgebied wo nen en als er ddn nog huizen over zijn kunnen ook andere inwoners van Vlaardingen een kans maken. De informatie-avond is toegan kelijk voor iedereen die maar komen wil. Oit nieuwsblad, waarin u a) hel nieuws uit eigen om geving kunt vinden, wordt zonder extra kosten be zorgd in combinatie mat hei Rotterdamsch Nieuwsblad, de Haagsche Courant of Het Binnenhof. Stuur mij dit nieuwsblad 14 dagen gratis op pro«f loa In comblnatla met: Rotterdamsch Nieuwsblad Deze bon m open en veiop zonder postzegel sturen mar Antwoordnummer 232. Oen Kaag. Antwoordnummer 634. Rottpnum.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1